رئیس بخش

نام و نام خانوادگی خسرو ثاقب‌طالبي
مدرک / رشته دکتري جنگل‌شناسي
مرتبه علمی دانشيار
جایگاه سازمانی رئیس بخش تحقیقات جنگل
حوزه فعالیت جنگل‌شناسي، اکولوژي جنگل
ایمیل saghebtalebi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

سایر اعضا

نام و نام خانوادگی محمد متینی‌‏زاده
مدرک / رشته دکترای تخصصی جنگل‌داری
مرتبه علمی دانشیار
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت بیولوژی خاک
ایمیل matini@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مهدی پورهاشمی
مدرک / رشته دکتری جنگل‌شناسی
مرتبه علمی دانشیار
جایگاه سازمانی معاون بخش تحقیقات جنگل
حوزه فعالیت جنگل‌شناسی شاخه‌زاد، جنگل‌داری شهری
ایمیل pourhashemi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی رضا اخوان
مدرک / رشته دکتری جنگل‌داری
مرتبه علمی دانشیار
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی 
حوزه فعالیت بیومتری جنگل، مدل‌سازی جنگل
ایمیل akhavan@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی

سید موسی صادقی

مدرک / رشته دکتری مدیریت و اکوسیستم جنگل
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت اکولوژی جنگل، تنوع زیستی، جنگل کاری
ایمیل mosavi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سید کاظم بردبار
مدرک / رشته دکترای جنگداری
مرتبه علمی استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
ایمیل bordbar@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی خسرو میرآخورلو
مدرک / رشته کارشناس ارشد اکولوژی سرزمین
مرتبه علمی مربی پژوهش
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت اندازه‌گیری جنگل، GIS ،RS
ایمیل khosrowm40@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مریم  تیموری
مدرک / رشته دکتری میکروبیولوژی
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت میکروبیولوژی خاک 
ایمیل mteimouri@rifr-ac.ir 
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی پژمان پرهیزکار
مدرک / رشته دکتری جنگل‌داری
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت جنگل‌شناسی، اکولوژی جنگل
ایمیل parhizkar@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی فرحناز رشیدی
مدرک / رشته دکتری جنگل‌داری
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت جنگل شناسی و اکولوژی، RS ،GIS
ایمیل rashidi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی محمود  بیات 
مدرک / رشته دکتری جنگل‌داری
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت بیومتری جنگل، مدل‌سازی جنگل
ایمیل mbayat@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سعیده اسکندری
مدرک / رشته دکتری جنگل‌داری
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت مدیریت جنگل، GIS ،RS
ایمیل s.eskandari@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی ابوالفضل جعفری
مدرک / رشته دکتری جنگل‌داری
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت مدیریت جنگل
ایمیل jaafari@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مجید حسنی
مدرک / رشته کارشناس ارشد جنگل‌داری
مرتبه علمی کارشناس پژوهش
جایگاه سازمانی محقق
حوزه فعالیت جنگل‌شناسی، مدیریت جنگل
ایمیل hassani@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی محمد حسین صادق‌زاده حلاج
مدرک / رشته دکتری علوم جنگل
مرتبه علمی کارشناس پژوهش
جایگاه سازمانی محقق
حوزه فعالیت جنگل‌کاری و نهالستان‌های جنگلی
ایمیل sadeqzade@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی طاهره علیزاده
مدرک / رشته کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی کارشناس
حوزه فعالیت بیولوژی خاک
ایمیل talizadeh@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
الهام نوری
نام و نام خانوادگی الهام نوری
مدرک / رشته کارشناسی ارشد بیابان زدایی
مرتبه علمی کارشناس پژوهش
جایگاه سازمانی محقق
حوزه فعالیت بیولوژی خاک
ایمیل nouri@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

بازنشسته ها

نام و نام خانوادگی احمد رحمانی
مدرک / رشته دکتری خاکشناسی
مرتبه علمی دانشیار
جایگاه سازمانی —-
حوزه فعالیت خاکشناسی جنگل
ایمیل arahmani@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی هاشم کنشلو
مدرک / رشته دکتری آموزش جنگل
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی رئیس گروه جنگلکاری
حوزه فعالیت خاکشناسی جنگل
ایمیل hkeneshlo@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مصطفی خوشنویس
مدرک / رشته کارشناسی ارشد جنگلداری
مرتبه علمی مربی پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت جنگلکاری و تولید نهال
ایمیل khoshnevis_mostafa@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی علی اقتصادی
مدرک / رشته دکتری
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت مهندسی جنگل
ایمیل

eghtsadi@yahoo.com

CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی حسین سردابی
مدرک / رشته دکتری
مرتبه علمی دانشیار پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت

آزمایش سازگاری اکالیپتوس، کاج و چند منظوره مثمر، فشردگی خاک

ایمیل

sardabihossein@gmail.com

CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مصطفی جعفری
مدرک / رشته فوق دکتری/اکولوژی و اکوفیزیولوژی گیاهی
مرتبه علمی استاد (کاندید) دانشیار پژوهشی (از سال ۷۴)
جایگاه سازمانی مدیر گروه تحقیقات مدیریت پایدار جنگل/ مشاور تغییر اقلیم/ مجری تدوین برنامه کلان تغییر اقلیم
حوزه فعالیت تغییر اقلیم/ معیار ها و شاخص های مدیریت پایدار جنگل
ایمیل mostafajafari@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

بازدید: 1781