رئیس بخش

نام و نام خانوادگی محمدباقر رضایی
مدرک / رشته دکترای تخصصی فیتوشیمی
مرتبه علمی استاد
جایگاه سازمانی عضو هیأت علمی 
حوزه فعالیت
ایمیل mrezaee@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

سایر اعضا

نام و نام خانوادگی امیر  نوربخش
مدرک / رشته دکترا صنایع چوب و کاغذ
مرتبه علمی دانشیار
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی
حوزه فعالیت فراورده های مرکب چوبی
ایمیل nour@rifr-ac.ir 
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مسعودرضا حبیبی
مدرک / رشته دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ
مرتبه علمی استادیار 
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی
حوزه فعالیت فرآورده های مرکب
ایمیل habibi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی ابوالفضل کارگرفرد
مدرک / رشته دکترا صنایع چوب و کاغذ
مرتبه علمی دانشیار
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی
حوزه فعالیت فراورده های مرکب چوبی
ایمیل a_kargarfard@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی کامیار صالحی
مدرک / رشته دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ
مرتبه علمی مربی پژوهشی 
جایگاه سازمانی هیئت علمی
حوزه فعالیت شیمی چوب و خمیر کاغذ 
ایمیل kamyarsalehi@yahoo.com 
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی عباس فخریان روغنی
مدرک / رشته فوق لیسانس علوم و صنایع چوب و کاغذ
مرتبه علمی مربی پژوهشی پایه ۲۵
جایگاه سازمانی هیئت علمی
حوزه فعالیت شیمی چوب و خمیر کاغذ 
ایمیل fakhryan@rifr-ac.ir 
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سعید مهدوی فیض آبادی
مدرک / رشته دکتری صنایع چوب و کاغذ
مرتبه علمی دانشیار
جایگاه سازمانی رییس گروه 
حوزه فعالیت خمیر و کاغذسازی
ایمیل smahdavi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی رضا  حاجی حسنی
مدرک / رشته دکتری علوم چوب و کاغذ
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی رئیس گروه تحقیقات حفاظت و اصلاح چوب
حوزه فعالیت حفاظت و اصلاح چوب
ایمیل Reza.hajihassani@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی فرداد گلبابائی
مدرک / رشته فوق لیسانس صنایع چوب و کاغذ
مرتبه علمی مربی
جایگاه سازمانی رئیس گروه فیزیک و مکانیک چوب
حوزه فعالیت فیزیک و مکانیک چوب
ایمیل golbabaei.f@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی حسین  فامیلیان
مدرک / رشته فوق لیسانس علوم و صنایع چوب و کاغذ
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی مسئول آزمایشگاه گروه فیزیک و مکانیک چوب
حوزه فعالیت آناتومی و فیزیک چوب
ایمیل familian@rifr-ac.ir 
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی رضا جزایری
مدرک / رشته فوق لیسانس علوم و صنایع چوب و کاغذ
مرتبه علمی کارشناس 
جایگاه سازمانی کارشناس شیمی چوب و کاغذ
حوزه فعالیت حفاظت و اصلاح چوب
ایمیل jazayeri@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی محمد مهدی برازنده
مدرک / رشته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی عضو هیأت علمی
حوزه فعالیت شیمی چوب و فرایند ساخت خمیرکاغذ
ایمیل barazandeh@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی صدیقه نظری
مدرک / رشته کارشناس حفاظت وحمایت منابع طبیعی
مرتبه علمی کارشناس گیاهپزشکی
جایگاه سازمانی کارشناس منابع طبیعی
حوزه فعالیت مسئول روابط عمومی
ایمیل nazari@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

بازدید: 538