بررسی های علمی مراتع ایران از سال ۱۳۳۹ آغاز گردید، فعالیتهای تحقیقاتی مراتع ایران نخست در ایستگاهای تحقیقاتی همند آبسرد در مراتع نیمه استپی و نودهک قزوین و رودشور در مراتع استپی آغاز و پس از سال ۱۳۶۰ در تمام کشور توسعه یافت.

وابستگي برنامه هاي توسعه كشور به منابع پايه طبيعي توليد ( آب، خاك و گياه) در حوزه هاي مختلف اعم از كشاورزي، صنعت، خدمات و …به صورتهاي مستقيم و  غير مستقيم امري روشن است. در كشور ايران سطحي معادل ۸۶ ميليون هكتار از وسعت آن يعني بيش از ۵۲ درصد مساحت كشور را مراتع در بر مي گيرد.

به تناسب وسعت مراتع ، تنوع آب و هوايي، تنوع نظامهاي بهره برداري و تنوع نژادهاي دامي استفاده كننده از مراتع انجام هرگونه اقدامي کارآمدي نيازمند در  اختيار داشتن برنامه اي هدفدار به منظور افزايش بهره وري منابع نه تنها امري ضروري بلكه اجتناب ناپذير است. از اين رو بخش تحقيقات مرتع برنامه راهبردي خود را جهت پرداختن به اين مهم تهيه و تدوين و مبناي برنامه ريزي هاي عملياتي خود قرار داد. در اين برنامه علاوه بر بيان و تبيين راهبردها و راهکارها سازمان کار بر اساس مباني اکولوژيک به گونه اي پيش بيني شده است که تمام نواحی اکولوژیک کشور را تحت پوشش قرار می دهد.

بازدید: 2287