گروه های تحقیقاتی بخش

محورهای عمده تحقیقات اکولوژی و زیست شناسی مرتع
 • شناسایی جوامع و تیپ‌های گیاهی مرتعی
 • بررسی بوم شناسی فردی گونه‌های مهم مرتعی
 • بررسی توالی و تواتر گیاهی در مراتع
 • بررسی سازگاری گونه‌های مرتعی بومی و بیگانه در شرایط مختلف اکولوژیک و معرفی گونه‌های مرغوب
 • بررسی روابط اکولوژیک پوشش گیاهی، دام و انسان در اکوسیستم‌های مرتعی
 • معرفی روش‌های مناسب مطالعات اکولوژی مرتع در شرایط مختلف مراتع کشور
محورهای عمده تحقیقات مدیریت مرتع و مسایل اقتصادی - اجتماعی
 • بررسی سیستم‌های بهره برداری از مراتع
 • بررسی روابط دام و مرتع
 • بررسی مسایل اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداران
 • بررسی در استان صورت گرفته و بیش از ۲۰۰ منطقه مورد آماربرداری و مطالعه سالانه قرار گرفته است. مقالات متعددی از نتایج حاصل از این طرح در محلات و نشریات علمی – پژوهشی منتشر شده است. پس از اتمام طرح نتایج در قالب کتب علمی که در بردارنده روند تغییرات پوشش گیاهی در مناطق مورد مطالعه می‌باشد به صورت استانی منتشر خواهد شد. جهت اشاعه نتایج حاصل از طرح چندین کارگاه آموزشی در قالب روز مرتع در استانهای مرکزی، قم، یزد با همکاری سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور برگزار گردید.
محورهای عمده تحقیقات اگرونومی، اصلاح و معرفی گونه‌های مرتعی
 • شناسایی پتانسیل گونه‌های علفی مرتعی که قابلیت کاربرد در عرصه دیم‌ زارها را دارند
 • تحقیق در روش‌های روش‌های مناسب اگرونومیکی و اگروتکنیکی تولید علوفه در دیم‌زارهای مستعد
 • پهنه بندی عرصه‌های مناسب کشت علوفه در دیم‌زارها
 • تعیین مناسب‌ترین مدل اصلاح و احیای مراتع
 • کمک به کشت و استقرار گونه های مهمی مرتعی

بازدید: 456