رئیس بخش

نام و نام خانوادگی مرتضی خداقلی
مدرک / رشته دکتری تخصصی-مرتعداری
مرتبه علمی دانشیار پژوهشی
جایگاه سازمانی رئیس بخش تحقیقات مرتع
حوزه فعالیت اکولوژی، اقلیم شناسی منابع طبیعی، مرتعداری
ایمیل  
CV سامانه علم سنجی

سایر اعضا

نام و نام خانوادگی محمد فیاض
مدرک / رشته کارشناس ارشد منابع طبیعی-مرتعداری
مرتبه علمی استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی هیئت علمی
حوزه فعالیت اکولوژی مرتع، اصلاح و توسعه مراتع
ایمیل fayaz1335@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی علی اشرف جعفری
مدرک / رشته دکتری تخصصی زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمی استاد
جایگاه سازمانی هیئت علمی
حوزه فعالیت آگرونومی و اصلاح گیاهان مرتعی
ایمیل aajafari@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی احسان زندی اصفهان
مدرک / رشته دکتری تخصصی منابع طبیعی- علوم مرتع
مرتبه علمی استادیار پژوهش
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت شورورزی، هالوفیت ها
ایمیل zandi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی علی محبی
مدرک / رشته دکتری تخصصی مرتعداری
مرتبه علمی استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی هیات علمی
حوزه فعالیت  مسائل اجتماعی – اقتصادی منابع طبیعی
ایمیل Tahayashar@Gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی جواد معتمدی
مدرک / رشته دکتری مرتعداری
مرتبه علمی دانشیار
جایگاه سازمانی هیات علمی
حوزه فعالیت  
ایمیل motamedi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی علیرضا افتخاری
مدرک / رشته دکتری تخصصی
مرتبه علمی استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی هیات علمی
حوزه فعالیت اکولوژی مرتع- آنالیز و ارزیابی مرتع   
ایمیل alireza_ephtekhari@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مهشید سوری
مدرک / رشته دکتری تخصصی منابع طبیعی- مرتعداری
مرتبه علمی استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی هیات علمی
حوزه فعالیت آگرونومی و اصلاح گیاهان مرتعی
ایمیل souri@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی نادیا کمالی
مدرک / رشته دکتری تخصصی منابع طبیعی- مرتعداری
مرتبه علمی استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی هیات علمی
حوزه فعالیت بیولوژی خاک،اصلاح و توسعه مراتع
ایمیل kamali@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی پروانه عشوری
مدرک / رشته دکتری تخصصی منابع طبیعی- محیط زیست
مرتبه علمی استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی هیات علمی
حوزه فعالیت اکولوژی و تنوع زیستی
ایمیل  —-
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سعیده ناطقی
مدرک / رشته دکترا  بیابانزدایی
مرتبه علمی استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی هیات علمی
حوزه فعالیت اکولوژی مرتع
ایمیل saeedehnateghi@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی رستم خلیفه زاده
مدرک / رشته کارشناسی ارشد مرتعداری
مرتبه علمی محقق
جایگاه سازمانی کارشناس
حوزه فعالیت زیست شناسی و اکولوژی مرتع
ایمیل khalifehzadeh.r@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی هاجر نعمتی
مدرک / رشته کارشناسی ارشد اکولوژی
مرتبه علمی محقق
جایگاه سازمانی  —
حوزه فعالیت اکولوژی مرتع
ایمیل nemati32@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی نیلوفر زارع
مدرک / رشته فوق لیسانس منابع طبیعی- مرتعداری
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی محقق غیر هیات علمی
حوزه فعالیت بخش مرتع
ایمیل zare5211@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مینا  بیات
مدرک / رشته کارشناسی ارشد مرتعداری
مرتبه علمی محقق
جایگاه سازمانی  —-
حوزه فعالیت اکولوژی مرتع
ایمیل mina10539@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی محمود گودرزی
مدرک / رشته فوق لیسانس مدیریت پایدار منابع اراضی
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی محقق غیر هیات علمی
حوزه فعالیت بخش مرتع
ایمیل goudarzi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

بازدید: 1132