گروههای تحقیقاتی بخش

اولویت‌های راهبردی تحقیقات در گروه‌ّ‌های مختلف بخش تحقیقات جنگل به شرح زیر می‌باشند:

گروه تحقیقات اندازه‌گیری و مدیریت جنگل

 

۱- تدوين برنامه راهبردي مديريت پايدار اکوسيستم هاي جنگلي ايران

۱-۱- شناسايي و بومي‌سازي معيارها و شاخص‌هاي مدیریت پایدار جنگل (SFM)

۱-۲- نحوه کمّي‌سازي روند تغييرات شاخص‌هاي SFM به‌منظور اعمال مديريت توسط مديران ارشد جنگل

۱-۳- تعيين متغيرهاي مورد نياز در پايش عرصه‌اي (قطر و ارتفاع درخت، رويش و حجم جنگل، سطح جنگل، خصوصيات خاک جنگل، ميزان کربن، تنوع زيستي و …)

۱-۴- بررسي و تحقيق در مورد شيوه مديريت نزديک به طبيعت در جنگل

۱-۵- استانداردسازي اکوسيستم‌هاي جنگلي

۲- تهيه و تنظيم برنامه تحقيقاتي بررسي اثرات تغيير اقليم بر اکوسيستم‌هاي جنگلي

۲-۱- آشکارسازي تغييرات واقع شده و پيش‌بيني تغييرات محتمل به‌وقوع در آينده

۲-۲- اثرگذاري تغييرات واقع شده بر اکوسيستمهاي جنگلي و ميزان آسيب‌پذيري اين اکوسيستمها به تغييرات اقليمي و محيطي

۲-۳- تطبيق و سازگاري به تغييرات واقع شده و محتمل به‌وقوع در آينده

۲-۴- کاهش گازهاي گلخانه‌اي و کاهش ميزان اثرگذاري منفي

۳- ارزيابي و ارزشيابي روند اجراي اقدامات تحقيقاتي و اجرايي SFM

گروه تحقیقات جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل

 

۱- موضوعات مشترک که به‌طور کلي در تمام جنگل‌هاي کشور (شمال و خارج از شمال) قابل مطالعه و تحقيق هستند.

۱-۱- پايش و ارزيابي اکوسيستم‌هاي جنگلي و مطالعه ساختار توده‌ها

۱-۲- بررسي اثر تغيير اقليم بر مشخصه‌هاي جنگل‌شناسي و پديده‌هاي حياتي جنگل‌ها

۱-۳- اثر عمليات پرورشي در توده‌هاي جنگلي طبيعي و دست‌کاشت

۲- جنگل‌هاي شمال کشور

۲-۱- بررسي و مقايسه مشخصه‌هاي جنگل‌شناسي در موضوع استراحت جنگل و طرح‌هاي جنگلداري در دست اجرا

۳- جنگل‌هاي خارج از شمال

۳-۱- ارزيابي توان اکولوژيک و ارزش‌گذاري جنگل

۳-۲- شيوه‌هاي مختلف جنگل‌شناسي و اثر عمليات پرورشي

گروه تحقیقات جنگل‌کاری و اصلاح درختان جنگلی

۱- معرفی گونه‌های مناسب جنگل‌کاری با اهداف مختلف

۱-۱- سازگاری گونه‌ها

۱-۱-۱-گونه‌های مناسب آگروفارستری

۱-۱-۲-گونه‌های مناسب حفاظت خاک و تثبیت شن

۱-۱-۳-گونه‌های مناسب فضای سبز و پارکهای جنگلی

۱-۱-۴-گونه‌های مناسب گیاه پالایی

۱-۱-۵-گونه‌های درختی چوبده

      ۱-۲- طرح‌های پیشاهنگ

۱-۲-۱- بررسی نیاز آبی گونه‌های مهم جنگلی

۱-۲-۲-بررسی روش‌های بهینه‌سازی حاصلخیزی خاک

۱-۲-۳- بررسی مناسب‌ترین تراکم گونه با اهداف مختلف

۱-۲-۴- بررسی سیستم‌های مختلف کاشت

۱-۲-۵- بررسی آللوپتی و رقابت

۲- تأمین بذر جهت احیاء و توسعه جنگل

۲-۱- بررسی فنولوژی گونه‌های مهم جنگلی

۲-۲- بررسی تکنیک‌های مختلف شکستن خواب بذرهای مهم جنگلی

۲-۳- شیوه‌های ذخیره و نگهداری بذور مهم جنگلی

۲-۴- احداث باغ بذر گونه‌های مهم جنگلی

۲-۵- انتخاب محاوط بذر گونه‌های مهم جنگلی

۲-۶- احداث و مدیریت کلکسیونهای بذری

۳- تعیین تکنیک‌های بهینه تولید نهال گونه‌های جنگلی

۳-۱- تکنیک‌های مختلف پوشش‌دار کردن بذر گونه‌های جنگلی

۳-۲- توانمندسازی نهال در مقابل تنش‌های محیطی

۳-۳- بررسی شیوه‌های تکثیر گونه‌های مهم جنگلی

۴- تعیین ویژگی‌های نهال استاندارد گونه‌های جنگلی

۴-۱- تعیین مناسب‌ترین سن و ابعاد نهال‌های گلدانی

۴-۲- تعیین مناسب‌ترین سن و ابعاد نهال‌های ریشه لخت

۵- تکنیک های مختلف جنگل‌کاری

۵-۱- روش‌های مختلف جمع‌آوری رواناب

۵-۲- تکنیک‌های مختلف ذخیره رطوبت در خاک

۵-۳-تکنیک‌های مختلف کاشت

۶- مدیریت جنگلهای دست‌کاشت

۶-۱- شیوه‌های مختلف وجین، تنک کردن، آزادسازی و هرس

۶-۲- شیوه‌های مختلف حفاظت و حمایت

۶-۳- بررسی شیوه‌ و دور آبیاری با اهداف مختلف

۷- پایش جنگل‌کاری‌های سنواتی

۷-۱- بررسی خصوصیات کمی و کیفی گونه‌های کاشته شده

۷-۲- بررسی تغییرات فلور عرصه‌های جنگل‌کاری شده

۷-۳- بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی عرصه‌های جنگل‌کاری شده

۸- بررسی توانمندی ژنتیکی گونه‌های مهم جنگلی

۸-۱- تعیین و معرفی گونه‌ها و پروونانس‌های مقاوم به تنش‌های محیطی

۸-۲- تعیین و معرفی استاندارهای پایه‌های نخبه مادری

۸-۳- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

گروه تحقیقات خاکشناسی جنگل

۱- برنامه پایش و ارزیابی ویژگی‌های خاک در اکوسیستم‌های جنگلی

۱-۱- پایش ویژگی‌ها و تغییرات شاخص‌های فیزیک و شیمیایی خاک در هریک از عرصه‌های شاهد و مدیریت شده

۱-۲- پایش و ارزیابی عناصر تغذیه‌ای درختان (عناصر ماکرو و میکرو)

۱-۳- بررسی فعالیت بیولوژیک خاک در عرصه‌های شاهد و مدیریت شده با استفاده از شاخص‌های مختلف (آنزیم‌های اسيد فسفاتاز، آلكالين‌ فسفاتاز، دهيدروژناز و اوره‌آز)

۱-۴- پایش و ارزیابی تنوع زیستی (بی‌مهرگان خاکزی و پوشش گیاهی) عرصه‌های شاهد و مدیریت شده

۱-۵- بررسي و مقايسه جميعت باكتري‌هاي مؤثر در چرخه نيتروژن در عرصه‌های شاهد و مدیریت شده

۲- برنامه پایش و بررسی چگونگی تأثیر گونه‌های جنگلی بر ویژگی‌های خاک و پوشش گیاهی در جنگل‌کاری با گونه‌های مختلف

۲-۱-تأثیر گونه‌های جنگلی بر ویژگیهای خاک و پوشش گیاهی در جنگل‌کاری با گونه‌های مختلف در ناحیه هیرکانی، منطقه زاگرس، نواحی مرکزی ایران و ناحیه خلیج- عمانی

۳- برنامه شناخت خصوصیات بیولوژی خاک و استفاده از آن در احیای اکوسیستم‌های جنگلی و سازگاری گونه‌های جنگلی

۳-۱- شناخت قارچ‏ های میکوریزی همزیست (شامل اکتومیکوریزها و قارچ‏ های آربسکولار) باگونه ‏های مختلف درختی و درختچه ‏ای در نواحی مختلف اکولوژیک

۳-۲- کشت و تکثیر قارچ‏ های میکوریزی (شامل اکتومیکوریزها و قارچ‏ های آربسکولار)

۳-۳- عملی کردن فناوری تولید نهال‌های میکوریزی از گونه‏ های مختلف درختی و درختچه ‏ای

۳-۴- پژوهش برای استفاده از نهال‌های میکوریزی در احیای رویشگاه‏ های تخریب‏ شده و شکننده

۳-۵- شناخت جمعیت‏ های میکروارگانیسمی مختلف در ریزوسفر گونه‏ های مختلف درختی و درختچه‏ای در نواحی اکولوژی گوناگون

۳-۶- ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بیولوژی خاک‏ های جنگلی

۳-۷- مدل‏سازی اثر تغییرات اقلیمی روی بیولوژی خاک ‏های جنگلی برای پیش‏بینی خطر انقراض گونه‏ های مختلف درختی و درختچه ‏ای

گروه تحقیقات بهره‌برداری و مسائل اقتصادی و اجتماعی

گروه تحقیقات بهره‌برداری و مسائل اقتصادی و اجتماعی

۱- بهره‌برداري و توسعه منابع جنگلي

۲- بررسي اثرات تعرض انسان و دام بر ساختار و تغييرات پوشش جنگلي

۳- بررسي نحوه و اثر جايگزيني چوب سوخت با ساير منابع انرژي

۴- بررسي اقتصادي شيوه‌هاي مختلف توليد نهال، بذر و كاشت در عرصه

۵- بررسي امكان بهبود شيوه‌هاي بهره‌برداري از درختان جنگلي (چوب، بذر، ميوه، …..)

۶- بررسي روش‌هاي مناسب بهره‌برداري از جنگل‌هاي طبيعي و دست‌كاشت

۷- بررسي صدمات ناشي از بهره‌برداري در شيوه‌هاي جنگل‌شناسي مختلف

۸- بررسي مناسب‌ترين تراكم جاده‌هاي جنگلي در شيوه‌هاي جنگل‌شناسي مختلف

۹- بررسي و تعيين روش مناسب بهره‌برداري در شيوه‌هاي جنگل‌شناسي مختلف

۱۱- بررسي بازدهي سيستم‌هاي بهره‌برداري و انتخاب سيستم مناسب در شرايط مختلف

۱۲- مطالعه مسائل فني در احداث جاده‌ها و راهكارهاي مناسب جهت حفاظت جاده‌ها و تثبيت كناره‌ها

گروه بین‌المللی تحقیقات راش

در چارچوب فعالیتهای بین‌المللی بخش تحقیقات جنگل، گروهی با نام “گروه تحقیقات راش” تشکیل شده که با اتحادیه بین‌المللی سازمانهای تحقیقات جنگل (یوفرو IUFRO) همکاری می‌نماید. هدف از ایجاد این گروه حمایت از دانشمندان علوم جنگل و علاقمندان به تحقیق در زمینه‌های اکولوژی، جنگل‌شناسی،‌ ژنتیک و مدیریت جنگل‌های راش می‌باشد که عمدتاً در قالب برگزاری نشست‌ها و همایش‌های بین‌المللی تحقق می‌یابد.

بازدید: 618