اهداف و وظایف

تحقیق در مورد علل تخریب عرصه‌های مرتعی و نحوه جلوگیری آن از طریق مدیریت صحیح شامل:

– قرق (قسمت‌بندی مصنوعی و طبیعی).
– مدیریت چرا (زمان، دوره، شدت، نوع دام و سیستم‌های چرا.
– بهره‌برداری معقول از عرصه‌های مرتعی.
تحقیق در مورد اصلاح و احیاء عرصه‌های مرتعی تخریب یافته از طریق آزمایشهای مربوطه.
– تجدید حیات پوشش گیاهی، آزمایشهای سازگاری، آت اکولوژی، به زراعی، جمع‌آوری و تولید بذر، استقرار گیاهان مرتعی، معرفی گیاهان جدید و نیازهای آنها.
– اجرای طرحهای تحقیقاتی مربوط به شیوه‌های ذخیره نزولات آسمانی.
– مقایسه عملکرد، تاثیر کودهای شیمیایی، کنترل بیوتیک و آبیوتیک محیط، اصلاح گیاهان مرتعی.
– بررسی مقاومت به شوری، خشکی و سرما.
– کشت مخلوط گیاهان مرتعی، بررسی عوامل جلوگیری کننده از تجدید حیات پوشش گیاهی.
– شناخت مناطق اکولوژیک به منظور تعیین رویشگاه.
– مطالعات چگونگی روشهای اندازه گیری در مراتع اقالیم گوناگون (وضعیت، گرایش و ظرفیت) با استناد به ننایج مطالعات شناخت مناطق اکولوژیک.
– مطالعات فنولوژی گونه‌های مرغوب به منظور تعیین زمان مناسب بهره‌برداری از مراتع.
– مطالعات در ارتباط با تجزیه شیمیای عوامل مختلف از جمله درجه خوشخوراکی، قابلیت هضم و راندمان تولید گونه‌های شاخص مرتعی.
– بررسی امکان تولید علوفه در عرصه‌های مرتعی تخریب‌یافته و دیم‌زارهای کم بازده.

بازدید: 454