پروژه ها و طرح ها

طرح های خاتمه یافته بخش

۱

 بررسي  خواص مكانيكي  چنار Platanus  orientalis L.   با افزايش ارتفاع درخت در حالت تر

۲

ساخت و بررسي خواص فيزيکي، مکانيکي، حرارتي و ريخت شناسي نانوکامپوزيت چوب پلاستيک ساخته شده با خاک اره صنوبر

۳

بررسي اثر استفاده از نانو رس در ساخت کامپوزيت چوب – پلاستيک از ضايعات کاه گندم و کلش برنج

۴

بررسي تعيين ضريب هدايت حرارتي چند گونه ي چوبي صنعتي ايران

۵

بررسي ميزان انتشار گاز فرمالدئيد از فرآوردههاي مركب چوبي

۶

بررسي خصوصيات آناتوميكي، فيزيكي و شيميائي گونه چنار

۷

ارزيابي عملکرد هيدروسيکلون هاي کارخانه کاغذسازي پارس خوزستان با استفاده از  ديناميک سيالات محاسباتي

۸

بررسي قابليت رنگبري خمير کاغذهاي سودا و سولفيت قليايي از ساقه ذرت دانه اي با روش ECF

۹

بررسي فيزيكي و شيميائي چوب درخت ارس (Juniperus polycarpos)

۱۰

ارزيابي غيرمخرب (NDE) خواص الاستيک چوب ممرز (Carpinus Betulus) با استفاده از روش ارتعاش آزاد

۱۱

بررسي امكا ن سا خت تخته فيبرنيمه سنگين (MDF)ازمنا بع سلولزي وغيرچوبي  (با گا س وكلش برنج )

۱۲

بررسي سا خت تخته فيبربا دانسيته متوسط(MDF)ازني ها

۱۳

بررسي مقا يسه خصوصيا ت كا مپوزيت نخل به كمك روشها ي حرارتي

۱۴

بررسي  استفا ده ازسا قه ذرت  درسا خت  تخته  خرده  چوب

۱۵

بررسي توليدخميركا غذحا صله ازذرت دانه اي با روش APMP,CMP

۱۶

مطا لعه بر روي خميرسازي از ساقه پنبه با روشهاي شيميايي مكانيكي

۱۷

بررسي استفا ده ازسا قه پنبه درسا خت فرآورده ها ي مركب چوبي

۱۸

امكا ن استفا ده ازچوب صنوبردردوره بهره برداري كوتا ه مدت (چها رسا له ) جهت سا خت تخته فيبربا دانسيته متوسط

۱۹

مطالعه روشهاي تهيه خمير بازده زياد شيميايي مكانيكي از ساقه آفتابگردان Helianthus

۲۰

بررسي استفا ده از بطريها ي  پلا ستيكي  پروپيلني  مستعمل درتوليد كا مپوزيتها ي  ليگ نوسلولزي

۲۱

پتا نسيل استفا ده ازسا قه ذرت دانه اي (mays Zea) درسا خت تخته فيبربا  دانسيته متوسط(MDF)

۲۲

امكان‌سنجي جا يگزيني‌الياف كنف(cannabinus Hibiscus)به جاي‌الياف بلندوارداتي‌مورد استفا ده در خمير كاغذشيميايي-مكانيكي(CMP)

۲۳

بررسي خصوصيا ت كا غذسا زي ازسا قه ذرت به روش  سولفيت خنثي (NSSC)

۲۴

اثر اصلاحات شيميايي الياف‌باگاس برويژگيهاي مكانيكي‌و اتصال تخته فيبر بادانسيته متوسط

۲۵

استفا ده از ضا يعا ت  كا غذي درتوليدتخته خرده چوب  وتخته فيبربا دانسيته  متوسط

۲۶

استفاده از ضايعات حاصل از هرس  بوته گل محمدي در تهيه MDF و تخته خرده چوب

۲۷

امكان استفاده از چوب اكاليپتوس در دوره‌هاي  بهره‌برداري كوتاه مدت بر ويژگيهاي  تخته فيبر سنگين

۲۸

استفاده از چوب اكاليپتوس با  دوره بهره برداري كوتاه مدت در توليد تخته خرده چوب

۲۹

بررسي امكان استفاده از چوبهاي ماسيو و لايه‌اي از گونه اكاليپتوس كاملدولنسيس در ساخت شناورهاي چوبي

۳۰

ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي چوب گونه‌هاي اكاليپتوس موفق در استانهاي گيلان و مازندران

۳۱

ويژگيهاي ليگنين‌زدايي و كاغذسازي چوب درخت اكاليپتوس گلوبولوس در زمان برداشت كوتاه‌مدت با استفاده از روشهاي CMP و كرافت

۳۲

بررسي استفاده ازچوب اكاليپتوس E.grandis در دوره كوتاه‌مدت بهره برداري براي توليد خمير كاغذ

۳۳

ويژگيهاي خمير كاغذ و كاغذسازي چوب درخت اكاليپتوس E.camaldulensis در دوره بهره برداري كوتاه‌مدت با روشهاي CMPو APMP

۳۴

بررسي وضعيت دوام چوب گونه‌هاي اكاليپتوس در مقابل عوامل مخرب دريايي

۳۵

بررسي استفاده از چوب اكاليپتوس كاملدونسيس E.camaldolensis در دوره  كوتاه‌مدت بهره‌برداري براي توليد خمير كاغذ شيميايي

۳۶

تشكيل ليگنيفيكا سيون با فت چوبي نرما ل وكششي در ۳ گونه اكاليپتوس

۳۷

پتانسيل استفاده از ساقه ذرت و چوب اكاليپتوس در ساخت  تخته خرده چوب

۳۸

بررسي خواص فيزيكي بيست گونه چوبي

۳۹

بررسي ويژگيهاي شيميايي بيست گونه چوبي

۴۰

بررسي خصوصيات آناتوميكي‌بيست گونه چوبي

۴۱

خواص فيزيكي Canabis sativa

۴۲

بررسي ويژگيهاي شيميايي چوب شاهدانه

۴۳

بررسي ويژگيهاي خمير کاغذ الياف گياه شاهدانه

۴۴

بررسي ويژگي‌هاي كاغذ كنگره‌اي ساخته شده از الياف مغز ساقه گياه شاهدانه

۴۵

بررسي خصوصيات آناتومي گونه cannabis sativa

۴۶

استفاده از ساقه Hemp  درصنعت تخته خرده چوب

۴۷

تحقيق در تغييرات اقليمي واقع شده در اكوسيستم‌هاي جنگلي‌خزر با تاكيد بر مطالعات چوبشناسي

۴۸

خودكفا يي موادسلولزي (پروژه اصلي )

۴۹

دسترسي به منا بع سلولزي جا يگزين (آلترنا تيو)براي صنا يع چوبي كشور (زيرپروژه خودكفا يي موادسلولزي )

۵۰

بررسي اثرضخا مت  لايه ها برمقا ومت مكا نيكي چوب  لايه اي

۵۱

امكان استفاده از چوب سمر درصنعت تخته خرده چوب 

۵۲

امکان استفاده از ني در ساخت تخته خرده چوب

۵۳

افزايش ويژگيهاي مکانيکي در نانوکامپوزيتهاي الياف چوب / پليمر

۵۴

بررسي تاثير زمان انبارداري و رطوبت باگاس بر ويژگيهاي كاربردي باگاس و تخته ساخته شده از آن

۵۵

مقايسه خصوصيات فيزيكي‌ومكانيكي تخته خرده چوب حاصل از تركيبات مختلف چوبهاي بيد و اكاليپتوس

۵۶

بررسي تاثير دو روش انبارداري (عدل بندي و فله اي) بر ويژگيهاي كاربردي باگاس و تخته ساخته شده از آن

۵۷

بهبود ويژگي‌هاي خمير آلفا سلولز لينتر پنبه براي توليد مشتقات نيترات سلولز

۵۸

بررسي تاثير شرايط نگهداري باگاس مغززدايي نشده بر خواص کاربردي باگاس و تخته ساخته شده از آن

۵۹

بررسي توليد انرژي حرارتي از پسماندهاي سلولزي

۶۰

بررسي  تا ثيرشرايط سا خت  برمقا ومت  مركب  تخته ويفر(تخته خرده چوب )

۶۱

مطا لعه اثرات شدت ليگنين زدايي درخصوصيا ت خميروكا غذكرافت (كا رخا نه چوكا

۶۲

برسي اثر اسيديته چوب بر روي خواص مكا نيكي تخته خرده چوب تهيه شده با  چسب  اوره فرم آلدئيد

۶۳

مقا يسه ويژگيها ي خمير وكا غذ گونه ممرز شا خه زادودانه زاد

۶۴

بررسي و تعيين خصوصيا ت خمير كا غذ شيميا يي مكا نيكي (با زده با لا)ازبا گا س

۶۵

بررسي مقا يسه اي خصوصيا ت كا غذسا زي دوكلن صنوبربا  فرايندها ي مكا نيكي  توسعه يا فته  (Apmp)

۶۶

بررسي خواص صوتي در چوب وتخته خرده چوب

۶۷

بررسي ويژگيها ي تخته چوب سا خته شده ازچوب توليدي صنوبردردوره كوتا ه مدت دو سا له (زير طرح : بررسي ويژگيهيا  تخته خرده چوب سا خته شده از چوب توليدي

۶۸

بررسي  روشها ي  بهبود كيفيت خرده چوب از با گا س

۶۹

بررسي ويژه هاي تخته خرده چوب ساخته شده ازني و اكاليپتوس

۷۰

بررسي  خصوصيا ت  خمير وكا غذ راندما ن با لا ازچوب صنوبر(دلتوئيدس )

۷۱

بررسي مقا يسه اي ليگنين زايي وكا غذسا زي چوب گونه صنوبردلتوئيدس كلن  درسنين مختلف بهره برداري

۷۲

استفا ده ارضا يعا ت كا رخا نه ها ي چوب بري درصنا يع تخته خرده چوب (زيرطرح مصوب  بررسي استفا ده ازضا يعا ت كا رخا نه ها ي صنا يع چوب درصنا يع تخته خرده چوب )

۷۳

بررسي وتهيه اطلس مقا طع ميكروسكوپي چوبها ي منطقه بختيا ري ۰

۷۴

بررسي عوامل موثردرتعيين قيمت چوب درايران

۷۵

مدل ريا ضي تا ثير متقا بل عوامل سا خت بر انتقا ل حرارت در مرحله پرس تخته  خرده چوب ۰

۷۶

بررسي استفاده از چوب صنوبر و اكاليپتوس براي توليد كا غذ روزنامه ۰

۷۷

بررسي امكا ن سا خت محصولا ت مركب چوبي ازضا يعا ت كا رخا نه ها ي صنا يع چوب ,زير طرح بررسي استفا ده ازضا يعا ت كا رخا نجا ت روكش وتخته لا يه درصنا يع تخته خرده

۷۸

بررسي ويژگيها ي تخته فيبربا دانسيته متوسط(MDF)سا خته شده از صنوبر

۷۹

تشكيل ,ليگنيفيكا سيون وفراساختار غشا سلولها ي گزيلم

۸۰

بررسي و مقا يسه خواص فيزيكي و مكانيكي گونه ممرز از رويشگاه‌هاي مختلف جنگلهاي شمال كشور

۸۱

بررسي اشبا ع پذيري ودوام چوبها ي تجا رتي ايران

۸۲

بررسي سا خت تخته خرده چوب ازگونه ها ي مختلف صنوبر توليدشده دردوره  كوتا ه  مدت درمنا طق مختلف ايران

۸۳

طرح ملي “بررسي توليدفرآورده ها ي سلولزي ازضا يعا ت موادليگنوسلولزي چوبي  وغيرچوبي درايران

۸۴

بانك اطلاعات چوبهاي مورد استفاده در صنايع ايران

۸۵

استفاده از چوب ( مواد ليگنوسلولزي ) Hemp  بعنوان ماده اوليه در صنايع چوب و کاغذ

۸۶

بررسي تا ثيرفواصل كا شت روي خواص چوب  كلنها ي موفق صنوبردرصفرابسته

۸۷

بهبودكيفيت انواع  چوبها ي ايران بكمك  راديو پوليمريزاسيون

۸۸

بررسي خواص تكنولوژي  چوب  كلنها ي  صنوبر(euramericana p.x)

۸۹

بررسي تا ثير شرايط پليمر شدن رزين اوره فرم آلدئيدبرمقا ومت اتصا ل

۹۰

بررسي خصوصيا ت  خميروكا غذدهي چوب اوكا ليپتوس  كا ملدولنسيس

۹۱

مطا لعه خواص فيزيكي مكا نيكي واشبا ع پذيري گونه ها ي منا سب (دست كا شت وجنگ لي  براي تير برق وتدوين استا ندارا كيفيفت ودرجه بندي تيرها

۹۲

تعيين خواص فيزيكي مكا نيكي وشيميا ئي چوب گونه ها ي تجا رتي  جنگلها ي شما ل  ايران (فا قد شنا سنا مه )

۹۳

تعيين ظرفيت با فركنندگي واسيديته چوبها ي صنعتي ايران

۹۴

بررسي قابليت استفاده از كلش برنج در صنايع كاغذ

۹۵

بررسي  ما كروسكوپي  وميكروسكوپي  چوبها ي ايران  وتهيه كليدشنا سا يي  با  استفا ده ازرايا نه

۹۶

بررسي ويژگيها ي كا ربردي  چوب  گونه ها ي سوزني برگ  طرحها ي  سا زگا ري  مرحله اول

۹۷

بررسي طراحي ,وسا خت  تراورسها ي دولنگه ومقا يسه آنها با تراورسها ي معمولي

۹۸

تغييرات شيميايي چوب در فرآيند ساخت تخته خرده چوب  تاثير آن بر مقاومت اتصال

۹۹

بررسي دوام چوبهاي داخلي قابل مصرف در شناورها و تاسيسات دريايي در مقابل عوامل مخرب دريايي در حالتهاي طبيعي و تيمار شده

۱۰۰

استفاده از باگاس و ضايعات برداشت چوب اكاليپتوس در توليد تخته خرده چوب

۱۰۱

بررسي امكا ن  جا يگزيني  چوب  گونه ها ي  بومي ايران  درسا ختما ن  برج ها ي  خنك  كننده (نيروگا هها و۰۰۰)

۱۰۲

بررسي امكان ساخت تخته خرده چوب و ساير محصولات مركب چوبي از ضايعات كارخانجات صنايع چوب

۱۰۳

بررسي كا رائي روش اشبا ع تيوب  لاستيكي  درحفا ظت چوبها ي سا ختما ني وتيرها ي  ارتبا طي درمصا رف روستا ئي

۱۰۴

بررسي آنا تومي  گونه ها ي درختي ودرختچه اي منطقه رويشي ايرانوـتوراني به  منظورتهيه اطلس آنا تومي گونه ها ي مزبور

۱۰۵

بررسي وضعيت اشباع و دوام چوب گونه ها ي اكاليپتوس  در حالت طبيعي و تيمار شده  درمقا بل عوامل مخرب قارچ وحشره اي (موريا نه )

۱۰۶

بررسي توليد خمير كاغذ از ني‌هاي ايران

۱۰۷

بررسي ويژگيها ي تخته خرده چوب سا خته شده ازچوب توليدي صنوبر در دوره كوتا ه مدت

۱۰۸

بررسي خواص فيزيكي ومكا نيكي چوب  گونه ها ي درختي موفق اكا ليپتوس درمرحله  اول آزما يش  سا زگا ري منا طق مختلف ايران (IIـ فا رس )

۱۰۹

بررسي امكان ساخت تخته خرده چوب از مخلوط منابع ليگنوسلولزي جنوب كشور

۱۱۰

بررسي تا ثيرشرايط اكولوژيك  بر pH چوب

۱۱۱

بررسي ويژگيهاي چوب اكاليپتوس ميكروتكا براي كاغذسازي

۱۱۲

بررسي امكا ن استفا ده صنعتي ازچوب  تا غ  درتوليد تخته وفيبر

۱۱۳

بررسي خواص  فيزيكي ,شيميا ئي وآنا توميكي چوب  تا غ ها ي منا طق  مختلف ايران

۱۱۴

تهيه برنامه چوب خشك كني چوب آلات گونه‌هاي تجارتي شمال ايران

۱۱۵

بررسي  رفتا رخزش خمشي  ما ده مركب  چوبي  دررطوبتها ي  تعا دلي  مختلف

۱۱۶

بررسي استفا ده صنعتي ازاجزاء نخل  دركشور(طرح  مشترك  با وزارت  صنا يع )

۱۱۷

بررسي  خواص اوليه چوب  چها رگونه گز T0aphylla T0meyeri T0gallica) )

۱۱۸

بررسي  سا خت  چوبها ي  لايه اي  L.V.L وLB وتعيين  خواص  كا ربردي آنها

۱۱۹

بررسي  مقا يسه اي  خصوصيا ت  كا غذدهي  چوب  ممرزوانجيلي

۱۲۰

بررسي ويژگيها ي خميرراندما ن با لاازچوب بعضي ازكلن ها ي موفق صنوبرطرحها ي  سا زگا ري ايران

۱۲۱

بررسي ويژگيها ي بنيا دي وكا ربردي چوب گونه پا لونيا (tomentos Paulownia

۱۲۲

بررسي ويژگيهاي تخته فيبر با دانسيته متوسط MDF از چوب پهن برگان شمال كشور شامل ممرز و راش و توسكا و انجيلي

۱۲۳

بررسي مقايسه‌ائي‌خصوصيات آن توميك,مورفولوژي الياف ,فيزيك و شيميائي بين‌گونه هاي‌كنا رداون ريز(Z.lotus)كنا ر(christi-Z.spina)

۱۲۴

آزما يش ميداني بررسي دوام چوبها ي تجا رتي ايران در مقا بل عوامل مخرب  قا رچي و حشره اي در حا لتها ي طبيعي و تيما ر شده

۱۲۵

برنامه‌هاي چوب خشك‌كني چوب آلات گونه‌هاي تجارتي ايران

۱۲۶

تهيه الگوهاي برش چوب صنوبر

۱۲۷

تعيين خواص كاربردي چوب توسكاي قشلاقي (در دوره‌هاي برداشت كوتاه مدت) در كاغذ سازي

۱۲۸

تهيه اطلس آناتوميكي شيميايي منابع ليگنوسلولزي غيرچوبي مناسب استفاده درصنايع كاغذسازي

۱۲۹

كا ربردواستفا ده ازاليا ف طبيعي مهندسي شده و ضا يعا ت  مواد پليمري  در بيوكا مپوزيت  ها

۱۳۰

بررسي امكان استفاده ازچوب گونه ها ي موفق اكاليپتوس در ساخت تخته فيبر با  دانسيته متوسط (MDF)

۱۳۱

بررسي توليدخميركا غذازسا قه كلزا

۱۳۲

ضايعات چوب نخل به عنوان ماده اوليه در توليد تخته فيبر با دانسيته متوسط (MDF)

۱۳۳

بررسي وضعيت اشبا ع چوب گونه ها ي صنوبر

۱۳۴

بررسي امكان  استفاده از چوب گونه آكاسيا در توليد فرآورده هاي مركب چوبي

۱۳۵

بررسي خصوصيا ت فيزيكي ومكا نيكي گونه با رانك (L.)torminalis Sorbusدر رويشگا هها ي شما ل كشور

۱۳۶

بررسي مقا يسه اي خصوصيا ت انا تومي و فيزيكي پنج كلن صنوبر

۱۳۷

بررسي استفاده از پلي‌اتيلن بازيافتي براي بهبود ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي تخته خرده چوب

۱۳۸

ضا يعا ت درخت  نخل به عنوان ما ده اوليه در توليد تخته گچ ( چوب گچ )

۱۳۹

بررسي ليگنين زدايي چوب nigra Populusوcostanzo Populus با  روش كرافت

۱۴۰

امكا ن استفا ده از مخلوط چوب صنوبردردوره بهره برداري كوتا ه مدت  (چها رسا له ) و چوب اكاليپتوس جهت سا خت تخته خرده چوب

۱۴۱

پتا نسيل استفا ده ازضا يعا ت چوبي حا صل ازهرس وبهسا زي با غا ت مركبا ت درسا خت  تخته خرده چوب

۱۴۲

بررسي خواص فيزيكي و خصوصيات خرمندي (Diospyros Lotus (L از دو رويشگاه گيلان و مازندران

۱۴۳

استفاده از باگاس در صنايع كاغذ با روشهاي شيميايي مكانيكي Steam Explosion

۱۴۴

بررسي دوام چوب E. camuldulensis و E. globulus  در مقابل خسارت قارچ در آزمايش ميداني  

۱۴۵

بررسي خصوصيات چوب سيمان تهيه شده از پسماندهاي کشاورزي

۱۴۶

بررسي خواص فيزيکي و خصوصيات نمدار  (Tilia Rubra DC.) از دو رويشگاه گيلان و مازندران

۱۴۷

بررسي خواص فيزيکي و مكانيكي  کاج تدا Pinus taeda L. ( از دو رويشگاه گيلان و مازندران)

۱۴۸

استفاده از پسماند کلزا  درصنعت تخته خرده چوب

۱۴۹

تاثير استيلاسيون الياف صنوبر در جلوگيري از تخريب قارچي

۱۵۰

بررسي  استفاده از چوب سمر (کهور پاکستاني) در توليد کامپوزيت هاي چوب- پلاستيک

۱۵۱

تهيه نانو کامپوزيتهاي هيبريدي الياف چوب پليمر- خاک رس  

۱۵۲

بررسي کارآيي سه مدل مختلف فريم در ساخت شناورهاي چوبي

۱۵۳

بررسي اثر كيفيت لايه بر مقاومت مكانيكي چوب لايه اي از اكاليپتوس كاملدولنسيس و چوبهاي با درجه كيفيت پايين

۱۵۴

مطالعه تاثير درجه حرارت خشك كردن كاغذ بر ويژگيهاي مقاومتي آن

۱۵۵

رفتار جذب آب و خواص مكانيكي الياف باگاس و صنوبر در كامپوزيت چوب – پلاستيك  

۱۵۶

بررسي سينتيك واكنش ليگنين زدايي در فرآيند توليد خمير كاغذ از باگاس

۱۵۷

 بررسي دوام چوب تبريزي و سپيدار در مقابل خسارت موريانه در آزمايش ميداني   

۱۵۸

 بررسي دوام چوبهاي تجارتي ايران ( گونه هاي بلند مازو ، راش ، ممرز ، توسكا ، افرا ، نمدار و چنار) در مقابل عوامل مخرب  قارچي و حشره‌اي در آزمايش ميداني    

۱۵۹

ويژگيهاي چوب Eucalyptusw nitens در صنعت خمير کاغذ

۱۶۰

 بررسي امكان استفاده از pith  باگاس در توليد چندسازه هاي چوب- پلاستيك

۱۶۱

بررسي ساخت آجر چوب سيمان از خاك اره

۱۶۲

بررسي توليد کامپوزيتهاي هيبريدي چوب پلاستيک با استفاده از روزنامه باطله و نانو سيليس 

۱۶۳

بررسي وِيژگيهاي سيس درخت نخل  براي توليد خمير کاغذ

۱۶۴

بهره‌برداري كوتاه‌مدت از چوب اکاليپتوس گونه گرانديس براي توليد خميرکاغذ روزنامه

۱۶۵

بررسي ساخت اصولي سازه چوبي با مقاومت در برابر تاثيرات آب و هوايي و عوامل مخرب بيولوژيک در مجتمع تحقيقاتي البرز

۱۶۶

بررسي روند انتقال حرارت و گراديان رطوبتي  در کيک خرده چوب به کمک  تحليل گراف توسط هيدروگراف USB وترموگراف تفنگي

۱۶۷

استفاده از ذرات نانو لوله هاي کربني در ساخت کامپوزيتهاي چوب پلاستيک  

۱۶۸

بررسي خصوصيات چوب سمر (Prosopis juliflora) براي توليد خمير کاغذ کرافت

۱۶۹

پتانسيل استفاده از ساقه ذرت در توليد تخته تراشه جهت دار (OSB)

۱۷۰

تعيين معادلات سرعت واكنش ليگنين زدايي در فرآيندھاي توليد خمير كاغذ از چوب صنوبر دلتوئيدس (کلن رحمتي) و از ساقه شاھدانه

۱۷۱

اثر متغيرهاي فرايند پالايش بر ويژگي‌هاي خميركاغذهاي مكانيكي و شيميايي

۱۷۲

بررسي ساخت  الياف – سيمان از کاغذ روزنامه باطله

۱۷۳

مطالعه خواص مهندسي چوبهاي ايران (خواص مهم فيزيكي و مكانيكي)

۱۷۴

تا ثيرمواد استخراجي بعضي ازگيا ها ن چوبي وغيرچوبي برروي ميزان مقا ومت  ميكروبي چوبها ي كم دوام

 

طرحهای در حال اجرای بخش

۱

بررسي امكان استفاده از چوب ذرت در توليد تخته خرده چوب

۲

بررسي امكان توليد تخته چند سازه سبک با استفاده از چوب و مواد پليمري

۳

بررسي امكان استفاده از ساقه کنف در توليد چندسازه هاي چوب-پلاستيك

۴

استفاده از چوب بلال در توليد  نانو کامپوزيتهاي  چوب پلاستيک

۵

توليد نانوکامپوزيت هاي چوب پلاستيک با استفاده از پسماند هاي کشاورزي و ضايعات پليمري شهري

۶

بررسي آناتومي چوب چهارگونه از مرکبات شمال ايران

۷

اثر تيمارهاي آب‌گرمايي (هيدروترمال) و اسيد بوريک در اصلاح ثبات ابعادي و مقاومت به آتش چوب صنوبر و کاج

۸

تاثير اصلاح  پرکننده بر خواص فيزيکي و مکانيکي کامپوزيت چوب-پلاستيک

۹

بررسي رنگبري خميركاغذ سوداي باگاس با روش‌هاي سازگار با محيط زيست

۱۰

بررسي ويژگي‌هاي شيميايي و پتانسيل كاربرد گياه كنف در توليد كاغذ

۱۱

اثر زمان برداشت ساقه کنف بر كيفيت مقواي لاينر و لايه مياني کنگره اي جعبه كارتن

۱۲

بررسي ليگنين زدايي و کاغذ سازي چوب درخت آيلان(درخت عرعر)

۱۳

بررسي ويژگي هاي مخلوط  خميرکاغذ گياه کنف و صنوبر دلتوئيدس کلن رحمتي

۱۴

يررسي ساخت کامپوزيت سبک سه لايه از چوب سيمان و يونوليت

۱۵

استفاده از  باگاس در ساخت کامپوزيت تقويت شده سيمان چوب- الياف

۱۶

ارتقاء کيفيت (مقاومتهاي مکانيکي) کاغذ فلوتينگ  با استفاده از خمير کاغذ باگاس.

۱۷

مطا لعه بر روي اثر  استفاده از کنف( Hibiscus cannabinus) جهت بهبود خواص مقاومتي کاغذ ساخته شده از باگاس درکارخانجات کاغذ سازي جنوب کشور

۱۸

تأثير متغيرهاي ساخت تخته خرده چوب بر انتشار فرمالدهيد

۱۹

بررسي ويژگيهاي شيميايي ده رقم کَنَف و تعيين معادله سرعت واکنش ليگنين زدايي رقم کوبا ۲۰۳۲

۲۰

 تاثير سرعت گردش ماردون اکسترودر و شاخص جريان مذاب ماتريس پليمري بر ويژگي‌هاي فيزيکي و مکانيکي چند سازه چوب پلاستيک

۲۱

اثر تيمار قليايي باگاس بر ويژگيهاي تخته فيبر نيمه سنگين

بازدید: 79