گروههای تحقیقاتی بخش

اولویت‌های راهبردی تحقیقات در گروه‌ّ‌های مختلف بخش تحقیقات جنگل به شرح زیر می‌باشند:

گروه تحقیقات اندازه‌گیری و مدیریت جنگل

 

۱-۱- تدوین برنامه راهبردی مدیریت پایدار اکوسیستم های جنگلی ایران

۱-۱-۱- شناسایی و بومی‌سازی معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل (SFM)

۱-۱-۲- نحوه کمّی‌سازی روند تغییرات شاخص‌های SFM به‌منظور اعمال مدیریت توسط مدیران ارشد جنگل

۱-۱-۳- تعیین متغیرهای مورد نیاز در پایش عرصه‌ای (قطر و ارتفاع درخت، رویش و حجم جنگل، سطح جنگل، خصوصیات خاک جنگل، میزان کربن، تنوع زیستی و …)

۱-۱-۴- بررسی و تحقیق در مورد شیوه مدیریت نزدیک به طبیعت در جنگل

۱-۱-۵- استانداردسازی اکوسیستم‌های جنگلی

۱-۲- تهیه و تنظیم برنامه تحقیقاتی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر اکوسیستم‌های جنگلی

۱-۲-۱- آشکارسازی تغییرات واقع شده و پیش‌بینی تغییرات محتمل به‌وقوع در آینده

۱-۲-۲- اثرگذاری تغییرات واقع شده بر اکوسیستمهای جنگلی و میزان آسیب‌پذیری این اکوسیستمها به تغییرات اقلیمی و محیطی

۱-۲-۳- تطبیق و سازگاری به تغییرات واقع شده و محتمل به‌وقوع در آینده

۱-۲-۴- کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش میزان اثرگذاری منفی

۱-۳- ارزیابی و ارزشیابی روند اجرای اقدامات تحقیقاتی و اجرایی SFM

گروه تحقیقات اکولوژی جنگل و جنگل‌شناسی

۲-۱- موضوعات مشترک که به‌طور کلی در تمام جنگل‌های کشور (شمال و خارج از شمال) قابل مطالعه و تحقیق هستند.

۲-۱-۱- پایش و ارزیابی اکوسیستم‌های جنگلی و مطالعه ساختار توده‌ها

۲-۱-۲- بررسی اثر تغییر اقلیم بر مشخصه‌های جنگل‌شناسی و پدیده‌های حیاتی جنگل‌ها

۲-۱-۳- اثر عملیات پرورشی در توده‌های جنگلی طبیعی و دست‌کاشت

۲-۲- جنگل‌های شمال کشور

۲-۲-۱- بررسی و مقایسه مشخصه‌های جنگل‌شناسی در موضوع استراحت جنگل و طرح‌های جنگلداری در دست اجرا

۲-۳- جنگل‌های خارج از شمال

۲-۳-۱- ارزیابی توان اکولوژیک و ارزش‌گذاری جنگل

۲-۳-۲- شیوه‌های مختلف جنگل‌شناسی و اثر عملیات پرورشی

گروه تحقیقات جنگلکاری و اصلاح درختان جنگلی

۳-۱- معرفی گونه‌های مناسب جنگلکاری با اهداف مختلف

۳-۱-۱- سازگاری گونه‌ها

۳-۱-۱-۱-گونه‌های مناسب آگروفارستری

۳-۱-۱-۲-گونه‌های مناسب حفاظت خاک و تثبیت شن

۳-۱-۱-۳-گونه‌های مناسب فضای سبز و پارکهای جنگلی

۳-۱-۱-۴-گونه‌های مناسب گیاه پالایی

۳-۱-۱-۵-گونه‌های درختی چوبده

 

۳-۱-۲- طرح‌های پیشاهنگ

۳-۱-۲-۱- بررسی نیاز آبی گونه‌های مهم جنگلی

۳-۱-۲-۲-بررسی روش‌های بهینه‌سازی حاصلخیزی خاک

۳-۱-۲-۳- بررسی مناسب‌ترین تراکم گونه با اهداف مختلف

۳-۱-۲-۴- بررسی سیستم‌های مختلف کاشت

۳-۱-۲-۵- بررسی آللوپتی و رقابت

 

۳-۲- تأمین بذر جهت احیاء و توسعه جنگل

۳-۲-۱- بررسی فنولوژی گونه‌های مهم جنگلی

۳-۲-۲- بررسی تکنیک‌های مختلف شکستن خواب بذرهای مهم جنگلی

۳-۲-۳- شیوه‌های ذخیره و نگهداری بذور مهم جنگلی

۳-۲-۴- احداث باغ بذر گونه‌های مهم جنگلی

۳-۲-۵- انتخاب محاوط بذر گونه‌های مهم جنگلی

۳-۲-۶- احداث و مدیریت کلکسیونهای بذری

 

۳-۳- تعیین تکنیک‌های بهینه تولید نهال گونه‌های جنگلی

۳-۳-۱- تکنیک‌های مختلف پوشش‌دار کردن بذر گونه‌های جنگلی

۳-۳-۲- توانمندسازی نهال در مقابل تنش‌های محیطی

۳-۳-۳- بررسی شیوه‌های تکثیر گونه‌های مهم جنگلی

 

۳-۴- تعیین ویژگی‌های نهال استاندارد گونه‌های جنگلی

۳-۴-۱- تعیین مناسب‌ترین سن و ابعاد نهالهای گلدانی

۳-۴-۲- تعیین مناسب‌ترین سن و ابعاد نهالهای ریشه لخت

 

۳-۵- تکنیکهای مختلف جنگلکاری

۳-۵-۱- روش‌های مختلف جمع‌آوری رواناب

۳-۵-۲- تکنیک‌های مختلف ذخیره رطوبت در خاک

۳-۵-۳-تکنیک‌های مختلف کاشت

۳-۶- مدیریت جنگلهای دست‌کاشت

۳-۶-۱- شیوه‌های مختلف وجین، تنک کردن، آزادسازی و هرس

۳-۶-۲- شیوه‌های مختلف حفاظت و حمایت

۳-۶-۳- بررسی شیوه‌ و دور آبیاری با اهداف مختلف

 

۳-۷- پایش جنگلکاریهای سنواتی

۳-۷-۱- بررسی خصوصیات کمی و کیفی گونه‌های کاشته شده

۳-۷-۲- بررسی تغییرات فلور عرصه‌های جنگلکاری شده

۳-۷-۳- بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی عرصه‌های جنگلکاری شده

۳-۸- بررسی توانمندی ژنتیکی گونه‌های مهم جنگلی

۳-۸-۱- تعیین و معرفی گونه‌ها و پروونانس‌های مقاوم به تنش‌های محیطی

۳-۸-۲- تعیین و معرفی استاندارهای پایه‌های نخبه مادری

۳-۸-۳- حفاظت از ذخایر ژنتیکی

گروه تحقیقات خاک‌شناسی جنگل

۴-۱- برنامه پایش و ارزیابی ویژگی‌های خاک در اکوسیستم‌های جنگلی

۴-۱-۱- پایش ویژگی‌ها و تغییرات شاخص‌های فیزیک و شیمیایی خاک در هریک از عرصه‌های شاهد و مدیریت شده

۴-۱-۲- پایش و ارزیابی عناصر تغذیه‌ای درختان (عناصر ماکرو و میکرو)

۴-۱-۳- بررسی فعالیت بیولوژیک خاک در عرصه‌های شاهد و مدیریت شده با استفاده از شاخص‌های مختلف (آنزیم‌های اسید فسفاتاز، آلکالین‌ فسفاتاز، دهیدروژناز و اوره‌آز)

۴-۱-۴- پایش و ارزیابی تنوع زیستی (بی‌مهرگان خاکزی و پوشش گیاهی) عرصه‌های شاهد و مدیریت شده

۴-۱-۵- بررسی و مقایسه جمیعت باکتری‌های مؤثر در چرخه نیتروژن در عرصه‌های شاهد و مدیریت شده

۴-۲- برنامه پایش و بررسی چگونگی تأثیر گونه‌های جنگلی بر ویژگی‌های خاک و پوشش گیاهی در جنگلکاری با گونه‌های مختلف

۴-۲-۱-تأثیر گونه‌های جنگلی بر ویژگیهای خاک و پوشش گیاهی در جنگلکاری با گونه‌های مختلف در ناحیه هیرکانی، منطقه زاگرس، نواحی مرکزی ایران و ناحیه خلیج- عمانی

۴-۳- برنامه شناخت خصوصیات بیولوژی خاک و استفاده از آن در احیای اکوسیستمهای جنگلی و سازگاری گونه‌های جنگلی

۴-۳-۱- شناخت قارچ‏های میکوریزی همزیست (شامل اکتومیکوریزها و قارچ‏های آربسکولار) با گونه‏های مختلف درختی و درختچه‏ای در نواحی مختلف اکولوژیک

۴-۳-۲- کشت و تکثیر قارچ‏های میکوریزی (شامل اکتومیکوریزها و قارچ‏های آربسکولار)

۴-۳-۳- عملی کردن فناوری تولید نهال‏های میکوریزی از گونه‏های مختلف درختی و درختچه‏ای

۴-۳-۴- پژوهش برای استفاده از نهال‏های میکوریزی در احیای رویشگاه‏های تخریب‏شده و شکننده

۴-۳-۵- شناخت جمعیت‏های میکروارگانیسمی مختلف در ریزوسفر گونه‏های مختلف درختی و درختچه‏ای در نواحی اکولوژی گوناگون

۴-۳-۶- ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بیولوژی خاک‏های جنگلی

۴-۳-۷- مدل‏سازی اثر تغییرات اقلیمی روی بیولوژی خاک‏های جنگلی برای پیش‏بینی خطر انقراض گونه‏های مختلف درختی و درختچه‏ای

گروه تحقیقات بهره‌برداری و مسائل اقتصادی و اجتماعی

۵-۱- بهره‌برداری و توسعه منابع جنگلی

۵-۲- بررسی اثرات تعرض انسان و دام بر ساختار و تغییرات پوشش جنگلی

۵-۳- بررسی نحوه و اثر جایگزینی چوب سوخت با سایر منابع انرژی

۵-۴- بررسی اقتصادی شیوه‌های مختلف تولید نهال، بذر و کاشت در عرصه

۵-۵- بررسی امکان بهبود شیوه‌های بهره‌برداری از درختان جنگلی (چوب، بذر، میوه، …..)

۵-۶- بررسی روش‌های مناسب بهره‌برداری از جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت

۵-۷- بررسی صدمات ناشی از بهره‌برداری در شیوه‌های جنگل‌شناسی مختلف

۵-۸- بررسی مناسب‌ترین تراکم جاده‌های جنگلی در شیوه‌های جنگل‌شناسی مختلف

۵-۹- بررسی و تعیین روش مناسب بهره‌برداری در شیوه‌های جنگل‌شناسی مختلف

۵-۱۱- بررسی بازدهی سیستم‌های بهره‌برداری و انتخاب سیستم مناسب در شرایط مختلف

۵-۱۲- مطالعه مسائل فنی در احداث جاده‌ها و راهکارهای مناسب جهت حفاظت جاده‌ها و تثبیت کناره‌ها

گروه تحقیقات راش

همچنین در چارچوب فعالیتهای بین‌المللی بخش تحقیقات جنگل، گروهی با نام “گروه تحقیقات راش” تشکیل شده که با اتحادیه بین‌المللی سازمانهای تحقیقات جنگل (یوفرو IUFRO) همکاری می‌نماید