علم چوب و فرآورده های آن یکی از علوم منحصر به فرد بوده که هم با بیولوژی و هم با مقولات فنی و صنعتی سرو کار داردچرا که از یک سو چوب ماده طبیعی سازنده تنه درختان بوده که مستلزم شناخت بیولوژیک و بیوشیمیایی از آن است و از سوی دیگر چوب کاربردهای بسیار زیادی از ساخت ساختمان چوبی گرفته تا تولید صدها محصول صنعتی حاصل ازفرآیندهای تبدیل شیمیایی، مکانیکی و فیزیکی داردبنابراین یک متخصص علوم چوب و فرآورده های با انواع مقولات فنی و صنعتی آشنایی دارد. در این میان روز به روز محصولات جدیدی از چوب ابداع و توسعه می یابد به طوری که سهم قابل توجهی از اشتغال در بخش صنعت و تولید ناخالص ملی کشورهای جهان بویژه کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است که همواره تحقیقات نقش اصلی و کلیدی را در توسعه این علم، همچون سایر علوم ایفا نموده است.در ایران که با کمبود منابع جنگلی روبروست استفاده اصولی از چوب منابع جنگلی داخلی به همراه چوبهای وارداتی و منابع پسماند لیگنوسلولزی برای توسعه اقتصادی صنعت چوب و کاغذ کشور ضروری است. این امر تاثیر به سزایی در کاهش فشار بر منابع طبیعی و درنتیجه تحقق توسعه پایدار دارد.بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از سال ۱۳۶۳ بدین سو با استفاده از پژوهشگران مجرب و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب، همگام باانستیتوهای پژوهشی کشورهای پیشرفته جهان در مسیر توسعه علوم چوب و فرآورده های آن به امر پژوهش پرداخته و به دستاوردهای مهمی نائل آمده است. این بخش از پیشگامان امر تحقیق در زمینه علوم چوب و فرآورده های آن در کشور بوده به طوری که ضمن انجام ده ها پروژه و طرح تحقیقاتی، در همکاری با دانشگاههای کشور به امر تربیت نیروی متخصص در قالب اجرای پروژه های دانشجویی کمک شایان توجهی نموده است.در حال حاضر نیز این بخش ضمن انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی معمول تلاش دارد درقالب اجرای طرح های خاص به بر طرف نمودن معضلات بخش صنعت نیز کمکنماید

بازدید: 1429