پروژه بخش تحقیقات مرتع

ردیف عنوان پروژه مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ ارزيابي شرايط طبيعي رويشگاه و تهيه نقشه قلمرو گسترش گياهان دارويي و صنعتي استان زنجان جعفر خلفي زنجان ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۲ بررسي روشهاي مختلف مبارزه با گياه مهاجم ورک ( Rosa persica Michx. ex Juss.) و امكان تغيير تركيب گياهي در رويشگاه هاي آن (مرحله اول) حميدرضا ميرداودي مركزي ۱۳۹۳-۱۳۹۷
۳ بررسي نيازهاي اکولوژيک برخي از گونه هاي مرتعي در نواحي مختلف رويشي ايران محمدامين سلطاني‌پور هرمزگان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴ بررسي توان ذخيره کربن گياهان شورروي (هالوفيتها) در اندامهاي گياه و خاک رويشگاه‌هاي شور-استان قم (حوض سلطان) سيدمهدي ادناني قم ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۵ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Onobrychis andalanica Bornm در استان کردستان كاظم ساعدي كردستان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۶ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Astragalus ovinus Boiss. در استان کرمانشاه مصطفي نعمتي پيكا ني كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۷ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Vicia variabilis Freyn & Sint. در استان کرمانشاه نسترن جليليان كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۸ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Helianthemum lippii (L.) Pers. در استان بوشهر فاطمه غلاميان بوشهر ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۹ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Salsola arbuscula Pall. در استان يزد محمدتقي زارع يزد ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۰ بررسي نيازهاي اکولوژيک برخي از گونه هاي مرتعي در نواحي مختلف رويشي ايران محمدتقي زارع يزد ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۱ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Onobrychis persica ?irj. & Rech. f در استان اردبيل جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۲ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Hedysarum kopetdaghi Boriss. در استان خراسان رضوي مجيد رنجبر خراسان رضوي ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۳ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Onobrychish vera Sirj. در استان خراسان رضوي حسين رحيمي‌ خراسان رضوي ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۴ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Krascheninnikovia ceratoides (L.) Guldenst. در استان کرمان ارسلان شكرچيان كرمان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۵ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Halothamnus subaphylloides Botsch. در استان کرمان ارسلان شكرچيان كرمان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۶ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Onobrychis ptolemaica (Del.) DC. در استان ايلام ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۷ بررسي نيازهاي اکولوژيک برخي از گونه هاي مرتعي در نواحي مختلف رويشي ايران داريوش قربانيان سمنان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۸ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Astragalus spachianus Boiss. & Buhse در استان کرمان محمد شريفي يزدي كرمان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۹ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Vicia persica Boiss. در استان مازندران حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۲۰ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Platychaete aucheri (Boiss.) Boiss. در استان هرمزگان رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۲۱ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Onobrychis altissima Grossh. در استان کرمان غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۲۲ بررسي توان ذخيره کربن گياهان شورروي (هالوفيتها) در اندامهاي گياه و خاک رويشگاه‌هاي شور-استان آذربايجان غربي (حاشيه درياچه اروميه) احمد احمدي آذربايجانغربي ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۲۳ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Onobrychis khorasanica در استان خراسان رضوي مجيد دشتي خراسان رضوي ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۲۴ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه‌هاي مرتعي Zygophyllum eichwaldii C.A. Mey. در استان اصفهان مسعود برهاني اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۲۵ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Onobrychis megataphros Boiss در استان کردستان كاظم ساعدي كردستان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۲۶ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه گونه Salsola arbusculiformis Drob. در استان گلستان سيدعلي حسيني(رضا) گلستان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۲۷ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه مرتعي گونه Krascheninnikovia ceratoides (L.) Guldenst. در استان اصفهان زهرا جابرالانصار اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۲۸ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Onobrychis melanotricha Boiss. در استان چهارمحال و بختياري حمزه علي شيرمردي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۲۹ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه گونه Krascheninnikovia ceratoides (L.) Guldenst در استان مرکزي حميدرضا ميرداودي مركزي ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۳۰ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Astragalus stevenianus DC در استان مازندران حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۳۱ بررسي توان ذخيره کربن گياهان شورروي (هالوفيتها) در اندامهاي گياه و خاک رويشگاه‌هاي شور-استان سمنان (گرمسار) داريوش قربانيان سمنان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۳۲ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Onobrychis lunata Boiss در استان کرمانشاه مصطفي نعمتي پيكا ني كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۳۳ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Salsola yazdiana Assadi د راستان يزد محمدتقي زارع يزد ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۳۴ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه گونه Salsola kerneri (Wol.) Botsch در استان يزد صديقه زارع كيا يزد ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۳۵ بررسي توان ذخيره کربن گياهان شورروي (هالوفيتها) در اندامهاي گياه و خاک رويشگاه‌هاي شور-استان سمنان (دامغان) احسان زندي‌اصفهاني ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۳۶ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Astragalus curvirostris Boiss. در استان زنجان فرها د آقاجانلو زنجان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۳۷ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Helianthemum kahiricum De در استان بوشهر فاطمه غلاميان بوشهر ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۳۸ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Salsola arbusculiformis Drob. در استان خراسان شمالي علي‌اكبر عامري خراسان شمالي ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۳۹ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Hedysarum criniferum Boiss. در استان زنجان فرها د آقاجانلو زنجان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴۰ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Salsola arbuscula Pall. در استان کرمان ماشااله غنچه‌اي كرمان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴۱ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Astragalus vegetus Bunge در استان کردستان كاظم ساعدي كردستان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴۲ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Salsola kerneri (Wol.) Botsch در استان مازندران حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴۳ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Astragalus curvirostris Boiss. در استان لرستان رضا سياه منصور لرستان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴۴ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه مرتعي Onobrychis melanotricha Boiss. در استان اصفهان مسعود برهاني اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴۵ بررسي توان ذخيره کربن گياهان شورروي (هالوفيتها) در اندامهاي گياه و خاک رويشگاه‌هاي شور-استان مرکزي (کوير ميقان) حميدرضا ميرداودي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴۶ بررسي نيازهاي اکولوژيک گونه Onobrychis melanotricha Boiss در استان لرستان رضا سياه منصور لرستان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴۷ بررسي وضعيت اعمال قانون بهره برداري از مراتع و ارائه روش هاي اجرايي مناسب حذف دام مازاد از عرصه مراتع مسعود برهاني اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۸ بررسي کارايي پرايمينگ بذر بر جوانه‌زني و استقرار برخي از گونه هاي پهن برگان مرتعي در شرايط آزمايشگاه، گلخانه و عرصه-استان سمنان (ايستگاه شاهرود)-شت و استقرار گونه Astragalus squarosus مهشيد سوري ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۹ بررسي و پايش تيپ هاي پوشش گياهي مراتع و جنگل هاي استان کرمانشاه محمد قيطوري كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۰ بررسي امکان استقرار دو گونه گون خوشخوراک Astragalus spachianus و Astragalus squarrosus Bges در مناطق کوهستاني يزدان آباد زرند به منظور توليد علوفه مورد نياز دام غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۹۷-۱۳۹۹
۵۱ پروژه پايش کيفي مراتع استان آذربايجان غربي- سايت قوشچي مهشيد سوري ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۲ تهيه نقشه تيپ¬هاي جنگلي استان کرمانشاه (جنگل¬هاي واقع در اقليم ارتفاعات) علي‌اصغر زهره‌وندي كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۳ بررسي کارايي پرايمينگ بذر بر جوانه‌زني و استقرار برخي از گونه هاي پهن برگان مرتعي در شرايط آزمايشگاه، گلخانه و عرصه-يزد -کشت و استقرار گونه Astragalus kahircus احسان زندي‌اصفهاني ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۴ بررسي کارايي پرايمينگ بذر بر جوانه‌زني و استقرار برخي از گونه هاي پهن برگان مرتعي در شرايط آزمايشگاه، گلخانه و عرصه-طرح کشت و استقرار گونه Astragalus lilacinusاستان اردبيل داود عليقلي‌زاده اردبيل ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۵ تهيه نقشه تيپ¬هاي جنگلي استان کرمانشاه (جنگل¬هاي واقع در اقليم نيمه مرطوب سرد) علي‌اصغر زهره‌وندي كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۶ بررسي اثر آتش سوزي بر شاخص هاي کمي و کيفي مراتع و تعيين گونه هاي مقاوم به آتش سوزي به منظور احياي مراتع در کانون هاي بحراني رضا سياه منصور لرستان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۷ بررسي تاثير شيوه هاي مختلف مديريتي بر برخي از ويژگي هاي مهم پوشش گياهي مراتع نيمه استپي پلور فرهاد آژير مازندران ۱۳۹۷-۱۳۹۹
۵۸ تهيه نقشه تيپ¬هاي جنگلي استان کرمانشاه (جنگلهاي واقع در اقليم نيمه خشک سرد) معصومه خان‌‌‌حسني كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۹ بررسي کارايي پرايمينگ بذر بر جوانه‌زني و استقرار برخي از گونه هاي پهن برگان مرتعي در شرايط آزمايشگاه، گلخانه و عرصه-کشت و استقرار گونه Astragalus chaborasicus(ستان قم) سيدمهدي ادناني قم ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۶۰ بررسي کارايي پرايمينگ بذر بر جوانه‌زني و استقرار برخي از گونه هاي پهن برگان مرتعي در شرايط آزمايشگاه، گلخانه و عرصه-طرح کشت و استقرار گونه Convolvulus oxyphyllusا(يلام) ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۶۱ تهيه نقشه تيپ¬هاي جنگلي استان کرمانشاه (جنگل¬هاي واقع در اقليم مرطوب سرد) علي‌اصغر زهره‌وندي كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۶۲ بررسي کارايي پرايمينگ بذر بر جوانه‌زني و استقرار برخي از گونه هاي پهن برگان مرتعي در شرايط آزمايشگاه، گلخانه و عرصه-استان سمنان (ايستگاه جاشلوبار)-استقرار گونه Astragalus efesuss ناديا کمالي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۶۳ پايش کيفي مراتع در مناطق مختلف آب و هوايي ايران حسن يگانه بدري گلستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۶۴ ارزيابي جمعيتهاي اميد بخش پنج گونه گون علوفه اي به منظور معرفي گونه هاي مناسب در احياء مراتع نيمه استپي ايران صديقه زارع كيا يزد ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۶۵ پايش کيفي مراتع در مناطق مختلف آب و هوايي ايران محمد فياض ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۶۶ توزيع مکاني کربن آلي خاک سطحي در تيپ¬هاي گياهي مراتع ييلاقي محمد فياض ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۴۰۰
۶۷ پايش کيفي مراتع در مناطق مختلف آب و هوايي ايران – سايت تيل اباد استان گلستان مژگان‌السادات عظيمي گلستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۶۸ جداسازي و شناسايي قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار و توليد نهال هاي ميکوريزي سه گونه Astragalus squarrosus ، Astragalus effuses و Astragalus podolobus ناديا کمالي ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۴۰۰
۶۹ پايش کيفي مراتع در مناطق مختلف آب و هوايي ايران – ايستگاه اينچه برون استان گلستان مژگان‌السادات عظيمي گلستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۷۰ بررسي وضعيت مديريت كوچ و مرتع و امکان سنجي واگذاري آن به تشکل هاي عشايري استان چهارمحال و بختياري حمزه علي شيرمردي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۳-۱۳۹۷
۷۱ بررسي عوامل موثر بر موفقيت طرحهاي مرتعداري در مراتع استپي استان يزد (مطالعه موردي: مراتع شهرستانهاي اردکان و اشکذر صديقه زارع كيا يزد ۱۳۹۴-۱۳۹۷
۷۲ بررسي وضعيت مديريت كوچ و مرتع و امکان سنجي واگذاري آن به تشکل هاي عشايري استان خوزستان محمد حسن زاده خوزستان ۱۳۹۴-۱۳۹۷
۷۳ بررسي وضعيت مديريت كوچ و مرتع و امکان سنجي واگذاري آن به تشکل هاي عشايري استان تهران رحمان شريفي تهران ۱۳۹۳-۱۳۹۷
۷۴ بررسي وضعيت مديريت كوچ و مرتع و امکان سنجي واگذاري آن به تشکل هاي عشايري علي محبي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۷
۷۵ تعيين استعداد اراضي ديم در برنامه ريزي الگوي کشت مناسب و پايدار در مناطق غربي استان اصفهان. فاز ۱، ارزيابي فاکتورهاي بارش و خاک احمد مختاري اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۷۶ ببررسي مراحل فنولوژي پنج گونه شاخص مرتعي، هرش(Taverniera cuneifolia.)، ريش زرد (Chrysopogon aucheri)، گروج(Gymnocarpus decander) ، ناگرد (Cymbopogon olivieri) و گراموز (Helianthemum lppii )در حوزه آبخيز دهگين رودان- استان هرمزگان رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۷۷ بررسي وضعيت اعمال قانون بهره برداري از مراتع استان اصفهان و ارائه روش هاي اجرايي مناسب حذف دام مازاد از عرصه مراتع مسعود برهاني اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۷۸ بررسي وضعيت اعمال قانون بهره برداري از مراتع استان مازندران و ارائه روش هاي اجرايي مناسب حذف دام مازاد از عرصه مراتع حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۷۹ بررسي اثر آتش سوزي بر شاخص هاي کمي و کيفي مراتع و تعيين گونه هاي مقاوم به آتش سوزي به منظور احياي مراتع در کانون هاي بحراني-مطالعه موردي: استان کرمانشاه محمد قيطوري كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۸۰ بررسي وضعيت اعمال قانون بهره برداري از مراتع استان آذربايجان غربي و ارائه روش هاي اجرايي مناسب حذف دام مازاد از عرصه مراتع احمد احمدي آذربايجانغربي ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۸۱ بررسي و پايش پوشش مرتعي اراضي استان کرمانشاه محمد قيطوري كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۸۲ بررسي نيازهاي اکولوژيک برخي از گونه هاي مرتعي در نواحي مختلف رويشي ايران حميدرضا ميرداودي مركزي ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۸۳ بررسي اثر آتش سوزي بر شاخص هاي کمي و کيفي مراتع و تعيين گونه هاي مقاوم به آتش سوزي به منظور احياي مراتع در کانون هاي بحراني-مطالعه موردي: استان لرستان (سايت بلومان) علي محمديان لرستان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۸۴ بررسي اثر آتش سوزي بر شاخص هاي کمي و کيفي مراتع و تعيين گونه هاي مقاوم به آتش سوزي به منظور احياي مراتع در کانون هاي بحراني- مطالعه موردي: استان اردبيل (سايت آق داغ) جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۸۵ بررسي وضعيت اعمال قانون بهره برداري از مراتع استان کرمان و ارائه روش هاي اجرايي مناسب حذف دام مازاد از عرصه مراتع محمد شريفي يزدي كرمان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۸۶ بررسي وضعيت اعمال قانون بهره برداري از مراتع استان آذربايجان شرقي و ارائه روش هاي اجرايي مناسب حذف دام مازاد از عرصه مراتع محمدرضا نجيب زاده آذربايجانشرقي ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۸۷ بررسي رابطه بين شاخص هاي کيفيت خاک و ذخاير کربن آلي آن با تيپ هاي پوشش گياهي مرتع و جنگل در استان کرمانشاه يحيي پرويزي كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۸۸ بررسي توان ذخيره کربن گياهان شورروي (هالوفيتها) در اندامهاي گياه و خاک رويشگاه‌هاي شور احسان زندي‌اصفهاني ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۸۹ ارزيابي نحوه مديريت مراتع عشايري بر اساس پروانه هاي چرا ) مطالعه موردي: عشاير منتخب استانهاي چهارمحال و بختياري، خوزستان، تهران و اردبيل) علي محبي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۹۰ بررسي اثر آتش سوزي بر شاخص هاي کمي و کيفي مراتع و تعيين گونه هاي مقاوم به آتش سوزي به منظور احياي مراتع در کانون هاي بحراني-مطالعه موردي: استان ايلام ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۹۱ بررسي اثر آتش سوزي بر شاخص هاي کمي و کيفي مراتع و تعيين گونه هاي مقاوم به آتش سوزي به منظور احياي مراتع در کانون هاي بحراني-مطالعه موردي: استان مرکزي-(سايت شازند) حميدرضا ميرداودي مركزي ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۹۲ بررسي وضعيت اعمال قانون بهره برداري از مراتع استان لرستان و ارائه روش هاي اجرايي مناسب حذف دام مازاد از عرصه مراتع رضا سياه منصور لرستان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۹۳ بررسي اثر آتش سوزي بر شاخص هاي کمي و کيفي مراتع و تعيين گونه هاي مقاوم به آتش سوزي به منظور احياي مراتع در کانون هاي بحراني-مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري (سايت کرسنگ) حمزه علي شيرمردي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۹۴ بررسي اثر آتش سوزي بر شاخص هاي کمي و کيفي مراتع و تعيين گونه هاي مقاوم به آتش سوزي به منظور احياي مراتع در کانون هاي بحراني-مطالعه موردي: استان همدان (سايت الوند) قاسم اسديان همدان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۹۵ بررسي اثر آتش سوزي بر شاخص هاي کمي و کيفي مراتع و تعيين گونه هاي مقاوم به آتش سوزي به منظور احياي مراتع در کانون هاي بحراني-مطالعه موردي: استان گيلان (سايت هرزويل رودبار) مسعود امين املشي گيلان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۹۶ بررسي وضعيت اعمال قانون بهره برداري از مراتع استان مرکزي و ارائه روش هاي اجرايي مناسب حذف دام مازاد از عرصه مراتع حميدرضا ميرداودي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۹۷ بررسي اثر آتش سوزي بر شاخص هاي کمي و کيفي مراتع و تعيين گونه هاي مقاوم به آتش سوزي به منظور احياي مراتع در کانون هاي بحراني-مطالعه موردي: استان لرستان (سايت زاغه) رضا سياه منصور لرستان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۹۸ معرفي ژنوتيپ برتر يونجه چند ساله براي مراتع نيمه استپي استان فارس مهرناز رياست فارس ۱۳۹۴-۱۳۹۹
۹۹ بررسي اثر آتش سوزي بر شاخص هاي کمي و کيفي مراتع و تعيين گونه هاي مقاوم به آتش سوزي به منظور احياي مراتع در کانون هاي بحراني-مطالعه موردي: استان قزوين (سايت الموت) سعيد رشوند قزوين ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۱۰۰ پروژه پايش کيفي مراتع استان خراسان رضوي- سايت کلات سادات آباد مهشيد سوري ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۰۱ توزيع مکاني کربن آلي خاک سطحي در تيپ¬هاي گياهي مراتع ييلاقي(البرز)سايت سيراچال محمود گودرزي ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۴۰۰
۱۰۲ پروژه پايش کيفي مراتع استان مرکزي – سايت کوير ميقان علي فرمهيني‌فراها ني مركزي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۰۳ پروژه پايش کيفي مراتع استان مرکزي- سايت چپقلي حميدرضا ميرداودي مركزي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۰۴ پروژه پايش کيفي مراتع استان يزد- سايت نير پشتکوه ناصر باغستاني‌ميبدي يزد ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۰۵ پروژه پايش کيفي مراتع استان کرمانشاه -سايت خانقاه پاوه محمد قيطوري كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۰۶ پروژه پايش کيفي مراتع استان خراسان شمالي- سايت سالوک ناديا کمالي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۰۷ پروژه پايش کيفي مراتع استان يزد-سايت پورتکي صديقه زارع كيا يزد ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۰۸ پروژه پايش کيفي مراتع استان چهارمحال و بختياري- سايت قلعه غارک شهرکرد الهام فخيمي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۰۹ پروژه پايش کيفي مراتع استان لرستان- سايت زاغه(بلومان) رضا سياه منصور لرستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۱۰ پروژه پايش کيفي مراتع استان مازندران- سايت رنگ وجان فرهاد آژير مازندران ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۱۱ پروژه پايش کيفي مراتع استان خوزستان- سايت پرچ ويک مائده يوسفيان خوزستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۱۲ پروژه پايش کيفي مراتع استان زنجان- سايت بادامستان فرها د آقاجانلو زنجان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۱۳ ارزيابي جمعيتهاي اميد بخش پنج گونه گون علوفه اي به منظور معرفي گونه هاي مناسب در احياء مراتع نيمه استپي استان آذربايجبن غربي سعيد برادران آذربايجانغربي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۱۴ پروژه پايش کيفي مراتع استان مرکزي – سايت خشکه رود هاجر نعمتي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۱۵ توزيع مکاني کربن آلي خاک سطحي در تيپ¬هاي گياهي مراتع ييلاقي(کردستان)سايت چهلگزي صلاح الدين زاهدي كردستان ۱۳۹۷-۱۴۰۰
۱۱۶ پروژه پايش کيفي مراتع استان سيستان و بلوچستان -سايت تنگه سرحه معصومه ناروئي بلوچستان (مرکز ايرانشهر) ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۱۷ پروژه پايش کيفي مراتع استان کرمان- سايت کوه پنج غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۱۸ پايش کيفي مراتع در مناطق مختلف آب و هوايي ايران استان اذربايجان غربي (سايت سپرغان ) جواد معتمدي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۱۹ پروژه پايش کيفي مراتع استان کرمانشاه-سايت گون بان هرسين محمد قيطوري كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۲۰ پروژه پايش کيفي مراتع استان گيلان – سايت داماش محمد فياض ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۲۱ پروژه پايش کيفي مراتع استان اصفهان- سايت سد زاينده رود زهرا جابرالانصار اصفهان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۲۲ پروژه پايش کيفي مراتع استان گلستان -سايت چناران مراوه تپه لطف‌اله پارسايي گلستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۲۳ پروژه پايش کيفي مراتع استان خراسان شمالي -سايت سيساب علي‌اكبر عامري خراسان شمالي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۲۴ پروژه پايش کيفي مراتع استان مازندران -سايت حصارچال حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۲۵ پروژه پايش کيفي مراتع استان قزوين- سايت نودهک عليرضا فخر واعظي قزوين ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۲۶ پروژه پايش کيفي مراتع استان اصفهان -سايت سه مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۲۷ بررسي کارايي پرايمينگ بذر بر جوانه‌زني و استقرار برخي از گونه هاي پهن برگان مرتعي در شرايط آزمايشگاه، گلخانه و عرصه مهشيد سوري ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۲۸ پروژه پايش کيفي مراتع استان اردبيل- سايت مغان الله وردي نوري اردبيل ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۲۹ پروژه پايش کيفي مراتع استان سيستان و بلوچستان -سايت بريس معصومه ناروئي بلوچستان (مرکز ايرانشهر) ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۳۰ پروژه پايش کيفي مراتع استان همدان – سايت حيدره محمدرضا صادقي‌منش همدان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۳۱ پروژه پايش کيفي مراتع استان هرمزگان- سايت زمين (گز شحنه) عبدالحميد حاجبي هرمزگان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۳۲ پروژه پايش کيفي مراتع استان گلستان -سايت پاشايلق لطف‌اله پارسايي گلستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۳۳ توزيع مکاني کربن آلي خاک سطحي در تيپ¬هاي گياهي مراتع ييلاقي(سمنان) سايت جاشلوبار مهشيد سوري ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۴۰۰
۱۳۴ پروژه پايش کيفي مراتع استان يزد- سايت ندوشن محمدتقي زارع يزد ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۳۵ پروژه پايش کيفي مراتع استان بوشهر- سايت دلارام كهزاد سرطاوي بوشهر ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۳۶ پروژه پايش کيفي مراتع استان همدان – سايت گنبد محمدرضا صادقي‌منش همدان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۳۷ پروژه پايش کيفي مراتع استان آذربايجان غربي- سايت قره باغ رحمان رحيم‌دخت آذربايجانغربي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۳۸ پروژه پايش کيفي مراتع استان خوزستان – سايت بردمار كورش بهنام‌فر خوزستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۳۹ پروژه پايش کيفي مراتع استان خراسان رضوي- سايت ژرف تربت حيدريه غلامرضا حسيني بمرود خراسان رضوي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۴۰ پروژه پايش کيفي مراتع استان آذربايجان شرقي- سايت ارشد چمن سهند محمدرضا نجيب زاده آذربايجانشرقي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۴۱ پروژه پايش کيفي مراتع استان ايلام – سايت ايوان ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۴۲ پروژه پايش کيفي مراتع استان اردبيل -سايت آق داغ خلخال جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۴۳ پروژه پايش کيفي مراتع استان خراسان رضوي- سايت بهارکيش بينالود بهرام محمدي گلرنگ خراسان رضوي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۴۴ پروژه پايش کيفي مراتع استان البرز – سايت کردان محمود گودرزي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۴۵ پروژه پايش کيفي مراتع استان تهران- سايت اوزينه پروانه عشوري ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۴۶ پروژه پايش کيفي مراتع استان هرمزگان- سايت جونگان گنو حاجي آباد محمدامين سلطاني‌پور هرمزگان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۴۷ پروژه پايش کيفي مراتع استان قم- سايت حوض سلطان ناديا کمالي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۴۸ توزيع مکاني کربن آلي خاک سطحي در تيپ¬هاي گياهي مراتع ييلاقي(استان تهران)سايت لزور فيروزکوه رستم خليفه‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۴۰۰
۱۴۹ پروژه پايش کيفي مراتع استان اصفهان -سايت گورآب مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۵۰ پروژه پايش کيفي مراتع استان سيستان و بلوچستان -سايت جنوب درياچه هامون مجتبي گنجعلي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۵۱ پروژه پايش کيفي مراتع استان چهارمحال و بختياري- سايت چهارطاق اردل حمزه علي شيرمردي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۵۲ پروژه پايش کيفي مراتع استان کرمان- سايت دهنو بردسير محمد شريفي يزدي كرمان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۵۳ پروژه پايش کيفي مراتع استان ايلام – سايت چنگوله مهران ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۵۴ پروژه پايش کيفي مراتع استان فارس- سايت سپيدان قاسم خداحامي فارس ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۵۵ پروژه پايش کيفي مراتع استان کردستان -سايت مجيد آباد قروه كاظم ساعدي كردستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۵۶ پروژه پايش کيفي مراتع استان کردستان -سايت سارال كاظم ساعدي كردستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۵۷ ارزيابي جمعيتهاي اميد بخش پنج گونه گون علوفه اي به منظور معرفي گونه هاي مناسب در احياء مراتع نيمه استپي استان کردستان بايزيد يوسفي كردستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۵۸ پروژه پايش کيفي مراتع استان سمنان -سايت جاشلوبار سميه ناصري سمنان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۵۹ پروژه پايش کيفي مراتع استان قم- سايت سلفچگان سيدمهدي ادناني قم ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۶۰ پروژه پايش کيفي مراتع استان اصفهان – سايت حناي سميرم مسعود برهاني اصفهان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۶۱ پروژه پايش کيفي مراتع استان خراسان رضوي- سايت شورک سرخس محمدتقي كاشكي خراسان رضوي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۶۲ پروژه پايش کيفي مراتع استان مرکزي – سايت انجدان علي فرمهيني‌فراها ني مركزي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۶۳ پروژه پايش کيفي مراتع استان هرمزگان- سايت سيريک رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۶۴ پروژه پايش کيفي مراتع استان گيلان – سايت طالش عليرضا افتخاري ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۶۵ پروژه پايش کيفي مراتع استان اردبيل -سايت شابيل سبلان جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۶۶ پروژه پايش کيفي مراتع استان بوشهر- سايت کبگان حميد مزارعي بوشهر ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۶۷ ارزيابي جمعيتهاي اميد بخش پنج گونه گون علوفه اي به منظور معرفي گونه هاي مناسب در احياء مراتع ايستگاه تحقيقاتي همند آبسرد صديقه زارع كيا يزد ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۶۸ پروژه پايش کيفي مراتع استان مازندران-سايت پلور حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۶۹ پروژه پايش کيفي مراتع استان مازندران -سايت اسب چر حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۷۰ پروژه پايش کيفي مراتع استان آذربايجان غربي- سايت درياچه اروميه شهريار ييلاقي آذربايجانغربي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۷۱ پروژه پايش کيفي مراتع استان کرمان- سايت باب زنگي کوه هزار ماشااله غنچه‌اي كرمان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۷۲ پروژه پايش کيفي مراتع استان سمنان- سايت محمد چشمه (نورالدين آباد) احسان زندي‌اصفهاني ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۷۳ پروژه پايش کيفي مراتع استان سمنان – سايت بيارجمند مسلم مظفري سمنان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۷۴ پروژه پايش کيفي مراتع استان البرز – سايت سيراچال محمود گودرزي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۷۵ پروژه پايش کيفي مراتع استان اردبيل -سايت سبلان جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۷۶ توزيع مکاني کربن آلي خاک سطحي در تيپ¬هاي گياهي مراتع ييلاقي(اصفهان) سايت سميرم فرزاد پارسادوست اصفهان ۱۳۹۷-۱۴۰۰
۱۷۷ پروژه پايش کيفي مراتع استان مازندران-سايت گدوک هاجر نعمتي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۷۸ پروژه پايش کيفي مراتع استان قزوين-سايت الموت سعيد رشوند قزوين ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۷۹ پروژه پايش کيفي مراتع استان تهران – سايت لزور عليرضا افتخاري ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۸۰ بررسي روش هاي کشت و استقرار گونه هاي علوفه‌اي نتر و عجوه (Astragalus squarosus & Aellenia subaphylla) در مراتع تخريب يافته طرود شاهرود و حسن آباد دامغان داريوش قربانيان سمنان ۱۳۹۶-۱۴۰۱
ردیف عنوان پروژه مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ مطا لعه روي قوه نا ميه برخي از بذور نبا تا ت مرتعي كه به سختي جوانه مي زنند(۰فا قد شنا سنا مه ) محمود نواب ستادموسسه ۱۳۴۶-۱۳۴۸
۲ ميزان آب لازم درخا ك جهت جوانه زدن انواع نبا تا ت مقا وم بخشكي خسرو آرزم ستادموسسه ۱۳۴۶-۱۳۴۸
۳ كشت مقا يسه انواع نبا تا ت (كشت آبي )-فا قد شنا سنا مه بهرام پيماني‌فرد ستادموسسه ۱۳۴۵-۱۳۴۸
۴ تا ثير روشها ي مختلف كشت وشيا ر درميزان ذخيره آب درخا ك ورشدنبا تا ت مرتعي ( فا قد شنا سنا مه ) محمد صيادي ستادموسسه ۱۳۴۶-۱۳۴۹
۵ بهترين فا صله كشت وموقع با زكا شت canescens atriplex (فا قد شنا سنا مه ) محمد صيادي ستادموسسه ۱۳۴۷-۱۳۴۹
۶ مطا لعه بهترين عمق فصل روش وميزان كشت بذور نبا تا ت مهم مرتعي (فا قدشنا سنا مه ) بهرام پيماني‌فرد ستادموسسه ۱۳۴۴-۱۳۵۰
۷ مطا لعه سا زگا ري نبا تا ت مرتعي در ايستگا هها وقرقها ي تحقيقا تي با شرايط اكولوژيكي متفا وت (فا قد شنا سنا مه ) بهرام پيماني‌فرد ستادموسسه ۱۳۴۴-۱۳۵۰
۸ مطا لعه سا زگا ري نبا تا ت علوفه اي درخا كها ي شوروشورقليا ئي (فا قدشنا سنا مه قزوين پرويز باباخانلو ستادموسسه ۱۳۴۵-۱۳۵۰
۹ فنولوژي مهمترين نبا تا ت مرتعي بومي وبيگا نه دراستا ن مركز(فا قدشنا سنا مه محمدتقي بنوان ستادموسسه ۱۳۴۷-۱۳۵۰
۱۰ معرفي گونه ها ي پرمحصول وسا زگا ردرمنطقه نيمه استپي واستپي (فا قدشنا سنا مه ) محمد صيادي ستادموسسه ۱۳۴۷-۱۳۵۱
۱۱ بررسي ارزش رجحا ني مهمترين نبا تا ت مرتعي كشت شده (فا قدشنا سنا مه ) منصور مصداقي ستادموسسه ۱۳۵۰-۱۳۵۱
۱۲ تعيين ارزش غذائي مهمترين گيا ها ن مرتعي بومي وبيگا نه در استا ن مركزي (فا قد شنا سنا مه ) علي ملك ستادموسسه ۱۳۵۰-۱۳۵۱
۱۳ مقيا سها ي بهره برداري ازنبا تا ت مهم مرتعي (فا قد شنا سنا مه ) منصور مصداقي ستادموسسه ۱۳۴۸-۱۳۵۲
۱۴ آزما يش جمع آوري بذور نبا تات مرتعي بومي و بيگا نه و كشت آنها بمنظور انتخا ب بهترين گونه هاي سازگار درمناطق نيمه استپي (فا قد شنا سنا مه ) بهرام پيماني‌فرد ستادموسسه ۱۳۴۳-۱۳۵۲
۱۵ بررسي تا ثير فصول مختلف بهره برداري بر روي تركيب جا معه نبا تي وگرايش مراتع بومي درهمندآبسرد(فا قد شنا سنا مه ) علي ملك ستادموسسه ۱۳۵۰-۱۳۵۳
۱۶ ايجا د با غ نبا تا ت (فا قدشنا سنا مه )-فا ز اول پرويز باباخانلو ستادموسسه ۱۳۴۹-۱۳۵۳
۱۷ آزما يشا ت چرائي گوسفند روي گونه ها ي كشت درهمندآبسرد(فا قدشنا سنا مه ) علي ملك ستادموسسه ۱۳۵۰-۱۳۵۳
۱۸ انتخا ب نبا تا ت مرتعي بومي (فا قد شنا سنا مه ) پرويز باباخانلو ستادموسسه ۱۳۵۰-۱۳۵۴
۱۹ بررسب تواب زراعي با استفا ده از نبا تا ت فا ميل لگومينوز وغلات درشرايط ديم (فا قد شنا سنا مه ) محمد صيادي ستادموسسه ۱۳۴۶-۱۳۵۵
۲۰ تا ثير كنترل وحفا ظت مراتع بروي رشد نبا تا ت (فا قد شنا سنا مه ) قرقها ي پلور-آبعلي -فيروزكوه -اوزينه -همند-رودشور-كما ل آبا د- علي ملك ستادموسسه ۱۳۴۶-۱۳۵۵
۲۱ آزما يش تعيين بهترين فا صله كا شت ومنا سبترين مقداربذرجهت ايجا دمزارع توليدبذر(فا قد شنا سنا مه ) محمد صيادي ستادموسسه ۱۳۵۰-۱۳۵۶
۲۲ كنترل علف هرز از نوع persica hulthemia (فا قد شنا سنا مه ) هوشنگ رياضي ستادموسسه ۱۳۴۷-۱۳۵۶
۲۳ حفظ ژرم پلاسم گيا ها ن مرتعي (فا قد شنا سنا مه ) بهرام پيماني‌فرد ستادموسسه ۱۳۵۰-۱۳۵۹
۲۴ توسعه كشت گيا ه پا پا وردرشرايط ديم وآبي بمنظور تعيين بهترين روش استقرارگيا ه وتوليدحداكثرما ده بتا ئين (بدون طرح ) مسعود عليها ستادموسسه ۱۳۶۰-۱۳۶۲
۲۵ بررسي اثرات كودها ي شيميا ئي درافزايش عملكرد علوفه توليدي مراتع طبيعي مرتضي اكبرزاده آذربايجانغربي ۱۳۶۱-۱۳۶۲
۲۶ بررسي تا ثيركودها ي شيميا ئي (ازت وفسفر) درافزايش توليد علوفه مراتع طبيعي محمدعلي سركارات آذربايجانشرقي ۱۳۶۱-۱۳۶۳
۲۷ انتخا ب توده اي تعدادي از گيا ها ن مرتعي بمنظور تهيه بذر خا لص ( فا قد شنا سنا مه ) بهرام پيماني‌فرد ستادموسسه ۱۳۵۴-۱۳۶۳
۲۸ جمع آوري وازديا د بذر يونجه ها ي يكسا له بومي درمنطقه ما زندران حسن شبابي‌طبري مازندران ۱۳۶۳-۱۳۶۴
۲۹ بررسي سازگاري نباتات مرتعي زابل عباسعلي سندگل سيستان (مرکز زابل) ۱۳۵۹-۱۳۶۴
۳۰ مقا يسه عملكردعلوفه يونجه يكسا له بومي وغيربومي درشرايطديم خوزستا ن عبدالرسول تلوري خوزستان ۱۳۶۲-۱۳۶۴
۳۱ مقا يسه ميزان توليدعلوفه ارقا م مختلف اسپرس درشرايطديم اسد تيزراي آذربايجانشرقي ۱۳۶۱-۱۳۶۴
۳۲ بررسي اثركودشيميا ئي فسفره درميزان توليدبذريونجه يكسا له بومي گونه medicago درشرايطديم خوزستا ن عبدالرسول تلوري خوزستان ۱۳۶۲-۱۳۶۴
۳۳ مقا يسه ميزان توليدعلوفه ارقا م مختلف اسپرس درشرايطديم (فا قدشنا سنا مه ) داود محسنيان ستادموسسه ۱۳۶۱-۱۳۶۴
۳۴ بررسي اثر كودشيميا ئي فسفره درافزايش عملكردخواص كيفي علوفه يونجه يكسا له M.scuteiiata درشرايط ديم خوزستا ن عبدالرسول تلوري خوزستان ۱۳۶۲-۱۳۶۴
۳۵ مقا يسه ميزان توليد علوفه ارقا م مختلف يونجه درشرايط ديم اسد تيزراي آذربايجانشرقي ۱۳۶۱-۱۳۶۴
۳۶ بررسي سا زگا ري گيا ها ن مرتعي وخشبي سا حل دريا چه اروميه اسد تيزراي آذربايجانشرقي ۱۳۶۱-۱۳۶۴
۳۷ سا زگا ري يونجه ها ي يكسا له وتعيين ميزان علوفه وبذردرشرايطديم كردستا ن (مقا يسه عملكردغلا ف بذرگونه ها ي مختلف يونجه ها ي يكسا له درشرايط ديم ) فرهنگ قصرياني كردستان ۱۳۶۱-۱۳۶۵
۳۸ مقا يسه عملكردمحصول گونه ها وارقام‌مختلف يونجه ها ي يكساله بومي و خارجي وتاريخ هاي‌كاشت پاييزه وبها ره عباسعلي سندگل گلستان ۱۳۶۳-۱۳۶۵
۳۹ بررسي تعيين نيا ز غذائي گونه ها ي مختلف گيا هي در مراتع طبيعي مسعود شكوئي اصفهان ۱۳۶۱-۱۳۶۵
۴۰ سا زگا ري نبا تا ت مرتعي مقا وم به خشكي درخا كها ي شوروشورقليا ئي منطقه احيا شده دشت گلپا يگا ن مصطفي قلي نوروزي اصفهان ۱۳۶۲-۱۳۶۵
۴۱ مقا يسه ميزان توليدعلوفه ارقا م مختلف اسپرس در شرايط ديم مرتضي اكبرزاده آذربايجانغربي ۱۳۶۲-۱۳۶۵
۴۲ مقا يسه خواص كمي وكيفي ارقا م داخلي وخا رجي يونجه با علفها ي هرز منطقه ارتفا ع ,درصد پروتئين ,نسبت برگ به سا قه مجتبي معقول اصفهان ۱۳۶۱-۱۳۶۵
۴۳ مطا لعه سا زگا ري گونه ها ي مرتعي بومي وبيگا نه درمنا طق استپي گرم ومعتدل خوزستا ن حسن روحي‌پور خوزستان ۱۳۶۱-۱۳۶۵
۴۴ بررسي اثركودشيميا ئي درافزايش توليدعلوفه درگونه ها ي مختلف مراتع طبيعي كردستا ن فرهنگ قصرياني كردستان ۱۳۶۳-۱۳۶۵
۴۵ بررسي سا زگا ري گيا ها ن مرتعي مجتبي معقول اصفهان ۱۳۶۱-۱۳۶۵
۴۶ بررسي ميزان علوفه ارقا م مختلف يونجه درشرايط ديم مرتضي اكبرزاده آذربايجانغربي ۱۳۶۲-۱۳۶۵
۴۷ مقا يسه ميزان توليدعلوفه ارقا م مختلف يونجه درشرايط ديم (بدون طرح ) بهرام پيماني‌فرد ستادموسسه ۱۳۶۱-۱۳۶۵
۴۸ سا زگا ري گونه ها ي مرتعي بومي وبيگا نه درمنطقه استپ جنگلي گرم خوزستا ن عبدالرسول تلوري خوزستان ۱۳۶۱-۱۳۶۵
۴۹ بررسي تا ثيركودشيميا ئي (ازت ,فسفر) درميزان توليد بذر يونجه ديم اصغر فرج الهي قزوين ۱۳۶۲-۱۳۶۵
۵۰ تعيين منا سب ترين فا صله كا شت يونجه جهت توليد حداكثر بذر حسين حيدري‌شريف‌آبادي ستادموسسه ۱۳۶۳-۱۳۶۶
۵۱ بررسي سا زگا ري كشت مخلوط گونه ها ي ازنبا تا ت علوفه اي ومرتعي چند سا له ديم دراستا ن كردستا ن (فنولوژي گيا ها ن مرتعي ارتفا عا ت كردستا ن ) فرهنگ قصرياني كردستان ۱۳۶۲-۱۳۶۶
۵۲ آزما يش سا زگا ري ومقا يسه ارقا م يونجه ها ي يكسا له بومي وبيگا نه سيدمرتضي مرتضوي‌جهرمي فارس ۱۳۶۴-۱۳۶۶
۵۳ مقا يسه ارقا م يونجه چند سا له درشرايط ديم وتعيين منا سب ترين مقدار بذر درهكتا ر -كردستا ن – فرهنگ قصرياني كردستان ۱۳۶۲-۱۳۶۶
۵۴ مقا يسه عملكرد ارقا م مختلف يونجه درشرايطديم اصغر فرج الهي قزوين ۱۳۶۲-۱۳۶۶
۵۵ بررسي تا ثيرمقداربذروفا صله كا شت درميزان توليدعلوفه وبذرپوتريوم (sanguisorba Poterium) عباسعلي سندگل ستادموسسه ۱۳۶۳-۱۳۶۶
۵۶ آزما يش سا زگا ري گيا ه جوجوبا(هوهوبا) (استا ن فا رس ) سيدمرتضي مرتضوي‌جهرمي فارس ۱۳۶۳-۱۳۶۷
۵۷ تعيين تا ثيركشت توام گندم ويونجه ها ي يكسا له دربهره وري بيشتراراضي منطقه قزوين (از سا ل ۱۳۶۶با گونه ما شك اجرا شده است ) اصغر فرج الهي قزوين ۱۳۶۲-۱۳۶۷
۵۸ جمع آوري وشنا سا ئي بذور يونجه ها ي يكسا له بمنظور انجا م عمليا ت مربوطه مصطفي قلي نوروزي اصفهان ۱۳۶۴-۱۳۶۷
۵۹ مطا لعه سا زگا ري نبا تا ت مرتعي مقا وم به خشكي درخا كها ي شورويا شورقليا يي (آذربا يجا ن شرقي ) اسد تيزراي آذربايجانشرقي ۱۳۶۳-۱۳۶۷
۶۰ مقا يسه ميزان عملكرد علوفه ارقا م مختلف اسپرس درشرايطديم (يا سوج ) غلامرضا معاف‌پوريان كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۶۵-۱۳۶۸
۶۱ تعيين تا ثيركشت توام گندم ويونجه ها ي يكسا له دربهره وري بيشتراراضي ديم كردستا ن فرهنگ قصرياني كردستان ۱۳۶۳-۱۳۶۸
۶۲ يررسي عملكرد ما شين آلات ذخيره نزولات آسما ني دراحيا ء مراتع حسين پيرسحرخيزلنگرودي گلستان ۱۳۶۴-۱۳۶۸
۶۳ مقا يسه ميزان توليد علوفه ارقا م مختلف اسپرس درشرايطديم زنجا ن محمد عليزاده زنجان ۱۳۶۵-۱۳۶۸
۶۴ مطا لعه سا زگا ري نبا تا ت مرتعي مقا وم به خشكي درخا كها ي شوروشورقليا ئي گلستا ن عباسعلي سندگل ستادموسسه ۱۳۶۳-۱۳۶۸
۶۵ برسي كشت توام گندم ويونجه ها ي يكسا له دربهره وري بيشتراراضي ديم منطقه دما وند مسعود عليها ستادموسسه ۱۳۶۳-۱۳۶۸
۶۶ مقا يسه ارقا م مختلف يونجه چندسا له ازنظرعملكرددرشرايطديم درمنا طق معتدل سردوسرداستا ن لرستا ن نا صر انصاري لرستان ۱۳۶۴-۱۳۶۸
۶۷ آزما يش سا زگا ري نبا تا ت مرتعي درگنبد عباسعلي سندگل گلستان ۱۳۶۳-۱۳۶۸
۶۸ جمع آوري وتكثير بذور گونه ها ي مهم مرتعي منا طق استپي ونيمه استپي پا رك ملي گلستا ن حسين پيرسحرخيزلنگرودي گلستان ۱۳۶۴-۱۳۶۸
۶۹ مطا لعه سا زگا ري نبا تا ت مرتعي مقا وم به خشكي درخا كها ي شور سيدحميد حبيبيان فارس ۱۳۶۳-۱۳۶۸
۷۰ مقا يسه ميزان توليدعلوفه ارقا م مختلف يونجه درشرايطديم (يا سوج ) غلامرضا معاف‌پوريان كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۶۵-۱۳۶۹
۷۱ بررسي اثركودازته درعملكردمراتع طبيعي غلامرضا معاف‌پوريان كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۶۶-۱۳۶۹
۷۲ مقا يسه ميزان توليد علوفه ارقا م مختلف يونجه در شرايط ديم زنجا ن محمد عليزاده زنجان ۱۳۶۴-۱۳۶۹
۷۳ آزما يش سا زگا ري نبا تا ت مرتعي در مراوه تپه عباسعلي سندگل گلستان ۱۳۶۴-۱۳۶۹
۷۴ شنا خت منا طق اكولوژيك كشور -منطقه رفسنجا ن احمد ناصري كرمان ۱۳۶۹-۱۳۷۰
۷۵ مقا يسه توليدگيا ها ن مرتعي سا زگا ر در اراضي تثبيت شده خوزستا ن حسن روحي‌پور خوزستان ۱۳۶۶-۱۳۷۰
۷۶ كشت توام جو ويونجه وبررسي تا ثير آن در استقرار وعملكرد يونجه ديم (همندآبسرد) سيدتقي ميرحاجي ستادموسسه ۱۳۶۶-۱۳۷۰
۷۷ بررسي تا ثير كودها ي شيميا ئي (ازت وفسفر) در افزايش توليدعلوفه مراتع طبيعي ارتفا عا ت ميا نبنددامنه ها ي جنوبي البرز فيروزه نساج ستادموسسه ۱۳۶۷-۱۳۷۰
۷۸ بررسي اثرمقا ديرمختلف كوداوره (ازت )وسوپرفسفا ت تريپل (فسفر) بــر انواع گونه ها ي گيا ها ن مرتعي مهرداد محمدنيا فارس ۱۳۶۹-۱۳۷۱
۷۹ مقايسه عملكرد ۱۲ رقم يونجه چندساله بصورت ديم در شرايط وجين و بدون وجين كريم باقرزاده باغباداراني اصفهان ۱۳۶۹-۱۳۷۱
۸۰ بررسي اثرات ميزانها ي مختلف كا شت بذردرعملكرديونجه ها ي يكسا له فرهنگ قصرياني كردستان ۱۳۶۹-۱۳۷۱
۸۱ بررسي آت‌اكولوژي گونه‌هاي مختلف جنس اسكنبيل محمد فياض سيستان (مرکز زابل) ۱۳۶۹-۱۳۷۱
۸۲ بررسي سا زگا ري وتعيين ميزان توليدعلوفه ارقا م مختلف اسپرس درشرايط ديم حسن شبابي‌طبري مازندران ۱۳۶۸-۱۳۷۱
۸۳ مقا يسه ارقا م بومي وبيگا نه يونجه درطا لقا ن (مقا يسه ۵رقم يونجه بومي با رقم يونجه وارداتي خا رجي درمنطقه ديم طا لقا ن ) مرتضي اكبرزاده ستادموسسه ۱۳۶۷-۱۳۷۱
۸۴ مقا يسه عملكرد۱۱ رقم يونجه چندسا له بصورت ديم درشرايط وجين وبدون وجين محمود يوسفي خراسان رضوي ۱۳۶۹-۱۳۷۱
۸۵ مقا يسه عملكرداسپرس معمولي شهركردي (۲۰۲۳۵)با رقم محلي دما وندومقا يسه روشها ي كشت آنها (فني وزراعي ) سيدتقي ميرحاجي ستادموسسه ۱۳۷۰-۱۳۷۱
۸۶ بررسي وتعيين رابطه بين پوشش تا جي ,يقه وتوليدگيا ها ن مرتعي مرتضي اكبرزاده ستادموسسه ۱۳۶۹-۱۳۷۱
۸۷ بررسي ارزش غذايي گونه ها ي آتريپلكس كا نيسنس ولنتي فرميس (اسفنا ج وحشي ,درمنه وحشي ) درتغذيه شتر,گوسفندوبز حسين بري‌ابرقويي يزد ۱۳۷۱-۱۳۷۱
۸۸ مقا يسه عملكرديونجه كريسا ري با رقم محلي دما وند ومقا يسه روش كشت آنها (فني وزراعي ) سيدتقي ميرحاجي ستادموسسه ۱۳۷۰-۱۳۷۱
۸۹ مقا يسه وتعيين ميزان توليدعلوفه يونجه ها ي يكسا له درشرايطديم مرتضي اكبرزاده آذربايجانغربي ۱۳۶۵-۱۳۷۱
۹۰ بررسي اثرمقا ديركوداوره (ازت )وسوپرفسفا ت تريپل (فسفر)برروي انواع گونه ها ي گيا ها ن مرتعي عزيزاله جعفري كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۶۹-۱۳۷۱
۹۱ تحقيق درارائه مدلها ي آما ري منا سب بمنظوربرآوردميزان توليدبرخي ازگونه ها ي مرتعي مصطفي سعيدفر اصفهان ۱۳۷۲-۱۳۷۲
۹۲ شنا خت منا طق اكولوژيك كشور-منطقه بم احمد ناصري كرمان ۱۳۷۱-۱۳۷۲
۹۳ اثرات خشكي وشوري برجوانه زني بذور چندگونه مرتعي وعلوفه اي فرزاد شريف‌زاده خوزستان ۱۳۷۲-۱۳۷۲
۹۴ بررسي چگونگي اعما ل مديريت درمراتع حريم روستا ها ي منطقه افزرشهرستا ن فيروزآبا د غلامرضا باژيان فارس ۱۳۷۲-۱۳۷۲
۹۵ جمع آوري بذورنمونه هاي گياهي‌استان خراسان‌ومعرفي به بخشهاي ديگر موسسه علي اصغر پارياب خراسان رضوي ۱۳۷۱-۱۳۷۲
۹۶ مقا يسه ميزان توليدعلوفه ارقا م مختلف يونجه ها ي چندسا له ايراني و خا رجي درشرايط ديم حسن شبابي‌طبري مازندران ۱۳۶۸-۱۳۷۲
۹۷ بررسي سا زگا ري نبا تا ت مرتعي شورپسندمقا وم بخشكي در خا كها ي شوريا شور قليا ئي استا ن ما زندران حسن شبابي‌طبري مازندران ۱۳۶۷-۱۳۷۲
۹۸ بررسي سيتولوژيك گونه ها ي يونجه يكسا له خراسا ن غلامعلي گزانچيان خراسان رضوي ۱۳۷۲-۱۳۷۲
۹۹ مقا يسه گونه ها ي مختلف آتريپلكس وتعيين دورآبيا ري آنها كيان نجفي‌تيره‌شبانكاره هرمزگان ۱۳۶۸-۱۳۷۲
۱۰۰ بررسي سا زگا ري يونجه درختي درمنا طق گرمسيراستا ن كهگيلويه و بويراحمد(دهدشت ) قباد خليلي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۶۹-۱۳۷۲
۱۰۱ بررسي عملكردعلوفه وسا يرصفا ت زراعي هفت رقم يونجه چندسا له (L. Sativa Medicago)درشرايط ديم علي‌اشرف جعفري كرمانشاه ۱۳۷۰-۱۳۷۲
۱۰۲ طرح شنا خت منا طق اكولوژيك كشور(منطقه قزوين ) اصغر فرج الهي قزوين ۱۳۷۱-۱۳۷۲
۱۰۳ تعيين وبررسي ارزش غذايي‌گياهان كويري وبياباني منطقه سبزوار (فازاول‌گياهان موردتعليف‌ازChenopodiaeae اسماعيل فيله‌كش خراسان رضوي ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۱۰۴ شناخت مناطق اكولوژيك كشور -منطقه سيرجان احمد ناصري كرمان ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۱۰۵ مطا لعه فنولوژي گيا ها ن مرتعي درمنطقه حنا ي شهرستا ن سميرم مصطفي سعيدفر اصفهان ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۱۰۶ بررسي آت‌اكولوژي تعدادي از گراسهاي مراتع شمال شهميرزاد سمنان حسين عامري سمنان ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۱۰۷ تعيين منا سب ترين زما ن جمع آوري بذروبررسي تا ثيردرجه حرارت تنشها ي خشكي و شوري واثرات متقا بل آنها برروي جوانه زني بذوردرمنه غلامعلي گزانچيان خراسان رضوي ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۱۰۸ بررسي سا زگا ري نبا تا ت مرتعي درشرايط ديم دراراضي سا حلي پيكا له زاغمرز حسن شبابي‌طبري مازندران ۱۳۶۸-۱۳۷۳
۱۰۹ بررسي فنولوژي گيا ها ن مهم مرتعي منطقه گرگا ن وگنبد رضا عارفيان گلستان ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۱۱۰ مطا لعه اراضي شوروقليا ازلحا ظ استعدادها ي با لقوه توليدنبا تا ت مرتعي محمود متين اصفهان ۱۳۷۰-۱۳۷۳
۱۱۱ بررسي مسائل و مشكلات توليد نهال كلير Capparsis decidua محمد فياض ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۳
۱۱۲ جمع آوري وشنا سا يي يونجه ها ي يكسا له بومي خراسا ن غلامعلي گزانچيان خراسان رضوي ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۱۱۳ بررسي پوشش گيا هي وتهيه نقشه جا معه ها ي گيا هي براي منطقه با رون به روش فيزيونوميك ـ فلورستيك درارتبا ط با واحدها ي ژئومورفولوژي احمد احمدي آذربايجانغربي ۱۳۷۳-۱۳۷۳
۱۱۴ بررسي ويژگيها ي اكولوژيك گونه ها ي مهم مرتعي ” libanoticum Agropyron و Ag.intermedium “ مهرداد مسيبي ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۳
۱۱۵ افزايش توليددرمراتع مخروبه ازطريق كشت نبا تا ت مرتعي درك نتورفا رو فرزاد شريف‌زاده خوزستان ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۱۱۶ بررسي ومقا يسه شيوه بهره برداري ازمراتع در دوسوي رودخا نه ارس (ما كو, نخجوان ) رضا حسين پور آذربايجانغربي ۱۳۷۳-۱۳۷۳
۱۱۷ بررسي فنولوژي گيا ها ن مهم مرتعي منا طق نيمه استپي سمنا ن حسين عامري سمنان ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۱۱۸ جمع آوري وشنا سا يي گونه ها ي خوشخوراك سا لسولاسمنا ن وبررسي اثرزما ن درقوه نا ميه بذرآنها (مطا لعه اكولوژيك سا لسولادرمراتع قشلاقي سمنا ن ) نجاتعلي سالار سمنان ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۱۱۹ بررسي اثركودها ي شيميا يي درميزان عملكردعلوفه مراتع طبيعي- كهگيلويه قباد خليلي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۱۲۰ آت اكولوژي گونه آترپيلكس گري في تي حسين عامري سمنان ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۱۲۱ فنولوژي گيا ها ن مرتعي بومي درمنا طق استپي ونيمه استپي گرم خوزستا ن حسين صالحي خوزستان ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۱۲۲ بررسي برخي ازويژگيها ي اكولوژيك گونه ها ي ” glomerata Dactylis Leucopoa “ محمد آبياري ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۴
۱۲۳ بررسي منا سبترين تراكم يونجه يكسا له جهت ايجا دچراگا ه رضا عارفيان گلستان ۱۳۷۱-۱۳۷۴
۱۲۴ بررسي روندكا هش قوه نا ميه وتعيين زيا ن برداشت صحيح ,متدخشك شدن ودرجه حرارت ذخيره بذوردر۵گونه ازخا نواده Chenopodiaceae سيدمجتبي مدرس‌هاشمي اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۱۲۵ شنا خت منا طق اكولوژيك خراسا ن (شيت قزل آرواردوكلخوت ) قنبرعلي شاد خراسان رضوي ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۱۲۶ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(خاش‌وزابل ) محمد فياض سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۱۲۷ شنا خت منا طق اكولوژيك كشور(منطقه گنا وه ) جواد رشيدي بوشهر ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۱۲۸ بررسي و مقا يسه عملكرد علوفه گونه ها ي مختلف آتريپلكس دراراضي شور وبيا با ني درشرايط ديم حميد هويزه خوزستان ۱۳۷۰-۱۳۷۴
۱۲۹ تعيين تا ثيركشت توام گندم ويونجه ها ي يكسا له دربهره وري بيشتراراضي ديم منطقه هشترود محمدعلي سركارات آذربايجانشرقي ۱۳۶۳-۱۳۷۴
۱۳۰ بررسي واحدها ي رويشي وتهيه نقشه گيا هي مرداب گا وخوني حبيب اله نجا ري اصفهان ۱۳۷۴-۱۳۷۴
۱۳۱ بررسي اثركودها ي شيميا يي درميزان عملكردعلوفه مراتع طبيعي رضا عارفيان گلستان ۱۳۷۱-۱۳۷۴
۱۳۲ شنا سا يي وبررسي پراكنش توليدوفراواني گيا ها ن شورپسندموجوددر مراتع دشت گرگا ن حسين پيرسحرخيزلنگرودي گلستان ۱۳۷۱-۱۳۷۴
۱۳۳ بررسي اثرتيما رها ي مختلف برروي با روري وجوانه زني گونه A0griffithii اتريپلكس گري في تي علي محمد عمويي سمنان ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۱۳۴ حفظ ونگهداري ژرم پلاسم نبا ت مرتعي گرمسيري حميد هويزه خوزستان ۱۳۶۵-۱۳۷۴
۱۳۵ شنا خت منا طق اكولوژيك خراسا ن شيت قوچا ن وسبزوار حسن اميرآبادي‌زاده خراسان رضوي ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۱۳۶ بررسي برخي ازويژگيها ي اكولوژيك Festuca_oviana درحوزه آبخيزبا لخلو چا ي اردلان قرباني اردبيل ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۱۳۷ شنا خت منا طق اكولوژيك خراسا ن (شيت ۱/۲۵۰۰۰۰)تربت جا م محمدعلي عسگرزاده خراسان رضوي ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۱۳۸ شنا خت منا طق اكولوژيك ـمنطقه طبس غلامرضا قادري خراسان رضوي ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۱۳۹ تا ثيرسوش ريزوبيوم برعملكرد(رشدوتثبيت ازت )ارقا م مختلف يونجه ديم حسين حيدري‌شريف‌آبادي ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۱۴۰ بررسي ويژگيها ي گونه ها silerii Artemisie دراستا ن اردبيل اسماعيل علي اكبرزاده آلني اردبيل ۱۳۷۵-۱۳۷۵
۱۴۱ مقا يسه عملكردعلوفه وتعيين منا سبترين ميزان بذردركشت ارقا م مختلف يونجه ها ي يكسا له سردسيري درشرايط ديم محمدعلي سركارات آذربايجانشرقي ۱۳۶۹-۱۳۷۵
۱۴۲ شنا خت منا طق اكولوژيك رويشگا هها ي گيا هي ـمنطقه گنا با د علي اصغر پارياب خراسان رضوي ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۱۴۳ مطا لعه برخي ازويژگيها ي اكولوژيك گونه Bunge” turkestana Smirnovia مريم مجيد اصفهان ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۱۴۴ شنا خت منا طق اكولوژيك گيلان غلامحسين كريمي گيلان ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۱۴۵ شنا خت منا طق اكولوژيك ـمنطقه ميا مي عباس علي‌آ‌بادي خراسان رضوي ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۱۴۶ شنا خت منا طق اكولوژيك ـمنطقه فردوس محمدتقي كاشكي خراسان رضوي ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۱۴۷ تعيين ويژگيها ي اكولوژيك يك گونه ازخا نواده گرامينه (سيف ) دراستا ن اصفها ن مهدي افتخاري اصفهان ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۱۴۸ شنا خت منا طق اكولوژيك -منطقه قا ين حسن احمدنژاد خراسان رضوي ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۱۴۹ بررسي اثرمقا دير مختلف دونوع كودشيميا يي بروي عملكردمراتع نما ر-آمل ابوالحسن سلامي‌لمراسكي مازندران ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۱۵۰ بررسي راندما ن مصرف آب و چگونگي رشد گونه مرتعي (cutvula Eragrosgi) در شرايط متفا وت رطوبتي و با فت خا ك فريد سعيديا ن ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۷۵
۱۵۱ مطا لعه فنولوژي گيا ها ن مرتعي درمنطقه البرزمركزي مرتضي اكبرزاده ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۶
۱۵۲ بررسي مطا لعه اكولوژيك پوشش گيا هي منا طق خبر(با فت ) غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۷۶-۱۳۷۶
۱۵۳ بررسي ومقا يسه محصول علوفه اي ارقا م مختلف اترپيلكس درشرايط ديم علي جباري‌قورقچي آذربايجانشرقي ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۱۵۴ مطا لعه سا زگا ري وخوشخوراكي گونه ها ي بومي وغيربومي سا لسولادراراضي شور آذربا يجا ن شرقي منوچهر خانبابايي آذربايجانشرقي ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۱۵۵ بررسي ومقا يسه كشت گونه ها ي سا زگا ربطريق كشت ۱:ـ روي پشته ۲ـ بستر معمولي ,دراراضي شورمنطقه گرگا ن ودشت حسين پيرسحرخيزلنگرودي گلستان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۱۵۶ بررسي ارتبا ط بين سطح ايستا بي عوامل شوري و پوشش گيا ها ن شور روي استا ن بوشهر (مطا لعه موردي منطقه ميرمحمد اهرم ) سهيل مهاجري برازجاني بوشهر ۱۳۷۶-۱۳۷۶
۱۵۷ بررسي اثرات مختلف حفظ وذخيره رطوبت برتوليدعلوفه خشك اسپرس خداداد عابدي خراسان رضوي ۱۳۷۳-۱۳۷۶
۱۵۸ بررسي پراكنش گونه atriplicoides Zygophyllum درجنوب خراسا ن و منا سبترين شيوه تكثيرآنها (بذر -قلمه -پا جوش ) گل‌حسن نعمتي‌دربندي‌عليا خراسان رضوي ۱۳۷۳-۱۳۷۶
۱۵۹ تعيين مدل منا سب برآوردظرفيت كوتا ه مدت مراتع با استفا ده ازسيستم اطلاعا ت جغرافيا يي (GIS) عطا اله ابراهيمي چهارمحال‌بختياري ۱۳۷۶-۱۳۷۶
۱۶۰ مطا لعه خا ك ,توپوگرافي ,پوشش گيا هي و رابطه آن با توليد علوفه در منطقه دق فينو بندرعبا س علي زارع زرديني هرمزگان ۱۳۷۶-۱۳۷۶
۱۶۱ بررسي ات اكولوژي Puccinellia distans در زيستگاه‌هاي شور و قليائي شمال گرگان سيدعلي حسيني(رضا) گلستان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۱۶۲ بررسي بيوما س توليدي گراس و لگوم دركشت ديم انوشيروان نجفي آذربايجانشرقي ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۱۶۳ شنا خت وبررسي كمي وكيفي رويشگا هها ي ارس هنزاء ( بررسي كمي و كيفي پتا نسيل توليدعلوفه دررويشگا هها ي ارس هنزاء ,خبربا فت ودلفا رودجيرفت محسن رحيم زما ني كرمان ۱۳۷۶-۱۳۷۶
۱۶۴ شنا خت منا طق اكولوژيك ايران -منطقه سبزواران كرما ن احمد ناصري كرمان ۱۳۷۵-۱۳۷۶
۱۶۵ بررسي تا ثيركودفسفره وميزان بذربروي عملكردعلوفه اسپرس رقم شهركردي سيدتقي ميرحاجي ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۱۶۶ بررسي تا ثيركودفسفا ته برروي عملكردعلوفه ارقا م مختلف يونجه درشرايط ديم زنجا ن محمدقاسم نبئي زنجان ۱۳۷۰-۱۳۷۶
۱۶۷ بررسي‌مناسبترين روش وتاريخ كاشت ceratoides Eurotia درمنا طق سبزوار اسماعيل فيله‌كش خراسان رضوي ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۱۶۸ جمع آوري وتكثيربذورگونه ها ي مهم مرتعي ارتفا عا ت خراسا ن ابوالفضل ياوري خراسان رضوي ۱۳۷۱-۱۳۷۶
۱۶۹ نحوه رويا ندن هشت گونه گيا ه وتعيين تيما رها ي منا سب بذري جهت تكثير آنها سيدمجتبي مدرس‌هاشمي اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۷۶
۱۷۰ برآوردعملكرداقتصا دي (بيومس كل )كشت مخلوط يونجه ديم (كريسا ري ) و آگروپا يرون درسطوح مختلف بذر محمود يوسفي خراسان رضوي ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۱۷۱ بررسي سا زگا ري كشت مستقيم (بذر)چها رگونه مرتعي خليل فلاحي تهران ۱۳۷۳-۱۳۷۶
۱۷۲ شنا خت تنش خشكي بروي توليدعلوفه وبذرچها رگونه مرتعي Agropyron محمد شريفي يزدي كرمان ۱۳۷۶-۱۳۷۶
۱۷۳ مقا يسه عملكرد ارقا م شبدرزيرزميني با تراكم ها ي مختلف درگرگا ن محمدعلي دري گلستان ۱۳۷۶-۱۳۷۶
۱۷۴ بررسي اثرمقا دير كوداوره وسوپرفسفا ت تريپل بروي گونه ها ي مرتعي خداداد عابدي خراسان رضوي ۱۳۷۱-۱۳۷۶
۱۷۵ مطا لعه اثرات آب وخا ك برپوشش گيا هي دشت زرند كرما ن ابوالقاسم سيف الهي كرمان ۱۳۷۶-۱۳۷۶
۱۷۶ بررسي مقا ومت به خشكي در سه گونه pelvropous-littorols Aeluropus puccinellia اصغر قاسمي‌فيروزآبا دي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۶
۱۷۷ تعيين ارزش رجحاني گياهان مرتعي شورپسند منطقه گرگان و گنبد محمدحسين اخوت گلستان ۱۳۷۵-۱۳۷۷
۱۷۸ بررسي سا زگا ري تعدادي ازنبا تا ت مرتعي درحوزه آبخيزسددرودزن حميد مصباح فارس ۱۳۷۱-۱۳۷۷
۱۷۹ شناسايي مناطق شور، گياهان شور روي و مطالعه مكانيسم‌هاي مقاومت به شوري و معرفي گونه‌هاي مطلوب آذربايجانغربي علي خداكريمي آذربايجانغربي ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۱۸۰ شناسايي مناطق شور، گياهان شور روي و مطالعه مكانيسم‌هاي مقاومت به شوري و معرفي گونه‌هاي مطلوب مرتعي به شوري در ايران درمنطقه قزوين فرها د ابطحي قزوين ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۱۸۱ شنا سا ئي منا طق شور,گيا ها ن شور روي ومطا لعه مكا نيسم ها ي مقا ومت به شوري ومعرفي گونه ها ي مطلوب مرتعي مقا وم به شوري درايران (استا ن مركزي ) افشين پورمتين مركزي ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۱۸۲ بررسي قا بليت كا ربردداده ها ي رقومي ما هواره لندست TM براي تهيه نقش پوشش گيا هي ومقا يسه آن با روش زميني اسماعيل فيله‌كش خراسان رضوي ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۱۸۳ شناخت مناطق اكولوژيك با مطالعات پوشش گياهي (استان كردستان) فرهنگ قصرياني كردستان ۱۳۶۸-۱۳۷۷
۱۸۴ بررسي چگونگي انطبا ق واحدها ي نمونه گيري زميني با اطلا عا ت ما هواره اي مربوطه جهت ارزيا بي مراتع منا طق مختلف آب وهوايي ايران با استفا ده از GPS سهيل انوشفر ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۱۸۵ بررسي نيا زها ي اكولوژيكي گونه conollyi Anmodendron. ومقا يسه آن با تا غ (ammodendron Haloxyllon.) مسعود وظيفه‌دار سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۱۸۶ بررسي ذخيره بذر در خا كها ي قسمتي از مراتع كوهپا يه اصفها ن عليرضا ميرسعيدي اصفهان ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۱۸۷ رابطه بين شكل زمين ( شيب ,جهت ,ارتفا ع )با پوشش گيا هي در دو منطقه حفا ظت شده و حفا ظت نشده فرها د آقاجانلو زنجان ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۱۸۸ بررسي برخي ازويژگيها ي اكولوژيك گونه قيچ plcoides” “Zygophvllumatri كيان نجفي‌تيره‌شبانكاره هرمزگان ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۱۸۹ مقايسه اكولوژيك برخي ازگونه هاي جنس‌درمنه دراستان سمنان (زير پروژه مطالعه مقايسه اي گونه هاي جنس آرتيمزيا در ايران ) سيدتقي ميرحاجي سمنان ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۱۹۰ تعيين مزيت نسبي توليداقتصا دي گيا ها ن چندسا له مرتعي ويكسا له ها محمود يوسفي خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۱۹۱ شناسايي مناطق شور، گياهان شور روي و مطالعه مكانيسم‌هاي مقاومت به شوري و معرفي گونه‌هاي مطلوب مرتعي به شوري در ايران در يزد حسين بري‌ابرقويي يزد ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۱۹۲ شنا خت منا طق اكولوژيك استا ن خوزستا ن (شيت آبا دان وشا دگا ن ) حسين صالحي خوزستان ۱۳۷۲-۱۳۷۷
۱۹۳ بررسي اثرات قرق دراصلاح مراتع استا ن همدان قاسم اسديان همدان ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۱۹۴ تعيين مقداربرداشت مجا زازگيا ه مرتعي دست كا شت tomentellus Bromus درمنطقه استپي ايستگا ه تحقيقا تي نودهك احمد اكبري‌نيا قزوين ۱۳۷۵-۱۳۷۷
۱۹۵ شنا سا يي منا طق شور,گيا ها ن شورروي ومطا لعه مكا نيسم ها ي مقا ومت به شوري و معرفي گونه ها ي مطلوب مقا وم به شوري درايران قم ابوالفضل رحمتي‌زاده قم ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۱۹۶ بررسي سا زگا ري توام با اثرات آبيا ري دررشد كمي وكيفي گيا ه كا لارگراس دراراضي شورقليا يي منطقه گرگا ن حسين اعتراف گلستان ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۱۹۷ شناخت مناطق اكولوژيك كشورـ مطالعه پوشش گياهي استان هرمزگان, برگ بندرعباس – ۱/۲۵۰۰۰۰ به شما ره برگ GN40_2 سري K551 كيان نجفي‌تيره‌شبانكاره هرمزگان ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۱۹۸ بررسي وتعيين منا سب ترين ميزان بذروبهترين روش كا شت گونه ها ي موفق مرتعي رضا عارفيان گلستان ۱۳۷۲-۱۳۷۷
۱۹۹ بررسي تغييرات سطح و ظرفيت وضعيت و گرايش مراتع در ارتبا ط با سيا ست گذاري و مديريت درمنطقه قورتپسي شهرستا ن سميرم اصفها ن عبدالرضا مهاجري اصفهان ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۲۰۰ مقا يسه عملكردكشت خا لص ومخلوط گيا ها ن مرتعي با ميزانها ي متفا وت بذر درشرايط ديم رضا كريمي كرمانشاه ۱۳۷۲-۱۳۷۷
۲۰۱ بررسي اثرتا ريخ كا شت برارقا م مختلف يونجه ازتوليدعلوفه وسا يرصفا ت زراعي درشرايطديم ابوالقا سم زينلي مركزي ۱۳۷۲-۱۳۷۷
۲۰۲ مطا لعه بوم شنا سي فردي اسپرس خراسا ني chorassanica onbrychis در استا ن خراسا ن ۰ عا ليه رحيمي خراسان رضوي ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۲۰۳ مقا يسه روشها ي ارزيا بي اكولوژيكي سرزمين (آما يش سرزمين ) در حوزه آبخيز ميا نكوه ( زير حوزه تنگ لابيد) محمدعلي كدخداپور اصفهان ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۲۰۴ بررسي سا زگا ري گونه ها ي مختلف مرتعي واثر تراكم بذر روي عملكردعلوفه آنها در شرايط ديم غرب كشور رضا كريمي كرمانشاه ۱۳۷۲-۱۳۷۷
۲۰۵ آت اكولوژي گونه پوتا ريا aucher Chrysopogon محمدحسين صندوق داران سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۲۰۶ بررسي جنبه ها ي فيزيولوژيكي افزايش عملكرد يونجه ها ي ديم ۰ علي عبادي‌خزانه‌قديم ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۲۰۷ تا ثيرتوپوگرافي وفا صله ازمنا بع آب بروي پوشش گيا هي درمرتع گله بر نعمت‌اله كوهستاني همدان ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۲۰۸ بررسي ارتبا ط خصوصيا ت فيزيكوشيميا ئي خا ك با نحوه پراكنش گيا ها ن مرتعي وميزان جذب عنا صر معدني در گيا ها ن اراضي شوروسديمي دشت حسين آبا د مهدي احمديان همدان ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۲۰۹ بررسي تا ثير توام با فت خا ك و عمق كا شت بر استقرار و رشد يونجه يكسا له riqidula Med.-درقا لب طرح ملي مشترك با شوراي پژوهشها ي علمي جما ل حسني كردستان ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۲۱۰ شنا سا يي و مقا يسه شيوه ها ي متداول بهره برداري از مراتع استا ن اصفها ن نعمت اله ميرزاعليا ن اصفهان ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۲۱۱ بررسي منا سبترين زما ن برداشت بذرچندگونه مهم مرتعي ازخا نواده گندميا ن در استا ن تهران اكبر فخيره تهران ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۲۱۲ مقا يسه ميزان توليد علوفه ارقا م مختلف پوتريوم درشرايط ديم درپيكا له زاغمرز سعيد پورنجف مازندران ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۲۱۳ شنا خت منا طق اكولوژيك با مطا لعا ت پوشش گيا هي (ما زندران ) حسن شبابي‌طبري مازندران ۱۳۶۸-۱۳۷۷
۲۱۴ مطا لعه آت كولوژي گيا ه مرتعي ceratoides Eurotiaوتعيين رابطه توليد سا ليا نه وتا ج پوشش آن درمنطقه سبزوار عباس علي‌آ‌بادي خراسان رضوي ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۲۱۵ اكوفيزيولوژي تثبيت نيتروژن درگيا ه شبدرزيرزميني ( Trigolium- -Subterraneum) سراله گالشي‌شريف‌آبادي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۲۱۶ شناسايي مناطق شور، گياهان شور روي و مطالعه مكانيسم‌هاي مقاومت به شوري و معرفي گونه هاي مطلوب مرتعي به شوري در ايران ـ كرما ن احمد پورميرزائي كرمان ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۲۱۷ مطا لعه سوشها ي ريزوبيوم متحمل به شوري در منطقه سيستا ن (زابل ) درقا لب طرح ملي با شوراي پژوهش ها ي علمي كشور سيدهادي هاشمي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۲۱۸ شنا خت منا طق اكولوژيك مرتعي استا ن كرما نشا ه محمد قيطوري كرمانشاه ۱۳۶۸-۱۳۷۷
۲۱۹ افزايش عملكرد و تثبيت بيولوژيكي ازت در گيا ه يونجه بوسيله كود ازته و با كتري ريزوبيوم حيدر ابراهيمي فر ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۲۲۰ تا ثيرسوش ورقم ريزوبيم برروي رشدوتثبيت ازت ارقا م يونجه ها ي ديم دراستا ن بوشهر محمدرضا پوركريم بوشهر ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۲۲۱ مطا لعه وبررسي برخي ازعوامل تا ثيرگذار دراستقرار تيپ ها ي گيا هي دريك حوضه آبخيزمنطقه بران -اردبيل علي حميدي رزمي اردبيل ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۲۲۲ بررسي ميزان و روند تغييرات توليد در مراتع قرق شده رضا آبا د سمنا ن ليلا محمدموسوي سمنان ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۲۲۳ احيا واصلاح مراتع ازطريق كنترل بوته ها مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۲۲۴ بررسي نقش شيوه ها ي مختلف مديريت وبهره برداري در وضعيت مراتع استا ن چها رمحا ل بختيا ري منوچهر سرداري چهارمحال‌بختياري ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۲۲۵ حفظونگهداري ژرم پلاسم گيا ها ن مرتعي قاسمعلي ابرسجي‌قشلاق گلستان ۱۳۶۴-۱۳۷۸
۲۲۶ بررسي اوت اكولوژي گونه rigida Salsola مصطفي سعيدفر اصفهان ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۲۲۷ بررسي تنوع وروندزوال نمونه ها ي بذوربرخي گونه ها ي مرتعي دربا نك ژن موسسه نوراله عبدي ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۲۲۸ بررسي اثرقرق درروندتوالي پوشش گيا هي درمنا طق اكولوژيك خوزستا ن حميد هويزه خوزستان ۱۳۶۹-۱۳۷۸
۲۲۹ بررسي اثرات متقا بل ميا ن علفخواران گوسفندو بز بر رستنيها قباد خليلي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۲-۱۳۷۸
۲۳۰ بررسي نقش شيوه ها ي نوين مديريت مرتع در كا هش روند تخريب مراتع قشلاقي استا ن گلستا ن -طرح مشترك با شوراي پژوهشها ي علمي كشور(درقا لب ملي ) احمد ثمري گلستان ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۲۳۱ مقا يسه روشها ي برآوردپوشش وتراكم درمنه زارها ي منا طق استپي استا ن اصفها ن مسعود برهاني اصفهان ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۲۳۲ مطا لعه اكوفيزيولوژي ( آزولا ) در تا لاب انزلي محمود اصفيا ء گيلان ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۲۳۳ شنا خت منا طق اكولوژيك منطقه خوي ـ ما كو سرگون اديشو آذربايجانغربي ۱۳۶۹-۱۳۷۸
۲۳۴ بررسي اتواكولوژي گيا ها ن مهم مرتعي استا ن كهگيلويه وبويراحمداز قبيل جا شير,ما شك گل خوشه اي بيلهر,جووحشي (كتو)ـ بهمن (استيپا )۰۰۰ سيدابراهيم كاظمي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۲۳۵ شنا سا يي منا طق شور,گيا ها ن شورروي ومطا لعه مكا نيزمها ي مقا ومت به شوري و معرفي گونه ها ي مطلوب مرتعي دراستا ن اصفها ن محمود متين اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۷۸
۲۳۶ تاثير روش كاربرد سوشهاي مختلف ريزوبيوم در عملكرد گونه‌هاي يونجه چند ساله غلامرضا قادري خراسان رضوي ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۲۳۷ بررسي آت اكولوژي گونه ceratiodes Eurotia محمدتقي فيضي اصفهان ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۲۳۸ اثرشوري وخشكي روي جوانه زني واستقرارنها ل سه گونه مرتعي عباس باقري‌نجف‌آبا د ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۲۳۹ بررسي ومقا يسه شيوه ها ي بهره برداري ازعلوفه واثرات آن برعرصه ها ي مرتعي استا ن سمنا ن كرمعلي قندالي سمنان ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۲۴۰ كا ريولوژي واكولوژي بعضي ازگونه ها ي دوگونه سا لسولا وجنس كوشيا دراستا ن گلستا ن الهه معروف گلستان ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۲۴۱ شنا خت منا طق اكولوژيك (شما ل اصفها ن ) -شيت كا شا ن مهدي افتخاري اصفهان ۱۳۶۹-۱۳۷۸
۲۴۲ بررسي تغيرات كمي گونه ها ي شا خص گيا هي دراثراجراي پخش سيلاب با توجه به كيفيت خا ك درشهرستا ن تنگستا ن سيدحسين حسيني بوشهر ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۲۴۳ بررسي تا “ثيرزما نها ي مختلف برداشت بذروسطوح مختلف شوري برجوانه زدن وسبز شدن بذردرختچه قيچ دراستا ن فا رس ناصر عبدالهي‌پنا ه فارس ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۲۴۴ شناخت مناطق اكولوژيك سيستان و بلوچستان- شيت ايرانشهر علي‌اكبر عامري سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۲۴۵ تعيين نسبت منا سب اندازه گيري مستقيم وغيرمستقيم درروش اندازه گيري مضا عف برآورد توليد با لحا ظ دقت و هزينه علي روتيوندغيا ثوند قزوين ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۲۴۶ مطا لعه شبدرها ي يكسا له استا ن بوشهربا شبدرها ي زيرزميني (clover Subterranean)ومطا لعه ويژگيها ي همزيستي نژادها ي بومي ۰۰۰ فرهاد فخري بوشهر ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۲۴۷ بررسي تا ثيرقرق دراحيا واصلاح پوشش گيا هي مراتع منطقه فريدن اصفها ن مصطفي سعيدفر اصفهان ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۲۴۸ اتواكولوژي گيا ه آستراگا لوس اسكواروزوس squarrous Astragalus حسين بتولي اصفهان ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۲۴۹ آزما يش سا زگا ري گيا ها ن مرتعي مقا وم به خشكي دراراضي پخش سيلاب گربا يگا ن فسا محمد مراديان فارس ۱۳۷۳-۱۳۷۸
۲۵۰ تا ثيرشوري بروي چها رگونه يونجه يكسا له (درقا لب طرح ملي يونجه ها ي يكسا له ) سيدهادي هاشمي ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۲۵۱ بررسي خصوصيات رويشگاه قره داغ در استان مركزي كريم غلامي مركزي ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۲۵۲ شنا سا ئي عوامل موثردرتخريب منا بع طبيعي (مرتع )وسهم هريك درتخريب (دامنه ها ي جنوبي كوه سبلا ن درمنطقه سراب آذربا يجا ن شرقي ) محسن مهدي‌زاده آذربايجانشرقي ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۲۵۳ بررسي اثرتعدادبهره بردارومسا حت مراتع واگذارشده بروضعي ت مرتع در آذربا يجا ن شرقي رسول رنگ‌آوران آذربايجانشرقي ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۲۵۴ شناخت مناطق اكولوژيك استان آذربايجانشرقي عظيم عباسلو آذربايجانشرقي ۱۳۶۹-۱۳۷۸
۲۵۵ شنا سا يي منا طق شورروي مطا لعه مكا نيسم ها ي مقا ومت به شوري ومعرفي گونه ها ي مطلوب مرتعي مقا ومت به شوري (سيستا ن وبلوچستا ن ) محمدحسين صندوق داران سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۲۵۶ شنا خت منا طق اكولوژيك استا ن كهكيلويه وبويراحمد سيدابراهيم كاظمي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۲-۱۳۷۸
۲۵۷ تا ثيررقم وتراكم برعملكردشبدرزيرزميني Subterraneum Trifolium درقا لب طرح ملي سا زما ن پژوهشها احمد زارع ده آبا دي ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۲۵۸ بررسي پتا نسيلها ي اكولوژيك يونجه ها ي يكسا له درايران احمد ترك‌نژاد ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۲۵۹ بررسي فنولوژي گيا ها ن مهم مرتعي منطقه سردسيري استا ن لرستا ن كربم خادمي لرستان ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۲۶۰ بررسي جنبه ها ي فيزيولوژيك درانتخا ب ارقا م مقا وم به شوري دريونجه مهرداد يا رنيا ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۲۶۱ بررسي عوامل محدودكننده زادآوري گيا ه رمس حسين توكلي خراسان رضوي ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۲۶۲ بررسي فنولوژي مهمترين گيا ها ن مرتعي پا يگا ه (قرق ) دهبيد سا را صادقيان فارس ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۲۶۳ مقا يسه عملكرد(بيوماس‌كل )كشت مخلوط وتك كشتي يونجه واگروپايرون درسطوح مختلف غلامرضا قادري خراسان رضوي ۱۳۷۲-۱۳۷۹
۲۶۴ ات اكولوژي جا شير در شما ل استا ن لرستا ن محسن پيرزادي لرستان ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۲۶۵ شنا سا يي منا طق شور,گيا ها ن شورروي ومطا لعه مكا نيسمها ي مقا ومت به شوري و معرفي گونه ها ي مطلوب مرتعي مقا وم به شوري درما زندران سعيد پورنجف مازندران ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۲۶۶ شناسايي مناطق شور، گياهان شور روي و مطالعه مكانيسم‌هاي مقاوم به شوري و معرفي گونه‌هاي مطلوب مرتعي مقاوم به شوري در استان سمنان حسين عامري سمنان ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۲۶۷ اثر مقا دير مختلف كودها ي فسفا ته وازته بر توليد مرتع محمدرضا شوشتري كرمانشاه ۱۳۷۲-۱۳۷۹
۲۶۸ شنا خت منا طق اكولوژيك كرما ن (حا جي آبا د) احمد ناصري كرمان ۱۳۶۸-۱۳۷۹
۲۶۹ آت اكولوژي گيا ه كلبيت conglomeratus Cyperus عباس كياني‌پور اصفهان ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۲۷۰ ارزيا بي سنجش و آگا هي عشا ير و روستا ئيا ن نسبت به تخريب منا بع طبيعي دهستا ن با زفت عليا استا ن چها رمحا ل و بختيا ري ۰ محمد خورشيدي چهارمحال‌بختياري ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۲۷۱ شناسايي مناطق شور، گياهان شور روي و مطالعه مكانيسم‌هاي مقاومت به شوري و معرفي گونه‌هاي مطلوب مرتعي به شوري در ايران (خوزستان) حميد هويزه خوزستان ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۲۷۲ آت اكولوژي گياه مرتعي Elymus hyspidus (Agropyron intermedium) براتعلي غلامي خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۲۷۳ شنا سا يي منا طق شور,گيا ها ن شورپسندمكا نيسم ها ي مقا ومت ب ه شوري ومعرفي گونه ها ي مطلوب مرتعي مقا وم به شوري دراستا ن همدان :فا زاول شنا سا يي ۰۰ مهدي احمديان همدان ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۲۷۴ آت كولوژي گيا ه richteri Salsola غلامرضا حسيني بمرود خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۲۷۵ مطا لعه آت اكولوژي مهم ترين گونه ها ي مختلف جنس Stipa درمراتع استا ن تهران (درقا لب طرح ملي ) ابراهيم فراهاني تهران ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۲۷۶ تعيين آزمونها ي بنيه بذروبررسي اثرمتقا بل مرحله برداشت واستقراردرعرصه گونه ها ي آگروپا يرون مسعود اسماعيلي‌شريف اصفهان ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۲۷۷ بررسي تاثير كود ازته و فسفره بر روي توليد گياهان مرتعي مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۲۷۸ مطا لعه آتكولوژي ovina Festuca درمراتع طبيعي استا ن ما زندران محمد اكبرزاده مازندران ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۲۷۹ بررسي تيما رها ي مختلف بذروكوددركشت اسپرس ديم بصورت پا ئيزه وبها ره در اراضي كم با زده استا ن كرما نشا ها ن محمدرضا شوشتري كرمانشاه ۱۳۷۲-۱۳۷۹
۲۸۰ مطالعه بوم‌شناختي فردي ۳ گونه بروموس پاياي خراسان

Bromus tomentellus , Bromus kopetdaghensis , Bromus cappodocicus

فريده ثقفي‌خادم خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۲۸۱ مطا لعه اتواكولوژي بروموس كا پا ديسيكوس درمراتع طبيعي استا ن ما زندران حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۲۸۲ بررسي اثرات مقادير متفا وت كود و بذر در زراعت ديم اسپرس جما ل حسني كردستان ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۲۸۳ مقا يسه عملكردگونه ها ي مختلف يونجه ها ي يكسا له دراستا ن بوشهر حميد مزارعي بوشهر ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۲۸۴ شناخت مناطق اكولوژيك كشور ـمنطقه استان مركزي حميدرضا ميرداودي مركزي ۱۳۷۲-۱۳۷۹
۲۸۵ بررسي پويايي پوشش گياهي مرتعي در يك منطقه نيمه خشك ابوالفضل ياوري خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۲۸۶ شناخت مناطق اكولوژيك يزد كاظم دشتكيان يزد ۱۳۶۹-۱۳۷۹
۲۸۷ مطا لعه آت اكولوژي textilis Alopecurus radicosum, Trifolinm درمراتع طبيعي استا ن ما زندران حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۲۸۸ بررسي‌خصوصيات ‌اکولوژيكي‌ گونه Poa araratica (آت‌اكولوژي) ‌استان ‌اردبيل‌ جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۲۸۹ آت اكولوژي گونه hyspidus (Agropyron intermedium قنبرعلي شاد خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۲۹۰ جمع آوري وشنا سا يي ارقا م يونجه ها ي يكسا له وبررسي مقا ومت به شوري سطح فيزيولوژيكي (فا رس ) عبدالرضا نصيرزاده فارس ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۲۹۱ شنا خت منا طق اكولوژيك سيستا ن وبلوچستا ن -شيت سراوان سيدهادي هاشمي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۲۹۲ شنا سا يي منا طق شور,گيا ها ن شورروي ومطا لعه مكا نيسم ها ي مقا ومت به شوري و معرفي گونه ها ي مطلوب مرتعي مقا وم به شوري درآذربا يجا ن شرقي منوچهر خانبابايي آذربايجانشرقي ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۲۹۳ آت‌اكولوژي گياه مرتعي Salsoa orientalis مجيد دشتي خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۲۹۴ برآورد مشخصه ها ي كمي (پوشش و توليد) مراتع در دو منطقه ء رويشي استپي و نيمه استپي با استفا ده ازداده ها ي ما هواره ها ي لندست و اسپا ت ۰ جليل فرزادمهر ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۲۹۵ آت اكولوژي گيا ه مرتعي persica Melica حامد ظريف‌كتابي خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۲۹۶ شناخت مناطق اكولوژيك كشور -شيت مشهد فريده ثقفي‌خادم خراسان رضوي ۱۳۶۹-۱۳۷۹
۲۹۷ آت اكولوژي گيا ه Karelinii Stipagrostis عباس كياني‌پور اصفهان ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۲۹۸ بررسي نيازهاي اكولوژيكي Ammodendron persicum حسين توكلي خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۲۹۹ مطا لعه اكولوژي ( بوم شنا سي فردي ) گونه cristatum Agropyron و فنولوژي شش گونه ديگرمرتعي دراستا ن آذربا يجا ن غربي احمد احمدي آذربايجانغربي ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۳۰۰ شنا خت منا طق اكولوژيك كشور منا طق ترود(طرود)وكوه كوگرداستا ن سمنا ن حسين عزالدين سمنان ۱۳۷۲-۱۳۷۹
۳۰۱ بررسي ميزان مشاركت پژوهندگان‌درفرآيندتصميم گيريها ي تحقيقات‌منابع طبيعي كشور غلامرضا نوتاش ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۳۰۲ شناسايي مناطق شور و گياهان شورروي و مطالعه مكانيسم‌هاي مقاومت به شوري و معرفي گونه‌هاي مطلوب مرتعي مقاوم به شوري در ايران (استان بوشهر) سهيل مهاجري برازجاني بوشهر ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۳۰۳ طرح ملي استخراج وشناسايي‌ريزبيوم‌هاي همزيست بامهمترين لگوم هاي مرتعي‌ايران ابراهيم رحماني ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۳۰۴ مطا لعه ات كولوژي گيا ها ن مهم مرتعي دردومنطقه خلجستا ن وكهك قم sieberi,Stipa gumosa,Artemisia Ferula حسين بشري قم ۱۳۷۴-۱۳۸۰
۳۰۵ شنا خت منا طق اكولوژيك استا ن سيستا ن وبلوچستا ن -شيت فنوج لعل محمد هاشم‌زهي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۳۰۶ شناسائي مناطق شور و گياهان شورپسند و مطالعه مكانيسمهاي مقاومت به شوري و معرفي گونه‌هاي مطلوب مرتعي مقاوم به شوري در استان زنجان علي عبدي نام زنجان ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۳۰۷ بررسي فنولوژي مهمترين گيا ها ن مرتعي ايستگا ه تحقيقا ت مديريت مرتع ودام استا ن سمنا ن حسين عامري سمنان ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۳۰۸ شناسائي مناطق شور، گياهان شور روي و مطالعه مكانيسم‌هاي مقاومت به شوري و معرفي گونه‌هاي مطلوب مرتعي مقاوم به شوري در ايران (فارس) قاسم خداحامي فارس ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۳۰۹ مطا لعه آت اكولوژي گونه ها ي (دوگونه مرتعي ) squarrosus, Astragalus Onobrychis براتعلي غلامي خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۳۱۰ بررسي امكا ن برآوردميزان پوشش گيا هي وارتبا طآن با توليدمرتع با استفا ده ازعكسها ي ما هواره اي وGIS درمنطقه ميشوداغ محمد فرحناك‌غازاني آذربايجانشرقي ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۳۱۱ شنا خت منا طق اكولوژيك كشور انا رك اصفها ن مهدي افتخاري اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۳۱۲ شنا خت منا طق اكولوژيك كشور -منطقه نيريز وشهر با بك كرما ن احمد ناصري كرمان ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۳۱۳ شنا خت منا طق اكولوژيك استا ن فا رس -اقليد محمد طيبي‌خرمي فارس ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۳۱۴ شنا خت منا طق اكولوژيك تهران(شيت تهران) رضا حبيبي تهران ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۳۱۵ ارائه مدل منا سب تعيين شا يستگي مراتع براي چراي با زدرمنا طق نيمه خشك ايران سيدعطا رضايي اردبيل ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۳۱۶ طرح شنا خت منا طق اكولوژيك استا ن كرما ن -منطقه انا ر احمد ناصري كرمان ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۳۱۷ شنا خت منا طق اكولوژيك استا ن سيستا ن و بلوچستا ن – شيت ها مون جا زموريا ن غلامرضا سنجري سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۳۱۸ مطالعه مراحل فنولوژيكي و عوامل موثره بر زادآوري گياه سريش ( Eremurus spectabilis) مجيد دشتي خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۳۱۹ شنا خت منا طق اكولوژيك كشور-تيپ گيا هي منطقه نا ئين (محدوده يك برگ نقشه توپوگرافي ۱/۲۵۰۰۰۰به نا م نا ئين محمدتقي فيضي اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۳۲۰ تهيه نقشه پوشش گيا هي با استفا ده ازداده ها ي ما هواره اي لندست TMوسا ما نه ها -ي اطلا عا ت جغرافيا يي GIS جواد رشيدي ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۰
۳۲۱ بررسي نيازهاي بوم شناسي گياه Salvia leriifolia در خراسان اسماعيل فيله‌كش خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۳۲۲ مطالعه آت اكولوژي قيچ (Zygophyllum) استان فارس ناصر عبدالهي‌پنا ه فارس ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۳۲۳ شنا خت منا طق اكولوژيك ـمنطقه تا يبا دوشا هرخت عبا س زارع زاده خراسان رضوي ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۳۲۴ بررسي سا زگا ري گونه ها ي مرتعي دراستا ن خراسا ن ابوالفضل ياوري خراسان رضوي ۱۳۷۳-۱۳۸۰
۳۲۵ استخراج و شناسائي سوشهاي ريزوبيوم همزيست با مهمترين لگومهاي مرتعي استان لرستان ( يونجه, ما شك, اسپرس) علي سپهوند لرستان ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۳۲۶ شنا سا يي منا طق شور,گيا ها ن شورروي ومطا لعه مكا نيسم ها ي مقا ومت به شوري و معرفي گونه ها ي مطلوب مرتعي مقا وم به شوري درايران ـا ستا ن هرمزگا ن كيان نجفي‌تيره‌شبانكاره هرمزگان ۱۳۷۵-۱۳۸۰
۳۲۷ اثرات كوتاه مدت دوسيستم وسه شدت چرابرگياه ودام درچراگاه bromus tomenteluus درهمندآبسرد عباسعلي سندگل ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۳۲۸ تعيين شا يستگي مراتع نيمه استپي استا ن چها رمحا ل وبختيا ري با استفا ده از پژما ن طهما سبي كهيا ني چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۰-۱۳۸۰
۳۲۹ شناسائي مناطق شور و گياهان شور روي و مطالعه مكانيزمهاي مقاومت به شوري و معرفي گونه‌هاي مرتعي مطلوب مقاوم به خشكي استان خراسان فريده ثقفي‌خادم خراسان رضوي ۱۳۷۳-۱۳۸۰
۳۳۰ عكس العمل سوش ريزبيوم وگونه ها ي يونجه يكسا له درشرايطديم مزرعه ابراهيم رحماني ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۳۳۱ شنا خت منا طق اكولوژيك كشور-تيپ گيا هي منطقه سميرم مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۳۳۲ ايجا د كلكسيون گيا ها ن مرتعي شور پسند قاسمعلي ابرسجي‌قشلاق گلستان ۱۳۷۵-۱۳۸۰
۳۳۳ شنا خت منا طق اكولوژيك كشور تيپ ها ي گيا هي منطقه فرخي اصفها ن (خورو بيا با نك ) مهدي افتخاري اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۳۳۴ شنا خت منا طق اكولوژيك سيستا ن و بلوچستا ن – شيت چا بها ر۰ مجيد گودآسيا يي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۳۳۵ اثراسكا ن عشا يربرتعا دل دام ,انسا ن ومرتع درمنطقه بكا ن استا ن فا رس درجنوب ايران غلامرضا باژيان فارس ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۳۳۶ تبيين مدل جهت ايجا د نقشه پوشش گيا هي منا طق استپي و نيمه بيا با ني (مطا لعه موردي در منطقه ندوشن يزد)با بكا رگيري تلفيقي سنجش ازدوروGIS جلال عبدالهي‌علي بيك يزد ۱۳۷۸-۱۳۸۱
۳۳۷ بررسي تا ثيرفا كتورها ي اكولوژيكي برروي ذخيره بذرواستقراريونجه ها ي يكسا له وتا ثيركشت آنها برذخيره وحفظرطوبت خا ك دراستا ن لرستا ن خسرو عزيزي لرستان ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۳۳۸ مقا يسه عملكردوسا زگا ري يونجه ها ي يكسا له اصلا ح شده درشرايطديم محمدعلي دري گلستان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۳۳۹ بررسي فصل كا شت ,نيا زكودي وميزان بذراسپرس گونه (O.sativa)در شرايط ديم نا صر انصاري لرستان ۱۳۷۰-۱۳۸۱
۳۴۰ جمع آوري , استخراج و شنا سا يي ريزوبيوم همزيست با شبدرها ي استا ن خوزستا ن ۰ كورش بهنام‌فر خوزستان ۱۳۷۸-۱۳۸۱
۳۴۱ شناخت مناطق اكولوژيك كشور- تيپهاي گياهي منطقه آران (محدوده يك برگ نقشه توپوگرافي ۱/۲۵۰۰۰۰به نام آران) عباس كياني‌پور اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۳۴۲ تعيين عوامل‌اقتصادي‌اجتماعي‌موثردرتخريب‌منابع طبيعي‌استان يزدومعرفي‌سهم هريك ازآن عوامل محمدعلي دهقان‌ تفتي يزد ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۳۴۳ طرح تكميلي شناخت مناطق اكولوژيك استان بوشهر -كنگان جواد رشيدي بوشهر ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۳۴۴ شنا خت منا طق اكولوژيك استا ن قم سيدمهدي ادناني قم ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۳۴۵ مقا يسه روشهاي تهيه بستركاشت در مراتع منطقه خاش علي‌اكبر عامري سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۸-۱۳۸۱
۳۴۶ بررسي اثرات كوتا ه مدت شدتها ي مختلف چراي بزبربرخي خصوصيا ت پوشش گيا هي و عملكرددام درمنطقه استپي (يزد) ناصر باغستاني‌ميبدي يزد ۱۳۷۸-۱۳۸۱
۳۴۷ مقا يسه محل وميزان ذخا يرهيدروكربورها درفرمها ي رويشي درمراحل مختلف فنولوژيك ۰(درقا لب طرح ملي مديريت مراتع به شيوه علمي ) حسين قره‌داغي ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۳۴۸ شناخت‌مناطق‌اكولوژيك – پوشش‌گياهي منطقه شمال بهاباد (شيت آبدوغي)۰ علي ميرحسيني يزد ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۳۴۹ شنا سا ئي عوامل شوري وبررسي مكا نيسمها ي مقا ومت به شوري گيا ها ن درمحيطها ي طبيعي منطقه گرگا ن حسن اكبرپور گلستان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۳۵۰ شناخت‌مناطق‌اكولوژيك كشور-مطالعه پوشش‌گياهي‌استان هرمزگان برگ‌طاهرويي ۷-NG40 رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۳۵۱ بررسي‌سازگاري تعدادي ازگونه هاي آگروپايرون‌درمناطق سردسيراستان اصفهان محمدمهدي كابلي اصفهان ۱۳۷۵-۱۳۸۱
۳۵۲ بررسي تا ثيرشدت چرادرهدررفـت آب وخا ك مراتع حسين عامري سمنان ۱۳۷۲-۱۳۸۱
۳۵۳ شناخت‌مناطق‌اكولوژيك- پوشش‌گياهي‌منطقه بهاباد (شيت‌راور) محمد ابوالقاسمي يزد ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۳۵۴ مطالعه سويه‌هاي سينوريزوبيوم مليلوتي مقاوم به خشکي و شوري مجيد دشتي خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۳۵۵ شنا خت مناطق اكولوژيك كشور-مطالعه پوشش گياهي‌منطقه‌ساوه ((محدوده يك برگ نقشه توپوگرافي چها رگوش سا وه ) حسين قره‌داغي ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۳۵۶ بازنگري در اولويتهاي تحقيقاتي استان اردبيل سيدجعفر سيداخلاقي اردبيل ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۳۵۷ شناخت‌مناطق‌اكولوژيك‌كشور-تيپهاي‌گياهي‌منطقه‌سمنان (نقشه چها رگوش ۴-N139) مسعود عليها ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۳۵۸ شنا خت منا طق اكولوژيك كشور-مطا لعه پوشش گيا هي برگ ۱/۲۵۰۰۰۰جندق با شما ره برگ ۵-۴۰-NI سري K551 محمدتقي فيضي اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۳۵۹ اتواكولوژي گونه ها به شرح زيربه منظوراحيا مراتع نيمه استپي خوزستا ن حميد هويزه خوزستان ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۳۶۰ شنا خت منا طق اكولوژيك كشورـ دامغا ن -شا هرود۰ حسين عزالدين سمنان ۱۳۷۲-۱۳۸۲
۳۶۱ مقا يسه روشها ي كا شت واستقرارنبا تا ت مرتعي قباد خليلي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۳۶۲ بررسي عوامل تخريب جنگل ومرتع با تا كيدبردوعا مل انسا ن ودام وتعيين شدت و اندازه هريك ازاين عوامل روي تخريب دراستا ن خوزستا ن پروين وليپور خوزستان ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۳۶۳ بررسي سا زگا ري تعدادي ازگونه ها ي مقا وم به شوري درمنطقه كويرسيا ه كوه اردكا ن امان‌اله رهبر يزد ۱۳۷۴-۱۳۸۲
۳۶۴ بررسي تحول خا ك وتعيين تنا سب تحقيقا تي اراضي درايستگا ه تحقيقا ت مراتع همندآبسرد مسعود شكوئي ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۶۵ آت اكولوژي گونه گيا هي ceneifolia Taverniera سيدهادي هاشمي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۶۶ تعيين‌عوامل‌موثردرتخريب‌منابع‌طبيعي‌وسهم‌هريك‌در تخريب(استان بوشهر) سيدحسين حسيني بوشهر ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۶۷ تعيين عوامل موثردرتخريب منا بع طبيعي وسهم هريك درتخريب (گيلان) مسعود امين املشي گيلان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۶۸ تعيين رابطه توليدعلوفه درمنه دشتي (alba herba Artemisia)با تغييرات با رندگي وخا ك درحوزه آبخيزگوهركوه منصور جهان‌تيغ سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۳-۱۳۸۲
۳۶۹ تعيين عوامل موثردرتخريب منا بع طبيعي وسهم هريك درتخريب (سيستان وبلوچستان) حبيب اله خوبفكر سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۷۰ بررسي آت اكولوژي angulata Ferulago دراستا ن ايلام ۰ عليرضا ابراهيمي ايلام ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۷۱ مطا لعه آت كولوژي subenervis 0Trigonella علي اصغر پارياب خراسان رضوي ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۳۷۲ ارزيابي,معرفي‌وتكثيرگونه هاي مناسب‌جهت‌احيا ء مراتع ايستگاه مديريت‌مرتع ودام جاشلوبار(منطقه‌سپيددشت‌)سمنان نجاتعلي سالار سمنان ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۳۷۳ مطا لعه تا ثير پخش سيلاب درتحولات كمي و كيفي پوشش گيا هي دشت قره چريا ن فرزاد بيات‌موحد زنجان ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۳۷۴ شنا خت منا طق اكولوژيك كشور-تيپ ها ي گيا هي منطقه مها با د(محدوده يك برگ نقشه توپوگرافي ۱/۲۵۰۰۰۰به نا م مها با دواردبيل سرگون اديشو آذربايجانغربي ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۷۵ عوامل موثردرتخريب منا بع طبيعي استا ن اردبيل وسهم هريك درتخريب مرتع سيدجعفر سيداخلاقي اردبيل ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۷۶ تعيين‌عوامل‌موثردرتخريب‌منابع‌طبيعي‌وسهم‌هريك‌در تخريب(كرمان) عباس رفسنجاني‌فيروزي كرمان ۱۳۸۱-۱۳۸۲
۳۷۷ مطا لعه آتكولوژي (بوم شنا سي )گونه heliophila Farsetia غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۷۸ بررسي اثرچراي متعا دل بربهبودمراتع وتوليددامي درايستگا ه گل آدم سلما س احمد احمدي آذربايجانغربي ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۳۷۹ بررسي مناسبترين مدت زمان قرق مراتع ايستگاه مديريت مرتع و دام مارگون قباد خليلي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۳۸۰ بررسي وارزيا بي سا زگا ري گونه ها ي مهم گيا ها ن مرتعي درمنطقه قم سيدمهدي ادناني قم ۱۳۷۶-۱۳۸۲
۳۸۱ تعيين‌عوامل‌موثردرتخريب‌منابع‌طبيعي‌وسهم‌هريك‌در تخريب (استان تهران ) پژمان رودگرمي تهران ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۸۲ تعيين‌عوامل‌موثردرتخريب‌منابع‌طبيعي‌وسهم‌هريك‌در تخريب‌دراستان‌اصفهان اصغر قائدي اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۸۳ مديريت مراتع با شيوه ها ي علمي دراستا ن سمنا ن حسين عزالدين سمنان ۱۳۷۲-۱۳۸۲
۳۸۴ تعيين‌عوامل‌موثردرتخريب‌منابع‌طبيعي‌وسهم‌هريك‌در تخريب(استان مركزي) سيدابوالفضل نصرالهي مركزي ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۸۵ مديريت مراتع با شيوه ها ي علمي دراستا ن سيستا ن وبلوچستا ن سيدهادي هاشمي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۱-۱۳۸۲
۳۸۶ مطا لعه آت اكولوژي oopoda Ferula محمد شريفي يزدي كرمان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۸۷ مقا يسه ارزش رجحا ني گيا ها ن مرتعي با استفا ده از روش زما ني و بررسي رابطه آن با تركيبا ت شيميا يي ۰ احمدرضا رنجبري اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۳۸۸ تعيين فنولوژي مهمترين گيا ها ن مرتعي ايستگا ه ما رگون حداد فروغي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۳۸۹ تعيين‌عوامل‌موثردرتخريب‌منابع‌طبيعي‌وسهم‌هريك‌در تخريب ( استان كرمانشاه) محمد قيطوري كرمانشاه ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۹۰ شنا خت منا طق اكولوژيك استا ن فا رس -جهرم غلامعبا س قنبريان فارس ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۹۱ عوامل تخريب مراتع وسهم هريك ازعوامل دراستا ن همدان حميدرضا وجداني همدان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۹۲ مطالعه آت اكولوژي arbuscula Salsola در استان سيستان و بلوچستان فرشا د حسن پور سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۹۳ بررسي اثرات شدت چرا بر پوشش گياهي و هدر رفت آب و خاك قباد خليلي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۳۹۴ شناخت مناطق اكولوژيك اهر- مشگين شهر شيت شماره Nj38-8 سري K502 اسماعيل علي اكبرزاده آلني اردبيل ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۹۵ مقايسه كارايي سيستم‌هاي چراي مداوم درطول فصل رويش, چراي تناوبي, چراي شدت زياد با تكرار كم, چراي تاخيري وچراي متداول يا شاهد عبدالحسين آشتياني‌مقدم كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۳۹۶ تعيين‌عوامل‌موثردرتخريب‌منابع‌طبيعي‌وسهم‌هريك‌در تخريب نا صر انصاري ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۳۹۷ بررسي تا ثير فا صله كا شت وهرس درديرزيستي وتوليد كمي وكيفي دوگونه آتريپلكس -كا ني سنس و لنتي فرميس -يزد ناصر باغستاني‌ميبدي يزد ۱۳۶۹-۱۳۸۲
۳۹۸ آت اكولوژي گونه hirta Hyparrheniaبه منظوراحيا ء مراتع نيمه استپي گرم استا ن خوزستا ن حميد هويزه خوزستان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۳۹۹ بررسي بوم شنا سي فردي (آت اکولوژي) Astragalus meridionalis Bunge.

در استان فارس

ناصر عبدالهي‌پنا ه فارس ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۴۰۰ بررسي تغييرات وضعيت ,ظرفيت ,گرايش وتركيب پوشش گيا هي درواحدها ي مختلف مديريتي ايستگا ه ما رگون طي پنج سا ل اوليه طرح قادر كريمي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۴۰۱ شنا خت منا طق اكولوژيك كشور-منطقه خور محمد محمدي خراسان رضوي ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۴۰۲ مديريت مراتع با شيوه‌هاي علمي عباسعلي سندگل ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۸۲
۴۰۳ مطا لعه آتكولوژي گونه At.veruciferumوsangiusorba poterium درآذربا يجا نغربي ميرطاهر قائمي‌ميرآباد آذربايجانغربي ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۴۰۴ بررسي آت اكولوژي ovina Ferulaدراستا ن تهران فرهاد آژير تهران ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۴۰۵ بررسي آت اكولوژي kopetdaghi Hedysarum قاسمعلي ابرسجي‌قشلاق گلستان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۴۰۶ آت اكولوژي گونه oliveri Cymbopogonدرمنطقه سيستا ن منصور فاضلي‌رستم‌پور سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۴۰۷ بررسي تا ثيرفا صله كا شت وهرس درديرزيستي وتوليدكمي وكيفي گونه Atriplex(فارس) سيدحميد حبيبيان فارس ۱۳۷۱-۱۳۸۳
۴۰۸ بررسي خصوصيا ت رويشگا هي وسرشت گيا ها ن مرتعي مهم ومطلوب منطقه كا شا ن حسين صالحي اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۴۰۹ شناخت مناطق اكولوژيك- منطقه باغستان محمود يوسفي خراسان رضوي ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۴۱۰ مقا يسه سيستمها ي چرادرايستگا ه تحقيقا ت مديريت مرتع ودام استا ن سمنا ن مسلم مظفري سمنان ۱۳۷۸-۱۳۸۳
۴۱۱ ات اكولوژي گيا ه جا شير( P.Ferulaceae)دراستا ن كردستا ن جما ل حسني كردستان ۱۳۷۴-۱۳۸۳
۴۱۲ اصلاح گونه ها ي مرتعي : cristatum ,Agropyron Ag.desertorum Bromus با روش پلي كراس مسعود عليها ستادموسسه ۱۳۶۹-۱۳۸۳
۴۱۳ بررسي تا ثيرفا صله كا شت وهرس درديرزيستي وتوليدكمي وكيفي گونه آتريپلكس كا نيسنس -قزوين محمود خسروي‌فرد قزوين ۱۳۷۳-۱۳۸۳
۴۱۴ بررسي منا سب ترين مدت زما ن قرق مراتع گل آدم سلما س آذربا يجا ن غربي ميرطاهر قائمي‌ميرآباد آذربايجانغربي ۱۳۷۸-۱۳۸۳
۴۱۵ بررسي آت اكولوژي tomentosus BromusوAg.pectiniforme درمراتع طبيعي استا ن ما زندران حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۴۱۶ بررسي اثر قرق دراحيا پوشش گيا هي اراضي شني سواحل جنوب فرشا د حسن پور سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۴۱۷ بررسي افزايش توليدمراتع شورآب ازطريق انتخا ب گونه ها ي مرتعي منا سب و تا ثيرروش كا شت ۰ حسين صالحي اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۴۱۸ آت اكولوژي ما شك گل خوشه اي دراكوسيستمها ي مرتعي استا ن كهگيلويه و بويراحمد اردشير شفيعي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۴۱۹ بررسي تاثير فاصله كاشت و هرس در ديرزيستي و توليد كمي و كيفي دو گونه آترپيلكس- ستاد عباسعلي سندگل ستادموسسه ۱۳۶۹-۱۳۸۳
۴۲۰ بررسي ات اكولوژي گونه tomentellus Bromus مهدي افتخاري اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۴۲۱ مطا لعه آت اكولوژي گونه پوتريوم (توت روبا ه )دراستا ن لرستا ن علي محمديان لرستان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۴۲۲ استخراج وشناسائي سوشهاي ريزوبيوم‌هاي‌همزيست بامهمترين لگوم‌هاي‌مرتعي دراستان اصفهان شعبا ن شفيع‌زاده اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۴۲۳ شناخت مناطق اكولوژيك- شيت معدن چاه سرب غلامرضا قادري خراسان رضوي ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۴۲۴ مطا لعه بوم شنا سي فردي monspeliacum Camphorosomaدرزيستگا هها ي شورو قليا يي استا ن مركزي كريم غلامي مركزي ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۴۲۵ آت اكولوژي گونه strobilaceum Halecnemum سيدعلي حسيني(رضا) گلستان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۴۲۶ ب ررسي اثر عمق كا شت و ذخيره نزولات بر استقرار ۵ گونه مرتعي پرمحصول ارتفا عا ت كركس حسين صالحي اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۴۲۷ بررسي امكان توسعه كشت گياه Ammodendron persicum حسين توكلي خراسان رضوي ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۴۲۸ بررسي آت اكولوژي podolobus Astragalus محمدتقي فيضي اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۴۲۹ طرح ملي مطا لعه ,آتكولوژي ( بوم شنا سي فردي ) گونه ها ي مرتعي – Secaleوtextilis Alopecurus استا ن زنجا ن محمدرضا حسنلو زنجان ۱۳۷۸-۱۳۸۳
۴۳۰ مطالعه آت اكولوژي گونه ها Atriplex verrucifera در استان آذربايجان شرقي(اتريپلكس ) اميرحسين طالب‌پور آذربايجانشرقي ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۴۳۱ مديريت مراتع با شيوه ها ي علمي احمد احمدي آذربايجانغربي ۱۳۷۴-۱۳۸۳
۴۳۲ آت اكولوژي گيا ه forsskahlii pennata,Asthenatherum Stipagrostis حسين بتولي اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۴۳۳ بررسي اثرات اقتصا دي اجتما عي طرحها ي مديريت دام درمرتع ما رگون منصور نيكبخت كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۸-۱۳۸۳
۴۳۴ شنا خت منا طق اكولوژيك -منطقه بيرجند مسعود عباسي خراسان رضوي ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۴۳۵ طرح ملي‌مطالعه,آتكولوژي(بوم‌شناسي‌فردي) مهمترين‌گونه‌هاي‌مرتعي ايران امرعلي شاهمرادي ورنامخواستي ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۸۳
۴۳۶ بررسي آت اكولوژي دو گونه گراس گرمسيري چندساله Tricholaena teneirffae و Enneapogon persicus در استان فارس ناصر عبدالهي‌پنا ه فارس ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۴۳۷ آت اكولوژي گونه plumosa Stipagrostis در اكوسيستمها ي مرتعي استا ن قم حسين باقري قم ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۴۳۸ شنا خت منا طق اكولوژيك ايران -منطقه مينا ب احمد ناصري كرمان ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۴۳۹ شناخت مناطق اكولوژيك- منطقه گزيك سيدابراهيم موسوي‌آلاشلو خراسان رضوي ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۴۴۰ بررسي آت كولوژي بيلهردراكوسيستم ها ي مرتعي استا ن كهگ يلويه وبويراحمد سيدابراهيم كاظمي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۴۴۱ استخراج ,شنا سا يي وكا ربردسوشها ي ريزوبيوم همزيست با مهمترين بقولا ت مرتعي ايران براي تثبيت ازت واستقرارگيا ها ن درمراتع فقيروكم با زده ابراهيم رحماني ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۴۴۲ مطالعه اتو اكولوژي گونه prostrata Kochia در استان آذربايجان غربي سرگون اديشو آذربايجانغربي ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۴۴۳ طرح ملي بررسي تا ثيرقرق دروضعيت وگرايش مراتع طبيعي منا طق مختلف اكولوژيك (استا ن لرستا ن ) رضا سياه منصور لرستان ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۴۴۴ شنا خت منا طق اكولوژيك -منطقه نهبندان علي اصغر پارياب خراسان رضوي ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۴۴۵ مقا يسه كارآيي سيستمهاي چراي مداوم درطول فصل رويش چراي تناوبي (بهار وپاييز),چراي شدت زيا دبا تكراركم ,چراي تا خيري وچراي متداول يا شا هد درايستگا ه مديريت دام مرتع گل آدم ميرطاهر قائمي‌ميرآباد آذربايجانغربي ۱۳۷۸-۱۳۸۴
۴۴۶ آت اكولوژي گونه caryolobus Astragalus دراكوسيستم ها ي مختلف مرتعي استا ن آذربا يجا ن غربي ميرطاهر قائمي‌ميرآباد آذربايجانغربي ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۴۴۷ برآوردتوليدمراتع با استفا ده ازرابطه با رندگي وتوليد مهدي فرحپور ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۴۴۸ بررسي خصوصيا ت اكولوژيكي گون علفي As.podocarpus دراكوسيستمها ي استا ن اردبيل جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۴۴۹ تعيين نسبت مطلوب آميختگي بذر در كشت توام لگوم و گراس رضا عارفيان مازندران ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۴۵۰ بررسي برخي ازويژگيها ي اكولوژيك گونه نا گرددراستا ن هرمزگا ن رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۴۵۱ بررسي آت اكولوژي گونه cyclophyllon Astragalusدراستا ن اصفها ن محمدباقر مشتاقيان اصفهان ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۴۵۲ تعيين مناسبترين زمان برداشت بذر مهمترين گونه‌هاي مرتعي استان فارس محمد طيبي‌خرمي فارس ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۴۵۳ بررسي آت اكولوژي elatius ischaemum,Arrhenatherum Bothriocloa درمراتع استا ن گلستا ن منصور لطفي گلستان ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۴۵۴ بررسي تاثير قرق در وضعيت و گرايش مراتع طبيعي مناطق مختلف اكولوژيك زيرطرح استان آذربايجانغربي ميرطاهر قائمي‌ميرآباد آذربايجانغربي ۱۳۷۵-۱۳۸۴
۴۵۵ شناخت مناطق اکولوژيک کشور- تيپ هاي گياهي منطقه فهرج

محدوده نقشه چهارگوش فهرج به شماره NH 40-16

احمد ناصري كرمان ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۴۵۶ بررسي آت اكولوژي گونه Bunge effusus Astragalus احمد احمدي آذربايجانغربي ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۴۵۷ بررسي آت اكولوژي گيا ه سبدپا بلند(pennata Stipagrostis)وبرنجي زاگرس Oryzopsis محمد ابوالقاسمي يزد ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۴۵۸ تحليل اقتصادي طرحهاي مرتعداري اجرا شده در مراتع و تعيين اندازه بهينه آنها در استانها صادق خليليان ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۴۵۹ بررسي تا ثيرفا صله كا شت وهرس درديرزيستي وتوليدكمي وكيفي گونه آتريپلكس لنتي فورميس مهين جاني‌قرباني اصفهان ۱۳۶۹-۱۳۸۴
۴۶۰ بررسي آت اكولوژي Sporobolus arabicus در اكوسيستم‌هاي مرتعي استان بوشهر سيدحسين حسيني بوشهر ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۴۶۱ بررسي تا ثير قرق دروضعيت وگرايش مراتع طبيعي منطقه گرگا ن وگنبد جمشيد خطيرنامني گلستان ۱۳۷۵-۱۳۸۴
۴۶۲ بررسي سا زگا ري ۲۳ گيا ه مرتعي در منطقه كوهستا ني سا ري محمد اكبرزاده مازندران ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۴۶۳ مقا يسه افزايش توليدبا استفا ده ازدوروش كپه كا ري وبذرپا شي احمد احمدي آذربايجانغربي ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۴۶۴ عكس العمل پانيكوم نسبت به شدت ها ي مختلف برداشت ها ي مكرر حميد هويزه خوزستان ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۴۶۵ ارزيابي‌مراتع مناطق‌مختلف‌آب‌وهوايي‌ايران -استان مازندران حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۴۶۶ بررسي آت اكولوژي گونه caragana Astragalusدراستا ن اصفها ن مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۴۶۷ بررسي خصوصيا ت رويشي گيا ها ن جا معه درمنه شا ل دم ورفتا رچرايي دام برآنها عباسعلي سندگل ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۴۶۸ مطا لعه آت اكولوژي گونه مرتعي cachrydifolia Diplotaenia دراستا ن قزوين فرها د ابطحي قزوين ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۴۶۹ بررسي امكا ن جداسا زي ديمزارها ي موجودومراتع با استفا ده ازسنجش ازراه دور دراستا ن زنجا ن محمود گودرزي ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۴۷۰ بررسي تا ثيرقرق دروضعيت وگرايش مراتع طبيعي منا طق مختلف اكولوژيك استا ن يزد احمدعلي كريمي يزد ۱۳۷۳-۱۳۸۴
۴۷۱ بررسي ارزش رجحا ني وميزان بهره برداري ازگونه ها ي مرتعي توسط انواع دام درمراتع استپي استا ن قم حسين باقري قم ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۴۷۲ تعيين پايداري فنوتيپي و انتخاب سازگارترين آگروپايرون در شرايط استان كرمانشاه محسن فرشادفر كرمانشاه ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۴۷۳ بررسي تاثير قرق در وضعيت و گرايش مراتع طبيعي مازندران ابوالحسن سلامي‌لمراسكي مازندران ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۴۷۴ آت اكولوژي گونه oxyphyllus Convolvulusدراستا ن خوزستا ن محمد حسن زاده خوزستان ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۴۷۵ مطالعه بوم شناسي فردي گياه Onobrychis amoena subsp amoena- Onobrychis amoena subsp meshhedensis محمود يوسفي خراسان رضوي ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۴۷۶ بررسي تا ثير قرق در وضعيت و گرايش مراتع طبيعي استا ن زنجا ن فرها د آقاجانلو زنجان ۱۳۷۸-۱۳۸۵
۴۷۷ بررسي تاثير قرق در وضعيت و گرايش مراتع طبيعي استان اردبيل جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۴۷۸ آت اكولوژي گونه هاي luzuloides ,Polygonum Po.paronychioides در مراتع استان مركزي سيدابوالفضل نصرالهي مركزي ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۴۷۹ شناخت مناطق اكولوژيك كشور-تيپ‌هاي گياهي منطقه شهركرد (محدوده يك برگ نقشه توپوگرافي ۱/۲۵۰۰۰۰به نام شهركرد) حمزه علي شيرمردي چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۴۸۰ طرح جا مع تا مين علوفه كشور(زيرپروژه مديريت دام ومرتع ) ابراهيم رحماني ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۴۸۱ بوم شناسي فردي گونه گياهي Ammothamnus lehmannii در استان خراسان محمد محمدي خراسان رضوي ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۴۸۲ تعيين حد بهره برداري مجا ز گونه ها ي كليدي مراتع منطقه انجدان اراك علي فرمهيني‌فراها ني مركزي ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۴۸۳ مديريت گوسفند,بزوشتردرمنا طق خشك ونيمه خشك با تا كيدبربهره وري بهينه وپا يدارازدام ومرتع (زيرپروژه مديريت دام ومرتع ) حسين توكلي خراسان رضوي ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۴۸۴ تعيين مناسبترين نوع دام از نظر عملکرد اقتصادي در مراتع محمد فياض ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۴۸۵ بررسي تا ثير مواد جا ذبه الرطوبت TC بردورآبيا ري نجاتعلي سالار سمنان ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۴۸۶ بررسي‌سا زگاري‌چند گونه‌هاي‌مرتعي درمناطق‌مختلف اكولوژيك كشور مهدي فرحپور ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۸۵
۴۸۷ شناسايي ريزوبيومهاي همزيست با لگومها در استان خراسان علي فريدوني خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۴۸۸ بررسي تاثير قرق در وضعيت و گرايش مراتع طبيعي مناطق مختلف اكولوژيك استان سمنان مسلم مظفري سمنان ۱۳۷۸-۱۳۸۵
۴۸۹ شناخت مناطق اكولوژيك كشور، منطقه زنجان (محدوده نقشه چهارگوش زنجان NJ39-13 ) فرها د ابطحي قزوين ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۴۹۰ مديريت دام ومرتع كشور(پروژه اصلي ) محسن شوكت فدايي ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۴۹۱ بررسي سا زگا ري گونه ها ي مرتعي درمنا طق اكولوژيك استا ن سمنا ن حسين عامري سمنان ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۴۹۲ تيپ ها ي مرتعي ايران (گسترش وويژگيها ) مسعود شكوئي ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۴۹۳ بررسي تاثير قرق در وضعيت و گرايش مراتع مناطق اكولوژيك استان قم سيدمهدي ادناني قم ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۴۹۴ آت اكولوژي مهمترين گياهان مرتعي در اكوسيستمهاي مرتعي گيلان (Dactylis glomerata Festuca Pratensis) حميد غلامي گيلان ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۴۹۵ مديريت مراتع با شيوه‌هاي علمي (زيرپروژه مديريت دام و مرتع) سيدعليرضا موسوي ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۴۹۶ مديريت بهره برداري پا يدار مراتع از طريق چراي دام در مراتع استپي جنوب خراسان (زيرپروژه مديريت دام و مرتع) غلامرضا قادري خراسان رضوي ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۴۹۷ شناخت مناطق اكولوژيك كشور,منطقه تبريز(محدوده نقشه چهارگوش تبريز۷-NJ38) محمدرضا نجيب زاده آذربايجانشرقي ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۴۹۸ شناخت مناطق اكولوژيك كشور, منطقه كبودر آهنگ (شامل باقيمانده محدوده نقشه چهارگوش كبودر آهنگ ۱۶-NJ38 و باقيمانده سنندج ۴-NJ38) حسن كابلي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۴۹۹ شناخت‌ مناطق ‌اكولوژيك ‌كشور، منطقه جاسك (محدوده نقشه‌هاي‌چهارگوش‌جاسك-NG40 و پي بشك ۱۲-NG40 ) رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۵۰۰ بررسي وارزيا بي قدرت رويش سه گونه گيا هي فستوكا F.ovinaوبروموس وglomerata Dactylisدراستا ن لرستا ن علي سپهوند لرستان ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۵۰۱ طرح ملي بررسي تا ثيرقرق دروضعيت وگرايش مراتع طبيعي مناطق اكولوژيك- كرمان محمد شريفي يزدي كرمان ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۵۰۲ مديريت مراتع با شيوه علمي حسين توكلي خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۵۰۳ بوم شنا سي فردي گونه مرتعي tomentosa Salsola حسين رحيمي‌ خراسان رضوي ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۵۰۴ طرح ملي بررسي تاثير قرق در وضعيت و گرايش مراتع طبيعي مناطق مختلف اكولوژيك استان آذربايجانشرقي محمد فرحناك‌غازاني آذربايجانشرقي ۱۳۷۹-۱۳۸۵
۵۰۵ تاثيرات مديريتهاي مختلف چرايي برروي خصوصيات مرتعي (مراتع ييلاقي سبلان) اسماعيل علي اكبرزاده آلني اردبيل ۱۳۷۴-۱۳۸۵
۵۰۶ شناخت مناطق اكولوژيك كشور، منطقه صائين قلعه (شامل باقيمانده محدوده نقشه چهارگوش صائين قلعه ۱۶-NJ38 ) سرگون اديشو آذربايجانغربي ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۵۰۷ بررسي ارزش رجحا ني گونه ها ي مهم مورداستفا ده دام درمراتع منطقه الگويي طرح تعا دل دام ومرتع انجدان در استا ن مركزي حميدرضا ميرداودي مركزي ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۵۰۸ شناخت مناطق اكولوژيك كشور، منطقه كوهدشت (شامل محدوده نقشه چهارگوش كوهدشت ۱۲-NI38) جعفر حسين‌زاده ايلام ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۵۰۹ شناخت مناطق اكولوژيك كشور منطقه آمل (شامل محدوده نقشه چهارگوش آمل -Nj39) حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۵۱۰ ارزيابي‌مراتع مناطق‌مختلف‌آب‌وهوايي‌ايران (سمنان) مسلم مظفري سمنان ۱۳۷۸-۱۳۸۶
۵۱۱ ارزيابي گونه‌هاي موجود در خزانه گياهان مرتعي ايستگاه همند آبسرد دماوند سيدتقي ميرحاجي ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۵۱۲ ارزيابي‌مراتع مناطق‌مختلف‌آب‌وهوايي‌ايران استان آذربايجانغربي علي خداكريمي آذربايجانغربي ۱۳۷۹-۱۳۸۶
۵۱۳ تعيين عوامل موثردرتخريب منا بع طبيعي وسهم هريك درتخريب نا صر انصاري ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۶
۵۱۴ شناخت مناطق اكولوژيك كشور منطقه بشرويه (۱۱-NI40) غلامرضا حسيني بمرود خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۵۱۵ احياي ديمزارهاي كم‌بازده با كشت مخلوط و تك‌كشتي Secale montanum و Medicago sativa در استان لرستان كربم خادمي لرستان ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۵۱۶ تدوين برنا مه جا مع اصلا ح واحيا ء مراتع ايران در دو منطقه استپي و نيمه مرطوب سرد سيدتقي ميرحاجي ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۵۱۷ ارزيابي مراتع مناطق مختلف آب و هوايي استان ايلام ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۷۹-۱۳۸۶
۵۱۸ شناخت مناطق اكولوژيك كشور منطقه ساري (شامل محدوده نقشه چهارگوش ساري(NJ39-16) محمد اكبرزاده مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۵۱۹ بررسي سازگاري گونه‌هاي مرتعي مناسب در منطقه طبس غلامرضا قادري خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۸۶
۵۲۰ شناخت مناطق اكولوژيك كشور, منطقه ايلام (شامل محدوده نقشه چهارگوش ايلام ۱۱-NI38) ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۵۲۱ ارزيا بي مراتع مختلف آب و هوايي استان كرمان احمد ناصري كرمان ۱۳۷۶-۱۳۸۶
۵۲۲ شناخت مناطق اكولوژيك كشور منطقه اردبيل(شامل محدوده نقشه چهار گوش اردبيل ۵-NJ39) جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۵۲۳ توليد بذر گياهان مرتعي به منظور استفاده در احياء و اصلاح مراتع (زيرپروژه مديريت دام و مرتع) فرهنگ قصرياني ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۵۲۴ ارزيابي‌مراتع مناطق‌مختلف‌آب‌وهوايي‌ايران استان گلستان جمشيد خطيرنامني گلستان ۱۳۸۰-۱۳۸۶
۵۲۵ شناخت مناطق اكولوژيك كشور منطقه اروميه (محدوده نقشه چهارگوش اروميه NJ 38-11) سيدعليرضا موسوي ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۵۲۶ ارزيابي كشت و توليد گياه سكاله مونتاتوم mountanum Secale در مراتع ييلاقي استان سمنان با شيوه مشاركتي فرزانه بهادري سمنان ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۵۲۷ بررسي سازگاري گونه‌هاي مرتعي در منطقه استپي مشهد غلامرضا قادري خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۸۶
۵۲۸ ارزيابي مراتع مناطق مختلف آب و هوايي استان تهران ابراهيم فراهاني تهران ۱۳۸۰-۱۳۸۶
۵۲۹ شناخت مناطق اكولوژيك كشور منطقه كازرون (شامل محدوده نقشه چهارگوش كازرون۱۱-NH39) مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۵۳۰ ارزيابي مراتع مناطق مختلف آب و هوايي استان اصفهان مسعود برهاني اصفهان ۱۳۷۶-۱۳۸۶
۵۳۱ ارزيابي‌مراتع مناطق‌مختلف‌آب‌وهوايي‌ايران- سيستان‌و بلوچستان محمود پيري‌زاده سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۶-۱۳۸۶
۵۳۲ شناخت مناطق اكولوژيك كشور، باقيمانده همدان (محدوده نقشه چهارگوش- NI39) مصطفي زارع مركزي ۱۳۸۶-۱۳۸۶
۵۳۳ بررسي سازگاري گونه‌هاي مرتعي در منطقه سبزوار اسماعيل فيله‌كش خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۸۶
۵۳۴ ارزيابي مراتع مناطق مختلف آب و هوايي استان بوشهر سيدحسين حسيني بوشهر ۱۳۷۸-۱۳۸۶
۵۳۵ شناسايي و معرفي گونه‌هاي مرتعي مقاوم به خشكي و توسعه كشت آنها در مناطق بياباني بمنظور جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ پوشش گياهي بويژه در خشكسالي محمد شريفي يزدي كرمان ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۵۳۶ شنا خت منا طق اكولوژيك كشورمنطقه استپا نكرت ( محدوده نقشه ۴-NJ38) رسول رنگ‌آوران آذربايجانشرقي ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۵۳۷ ارزيابي مراتع مناطق مختلف آب و هوايي استان چهارمحال و بختياري حمزه علي شيرمردي چهارمحال‌بختياري ۱۳۷۹-۱۳۸۶
۵۳۸ بررسي كشت مخلوط Bromus kopetdaghensis و Astragalus brevidens و تعيين بهترين نسبت تراكم و فصل كاشت در شرايط ديم فريده ثقفي‌خادم خراسان رضوي ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۵۳۹ ارزيابي ‌مراتع مناطق‌ مختلف‌ آب‌ و هوايي ‌ايران (استان‌قم) سيدمهدي ادناني قم ۱۳۷۶-۱۳۸۶
۵۴۰ طرح ملي بررسي تاثير قرق در وضعيت و گرايش مراتع طبيعي مناطق اكولوژيك مرتضي اكبرزاده ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۸۶
۵۴۱ شناخت مناطق اكولوژيك كشور منطقه اردكان (شامل محدوده نقشه چهارگوش اردكان(۷-NH39) محمدتقي فيضي اصفهان ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۵۴۲ ارزيابي مراتع مناطق مختلف آب و هوايي استان يزد جلال عبدالهي‌علي بيك يزد ۱۳۷۶-۱۳۸۶
۵۴۳ ارزيا بي مراتع مناطق مختلف آب و هوايي خراسان محمد زادبر خراسان رضوي ۱۳۷۷-۱۳۸۶
۵۴۴ ارزيابي مراتع مناطق مختلف آب و هوايي استان مركزي حميدرضا ميرداودي مركزي ۱۳۷۶-۱۳۸۶
۵۴۵ ارزيابي مراتع مناطق مختلف آب و هوايي استان فارس محمد طيبي‌خرمي فارس ۱۳۷۶-۱۳۸۶
۵۴۶ بررسي سازگاري گونه‌هاي مرتعي در شرايط ديم خراسان (بجنورد) ابوالفضل ياوري خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۸۶
۵۴۷ ارزيابي مراتع مناطق جنگلهاي خشك استان لرستان غلامرضا چمن‌پيرا لرستان ۱۳۷۹-۱۳۸۶
۵۴۸ ارزيا بي اقتصا دي عمليا ت مديريت مرتع درخلال دوره اجراي طرح (زيرپروژه مديريت دام ومرتع ) نا صر انصاري ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۵۴۹ شناخت مناطق اكولوژيك كشور منطقه دهلران (شا مل محدوده نقشه چها رگوش دهلران ۱۶-NI38) ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۵۵۰ بررسي كارآيي مديريتهاي فعلي بر مراتع كشور-مازندران محمد اكبرزاده مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۵۵۱ شناخت‌ مناطق ‌اكولوژيك‌ كشور منطقه ميانه (محدوده چهارگوش ميانه NJ38-12) محمدرضا نجيب زاده آذربايجانشرقي ۱۳۸۷-۱۳۸۷
۵۵۲ شناخت مناطق اكولوژيك محدوده نقشه چهارگوش خورموج NH39-15(باقيمانده خورموج) حميد هويزه خوزستان ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۵۵۳ شناخت ‌مناطق‌ اكولوژيك‌ كشور، منطقه گرمي ‌و بيله‌سوار (محدوده نقشه چهارگوش بيله‌سوار NJ39-1) جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۸۷-۱۳۸۷
۵۵۴ شناخت مناطق اكولوژيك كشور، منطقه رامهرمز (محدوده نقشه چهارگوش رامهرمز۲-NH39) مسعود برهاني اصفهان ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۵۵۵ شناخت مناطق اكولوژيك كشور- مطالعه پوشش گياهي استان هرمزگان – منطقه لار برگ ۱:۲۵۰۰۰۰به شماره برگ NG40-5 سري k551 كيان نجفي‌تيره‌شبانكاره هرمزگان ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۵۵۶ بررسي رابطه بين بارندگي با توليد و تاج پوشش گياهان مرتعي ‌در ايستگاه مديريت دام و مرتع سمنان مسلم مظفري سمنان ۱۳۷۸-۱۳۸۷
۵۵۷ بررسي سا زگاري گونه هاي مرتعي درمناطق مختلف اكولوژيك كشور مهدي فرحپور ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۷
۵۵۸ شناخت مناطق‌اكولوژيك كشور مطالعه پوشش گياهي استان هرمزگان برگهاي بندرلنگه به شماره ۷-NG40 رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۵۵۹ بررسي كارآيي مديريتهاي فعلي بر مراتع كشور-آذربايجانغربي احمد احمدي آذربايجانغربي ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۵۶۰ شناخت‌مناطق‌اكولوژيك-داراب(محدوده نقشه چها رگوش داراب ۱۳-NH40) مجتبي پاك‌پرور فارس ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۵۶۱ شناخت مناطق اكولوژيك كشور، منطقه نصرت‌آباد (محدوده نقشه چهارگوش نصرت‌آباد۱۲-NH40) ايرج اخلاص‌پور كرمان ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۵۶۲ شناخت مناطق اكولوژيك منطقه لكر كوه (محدوده نقشه چهارگوش لكركوه ۳-۴۰-NH محمد محمدي خراسان رضوي ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۵۶۳ تعيين مناسبترين تركيب كشت مخلوط گونه‌هاي مرتعي، درختي، درختچه‌اي با فواصل كاشت مختلف با هدف تثبيت بيولوژيك و توليد علوفه مرتعي درعرصه‌هاي شنزار استان خوزستان كورش بهنام‌فر خوزستان ۱۳۸۲-۱۳۸۷
۵۶۴ بررسي رابطه بين بارندگي با توليد و تاج پوشش گياهان مرتعي در ايستگاه مديريت دام و مرتع مارگون منصور نيكبخت كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۸-۱۳۸۷
۵۶۵ شناخت مناطق اكولوژيك استان خوزستان – بيرم حميد هويزه خوزستان ۱۳۸۷-۱۳۸۷
۵۶۶ شناخت منطقه اكولوژيك منطقه رشت (محدوده نقشه رشت ۱۰-NJ39) حسن اميرآبادي‌زاده خراسان رضوي ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۵۶۷ ارزيابي‌مراتع مناطق‌مختلف‌آب‌وهوايي‌ايران حسين ارزاني ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۸۷
۵۶۸ پيش بيني مراحل فنولوژي و مقدار رشد گونه هاي كليد تيپ هاي مرتعي منطقه استپي استان تهران از طريق دماهاي رشد و رطوبت خاك (بارندگي) مژگان‌السادات عظيمي ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۵۶۹ بررسي اثرات ميان‌مدت شدتهاي مختلف چراي بز بر برخي خصوصيات پوشش گياهي و عملكرد در منطقه استپي يزد ناصر باغستاني‌ميبدي يزد ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۵۷۰ بررسي‌اثرشدتهاي چراي‌دام بر پوشش گياهي‌خاك‌ودام درمراتع نيمه استپي(ايستگاه‌حنادر سميرم ) مصطفي سعيدفر اصفهان ۱۳۸۲-۱۳۸۷
۵۷۱ شناخت مناطق اكولوژيك منطقه باقيمانده بهبهان (محدوده نقشه چهارگوش بهبهان ۶-NH39) مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۵۷۲ شناخت مناطق اكولوژيك كشور (ستاد) محمد فياض ستادموسسه ۱۳۶۹-۱۳۸۷
۵۷۳ شناخت منطقه اكولوژيك منطقه باقيمانده قزوين (محدوده نقشه چهارگوش قزوين ۱۴-Nj39) محمود يوسفي خراسان رضوي ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۵۷۴ بررسي كارآيي مديريتهاي فعلي برمراتع كشور-كرمان غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۵۷۵ بررسي امکان استقرارگونه هاي مختلف گزروفيت به منظوراحياء پوشش گياهي مناطق خشک (توليد علوفه) با استفاده از كشت توام Haloxylon ammodendron ، Salsola rigida Nitraria schoberi , Atriplex canescens , Seidlitzia rosmarinus , Anabasis setifera داريوش قربانيان سمنان ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۵۷۶ برآورد قلمرو تعميم طرح تعيين علوفه قابل برداشت در مراتع كشور محمود گودرزي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۵۷۷ بررسي كارآيي مديريتهاي فعلي بر مراتع كشور-قم ابوالفضل رحمتي‌زاده قم ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۵۷۸ بررسي كارآيي مديريتهاي فعلي بر مراتع كشور محمد فياض ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۸
۵۷۹ بررسي چگونگي استقرار pennata ,Stipagrostis St.karelinii و ,Cyprus در شنزارها عباس كياني‌پور اصفهان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۵۸۰ بررسي تاثير سيستم چراي تاخيري در مراتع نيمه استپي استان سمنان مژگان‌السادات عظيمي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۵۸۱ جمع آوري و شناسايي گياهان سمي استان كردستان _ بخش جنوبي منطقه سارال شب بو كفاش كردستان ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۵۸۲ بررسي تاثير قرق در تركيب و توليد گياهان مرتعي در مراتع نيمه استپي استان سمنان مسلم مظفري سمنان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۵۸۳ تعيين مدل مناسب‌ زراعت ديم در استان خراسان شمالي با استفاده از قابليتهاي GIS و RS گل محمد گريواني خراسان شمالي ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۵۸۴ بررسي كارآيي مديريتهاي فعلي بر مراتع كشور-خراسان حسين توكلي خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۵۸۵ ارزيابي مقايسه‌اي عملكرد و اجزاي آن در گونه‌هاي اسپرس وحشي كردستان جما ل حسني كردستان ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۵۸۶ بررسي كارآيي مديريتهاي فعلي بر مراتع كشور-كرمانشاه محمد قيطوري كرمانشاه ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۵۸۷ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (فارس -اردكان) قاسم خداحامي فارس ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۵۸۸ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران فرهنگ قصرياني ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۵۸۹ بررسي امكان معرفي چاودار بعنوان منبع توليد علوفه در مقايسه با جو با استفاده از عرصه هاي ديمزارهاي رها شده مهدي فرحپور ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۵۹۰ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان- بينالود) فريده ثقفي‌خادم خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۵۹۱ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرج -كردان) قادر كريمي ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۵۹۲ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بندرعباس- سيريك) رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۵۹۳ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان- سرخس) محمد زادبر خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۵۹۴ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران

 (كرمان- بردسير)

غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۵۹۵ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان -مراوه تپه) جمشيد خطيرنامني گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۵۹۶ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران(فارس- اردكان) قاسم خداحامي فارس ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۵۹۷ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان- بينالود) فريده ثقفي‌خادم خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۵۹۸ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (سمنان- نورالدين‌آباد) حسين عامري سمنان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۵۹۹ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (تهران -فيروزكوه -ارجمند) سيدتقي ميرحاجي ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۰۰ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (اصفهان – فريدون‌شهر) مصطفي سعيدفر اصفهان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۰۱ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كردستان- سارال) كاظم ساعدي كردستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۰۲ بررسي‌ زمان ‌مناسب‌ ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (سمنان- جاشلوبار) رسول ميرآخورلي سمنان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۰۳ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (قم- غرب درياچه قم) سيدمهدي ادناني قم ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۰۴ تعيين روشهاي مناسب توسعه کاکتوس در استان‌كرمانشاه خسرو شهبازي كرمانشاه ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۶۰۵ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بندرعباس- گزشحنه) محمدامين سلطاني‌پور هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۰۶ بررسي زمان مناسب‌ ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- چناران) حسن اكبرپور گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۰۷ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (استان تهران -فيروزكوه -ارجمند) سيدتقي ميرحاجي ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۰۸ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بندرعباس- سيريك) رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۰۹ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (قزوين- الموت) سعيد رشوند قزوين ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۱۰ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران

(اردبيل- ارشق)

جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۱۱ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بوشهر-كبگان) حميد مزارعي بوشهر ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۱۲ مطالعه تنوع ژنتيكي، آناليز مواد غذايي و بررسي عكس‌العمل گونه‌هاي اسپرس به خشكي در استان فارس مهرناز رياست فارس ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۶۱۳ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران

(كرمان- باريك‌آب)

محسن بني‌اسدي كرمان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۱۴ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان -سرعلي‌آباد) سيدعلي حسيني(رضا) گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۱۵ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (قزوين-الموت) سعيد رشوند قزوين ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۱۶ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (چهارمحال بختياري- كرسنگ) حمزه علي شيرمردي چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۱۷ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (اصفهان- موته) مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۱۸ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان- تربت حيدريه) غلامرضا حسيني بمرود خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۱۹ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بوشهر- كبگان) حميد مزارعي بوشهر ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۲۰ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (ايلام -چنگوله) ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۲۱ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (يزد- ندوشن) ناصر باغستاني‌ميبدي يزد ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۲۲ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (چهارمحال و بختياري- كرسنگ) حمزه علي شيرمردي چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۲۳ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (قم-غرب درياچه قم) سيدمهدي ادناني قم ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۲۴ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (فارس- چشمه انجير) سيدحميد حبيبيان فارس ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۲۵ بررسي زمان‌ مناسب ورود و خروج ‌دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (زنجان- بادامستان) احمد موسوي زنجان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۲۶ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران(تيل آباد) قاسمعلي ابرسجي‌قشلاق گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۲۷ طراحي و برآورد مدل تعيين ظرفيت اكولوژيكي منابع غذايي دام – مطالعه مورديك دشت بكان اقليد فارس غلامرضا باژيان فارس ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۶۲۸ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (اصفهان- موته) مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۲۹ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران(گلستان- اينچه برون) سيدعلي حسيني(حبيب) گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۳۰ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (سمنان -جاشلوبار) رسول ميرآخورلي سمنان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۳۱ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (آذربايجان‌شرقي -سهند) محمدرضا نجيب زاده آذربايجانشرقي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۳۲ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (آذربايجان‌غربي- ارتفاعات اروميه- قره باغ) احمد احمدي آذربايجانغربي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۳۳ بررسي‌ تغييرات ‌فصلي‌ توليد و مصرف گياهان‌ مرتعي ‌در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ‌ايران مهدي فرحپور ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۳۴ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- سرعلي آباد) سيدعلي حسيني(رضا) گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۳۵ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (آذربايجان‌غربي- ارتفاعات اروميه – قره‌باغ) احمد احمدي آذربايجانغربي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۳۶ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بندرعباس- گزشحنه) محمدامين سلطاني‌پور هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۳۷ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (يزد-شيركوه) محمدعلي دهقان‌ تفتي يزد ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۳۸ توسعه كاشت گونه گون علوفه‌اي (Astragalus cyclophyllon ) در ديم‌زارهاي کم بازده و مخروبه رها شده و مراتع مخروبه مناطق نيمه استپي(فاز۱-استقرار گياهان) مسعود اسماعيلي‌شريف اصفهان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۶۳۹ بررسي سازگاري تعدادي از گونه‌هاي مقاوم به شوري در اراضي کوير ميقان اراک حميدرضا ميرداودي مركزي ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۶۴۰ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (ايرانشهر- تنگه سرحه) مصطفي دلخوش سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۴۱ بررسي امكان معرفي چاودار بعنوان منبع توليد علوفه در مقايسه با جو با استفاده از عرصه هاي ديمزارهاي رها شده (ايستگاه همند آبسرد) محمد بختياري‌رمضاني ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۶۴۲ بررسي زمان مناسب‌ ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (مركزي-انجدان) مصطفي زارع مركزي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۴۳ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (سمنان- جاشلوبار) رسول ميرآخورلي سمنان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۴۴ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران(كرمانشاه- ارتفاعات صحنه) محمدرضا شوشتري كرمانشاه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۴۵ بررسي حد بهره برداري‌ مجاز گونه‌هاي‌ مهم مرتعي‌ در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرمان) محمد شريفي يزدي كرمان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۴۶ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (سمنان – نورالدين آباد) حسين عامري سمنان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۴۷ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان- سبزوار) اسماعيل فيله‌كش خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۴۸ تعيين روشهاي مناسب توسعه کاکتوس در استانهاي خوزستان، بوشهر ، ايلام و كرمانشاه محمد فياض ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۶۴۹ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (استان تهران -فيروزكوه -ارجمند) سيدتقي ميرحاجي ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۵۰ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (يزد-طبس) محمد ابوالقاسمي يزد ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۵۱ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان- سرخس) محمد زادبر خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۵۲ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (اردبيل- سبلان) اسماعيل علي اكبرزاده آلني اردبيل ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۵۳ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (ايرانشهر- تنگه سرحه) مصطفي دلخوش سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۵۴ -تعيين روشهاي مناسب توسعه کاکتوس در استان بوشهر فرهاد فخري بوشهر ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۶۵۵ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خوزستان- مسجدسليمان) محمد حسن زاده خوزستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۵۶ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان- سرخس) محمد زادبر خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۵۷ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (لرستان-زاغه) رضا سياه منصور لرستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۵۸ بررسي امكان معرفي چاودار بعنوان منبع توليد علوفه در مقايسه با جو با استفاده از عرصه هاي ديمزارهاي رها شده (آذربايجان شرقي ) محمدرضا نجيب زاده آذربايجانشرقي ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۶۵۹ -تعيين روشهاي مناسب توسعه کاکتوس در استان ايلام ثريا قاسمي ايلام ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۶۶۰ بررسي اثرات آتش سوزي بر خواص فيزيكي، شيميايي، بيولوژي و پوشش گياهي خاك مراتع محمود گودرزي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۶۶۱ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (لرستان- زاغه) رضا سياه منصور لرستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۶۲ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (زابل – جنوب درياچه) مجتبي گنجعلي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۶۳ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرمان – باريك آب) محسن بني‌اسدي كرمان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۶۴ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرمان -بردسير) غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۶۵ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (مازندران- پلور) حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۶۶ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (ايرانشهر- تنگه سرحه) مصطفي دلخوش سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۶۷ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- اينچه برون) سيدعلي حسيني(حبيب) گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۶۸ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (فارس-اردكان) قاسم خداحامي فارس ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۶۹ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (هرمزگان – حاجي‌آباد) كيان نجفي‌تيره‌شبانكاره هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۷۰ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كردستان – قروه) صلاح الدين زاهدي كردستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۷۱ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- سرعلي آباد) سيدعلي حسيني(رضا) گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۷۲ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرمان) محمد شريفي يزدي كرمان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۷۳ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- مراوه تپه) جمشيد خطيرنامني گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۷۴ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (ايرانشهر-بريس ) احمد قرنجيك سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۷۵ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (زنجان- بادامستان) فرها د آقاجانلو زنجان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۷۶ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (فارس-چشمه انجير) قاسم خداحامي فارس ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۷۷ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كردستان- قروه) جما ل حسني كردستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۷۸ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (سمنان- نورالدين‌آباد) حسين عامري سمنان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۷۹ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (آذربايجان‌غربي- درياچه اروميه) ميرطاهر قائمي‌ميرآباد آذربايجانغربي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۸۰ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (يزد-ندوشن) ناصر باغستاني‌ميبدي يزد ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۸۱ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان -چناران) حسن اكبرپور گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۸۲ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (چهارمحال و بختياري -كوهرنگ) حمزه علي شيرمردي چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۸۳ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خشكه رود) صديقه زارع كيا ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۸۴ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (اردبيل- سبلان) اسماعيل علي اكبرزاده آلني اردبيل ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۸۵ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خوزستان- مسجدسليمان) محمد حسن زاده خوزستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۸۶ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران

(چهارمحال و بختياري- كوهرنگ)

حمزه علي شيرمردي چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۸۷ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (ايلام -صالح آباد) اياد اعظمي ايلام ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۸۸ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (سمنان- نورالدين آباد) حسين عامري سمنان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۸۹ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- چناران) حسن اكبرپور گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۹۰ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (ايلام- چنگوله) ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۹۱ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (اصفهان- فريدون شهر) مصطفي سعيدفر اصفهان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۹۲ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (مركزي- انجدان) مصطفي زارع مركزي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۹۳ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (ايرانشهر- بريس) احمد قرنجيك سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۹۴ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرج – كردان) قادر كريمي ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۹۵ بررسي زمان منا سب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (ستا د-كرج -كردان ) قادر كريمي ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۹۶ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (زابل-جنوب درياچه) مجتبي گنجعلي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۹۷ بررسي زمان‌مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرمان- باريك آب) محسن بني‌اسدي كرمان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۹۸ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (آذربايجانغربي- درياچه اروميه) ميرطاهر قائمي‌ميرآباد آذربايجانغربي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۶۹۹ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران(ايلام- چنگوله ) ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۰۰ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (آذربايجان‌غربي- درياچه اروميه) ميرطاهر قائمي‌ميرآباد آذربايجانغربي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۰۱ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (ايلام- صالح آباد) اياد اعظمي ايلام ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۰۲ بررسي ‌زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كردستان- سارال) كاظم ساعدي كردستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۰۳ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- اينچه برون) سيدعلي حسيني(حبيب) گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۰۴ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (اردبيل- ارشق) جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۰۵ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرمان- باريك آب) محسن بني‌اسدي كرمان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۰۶ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (اردبيل- ارشق) جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۰۷ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (يزد-طبس) محمد ابوالقاسمي يزد ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۰۸ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بوشهر- دل‌آرام) سيدحسين حسيني بوشهر ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۰۹ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرمان) محمد شريفي يزدي كرمان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۱۰ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (زابل- جنوب درياچه) مجتبي گنجعلي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۱۱ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران(يزد-طبس) محمد ابوالقاسمي يزد ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۱۲ بررسي حد بهره‌برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان- سبزوار) اسماعيل فيله‌كش خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۱۳ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (هرمزگان- حاجي‌آباد) كيان نجفي‌تيره‌شبانكاره هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۱۴ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران محمد فياض ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۱۵ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران(ايرانشهر- بريس) احمد قرنجيك سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۱۶ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كردستان- قروه) صلاح الدين زاهدي كردستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۱۷ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خوزستان- مسجدسليمان) محمد حسن زاده خوزستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۱۸ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان شمالي- سيساب) ابوالفضل ياوري خراسان شمالي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۱۹ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (مازندران- پلور) حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۲۰ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (يزد-شيركوه) محمدعلي دهقان‌ تفتي يزد ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۲۱ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (فارس- چشمه انجير) سيدحميد حبيبيان فارس ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۲۲ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كردستان- قروه) جما ل حسني كردستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۲۳ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران

(مازندران- پلور)

حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۲۴ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرمان) محمد شريفي يزدي كرمان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۲۵ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (سمنان- جاشلوبار) رسول ميرآخورلي سمنان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۲۶ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بندرعباس- گزشحنه) محمدامين سلطاني‌پور هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۲۷ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (اصفهان- فريدون‌شهر) مصطفي سعيدفر اصفهان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۲۸ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج‌منطقه رويشي ايران (خشكه رود) صديقه زارع كيا ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۲۹ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان- تربت حيدريه) غلامرضا حسيني بمرود خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۳۰ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خشكه رود) صديقه زارع كيا ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۳۱ بررسي زمان مناسب ‌ورود و خروج ‌دام ‌در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان- بينالود) فريده ثقفي‌خادم خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۳۲ بررسي ‌حد بهره برداري‌ مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (تيل آباد) قاسمعلي ابرسجي‌قشلاق گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۳۳ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران

 (ايلام- چنگوله)

ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۳۴ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خوزستان – مسجد سليمان) محمد حسن زاده خوزستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۳۵ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران آذربايجان‌شرقي-سهند) محمدرضا نجيب زاده آذربايجانشرقي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۳۶ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (قم- سلفچگان) حسين باقري قم ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۳۷ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (يزد-ندوشن) ناصر باغستاني‌ميبدي يزد ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۳۸ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران

(اردبيل- سبلان)

اسماعيل علي اكبرزاده آلني اردبيل ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۳۹ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (يزد-شيركوه) محمدعلي دهقان‌ تفتي يزد ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۴۰ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (قزوين- الموت) سعيد رشوند قزوين ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۴۱ بررسي‌ زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- تيل‌آباد) قاسمعلي ابرسجي‌قشلاق گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۴۲ بررسي‌ زمان ‌مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (ايلام- صالح آباد) اياد اعظمي ايلام ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۴۳ بررسي‌ حد بهره برداري‌ مجاز گونه‌هاي‌ مهم‌ مرتعي‌ در مراتع نمونه پنج ‌منطقه رويشي ايران (يزد-ندوشن) محمدتقي زارع يزد ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۴۴ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (زابل- جنوب درياچه) مجتبي گنجعلي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۴۵ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بندرعباس گزشحنه) محمدامين سلطاني‌پور هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۴۶ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (فارس- چشمه انجير) سيدحميد حبيبيان فارس ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۴۷ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (اصفهان – موته) مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۴۸ بررسي ‌زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بوشهر- دل‌آرام) سيدحسين حسيني بوشهر ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۴۹ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران

(خراسان شمالي- سيساب)

ابوالفضل ياوري خراسان شمالي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۵۰ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (قم- غرب درياچه قم ) سيدمهدي ادناني قم ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۵۱ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (يزد-طبس) محمد ابوالقاسمي يزد ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۵۲ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان شمالي- سيساب) ابوالفضل ياوري خراسان شمالي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۵۳ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان – اينچه برون) سيدعلي حسيني(حبيب) گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۵۴ بررسي امكان معرفي چاودار بعنوان منبع توليد علوفه در مقايسه با جو با استفاده از عرصه هاي ديمزارهاي رها شده ( اصفهان) كريم باقرزاده باغباداراني اصفهان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۷۵۵ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (تيل‌آباد) قاسمعلي ابرسجي‌قشلاق گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۵۶ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران(زنجان- بادامستان) احمد موسوي زنجان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۵۷ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان- تربت حيدريه) غلامرضا حسيني بمرود خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۵۸ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بوشهر- كبگان) حميد مزارعي بوشهر ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۵۹ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (لرستان -زاغه) رضا سياه منصور لرستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۶۰ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كردستان- سارال) كاظم ساعدي كردستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۶۱ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بوشهر- دل‌آرام) سيدحسين حسيني بوشهر ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۶۲ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران

 (ايلام- صالح آباد)

اياد اعظمي ايلام ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۶۳ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان- بينالود) فريده ثقفي‌خادم خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۶۴ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرمانشاه- ارتفاعات صحنه) محمدرضا شوشتري كرمانشاه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۶۵ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران(ايرانشهر- بريس) احمد قرنجيك سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۶۶ بررسي‌ زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (اردبيل- سبلان) اسماعيل علي اكبرزاده آلني اردبيل ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۶۷ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (آذربايجان‌غربي- ارتفاعات اروميه -قره باغ) احمد احمدي آذربايجانغربي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۶۸ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرمانشاه- ارتفاعات صحنه) محمدرضا شوشتري كرمانشاه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۶۹ مقايسه فني كشت گياه At.canesence با ۴ گونه بومي در مناطق استپي استان مركزي حميدرضا ميرداودي مركزي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۷۰ بررسي زمان مناسب ‌ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بندرعباس- سيريك) رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۷۱ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- سرعلي آباد) سيدعلي حسيني(رضا) گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۷۲ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران

(قم- غرب درياچه قم)

سيدمهدي ادناني قم ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۷۳ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرمان-بردسير) غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۷۴ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان شمالي- سيساب) ابوالفضل ياوري خراسان شمالي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۷۵ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بندرعباس-سيريك) رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۷۶ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (آذربايجان‌شرقي-سهند) محمدرضا نجيب زاده آذربايجانشرقي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۷۷ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (هرمزگان- حاجي‌آباد) كيان نجفي‌تيره‌شبانكاره هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۷۸ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (زنجان- بادامستان) فرها د آقاجانلو زنجان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۷۹ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران

(قم- سلفچگان)

حسين باقري قم ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۸۰ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان- سبزوار) اسماعيل فيله‌كش خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۸۱ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران

(كردستان- سارال)

كاظم ساعدي كردستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۸۲ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرمانشاه- ارتفاعات صحنه) محمدرضا شوشتري كرمانشاه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۸۳ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (قزوين- الموت) سعيد رشوند قزوين ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۸۴ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (اردبيل- ارشق) جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۸۵ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بوشهر-كبگان) حميد مزارعي بوشهر ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۸۶ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان- سبزوار) اسماعيل فيله‌كش خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۸۷ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران(آذربايجان‌غربي- ارتفاعات اروميه- قره‌باغ) احمد احمدي آذربايجانغربي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۸۸ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان-سرخس) محمد زادبر خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۸۹ بررسي زمان ‌مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران- بندرعباس (حاجي‌آباد) كيان نجفي‌تيره‌شبانكاره هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۹۰ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران علي احساني ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۹۱ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (بوشهر- دل‌آرام) سيدحسين حسيني بوشهر ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۹۲ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (قم – سلفچگان) حسين باقري قم ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۹۳ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خشكه رود) صديقه زارع كيا ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۹۴ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (مازندران- پلور) حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۹۵ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (ايرانشهر- تنگه سرحه) مصطفي دلخوش سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۹۶ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- مراوه تپه) جمشيد خطيرنامني گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۹۷ شناخت مناطق اکولوژيک کشور (محدوده نقشه چهارگوش لاوان NG39-08) حميد هويزه خوزستان ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۷۹۸ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرج -كردان) قادر كريمي ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۷۹۹ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (فارس- اردكان) قاسم خداحامي فارس ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۸۰۰ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- چناران) حسن اكبرپور گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۸۰۱ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (گلستان- مراوه تپه) جمشيد خطيرنامني گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۸۰۲ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (تهران -فيروزكوه -ارجمند) سيدتقي ميرحاجي ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۸۰۳ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (كرمان- بردسير) غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۸۰۴ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه ‌رويشي‌ ايران (آذربايجان‌شرقي -سهند) محمدرضا نجيب زاده آذربايجانشرقي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۸۰۵ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (مركزي-انجدان) علي فرمهيني‌فراها ني مركزي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۸۰۶ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (آذربايجان غربي- درياچه اروميه) ميرطاهر قائمي‌ميرآباد آذربايجانغربي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۸۰۷ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (لرستان- زاغه) رضا سياه منصور لرستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۸۰۸ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران(اصفهان- فريدون‌شهر) مصطفي سعيدفر اصفهان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۸۰۹ -تعيين روشهاي مناسب توسعه کاکتوس در استان‌خوزستان حميد هويزه خوزستان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۸۱۰ بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (اصفهان موته) مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۸۱۱ بررسي ارزش رجحاني گونه‌هاي مرتعي و رفتار چرايي دام در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران(يزد-شيركوه) محمدعلي دهقان‌ تفتي يزد ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۸۱۲ بررسي تغييرات فصلي توليد و مصرف گياهان مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (مركزي -انجدان) علي فرمهيني‌فراها ني مركزي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۸۱۳ امكان سنجي توليد بذر گونه مرتعي Hyparrhenia hirta حميد هويزه خوزستان ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۸۱۴ بررسي حد بهره برداري مجاز گونه‌هاي مهم مرتعي در مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران (خراسان- تربت‌حيدريه) غلامرضا حسيني بمرود خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۸۱۵ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-سيستان و بلوچستان) محمد فياض ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۱۶ آت اکولوژي چند گونه مرتعي مرغوب در اکوسيستم هاي مرتعي( آذربايجان غربي) سرگون اديشو آذربايجانغربي ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۸۱۷ بررسي توليد (علوفه ) قابل برداشت مراتع نمونه پنج منطقه رويشي ايران محمد فياض ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۹۰
۸۱۸ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استان خراسان جنوبي) محمد فياض ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۱۹ شناخت مناطق اكولوژيك كشور (فازدوم-سمنان) محمد فياض ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۲۰ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استاني)-اصفهان محمدتقي فيضي اصفهان ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۲۱ بررسي اثر شدتهاي قطع بر ذخاير کربوهيدرات گونه هاي کليدي مرتعي در مراتع سارال کردستان كاظم ساعدي كردستان ۱۳۹۰-۱۳۹۰
۸۲۲ آت اکولوژي چند گونه مرتعي مرغوب در اکوسيستم هاي مرتعي(كرمان) محمد شريفي يزدي كرمان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۸۲۳ بررسي ارتباط خاك و پوشش دو گونه مرتعي Atriplex leucoclada وSuaeda vermiculata و تعيين تحمل پذيري اين دو گونه به استرس شوري در شرايط آزمايشگاه و رويشگاههاي طبيعي در استان سمنان احسان زندي‌اصفهاني ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۸۲۴ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استاني)-كرمان احمد پورميرزائي كرمان ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۲۵ آت اکولوژي چند گونه مرتعي مرغوب در اکوسيستم هاي مرتعي(اصفهان) محمدتقي فيضي اصفهان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۸۲۶ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استان بوشهر) حميد هويزه خوزستان ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۲۷ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استاني) قم سيدمهدي ادناني قم ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۲۸ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استاني)–خراسان رضوي حسين توكلي خراسان رضوي ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۲۹ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استاني) – آذربايجان غربي محمدرضا نجيب زاده آذربايجانشرقي ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۳۰ بررسي ارتباط خاك و پوشش دو گونه مرتعي Atriplex leucoclada وSuaeda vermiculata و تعيين تحمل پذيري اين دو گونه به استرس شوري در شرايط آزمايشگاه و رويشگاههاي طبيعي(هرمزگان) كيان نجفي‌تيره‌شبانكاره هرمزگان ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۸۳۱ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استان خراسان شمالي) محمد فياض ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۳۲ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استاني)-خوزستان حميد هويزه خوزستان ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۳۳ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم)-مازندران حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۳۴ طرح پيشاهنگ توسعه كشت گونه مرتعي Convolvulus oxyphyllus)) در استان خوزستان محمد حسن زاده خوزستان ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۸۳۵ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استاني)زنجان فرها د آقاجانلو زنجان ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۳۶ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استاني)-هرمزگان رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۳۷ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استان تهران) محمد فياض ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۳۸ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استاني)-استان مركزي حميدرضا ميرداودي مركزي ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۳۹ بررسي ارتباط خاك و پوشش دو گونه مرتعي Atriplex leucoclada وSuaeda vermiculata و تعيين تحمل پذيري اين دو گونه به استرس شوري در شرايط آزمايشگاه و رويشگاههاي طبيعي(خوزستان) حميد هويزه خوزستان ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۸۴۰ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استاني)-ايلام ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۴۱ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استاني)-آذربايجان شرقي محمدرضا نجيب زاده آذربايجانشرقي ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۴۲ بررسي ارتباط خاك و پوشش دو گونه مرتعي Atriplex leucoclada وSuaeda vermiculata و تعيين تحمل پذيري اين دو گونه به استرس شوري در شرايط آزمايشگاه و رويشگاههاي طبيعي(فارس) قاسم خداحامي فارس ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۸۴۳ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استاني)-چهارمحال وبختياري محمد فياض ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۴۴ آت اکولوژي چند گونه مرتعي مرغوب در اکوسيستم هاي مرتعي امرعلي شاهمرادي ورنامخواستي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۸۴۵ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استاني) – گيلان حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۴۶ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استاني)-فارس مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۸۴۷ بررسي ارتباط خاك و پوشش دو گونه مرتعي Atriplex leucoclada وSuaeda vermiculata و تعيين تحمل پذيري اين دو گونه به استرس شوري در شرايط آزمايشگاه و رويشگاههاي طبيعي محمدحسن عصاره ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۸۴۸ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استاني)-يزد ناصر باغستاني‌ميبدي يزد ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۸۴۹ بررسي تغييرات وضعيت مرتع به منظور دستيابي به روش مناسب براي تعيين وضعيت وگرايش اکوسيستم هاي مرتعي(گلستان) غلا مرضا ناصري گلستان ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۸۵۰ مطالعه پويايي پوشش گياهي در اكوسيستم هاي مرتعي(خراسان) محمدتقي كاشكي خراسان رضوي ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۸۵۱ بررسي تغييرات وضعيت مرتع به منظور دستيابي به روش مناسب براي تعيين وضعيت وگرايش اکوسيستم هاي مرتعي(اصفهان) سيدمرتضي ابطحي اصفهان ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۸۵۲ بررسي تغييرات وضعيت مرتع به منظور دستيابي به روش مناسب براي تعيين وضعيت وگرايش اکوسيستم هاي مرتعي(بوشهر) حميد مزارعي بوشهر ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۸۵۳ مطالعه پويايي پوشش گياهي در اكوسيستم هاي مرتعي(اردبيل) جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۸۵۴ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استاني)-اردبيل جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۸۵۵ بررسي تغييرات وضعيت مرتع به منظور دستيابي به روش مناسب براي تعيين وضعيت و گرايش اکوسيستم‌هاي مرتعي (يزد) محمدتقي زارع يزد ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۸۵۶ بررسي كشت‌هشت گونه از گونهاي علفي چندساله و ارزيابي استقرار آنها(ايستگاه همند آبسرد) صديقه زارع كيا ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۸۵۷ بررسي تاثير پروژه هاي اصلاح مراتع بر توليد مراتع در استان همدان قاسم اسديان همدان ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۸۵۸ بررسي تغييرات وضعيت مرتع به منظور دستيابي به روش مناسب براي تعيين وضعيت وگرايش اکوسيستم هاي مرتعي(قم) سيدمهدي ادناني قم ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۸۵۹ تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي – مطالعات استانهاي گلستان و مازندران علي احساني ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۸۶۰ تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي – مطالعات استانهاي كرمانشاه و ايلام فرهنگ قصرياني ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۸۶۱ تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي محمد فياض ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۸۶۲ بررسي تغييرات وضعيت مرتع به منظور دستيابي به روش مناسب براي تعيين وضعيت وگرايش اکوسيستم هاي مرتعي امرعلي شاهمرادي ورنامخواستي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۸۶۳ بررسي ات اكولوژي گياه دارويي کور L. Capparis spinosa در استان قزوين احمد اكبري‌نيا قزوين ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۸۶۴ تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي – مطالعات استانهاي تهران و البرز سعيد يوسف‌كلافي ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۸۶۵ بررسي تغييرات وضعيت مرتع به منظور دستيابي به روش مناسب براي تعيين وضعيت وگرايش اکوسيستم هاي مرتعي(آذربايجان شرقي) رسول رنگ‌آوران آذربايجانشرقي ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۸۶۶ بررسي تغييرات وضعيت مرتع به منظور دستيابي به روش مناسب براي تعيين وضعيت وگرايش اکوسيستم هاي مرتعي(خراسان رضوي) محمد محمدي خراسان رضوي ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۸۶۷ مطالعه پويايي پوشش گياهي در اكوسيستم هاي مرتعي(يزد) محمد ابوالقاسمي يزد ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۸۶۸ مطالعه پويايي پوشش گياهي در اكوسيستم هاي مرتعي امرعلي شاهمرادي ورنامخواستي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۸۶۹ بررسي توان ترسيب کربن رويشگاه هاي شور در استان خراسان شمالي با تاکيد بر دو گونه

Halocnemum strobilaceum) وSalsola dendroides )

رمضان ذاكري خراسان شمالي ۱۳۹۲-۱۳۹۲
۸۷۰ تعيين‌ميزان‌تاثيرشرايط آب‌و هوايي‌در توليدعلوفه‌مراتع به منظور استفاده در برنامه بيمه مراتع(مازندران) محمد اكبرزاده مازندران ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۸۷۱ تعيين‌ ميزان تاثير شرايط آب و هوايي‌ در توليد علوفه‌ مراتع به منظور استفاده در برنامه بيمه‌ مراتع (قزوين) سعيد رشوند قزوين ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۸۷۲ مطالعات خاکشناسي و طبقه بندي استعداد حاصلخيزي خاك ايستگاه تحقيقات البرز کرج محمود گودرزي ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۸۷۳ تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي – استان سمنان محمود گودرزي ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۸۷۴ بررسي ميزان توليد و رويش مجدد سكاله سرآل به منظور توليد علوفه در ديمزارهاي كم بازده سمنان سيدهادي هاشمي سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۸۷۵ بررسي اثرات سيستم هاي متفاوت چرايي بر خصوصيات پوشش گياهي، خصوصيات خاك و تعيين مناسبترين شيوه بهره برداري در رويشگاه گونه Salsola laricina در مراتع رودشور محمد فياض ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۸۷۶ امكان سنجي كاربرد گونه مرتعي Leptochloa Fusca به منظور استفاده مجدد از خاكهاي شور و زه آبهاي شبكه شمال اهواز حميد هويزه خوزستان ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۸۷۷ بررسي اثر تنش كم آبي بر روي عملكرد و كيفيت علوفه خشك ارقام يونجه در شرايط آب و هوايي خوزستان كورش بهنام‌فر خوزستان ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۸۷۸ بررسي‌رشدگياهان( Artemisia deserti , Eurotia ceratoides) به منظور برآوردي از توليد علوفه قابل برداشت با استفاده از مدل SWAT مطالعه موردي: حوزه رودخانة حبله رود محمد فياض ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۸۷۹ تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي – مطالعات استانهاي خوزستان و بوشهر حميد هويزه خوزستان ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۸۸۰ تعيين ميزان تاثير شرايط آب و هوايي در توليد علوفه مراتع به منظور استفاده در برنامه بيمه مراتع(كرمان) محمد شريفي يزدي كرمان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۸۸۱ تعيين‌ميزان‌تاثيرشرايط‌آب‌وهوايي‌در توليدعلوفه مراتع به‌منظوراستفاده‌دربرنامه بيمه مراتع(آذر بايجان شرقي) محمدرضا نجيب زاده آذربايجانشرقي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۸۸۲ تعيين ‌ميزان تاثير شرايط آب‌ و هوايي ‌در توليد علوفه‌ مراتع به منظور استفاده در برنامه بيمه مراتع (سمنان) نجاتعلي سالار سمنان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۸۸۳ تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي – مطالعات استانهاي يزد و كهگيلويه و بويراحمد ودود صمدي اصل ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۸۸۴ تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي – مطالعات استانهاي قم و مركزي پروانه عشوري ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۸۸۵ تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي – مطالعات استانهاي خراسان جنوبي و هرمزگان سعيد يوسف‌كلافي ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۸۸۶ تعيين ‌ميزان ‌تاثير شرايط آب‌ و هوايي‌ در توليد علوفه مراتع به منظور استفاده در برنامه بيمه مراتع(اصفهان) زهرا جابرالانصار اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۸۸۷ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين گندميان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور

(كردستان)

صلاح الدين زاهدي كردستان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۸۸۸ پايش و ارزيابي عمليات قرق در عرصه مراتع ييلاقي حوزه سد البرز حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۸۸۹ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين گندميان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور (بوشهر) فرهاد فخري بوشهر ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۸۹۰ تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي – مطالعات استانهاي كردستان و همدان فرهنگ قصرياني ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۸۹۱ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين پهن برگان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور

(مازندران)

محمد اكبرزاده مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۸۹۲ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين گندميان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور (گلستان)

غلا مرضا ناصري گلستان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۸۹۳ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين گندميان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور(ايلام) ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۸۹۴ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين بوته ايهاي‌علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور (كرمان) ناصر عرب‌زاده كرمان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۸۹۵ تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي – مطالعات استانهاي لرستان و زنجان ودود صمدي اصل ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۸۹۶ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين پهن برگان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور

(گلستان)

غلا مرضا ناصري گلستان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۸۹۷ تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي – مطالعات استانهاي اصفهان و فارس مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۸۹۸ تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي(استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالي،چهارمحال‌و بختياري، اردبيل) محمد فياض ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۸۹۹ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين گندميان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور(اردبيل) جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۰۰ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين گندميان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور

(خراسان رضوي)

غلامعلي گزانچيان خراسان شمالي ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۰۱ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين بوته ايهاي علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور

بوشهر

حميد مزارعي بوشهر ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۰۲ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين پهن برگان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور

(كرمان)

احمد پورميرزائي كرمان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۰۳ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين گندميان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور(كرمان) غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۰۴ ارزيابي توليد بذر و علوفه گياهان علوفه اي چند ساله با نياز آبي كم در اراضي فارياب غلامعلي گزانچيان خراسان رضوي ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۹۰۵ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين پهن برگان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور

(كردستان)

جما ل حسني كردستان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۰۶ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين گندميان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور

(خوزستان)

كورش بهنام‌فر خوزستان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۰۷ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين پهن برگان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور

(خوزستان)

كورش بهنام‌فر خوزستان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۰۸ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين گندميان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور(تهران) ابراهيم فراهاني تهران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۰۹ تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي – مطالعات استانهاي گيلان و قزوين علي احساني ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۱۰ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين پهن برگان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور(اردبيل) الله وردي نوري اردبيل ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۱۱ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين گندميان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور(اصفهان) ليلي صفائي اصفهان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۱۲ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين بوته ايهاي علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور(يزد) محمد ابوالقاسمي يزد ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۱۳ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين پهن برگان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور

(آذربايجانغربي)

سرگون اديشو آذربايجانغربي ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۱۴ بررسي اكولوژيكي اسپرس كرماني(Onobrychis kermanensis) در مراتع خشك و نيمه خشك استان و روشهاي تكثير آن در مراتع استان كرمان منصوره خداشناس كرمان ۱۳۹۲-۱۳۹۳
۹۱۵ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين پهن برگان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور

(خراسان رضوي)

محمد زادبر خراسان رضوي ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۱۶ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين گندميان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي كشور

(آذربايجانغربي)

احمد احمدي آذربايجانغربي ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۱۷ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين بوته ايهاي علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور(خراسان رضوي) حسين توكلي خراسان رضوي ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۱۸ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين پهن برگان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور

(ايلام)

ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۱۹ بررسي و پايش پوشش گياهي در آبخيز زوجي در منطقه رودان- استان هرمزگان محمود آباده هرمزگان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۲۰ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين گندميان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور(فارس) قاسم خداحامي فارس ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۲۱ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين پهن برگان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور

(اصفهان)

حسين زينلي اصفهان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۲۲ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين بوته ايهاي علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور

(سمنان)

مسلم مظفري سمنان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۲۳ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين گندميان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور(مازندران) حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۹۲۴ بررسي خصوصيات رويشگاهي گونه در معرض خطر انقراض گون گچي(مطالعه موردي: منطقه افتر استان سمنان ) سميه ناصري سمنان ۱۳۹۳-۱۳۹۴
۹۲۵ بررسي تاثير زهکش حائل بر روي پويايي پوشش گياهي در شوره زار دشت مرکزي قزوين. عليرضا فخر واعظي قزوين ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۹۲۶ تعيين ‌ميزان ‌تاثير شرايط‌ آب‌ و هوايي‌ در توليد علوفه مراتع به‌ منظور استفاده ‌در برنامه بيمه مراتع علي احساني ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۴
۹۲۷ ارزيابي جمعيتهاي مهمترين گونه هاي پهن برگ مرتعي در شرايط نيمه استپي ايستگاه تحقيقات مراتع همند آبسرد نيلوفر زارع ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۹۲۸ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Visia Vilosa در ايستگاه همند آبسرد علي محبي ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۹۲۹ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين نباتات مرتعي در مناطق مختلف رويشي کشور علي‌اشرف جعفري ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۴
۹۳۰ بررسي فني و اقتصادي توليد علوفه از طريق كاشت گونه‌هاي مقاوم به شوري در اراضي شور و كم بازده داريوش قربانيان سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۹۳۱ پايش وارزيابي بذر کاري (کپه کاري ) وکاشت گياهان درمراتع ييلاقي حوزه بالادست سد البرز (منطقه لفور ) محمد اكبرزاده مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۹۳۲ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين پهن برگان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور محمد فياض ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۴
۹۳۳ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين بوته ايهاي علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور علي محبي ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۴
۹۳۴ ارزيابي جمعيت هاي مهمترين گندميان علوفه اي چند ساله در مناطق مختلف رويشي کشور علي‌اشرف جعفري ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۴
۹۳۵ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Coronilla varia در استان اردبيل الله وردي نوري اردبيل ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۳۶ مقايسه بيوماس و ذخاير کربوهيدراتهاي ساختاري و غيرساختاري هالوفيتها و گونه هاي مقاوم به شوري به منظور پتانسيل سنجي و معرفي آنها درتوليد اتانول- مطالعه موردي استان بوشهر حميد مزارعي بوشهر ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۹۳۷ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Onobrychis gypsicola در استان خوزستان محمد حسن زاده خوزستان ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۳۸ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Salvia hydrangea در استان زنجان فرها د آقاجانلو زنجان ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۳۹ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي – مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي(بررسي كشت و استقرار گونه Trigonella disperma) رحمان رحيم‌دخت آذربايجانغربي ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۴۰ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Astragalus achtalensis در استان زنجان فرها د آقاجانلو زنجان ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۴۱ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Astragalus spachianus در استان كرمان غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۴۲ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي – مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Astragalus stevenianus در استان آذربايجان غربي شهريار ييلاقي آذربايجانغربي ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۴۳ بررسي اثرات تغييرات آب و هوايي بلند مدت بر توليد علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بيمه مراتع استان سمنان(مراتع قوشه دامغان) بهروز ارسطو سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۹۴۴ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Astragalus brevidens در استان خراسان رضوي محمد محمدي خراسان رضوي ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۴۵ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Astragalus nigricans در استان خراسان رضوي محمدتقي كاشكي خراسان رضوي ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۴۶ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Erodium oxyrrhynchum در استان ايلام ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۴۷ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Trifolium pratense در استان مازندران فرهاد آژير مازندران ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۴۸ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Astragalus effusus در استان آذربايجان شرقي محمدرضا نجيب زاده آذربايجانشرقي ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۴۹ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي – استان كرمانشاه (جهت بررسي کشت و استقرار گونه Astragalus kirrindicus) هوشمند صفري كرمانشاه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۹۵۰ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Astragalus cyclophyllus در استان اصفهان حسين زينلي اصفهان ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۵۱ مقايسه بيوماس و ذخاير کربوهيدراتهاي ساختاري و غيرساختاري هالوفيتها و گونه هاي مقاوم به شوري به منظور پتانسيل سنجي و معرفي آنها درتوليد اتانول- مطالعه موردي استان سمنان داريوش قربانيان سمنان ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۹۵۲ بررسي قابليت توليد علوفه در ديمزارها با استفاده از کشت مخلوط چاودار و يونجه (مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي) فريد نورمند مويد آذربايجانشرقي ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۵۳ بررسي اثرات تغييرات آب و هوايي بلند مدت بر توليد علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بيمه مراتع استان سمنان( مراتع قشلاقي نمکزار بيارجمند) مسلم مظفري سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۹۵۴ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Astragalus lilacinus در استان اردبيل جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۵۵ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Tanacetum chiliophyllumدر استان آذربايجان شرقي محمدرضا نجيب زاده آذربايجانشرقي ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۵۶ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- استان کرمانشاه (جهت بررسي کشت و استقرار گونه Vicia Variabilis) محمد قيطوري كرمانشاه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۹۵۷ مقايسه بيوماس و ذخاير کربوهيدراتهاي ساختاري و غيرساختاري هالوفيتها و گونه هاي مقاوم به شوري به منظور پتانسيل سنجي و معرفي آنها درتوليد اتانول- مطالعه موردي استان قم سيدمهدي ادناني قم ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۹۵۸ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Helianthemum lippi در استان هرمزگان محمدامين سلطاني‌پور هرمزگان ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۵۹ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Astragalus caragana در استان اصفهان حسين زينلي اصفهان ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۶۰ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري (بررسي كشت و استقرار گونه Astragalus angustiflovos ) حمزه علي شيرمردي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۶۱ بررسي اثرات تغييرات آب و هوايي بلند مدت بر توليد علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بيمه مراتع استان سمنان( مراتع چاه باقر شاهرود) داريوش قربانيان سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۹۶۲ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Vicia persica در ايستگاه همند آبسرد محمد فرحناك‌غازاني ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۶۳ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Salsola laricina در استانهاي يزد و مركزي صديقه زارع كيا يزد ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۹۶۴ بررسي قابليت توليد علوفه در ديمزارها با استفاده از کشت مخلوط چاودار و يونجه (مطالعه موردي استان اصفهان) مسعود اسماعيلي‌شريف اصفهان ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۶۵ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Astragalus onobrychis در استان گلستان سيدعلي حسيني(رضا) گلستان ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۶۶ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Convolvulus oxyphyllusدر استان ايلام ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۶۷ بررسي اثرات چراي استراحتي بر پوشش گياهي مراتع با سابقه مديريتي شدت‌هاي چرايي مختلف( مطالعه موردي: مراتع استپي منطقه پشتكوه استان يزد) ناصر باغستاني‌ميبدي يزد ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۹۶۸ شناسايي دانش بومي قابل استفاده در مديريت مراتع مناطق خشك وبياباني مركزي ايران محمد ابوالقاسمي يزد ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۹۶۹ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Sanguisorba minor در ايستگاه همند ابسرد نيلوفر زارع ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۷۰ بررسي اثرات تغييرات آب و هوايي بلند مدت بر توليد علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بيمه مراتع استان سمنان( مراتع قشلاقي نورالدين آباد گرمسار) رسول ميرآخورلي سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۹۷۱ بررسي اثرات تغييرات آب و هوايي بلند مدت بر توليد علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بيمه مراتع استان سمنان(مراتع قشلاقي حسينان شاهرود) سيدهادي هاشمي سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۹۷۲ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: استان قم (بررسي كشت و استقرار گونه Astragalus chaborasicu ) سيدمهدي ادناني قم ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۷۳ مقايسه بيوماس و ذخاير کربوهيدراتهاي ساختاري و غيرساختاري هالوفيتها و گونه هاي مقاوم به شوري به منظور پتانسيل سنجي و معرفي آنها درتوليد اتانول- مطالعه موردي استان هرمزگان محمدامين سلطاني‌پور هرمزگان ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۹۷۴ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Hedysarum kopetdaghi در استان خراسان رضوي مجيد رنجبر خراسان رضوي ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۷۵ بررسي قابليت توليد علوفه در ديمزارها با استفاده از کشت مخلوط چاودار و يونجه محمد فرحناك‌غازاني ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۷۶ بررسي اثرات تغييرات آب و هوايي بلند مدت بر توليد علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بيمه مراتع استان سمنان(صفائيه سمنان) سميه ناصري سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۹۷۷ بررسي اثرات تغييرات آب و هوايي بلند مدت بر توليد علوفه مراتع جهت استفاده در برنامه بيمه مراتع استان سمنان( مراتع ييلاقي جاشلوبار مهديشهر) سميه ناصري سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۹۷۸ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي محمد فياض ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۹۷۹ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: استان همدان (بررسي كشت و استقرار گونه Hedysarum criniferum ) محمدرضا صادقي‌منش همدان ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۸۰ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Astragalus brachyodantus در استان اردبيل جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۸۱ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Astragalus sumbari در استان گلستان سيدعلي حسيني(حبيب) گلستان ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۸۲ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Taverniera glabra در استان هرمزگان رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۹۸۳ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Onobrychis amoena subs amoena در استان خراسان رضوي غلامرضا حسيني بمرود خراسان رضوي ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۸۴ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي ـ مطالعه موردي: استان خراسان رضوي (بررسي كشت و استقرار گونه Onobrycis chorassaniacea) مجيد دشتي خراسان رضوي ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۸۵ مقايسه بيوماس و ذخاير کربوهيدراتهاي ساختاري و غيرساختاري هالوفيتها و گونه هاي مقاوم به شوري به منظور پتانسيل سنجي و معرفي آنها درتوليد اتانول- مطالعه موردي استان خوزستان كورش بهنام‌فر خوزستان ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۹۸۶ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي – مطالعه موردي: استان لرستان (بررسي كشت و استقرار گونه Astragalus curvirostlis ) رضا سياه منصور لرستان ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۸۷ بررسي قابليت توليد علوفه در ديمزارها با استفاده از کشت مخلوط چاودار و يونجه (مطالعه موردي ايستگاه همند آبسرد) محمد فرحناك‌غازاني ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۸۸ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه در استان قزوين سعيد رشوند قزوين ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۸۹ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Vicia subvillosa در استان مازندران فرهاد آژير مازندران ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۹۹۰ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي – استان کرمانشاه (جهت بررسي کشت و استقرار گونه Astragalus flexilipes) خسرو شهبازي كرمانشاه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۹۹۱ تعيين نقش عوامل اقليمي، خاکي و ريزگرد بر خشکيدگي و زوال گونه Daphne mucronata در مناطق حفاظت شده چهارمحال و بختياري محمود طالبي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۹۹۲ بررسي اثر کوتاه مدت آتش سوزي بر تغييرات پوشش گياهي در مراتع استان مرکزي (مطالعه موردي : منطقه خنداب) فاز اول حميدرضا ميرداودي مركزي ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۹۹۳ بررسي اثر کودپاشي کودهاي فسفره و ازته بر مراتع استان کردستان كاظم ساعدي كردستان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۹۹۴ بررسي امکان جوانه‌زني و توليد نهال سه گونه‌ لگجي (c. spinosa)، کَوَر درختچه‌اي (c. mucronifolia) و کَوَر گوشتي (c. cartilaginea) در استان هرمزگان محمود آباده هرمزگان ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۹۹۵ بررسي پيامد آتش سوزي بر تغييرات پوشش گياهي مراتع نيمه استپي سيراچال محمود گودرزي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۹۹۶ مقا يسه عملكردگونه ها ي مختلف يونجه ها ي يك سا له درشرايطديم استا ن لرستا ن نا صر انصاري لرستان ۱۳۶۳-۱۳۶۸
۹۹۷ مقا يسه عملكردوكشت مخلوطوتك كشتي گيا ها ن مرتعي لگوم وگراس با ميزانها ي متفا وت بذردر شرايط ديم ۰ جما ل حسني كردستان ۱۳۷۵-۱۳۸۳
۹۹۸ شناسايي دانش بومي قابل استفاده در مديريت مراتع (مطالعه موردي: خراسان شمالي) مهدي معمري خراسان شمالي ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۹۹۹ شناسايي و تهيه نقشه تيپ¬هاي گياهي غرب استان اصفهان (مطالعه موردي: شهرستان¬هاي فريدونشهر، فريدن، چادگان و خوانسار) وحيد عليجاني اصفهان ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۱۰۰۰ ارزيابي اقتصادي دامداريهاي سنتي و صنعتي در استان آذربايجان شرقي (مطالعه موردي: شهرستان مراغه) مرتضي مفيدي ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۱۰۰۱ شناخت مناطق اكولوژيك كشور(فازدوم-استاني) محمد فياض ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۱۰۰۲ شناخت مناطق اكولوژيك كشور (فازدوم)- استان گلستان سيدعلي حسيني(رضا) گلستان ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۱۰۰۳ تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي – مطالعات استانهاي آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي محمدرضا نجيب زاده آذربايجانشرقي ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۱۰۰۴ تهيه نقشه پراکنش گياهان دارويي و صنعتي بر مبناي آمايش جغرافياي طبيعي – مطالعات استانهاي سيستان و بلوچستان و كرمان احمد پورميرزائي كرمان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۱۰۰۵ بررسي آت اكولوژي گونه هرش Taverniera cuneifolia دراستان هرمزگان رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۱۰۰۶ بررسي کيفيت علوفه برخي از گونه هاي مهم هالوفيت به عنوان پتانسيلي براي تامين علوفه دام در عرصه منابع طبيعي- استان سمنان داريوش قربانيان سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۱۰۰۷ بررسي کيفيت علوفه برخي از گونه هاي مهم هالوفيت به عنوان پتانسيلي براي تامين علوفه دام در عرصه منابع طبيعي احسان زندي‌اصفهاني ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۱۰۰۸ بررسي کيفيت علوفه برخي از گونه هاي مهم هالوفيت به عنوان پتانسيلي براي تامين علوفه دام در عرصه منابع طبيعي- استان يزد مصطفي زارع يزد ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۱۰۰۹ بررسي کيفيت علوفه برخي از گونه هاي مهم هالوفيت به عنوان پتانسيلي براي تامين علوفه دام در عرصه منابع طبيعي- استان خراسان رضوي محمدتقي كاشكي خراسان رضوي ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۱۰۱۰ بررسي کيفيت علوفه برخي از گونه هاي مهم هالوفيت به عنوان پتانسيلي براي تامين علوفه دام در عرصه منابع طبيعي- استان اصفهان سيدمرتضي ابطحي اصفهان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۱۰۱۱ بررسي تاثير هرس بر عملكرد علوفه و شادابي گونه Atriplex canescens در دشت زرند استان مركزي علي فرمهيني‌فراها ني مركزي ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۱۲ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي – استان كرمانشاه (جهت بررسي کشت و استقرار گونه Onobrychis schahuensis) محمدرضا شوشتري كرمانشاه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۱۳ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- استان خوزستان ( جهت بررسي کشت و استقرار گونه Taverniera nummularia ) كورش بهنام‌فر خوزستان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۱۴ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي – استان مازندران (جهت بررسي کشت و استقرار گونه Onobrychis sintensive ) فرهاد آژير مازندران ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۱۵ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي – استان كردستان (جهت بررسي کشت و استقرار گونه Onobrychis megataphros) جما ل حسني كردستان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۱۶ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي – استان يزد (جهت بررسي کشت و استقرار گونه Ferula tabasensis) محمدتقي زارع يزد ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۱۷ بررسي تغييرات متغيرهاي اقليمي در رويشگاه‌هاي گون زرد (Astragalus verus) استان اصفهان مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۱۰۱۸ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي – استان مازندران (جهت بررسي کشت و استقرار گونه Onobrychis altissima) حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۱۹ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي – استان يزد (جهت بررسي کشت و استقرار گونه Astragalus squarosus) صديقه زارع كيا يزد ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۲۰ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي – استان زنجان (جهت بررسي كشت و استقرار گونه Onobrychis michuxii) فرها د آقاجانلو زنجان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۲۱ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي – استان يزد (جهت بررسي کشت و استقرار گونه Astragalus kahircus) محمد ابوالقاسمي يزد ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۲۲ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي – استان گلستان (جهت بررسي کشت و استقرار گونه Astragalus ravlinsianum) سيدعلي حسيني(رضا) گلستان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۲۳ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي – استان گلستان (جهت بررسي کشت و استقرار گونه Hedysarrum wrightnatum) غلا مرضا ناصري گلستان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۲۴ بررسي تاثير هرس بر عملكرد علوفه و شادابي گونه Atriplex canescens در كوير ميقان استان مركزي علي فرمهيني‌فراها ني مركزي ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۲۵ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: استان كردستان (بررسي كشت و استقرار گونه Ferula hausknechti) كاظم ساعدي كردستان ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۱۰۲۶ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: استان كردستان (بررسي كشت و استقرار گونه Cephalaria koschyi) كاظم ساعدي كردستان ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۱۰۲۷ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي – استان كردستان ( جهت بررسي کشت و استقرار گونه Onobrychis cradacorum) بايزيد يوسفي كردستان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۲۸ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- استان فارس(مطالعه موردي: گونه Medicago sativa L. ) مهرناز رياست فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۲۹ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- ( جهت بررسي کشت و استقرار گونه Astragalus pinterum) محمدرضا نجيب زاده آذربايجانشرقي ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۳۰ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- استان ايلام (جهت بررسي کشت و استقرار گونه Onobrychis gypsicola() ماشااله محمدپور ايلام ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۳۱ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- استان اصفهان (جهت بررسي کشت و استقرار گونهAstragalus podolopus) حسين زينلي اصفهان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۱۰۳۲ بررسي روشهاي کشت و استقرار پهن برگان علفي دائمي- مطالعه موردي: بررسي كشت و استقرار گونه Hedysarum ibericumدر استان آذربايجان شرقي فريد نورمند مويد آذربايجانشرقي ۱۳۹۲-۱۳۹۶
۱۰۳۳ بررسي آت اكولوژي گونه سلمكي ساقه سفيد ( (Atriplex leucoclada Boiss. دراستان هرمزگان رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۱۰۳۴ مقايسه بيوماس و ذخاير کربوهيدراتهاي ساختاري و غيرساختاري هالوفيتها و گونه هاي مقاوم به شوري به منظور پتانسيل سنجي و معرفي آنها درتوليد اتانول احسان زندي‌اصفهاني ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۱۰۳۵ بررسي آت اكولوژي گونه ريش زردCryzopogon aucheri(Boiss) در استان هرمزگان رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۱۰۳۶ بررسي تاثير محل جمع آوري بذر و تيمارهاي پيش رويشي در توليد نهال گونه مرتعي هرش( Taverniera cuneifolia) عبدالحميد حاجبي هرمزگان ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۱۰۳۷ بررسي ميزان آلودگي و توان گياه‌پالائي عناصر سنگين در گونه‌هاي مختلف مرتعي در اطراف شهرک صنعتي روي زنجان احمد موسوي زنجان ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۱۰۳۸ بررسي وضعيت مديريت كوچ و مرتع و امکان سنجي واگذاري آن به تشکل هاي عشايري استان اردبيل الله وردي نوري اردبيل ۱۳۹۳-۱۳۹۷

بازدید: 555