پروژه بخش تحقیقات جنگل

ردیف عنوان پروژه مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ بررسي ساختار توده‌هاي پهن‌برگ آميخته در جنگلهاي هيركاني (مطالعه موردي: لوه گلستان) خسرو ثاقب‌طالبي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۷
۲ شناخت، معرفي و بررسي رويشگاه، تكثير و تهيه اطلس درختان كهنسال ايران در ۲۰ استان کشور و ثبت و معرفي اين درختان در سطح ملي و جهاني (فاز دوم) مصطفي خوشنويس ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۳ ارزيابي و مقايسه صدمات و خسارات ناشي از عمليات خروج چوب براساس دوروش مديريت با نظارت و مديريت بدون نظارت سيدرضا مصطفي‌نژاد مازندران ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۴ بررسي علل خشک شدن درختچه هاي تاغ منطقه حسين آباد ميش مست قم حسين توكلي نكو قم ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۵ پايش، ارايه نقشه و مدل¬هاي تغييرات غناي گونه¬اي و تعيين فاکتورهاي محيطي زيستي تاثير¬گذار بر آن در جنگل¬هاي استان مازندران با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي و رگرسيون سيمبوليک محمود بيات ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۶ شناسايي و ثبت دانش و فن‌آوري‌هاي‌ بومي جوامع محلي در جنگل‌هاي زاگرس مهدي پورهاشمي ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۷ بررسي دوره هاي مختلف آبياري بر استقرار و رويش آکا سياي برگ بيدي (Acacia salicina) در استان سمنان حيدر شرفيه سمنان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۸ بررسي و شناخت نحوه استقرار زادآوري طبيعي در جنگلهاي بلوط ايراني به منظور استفاده از آن در احياي جنگل احمد حسيني ايلام ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۹ بررسي اثرات بلندمدت توده¬هاي جنگلي دست کاشت پهن¬برگ و سوزني¬برگ بر فعاليت¬هاي آنزيمي و ذخاير کربن و نيتروژن خاک (مطالعه موردي: توده¬هاي دست کاشت ۴۵ ساله در يک آزمايش سازگاري دشت ارژن-فارس) مهرداد زرافشار فارس ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۱۰ بررسي تاثير قارچ هاي Glomus intraradices و Terichodema harzanium بر استقرار و رشد رويشي نهال هاي فندق جنگلي يونس رستمي‌كيا اردبيل ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۱ ارزيابي کمي و پايش جنگلهاي اروپ – سيبري(هيرکاني و ارسباران) با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول) خسرو ميرآخورلو ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۳۹۹
۱۲ شبيه¬سازي رفتار آتش با تأكيد بر مدل¬هاي سوخت استاندارد در جنگلكاري¬هاي سوزني¬برگ نواحي جلگه¬اي استان گيلان مسعود امين املشي گيلان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۱۳ آزمايش سازگاري گونه‌هاي سوزني‌برگ به‌منظور افزايش تنوع گونه‌ها در شهرستان ساوه (فاز دوم) غلامرضا گودرزي مركزي ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۴ بررسي تنوع و ساختار ژنتيکي بلندمازو در جنگلهاي استان گيلان (فاز دوم) بيت‌اله امانزاده گيلان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۵ پايش رويش حجمي و موجودي جنگلهاي هيرکاني شرق استان مازندران با استفاده از شبکه قطعه نمونه‌هاي دائمي (ثابت)- سيدرضا مصطفي‌نژاد مازندران ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۶ پايش رويش حجمي و موجودي جنگلهاي شرق استان گيلان با استفاده از شبکه قطعه نمونه‌هاي دائمي (ثابت) بيت‌اله امانزاده گيلان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۷ پايش رويش حجمي و موجودي جنگلهاي هير کاني شرق استان مازندران با استفاده از شبکه قطعه نمونه‌هاي دائمي (ثابت) سيدرضا مصطفي‌نژاد مازندران ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۸ پايش رويش حجمي و موجودي جنگلهاي ارسباران با استفاده از شبکه قطعه نمونه‌هاي دائمي (ثابت) راهله استاد هاشمي آذربايجانشرقي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۹ پايش رويش حجمي و موجودي جنگل‌هاي ارسباران با استفاده از شبکه قطعه نمونه‌هاي دائمي (ثابت) راهله استاد هاشمي آذربايجانشرقي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۲۰ پايش رويش حجمي و موجودي جنگلهاي شرق استان مازندران با استفاده از شبکه قطعه نمونه‌هاي دائمي (ثابت) رمضا نعلي خرمي مازندران ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۲۱ بررسي تنوع و ساختار ژنتيکي بلندمازو در جنگلهاي استان مازندران (فاز دوم) كامبيز اسپهبدي‌باروكلائي مازندران ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۲۲ بررسي پراکنش و سطح رويشگاه زاگرس با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول) خسرو ميرآخورلو ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۲۳ پايش رويش حجمي و موجودي جنگلهاي هيرکاني شرق استان گلستان با استفاده از شبکه قطعه نمونه‌هاي دائمي (ثابت) محمود بيات ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۲۴ پايش رويش حجمي و موجودي جنگلهاي غرب استان مازندران با استفاده از شبکه قطعه نمونه‌هاي دائمي (ثابت) مجيد حسني ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۲۵ پايش رويش حجمي و موجودي جنگلهاي غرب استان گيلان با استفاده از شبکه قطعه نمونه‌هاي دائمي (ثابت) بابا خانجاني‌شيراز گيلان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۲۶ پايش رويش حجمي و موجودي جنگلهاي استان گلستان با استفاده از شبکه قطعه نمونه‌هاي دائمي (ثابت) رضا اخوان ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۲۷ بررسي تنوع و ساختار ژنتيکي بلندمازو در جنگلهاي استان گلستان (فاز دوم) محمدكريم مقصودلو گلستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۲۸ پايش رويش حجمي و موجودي جنگلهاي هيرکاني غرب استان مازندران با استفاده از شبکه قطعه نمونه‌هاي دائمي (ثابت) مجيد حسني ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۲۹ بررسي تنوع و ساختار ژنتيکي بلندمازو در جنگلهاي استان خراسان شمالي (فاز دوم) علي بزرگمهر خراسان شمالي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۳۰ بررسي روش‌هاي مختلف کاشت سه گونه بادام (Amygdalus communis; Amygdalus lycioides; Amygdalus scoparia) در منطقه دستجرد قم حسين توكلي نكو قم ۱۳۹۷-۱۴۰۱
۳۱ ارزيابي کمي و پايش جنگلهاي صحارا-سندي با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول) خسرو ميرآخورلو ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۴۰۱
۳۲ بررسي خصوصيات رويشي گونه‎هاي جنگلي بومي در سامانه‎هاي آبگير باران و اثر متقابل آن‌ها بر حفظ و ماندگاري رطوبت خاک (حوضه آبخيز معرف و زوجي دهگين استان هرمزگان) مريم مصلحي جويباري هرمزگان ۱۳۹۷-۱۴۰۱
۳۳ شناخت، بررسي برخي ويژگي‌هاي رويشگاه، معرفي، تكثير و تهيه اطلس درختان کهنسال استان کردستان و ثبت اطلاعات اين درختان در سطح ملي و جهاني بهروز فاني كردستان ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۳۴ شناخت، بررسي برخي ويژگي‌هاي رويشگاه، معرفي، تكثير و تهيه اطلس درختان کهنسال استان همدان و ثبت اطلاعات اين درختان در سطح ملي و جهاني مصطفي خوشنويس ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۳۵ شناسايي و ثبت دانش و فناوري هاي بومي بهره برداران جنگل و سير تحولي آن و تشكيل بانک اطلاعات در استان گيلان پريسا محمدپور گيلان ۱۳۹۴-۱۳۹۷
۳۶ شناخت، بررسي برخي ويژگي‌هاي رويشگاه، معرفي، تكثير و تهيه اطلس درختان کهنسال استان مرکزي و ثبت اطلاعات اين درختان در سطح ملي و جهاني مصطفي خوشنويس ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۳۷ بررسي خشكيدگي و حفاظت از دخاير ژنتيكي شمشاد (Buxus hyrcana Pojark)

به منظور احيا و نجات شمشاد در جنگلهاي شمال ايران

خسرو ثاقب‌طالبي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۷
۳۸ شناخت، معرفي و بررسي رويشگاه، تكثير و تهيه اطلس درختان كهنسال استان کرمان و ثبت و معرفي اين درختان در سطح ملي و جهاني (فاز دوم) بيژن پورصفري كرمان ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۳۹ بررسي کاربرد روش نمونه‌برداري k-nn (k- nearest neighbor) به منظور جايگزيني با روش معمول نمونه‌برداري در جنگلهاي استان لرستان داريوش مهديفر لرستان ۱۳۹۳-۱۳۹۷
۴۰ بررسي تأثير آتش سوزي بر خصوصيات شيميايي و فيزيکي خاک در ايستگاه تحقيقاتي سيراچال احمد رحماني ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۷
۴۱ شناخت، بررسي برخي ويژگي‌هاي رويشگاه، معرفي، تكثير و تهيه اطلس درختان کهنسال استان زنجان و ثبت اطلاعات اين درختان در سطح ملي و جهاني طه مجيدي زنجان ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۴۲ بررسي کاربرد روش نمونه‌برداري k-nn (k- nearest neighbor) به منظور جايگزيني با روش معمول نمونه‌برداري در جنگلهاي استان کردستان فيروز مرداني كردستان ۱۳۹۳-۱۳۹۷
۴۳ شناخت، بررسي برخي ويژگي‌هاي رويشگاه، معرفي، تكثير و تهيه اطلس درختان کهنسال استان گيلان و ثبت اطلاعات اين درختان در سطح ملي و جهاني بيت‌اله امانزاده گيلان ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۴۴ شناخت، معرفي و بررسي رويشگاه، تكثير و تهيه اطلس درختان كهنسال استان بلوچستان و ثبت و معرفي اين درختان در سطح ملي و جهاني (فاز دوم) هادي درودي بلوچستان (مرکز ايرانشهر) ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۴۵ شناخت، بررسي برخي ويژگي‌هاي رويشگاه، معرفي، تكثير و تهيه اطلس درختان کهنسال استان آذربايجان شرقي و ثبت اطلاعات اين درختان در سطح ملي و جهاني توحيد ابراهيمي گجوئي آذربايجانشرقي ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۴۶ شناخت، بررسي برخي ويژگي‌هاي رويشگاه، معرفي، تكثير و تهيه اطلس درختان کهنسال استان لرستان و ثبت اطلاعات اين درختان در سطح ملي و جهاني داريوش مهديفر لرستان ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۴۷ بررسي مقاومت گونه‌هاي مختلف چوبي (درختي، درختچه‌اي و بوته¬اي) بومي ايستگاه سيراچال در مقابل آتش‌سوزي مصطفي خوشنويس ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۷
۴۸ مدل¬سازي خسارت برف در توده¬هاي دست¬کاشت بومي و غيربومي جنگل¬هاي جلگه¬اي شمال کشور با استفاده از تحليل رگرسيون لجستيک (مطالعه موردي: ايستگاه تحقيقات جنگل و مرتع چمستان نور) احمد رحماني ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۴۹ شناخت، بررسي برخي ويژگي‌هاي رويشگاه، معرفي، تكثير و تهيه اطلس درختان کهنسال استان کرمانشاه و ثبت اطلاعات اين درختان در سطح ملي و جهاني يحيي خداكرمي كرمانشاه ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۵۰ شناخت، بررسي برخي ويژگي‌هاي رويشگاه، معرفي، تكثير و تهيه اطلس درختان کهنسال استان اردبيل و ثبت اطلاعات اين درختان در سطح ملي و جهاني يونس رستمي‌كيا اردبيل ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۵۱ شناخت، بررسي برخي ويژگي‌هاي رويشگاه، معرفي، تكثير و تهيه اطلس درختان کهنسال استان خراسان رضوي و ثبت اطلاعات اين درختان در سطح ملي و جهاني عليرضا زارع خراسان رضوي ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۵۲ شناخت، معرفي و بررسي رويشگاه، تكثير و تهيه اطلس درختان كهنسال استان فارس و ثبت و معرفي اين درختان در سطح ملي و جهاني (فاز دوم) محمدحسين صادق زاده ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۵۳ شناخت، بررسي برخي ويژگي‌هاي رويشگاه، معرفي، تكثير و تهيه اطلس درختان کهنسال استان خوزستان و ثبت اطلاعات اين درختان در سطح ملي و جهاني مصطفي خوشنويس ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۵۴ شناخت، بررسي برخي ويژگي‌هاي رويشگاه، معرفي، تكثير و تهيه اطلس درختان کهنسال استان قم و ثبت اطلاعات اين درختان در سطح ملي و جهاني محمد متيني‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۵۵ بررسي کاربرد روش نمونه‌برداري k-nn (k- nearest neighbor) به منظور جايگزيني با روش معمول نمونه‌برداري در جنگلهاي شمال و غرب کشور رضا اخوان ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۷
۵۶ شناخت، بررسي برخي ويژگي‌هاي رويشگاه، معرفي، تكثير و تهيه اطلس درختان کهنسال استان ايلام و ثبت اطلاعات اين درختان در سطح ملي و جهاني احمد حسيني ايلام ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۵۷ شناخت، معرفي و بررسي رويشگاه، تكثير و تهيه اطلس درختان كهنسال استان کهگيلويه و بويراحمد و ثبت و معرفي اين درختان در سطح ملي و جهاني (فاز دوم) محمدحسين صادق زاده ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۵۸ شناخت، بررسي برخي ويژگي‌هاي رويشگاه، معرفي، تكثير و تهيه اطلس درختان کهنسال استان مازندران و ثبت اطلاعات اين درختان در سطح ملي و جهاني سيداحسا ن ساداتي مازندران ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۵۹ شناخت، معرفي و بررسي رويشگاه، تكثير و تهيه اطلس درختان كهنسال استان گلستان و ثبت و معرفي اين درختان در سطح ملي و جهاني (فاز دوم) محمدكريم مقصودلو گلستان ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۶۰ شناخت، بررسي برخي ويژگي‌هاي رويشگاه، معرفي، تكثير و تهيه اطلس درختان کهنسال استان آذربايجان غربي و ثبت اطلاعات اين درختان در سطح ملي و جهاني صابر قاسمپور آذربايجانغربي ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۶۱ شناسايي و ثبت دانش و فن‌آوري‌هاي‌ بومي جوامع محلي در جنگل‌هاي زاگرس(فارس) مهدي پورهاشمي ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۶۲ شناسايي و ثبت دانش و فن‌آوري‌هاي‌ بومي جوامع محلي در جنگل‌هاي زاگرس(استان آذربايجان غربي ) مهدي پورهاشمي آذربايجانغربي ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۶۳ شناسايي و ثبت دانش و فن‌آوري‌هاي‌ بومي جوامع محلي در جنگل‌هاي زاگرس(استان آذربايجان غربي ) هادي بيگي حيدرلو آذربايجانغربي ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۶۴ تأثير عمليات پرورشي در بهبود ساختار توده هاي شاخه زاد بلوط زاگرس (پژوهش موردي: جنگلهاي استان لرستان) داريوش مهديفر لرستان ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۶۵ شناسايي و ثبت دانش و فن‌آوري‌هاي‌ بومي جوامع محلي در جنگل‌هاي زاگرس(لرستان) مهدي زند بصيري لرستان ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۶۶ شناسايي و ثبت دانش و فن‌آوري‌هاي‌ بومي جوامع محلي در جنگل‌هاي زاگرس(لرستان) مهدي پورهاشمي لرستان ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۶۷ تعيين بهترين شيوه عمليات اصلاحي و پرورشي به منظور ترميم ساختار توده‌هاي بلوط در معرض خشکيدگي (فاز دوم) علي نجفي‌فر ايلام ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۶۸ بررسي اثرات تغييرات اقليمي بر پوشش گياهي شرق استان مازندران با استفاده از داده هاي ماهواره اي سيف‌اله خورنكه مازندران ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۶۹ شناسايي و ثبت دانش و فن‌آوري‌هاي‌ بومي جوامع محلي در جنگل‌هاي زاگرس(چهارمحال بختياري ) يعقوب ايران‌منش چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۷۰ شناسايي و ثبت دانش و فن‌آوري‌هاي‌ بومي جوامع محلي در جنگل‌هاي زاگرس(چهارمحال بختياري ) مهدي پورهاشمي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۷۱ تأثير عمليات پرورشي در بهبود ساختار توده هاي شاخه زاد بلوط زاگرس مهدي پورهاشمي ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۷۲ تأثير عمليات پرورشي در بهبود ساختار توده هاي شاخه زاد بلوط زاگرس (پژوهش موردي: جنگلهاي استان کردستان) بهروز فاني كردستان ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۷۳ بررسي و پايش جنگل کاري سنواتي در عرصه هاي بالابند حوزه اداره کل منابع طبيعي مازندران – منطقه ساري ( فاز اول حوزه فريم) سيدعلي اكبر رضايي‌طالشي مازندران ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۷۴ تأثير آتش سوزي بر خاک، پوشش گياهي و بانک بذر در ايستگاه تحقيقات سيراچال مصطفي خوشنويس ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۸
۷۵ تأثير عمليات پرورشي در بهبود ساختار توده هاي شاخه زاد بلوط زاگرس (پژوهش موردي: جنگلهاي استان کرمانشاه) يحيي خداكرمي كرمانشاه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۷۶ ارزيابي کمي و پايش جنگلهاي اروپ – سيبري(هيرکاني و ارسباران) با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول)(استان اردبيل) يونس رستمي‌كيا اردبيل ۱۳۹۷-۱۳۹۹
۷۷ ارزيابي کمي و پايش جنگلهاي اروپ – سيبري(هيرکاني و ارسباران) با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول)(استان مازندران) سيدعلي اكبر رضايي‌طالشي مازندران ۱۳۹۷-۱۳۹۹
۷۸ ارزيابي کمي و پايش جنگلهاي اروپ – سيبري(هيرکاني و ارسباران) با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول)(استان گيلان) خسرو ميرآخورلو ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۳۹۹
۷۹ ارزيابي کمي و پايش جنگلهاي اروپ – سيبري(هيرکاني و ارسباران) با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول)(استان گلستان) سعيده اسکندري ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۳۹۹
۸۰ ارزيابي کمي و پايش جنگلهاي اروپ – سيبري(هيرکاني و ارسباران) با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول)(استان آذ شرقي) راهله استاد هاشمي آذربايجانشرقي ۱۳۹۷-۱۳۹۹
۸۱ بررسي پراکنش و سطح رويشگاه‌هاي جنگلي کهگيلويه و بوير احمد با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول) خسرو ميرآخورلو ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۸۲ بررسي پراکنش و سطح رويشگاه‌هاي جنگلي استان لرستان با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول) – دريکوندي لرستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۸۳ بررسي پراکنش و سطح رويشگاه‌هاي جنگلي استان آذربايجان غربي با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول) احمد احمدي آذربايجانغربي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۸۴ بررسي پراکنش و سطح رويشگاه‌هاي جنگلي استان کردستان با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول) فرحناز رشيدي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۸۵ بررسي پراکنش و سطح رويشگاه‌هاي جنگلي استان ايلام با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول) سعيده اسکندري ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۸۶ بررسي پراکنش و سطح رويشگاه‌هاي جنگلي استان کرمانشاه با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول) يحيي خداكرمي كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۸۷ بررسي پراکنش و سطح رويشگاه‌هاي جنگلي استان چهارمحال و بختياري زاگرس با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول) حسن جهانبازي‌گوجاني چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۸۸ بررسي پراکنش و سطح رويشگاه‌هاي جنگلي استان فارس با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول) كاظم بردبار فارس ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۸۹ :ارزيابي کمي و پايش جنگلهاي صحارا-سندي با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول)(سيستان و بلوچستان ) عبدالرشيد روديني بلوچستان (مرکز ايرانشهر) ۱۳۹۷-۱۴۰۱
۹۰ تاثير شدت‎هاي مختلف شاخه‎زني بر خصوصيات رويشي و زايشي جنگل‎هاي حرا در منطقه خمير مريم مصلحي جويباري هرمزگان ۱۳۹۶-۱۴۰۱
۹۱ ارزيابي کمي و پايش جنگلهاي صحارا-سندي با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول)(استان هرمزگان) مريم مصلحي جويباري هرمزگان ۱۳۹۷-۱۴۰۱
۹۲ بررسي تنوع و ساختار ژنتيکي بلندمازو در جنگلهاي شمال (فاز دوم) كامبيز اسپهبدي‌باروكلائي مازندران ۱۳۹۶-۱۴۰۱
۹۳ ارزيابي کمي و پايش جنگلهاي صحارا-سندي با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول)(استان بوشهر) سيدموسي صادقي بوشهر ۱۳۹۷-۱۴۰۱
۹۴ پايش رويش حجمي و موجودي جنگلهاي هيرکاني شمال ايران و ارسباران با استفاده از شبکه قطعه نمونه‌هاي دائمي (ثابت) رضا اخوان ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۱
۹۵ ارزيابي کمي و پايش جنگلهاي صحارا-سندي با داده هاي ماهواره Sentinel2(فاز اول)(استان خوزستان) خسرو ميرآخورلو ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۴۰۱
ردیف عنوان پروژه  مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ بررسي آب موردنيا ز درختا ن كا ج تهران علي ديانت‌نژاد ستادموسسه ۱۳۴۷-۱۳۴۸
۲ آزما يش آبيا ري قطره اي در پا رك جنگلي چيتگر(فا قد شنا سنا مه ) خسرو كوهسياهي ستادموسسه ۱۳۴۹-۱۳۵۰
۳ طرح index site (فا قد شنا سنا مه ) سيروس تمدني ستادموسسه ۱۳۵۰-۱۳۵۱
۴ طرح تهيه جدول حجم درجنگلها ي كرانه خزر(فا قد شنا سنا مه ) پرويز مهديزاده ستادموسسه ۱۳۴۷-۱۳۵۱
۵ رژيم آبيا ري وتعيين بودجه آب (فا قد شنا سنا مه ) خسرو كوهسياهي ستادموسسه ۱۳۴۷-۱۳۵۱
۶ آزما يش پيش آهنگ براي ۲ گونه اكاليپتوس و آكاسيا (فاقد شناسنا مه ) عنا يت اله وزيري فارس ۱۳۴۸-۱۳۵۲
۷ آزمايش سازگاري گونه هاي درختي در جنگلكاري ديم (شوشتر-البرز-گرگان – آستارا-اسالم -سنندج -لرستان زاغه – شاهيجان و ارژن فارس- رشت)-۳۱طرح ميرفتح اله لطيفي ستادموسسه ۱۳۴۸-۱۳۵۲
۸ آزمايش سازگاري گونه‌هاي سوزني برگ در جنگلكاري ديم (فاقد شناسنامه) عنا يت اله وزيري ستادموسسه ۱۳۴۸-۱۳۵۲
۹ بررسي اثر كودها ي شيميا يي برروي درختا ن كا ج تهران (فا قد شنا سنا مه ) خسرو كوهسياهي ستادموسسه ۱۳۴۷-۱۳۵۲
۱۰ برسي روش احيا جنگلها ي بلوط غرب (فا قدشنا سنا مه ) سيروس تمدني لرستان ۱۳۴۸-۱۳۵۲
۱۱ آزما يش پيش آهنگ براي ۳ گونه اكاليپتوس (فا قد طرح ) عنا يت اله وزيري خوزستان ۱۳۴۸-۱۳۵۲
۱۲ ما لچ ومسئله بي آبي در جنگكا ري (فا قد شنا سنا مه ) خسرو كوهسياهي ستادموسسه ۱۳۴۹-۱۳۵۲
۱۳ آزما يش هيبريداسيون كا ج تهران taeda eldarica,pinus pinus (فا قد شنا سنا مه ) سيروس تمدني ستادموسسه ۱۳۵۱-۱۳۶۰
۱۴ بررسي تا ثير كودها ي حيواني ,ازت ,فسفر,پتا سيم برروي رشدسرونقره اي درمنطقه گردنه قوچك تهران (فا قد شنا سنا مه ) آهنگ كوثر ستادموسسه ۱۳۵۲-۱۳۶۱
۱۵ بررسي تا ثير گوگرد در پا ئين آوردن ph خا ك كريم جوانشير ستادموسسه ۱۳۶۰-۱۳۶۱
۱۶ بررسي وتعيين منا سب ترين ارتفا ع كنده درگونه ها ي راش وممرزوبلوط ابراهيم سليما نزاده مازندران ۱۳۶۲-۱۳۶۲
۱۷ آزما يش تعيين تراكم منا سب بذور درختا ن جنگلي درخزانه بذر ابراهيم سليما نزاده ستادموسسه ۱۳۶۲-۱۳۶۳
۱۸ بررسي مشا هدات گونه ها ي درختي ودرختچه اي غيربومي موجوددرشما ل ايران عليرضا ميربادين مازندران ۱۳۶۲-۱۳۶۳
۱۹ بررسي جوامع گيا هي جنگلها ي كرانه دريا ي ما زندران براسا س روش براون بلانكه عليرضا ميربادين مازندران ۱۳۶۳-۱۳۶۴
۲۰ بررسي فنولوژيك گونه ها ي مهم جنگلها ي شما ل ايران عليرضا ميربادين گيلان ۱۳۵۳-۱۳۶۴
۲۱ سا زگا ري گونه ها ي مختلف درختي بومي وبيگا نه درشرايط ديم منا طق شيبدار كوهستا ني فرهنگ قصرياني كردستان ۱۳۶۲-۱۳۶۶
۲۲ بررسي امكا ن استقرار ارس polycarpus Juniperus دردامنه ها ي جنوبي البرز رفعت‌اله قاسمي ستادموسسه ۱۳۶۲-۱۳۶۶
۲۳ جمع آوري وبررسي ارقا م گردوي ايران حسن لطفيا ن ستادموسسه ۱۳۶۳-۱۳۶۷
۲۴ تعيين منا سبترين سن نها ل ارس (polycarpus Juniperus)ازخزانه به زمين اصلي رفعت‌اله قاسمي ستادموسسه ۱۳۶۴-۱۳۶۸
۲۵ نحوه رويا نيدن بذور گونه ها ي مهم جنگلي شما ل ايران محمود دستمالچي ستادموسسه ۱۳۶۴-۱۳۶۸
۲۶ بررسي مسا يل ومشكلات جنگلكا ريها ي سنواتي استا ن فا رس محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۷۰-۱۳۷۰
۲۷ طرح بررسي روشها ي كا شت مستقيم بذورگونه ها ي مختلف بلوط بمنظور احيا ء جنگلها ي غرب محمد فتاحي كرمانشاه ۱۳۶۶-۱۳۷۰
۲۸ بررسي علل ضعف توده ها ي جنگلي كا ج تهران درپا رك جنگلي شهيدعبا س بهجت حقيقي ( چيتگر) عليرضا ميربادين ستادموسسه ۱۳۶۹-۱۳۷۱
۲۹ بررسي مرغوبيت وطبقه بندي رويشگا هها ي طبيعي توسكا درمنا طق جنگلي ما زندران يوسف گرجي بحري مازندران ۱۳۶۹-۱۳۷۱
۳۰ تعيين سيكل بذردهي راش بر اسا س مطا لعه وآنا ليز تنه وگروه ها ي زادآوري در جنگلها ي شما ل كشور عليرضا ميربادين گيلان ۱۳۶۹-۱۳۷۱
۳۱ بررسي پا رامترها ي رويشي جنگلها ي دست كا شت سوزني برگ در منطقه گرگا ن و گنبد با استفا ده از روش قطع و آنا ليز تنه اسدالله كريمي‌دوست گلستان ۱۳۷۰-۱۳۷۱
۳۲ بررسي نتا يج اجراي متد دانگ واحددرطرحها ي جنگلداري سري شورات گلبند و سري يك پنجم كامبيز اسپهبدي‌باروكلائي مازندران ۱۳۷۲-۱۳۷۲
۳۳ آزما يش سا زگا ري پرونا نس ها ي گونه غيربومي سوبابل -(لوسينا ) -(witl de lammll ) leucocephala Leucaena نجفقلي غياثي هرمزگان ۱۳۶۴-۱۳۷۲
۳۴ بررسي آما ري وضعيت وموجودي سرپا وفا كتورها ي تعيين كننده ازديدگا ه جنگل شنا سي درجنگل خا لص وطبيعي سرخدارواقع درعلي آبا دسيا ه رودبا رگيلان محمدرضا لساني گلستان ۱۳۷۱-۱۳۷۲
۳۵ بررسي اثرجنسيت وپا شنه درميزان موفقيت قلمه گيري ازسرخدار محمدرضا لساني گلستان ۱۳۷۱-۱۳۷۲
۳۶ بررسي وضعيت رويش قطري وارتفا عي توسعه تا ج در توده دست كا شت دارتا لاب حجت احمدزاده مازندران ۱۳۷۰-۱۳۷۲
۳۷ بررسي سا زگا ري شش گونه ازدرختا ن غيرمثمردردشت كربا ل يوسف‌علي سعادت فارس ۱۳۶۹-۱۳۷۳
۳۸ بررسي ومقا يسه استقرار گونه ها ي درختي مقا وم به خشكي دررويشگا هها ي نيمه خشك جنگلي ما زندران درسا ل ۱۳۷۱ عليرضا موسوي گرمستاني مازندران ۱۳۶۹-۱۳۷۳
۳۹ طرح پيشا هنگ گونه ها ي درختي سنندج حسين معروفي كردستان ۱۳۵۴-۱۳۷۳
۴۰ بررسي وضعيت موجودتجديدحيا ت طبيعي راش درراشتا نها ي طرح جنگلداري زيا رت گرگا ن (دانگ تجديدنسل سري ۸) سيدزيداله ميركاظمي گلستان ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۴۱ تا ثيرپا رامترها ي زيست محيطي روي توليدروغنها ي اسا نس صمغ درسراسر استا ن فرهنگ مراقبي لرستان ۱۳۷۳-۱۳۷۳
۴۲ بررسي تا ثيرتيما رها ي مختلف روي زادآوري توده ها ي حجت احمدزاده گيلان ۱۳۷۱-۱۳۷۴
۴۳ بررسي سا زگا ري كلكسيون گردوي كشوربه منظور انتخا ب ارقا م منا سب غضنفر اخلاصي مازندران ۱۳۶۵-۱۳۷۴
۴۴ بررسي منا سبترين زما ن و روش ها ي انتقا ل نها ل گونه سروزربين درمنطقه گرگا ن ناصر مهاجر گلستان ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۴۵ بررسي عمق كا شت بذورگونه ها ي مختلف بلوط محمد فتاحي ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۴
۴۶ جنگلكا ري با گونه ها ي سريع الرشدبمنظورتوليد چوب صنعتي ميرفتح اله لطيفي مازندران ۱۳۶۰-۱۳۷۴
۴۷ بررسي مقدما تي درتوده ها ي vera Pistacia دراستا ن خراسا ن مصطفي رمضاني خراسان رضوي ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۴۸ مكا ن يا بي وطراحي سا يت پا رك جنگلي مجهزدرجنگل تجقيقا تي واز حسن خزايي‌پول مازندران ۱۳۷۴-۱۳۷۴
۴۹ بررسي و تعيين ميزان رويش قطري گونه‌هاي مهم جنگلي ايران( جنگلهاي ارسبا ران ) عظيم عباسلو آذربايجانشرقي ۱۳۷۴-۱۳۷۴
۵۰ بررسي روش احيا ء جنگلها ي بلوط غرب (قطعه با حصا ر وبدون حصا ر) حسين معروفي كردستان ۱۳۵۵-۱۳۷۴
۵۱ بررسي بهترين روش كا شت درخت كنا ر پرويز زندي فارس ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۵۲ بررسي تغييرات‌متابوليكي تشكيل بذرزبان گنجشك Fraxinus سودابه علي‌احمدكروري ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۵۳ بررسي وضعيت كمي وكيفي سروخمره اي (orientalis Biota) درجنگل سركش گرگا ن سيدزيداله ميركاظمي گلستان ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۵۴ تعيين موثرترين دور آبياري تكميلي براي استقرار اوليه ۴گونه و پروانا نس اكاليپتوس در تپه هاي شني كرخه محمدحسن صالحه‌شوشتري خوزستان ۱۳۷۰-۱۳۷۴
۵۵ بررسي روش احيا ء جنگلها ي بلوط غرب درقطعه بدون حصا ر حسين معروفي كردستان ۱۳۵۵-۱۳۷۴
۵۶ بررسي فواصل كا شت ۷گونه بومي درمنطقه سيكوتپه غضنفر اخلاصي مازندران ۱۳۶۵-۱۳۷۴
۵۷ مقا يسه مشخصا ت كيفي گونه راش ازسه زويشگا ه آن درجنگلها ي نكا وبررسي با زدهي حجمي ارزش افزوده حا صل ازآنها درمجتمع نكا چوب حشمت اله ناصحي مازندران ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۵۸ بررسي علل ضعف فيزيولوژيك گزشا هي درپا رك جنگلي چا ه كوتا ه سيدموسي صادقي بوشهر ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۵۹ بررسي قرابت بين توده درختا ن گردوازطريق “الكتروفورز”وارتبا طآن با صفا ت فيزيكو شيميا يي چوب گردو علاء الدين كردنا ئيج ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۶۰ بررسي اقتصا دي موانع وروشها ي جا يگزيني منا سبترين سوختها ي فسيلي (نفت ,گا زوزغا ل سنگ )بجا ي سوختها ي جنگلي دربين عشا يروروستا ييا ن ۰۰۰ محسن ابراهيم پور لرستان ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۶۱ بررسي اثرسا يبا ن ومبدابذرروي چنگا لي شدن نها ل بلوط درنها لستا ن قرق اسدالله كريمي‌دوست گلستان ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۶۲ بررسي و تعيين ميزان رويش قطري گونه‌هاي مهم جنگلي استان كرمان ارسلان شكرچيان كرمان ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۶۳ آزما يش سا زگا ري گونه ها ي مختلف پهن برگ وسوزني برگ مجتبي حمزه پور فارس ۱۳۷۰-۱۳۷۵
۶۴ بررسي اكولوژيك رويشگا هها ي طبيعي كهورايراني (specigera Prosopis) دراستا ن بوشهر(كنگا ن ) سيدموسي صادقي بوشهر ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۶۵ بررسي عمق كا شت بذورگونه ها ي مختلف بلوط (كردستان ) حسين معروفي كردستان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۶۶ بررسي فنولوژي گونه بلوط درطرح جنگلداري لوه سيدزيداله ميركاظمي گلستان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۶۷ مطالعه‌فنولوژي‌جنس Juniperus دراستان سمنان حيدر شرفيه سمنان ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۶۸ بررسي تا ثير آلودگي هوا و فشارهاي زيست محيطي حاصله (عوامل غيرزنده) برروي پوشش گياهي پارك جنگلي چيتگر علي‌ صلاحي‌ ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۶
۶۹ مقا يسه جنگلكاري چها رگونه آكاسيا ي بومي استا ن هرمزگان وتعيين حداقل آبياري‌موردنيازهرگونه جهت استقراردرسا ل اول بعدازكا شت محمدامين سلطاني‌پور هرمزگان ۱۳۷۳-۱۳۷۶
۷۰ مطا لعه منا سبترين سن نها ل وفا صله كا شت بلندما زوzuercus,castavefolia جهت زادآوري تكميلي دردانگ زادآوري طرح جنگلداري لوه ناصر مهاجر گلستان ۱۳۷۰-۱۳۷۶
۷۱ تعيين سيكل بذردهي بلوط بلندما زوبراسا س مطا لعه وآنا ليزتنه و گروهها ي زادآوري درجنگل لوه گرگا ن سيدزيداله ميركاظمي گلستان ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۷۲ بررسي سا ختا ر تجديد حيا ت طبيعي جنگلها ي ارسبا ران (حوزه مطا لعا تي چا ي ) فرها د اميرقاسمي آذربايجانشرقي ۱۳۷۶-۱۳۷۶
۷۳ بررسي عمق كا شت بذربلوط احمد توكلي كرمانشاه ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۷۴ بررسي سا زگا ري سه واريته كا ج سيا ه دراستا نها ي غربي كشور حسين معروفي كردستان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۷۵ بررسي مقا يسه اي خصوصيا ت اكولوژيك و ژنتيك جمعيت ها ي بنه در كردستا ن بايزيد يوسفي كردستان ۱۳۷۵-۱۳۷۶
۷۶ طرح تحقيقا تي مديريت بهينه منا بع طبيعي درحوزه آبخيزدريا ي خزر(شمال -فاز اول مطا لعات زيربناي ) پرويز خالقي ستادموسسه ۱۳۷۰-۱۳۷۶
۷۷ بررسي عمق كاشت بذور گونه‌هاي مختلف بلوط سيد رحمان سهرابي لرستان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۷۸ مطالعات‌اكوفيزيولوژي‌جنسJuniperus درايران‌فازاول‌مطالعات‌زيست‌محيطي‌وفنولوژي‌دراستان‌كرمان

(هتزا)

بيژن پورصفري كرمان ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۷۹ منا سبترين تراكم كا شت بذورگونه ها ي مهم جنگلي كرانه خزردرخزانه ارسلان همتي گيلان ۱۳۷۳-۱۳۷۶
۸۰ بررسي قا بليت مكا نيكي خا ك و تعيين نقا ط بحراني (اجبا ري منفي )درجنگلها ي تحقيقا تي واز(مسيرها ي پيش بيني شده سري ۱) اكبر نجفي‌آشتياني ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۶
۸۱ شناسائي و طبقه‌بندي قارچهاي ميكوريزي همزيست با تاغ در يزد (طبقه بندي قارچهاي ميكوريزي با تاغ در استان يزد) محمدها دي راد يزد ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۸۲ بررسي‌احياءجنگلهاي‌ارس (چهارمحال وبختياري) حسن جهانبازي‌گوجاني چهارمحال‌بختياري ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۸۳ تعيين مناسبترين دور آبياري نهالهاي اسكنبيل Calligonum comosom بعد از انتقال جهت استقرار در رويشگاههاي طبيعي محمد فياض سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۱-۱۳۷۶
۸۴ بررسي‌احياءجنگلهاي‌ارس (خراسان) مصطفي رمضاني خراسان رضوي ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۸۵ مطالعات‌اكوفيزيولوژي‌جنسJuniperus درايران‌‌دراستان‌آذربايجا نغربي سيروس قيسي آذربايجانغربي ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۸۶ بررسي نيا ز رويشگا هي گونه وي ول (libani Quercus) در كردستا ن حسين معروفي كردستان ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۸۷ بررسي نيا ز رويشگا هي وخصوصيا ت كمي وكيفي جنس ها ي بلوطوممرزدرجنگلها ي ستن چا ي ارسبا ران آ۰ش عظيم عباسلو آذربايجانشرقي ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۸۸ بررسي نيا ز رويشگا هي گونه atlantica Pistacia. در منطقه شينه در شما ل غربي استا ن لرستا ن رضا بيرانوند كردستان ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۸۹ مطا لعه ريشه دار كردن قلمه جوانه انتها يي پسته وحشي (بنه ) در محيطها ي كنترل شده كيومرث قلعه با ني ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۹۰ بررسي و تعيين ميزان رويش قطري گونه‌هاي مهم جنگلي استان مازندران ممرز عزت اله ابراهيمي مازندران ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۹۱ بررسي عوامل اكولوژي (ارتفا ع توپوگرافي خا ك و عوامل اقليمي ) و تنوع ژنتيكي گونه گيلاس وحشي در جنگل تحقيقا تي واز و دشت كلاته داود آزادفر مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۹۲ پراكنش ويژگيها ي اكولوژيك وفنولوژيك PIstaciavera درمنطقه شما ل شرقي استا ن خراسا ن (حوزه آبخيزقره قو) مصطفي رمضاني خراسان رضوي ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۹۳ بررسي احيا جنگلها ي ارس ,طرح جا مع مطا لعا ت اكوفيزيولوژي جنس Juniperus درايران -استا ن قزوين احمد كاظمي قزوين ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۹۴ بررسي‌احياءجنگلهاي‌ارس (گلستان) اسدالله كريمي‌دوست گلستان ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۹۵ بررسي اثربهترين تا ريخ كا شت بذردرخزانه جهت توليدكمي وكيفي نها ل سدروس دئودارا عليرضا موسوي گرمستاني مازندران ۱۳۷۲-۱۳۷۷
۹۶ بررسي‌اكوفيزيولوژي وبيوشيميائي‌علل زردشدن تاغ زارهاي‌دست كاشت‌ايران (استان يزد) حسين بري‌ابرقويي يزد ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۹۷ بررسي و مقا يسه نيا ز رويشگا هي توسكا ي ولرگ در جنگل تحقيقا تي واز و جنگلها ي منطقه نور عزت اله ابراهيمي مازندران ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۹۸ بررسي اثر تعرضا ت انسا ن و دام بر سا ختا رها ي جنگلي در حوزه آبخيز سري ۳ كلاردشت بهزاد انگورج مازندران ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۹۹ طبقه بندي تيپولوژي و برنا مه ريزي جنگل شنا سي جنگل تحقيقا تي واز يوسف گرجي بحري مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۱۰۰ بررسي عمق كا شت بذورگونه ها ي مختلف بلوط(فارس) سيدماجد حسامي فارس ۱۳۷۲-۱۳۷۷
۱۰۱ شناسا يي وطبقه بندي قارچهاي ميكوريز همزيست با تاغ درسبزوار حسين فرزانه خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۱۰۲ بررسي وتعيين ميزان رويش قطري گونه ها ي بنه زبا ن گنجشك دراستا ن چها رمحا ل وبختيا ري حسن جهانبازي‌گوجاني چهارمحال‌بختياري ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۱۰۳ آزما يش سا زگا ري گيا ه هوهوبا(جوجوبا) سيدمرتضي مرتضوي‌جهرمي فارس ۱۳۷۱-۱۳۷۷
۱۰۴ طرح پيشا هنگ چها رگونه آكاسيا درتپه ها ي خوزستان بصورت ديم نجف نجفي خوزستان ۱۳۶۸-۱۳۷۷
۱۰۵ بررسي شبكه حمل و نقل محصولات جنگل و تعيين ما شين آلات منا سب بهره برداري در جنگل تحقيقا تي واز علي اقتصادي مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۱۰۶ بررسي سا زگاري گونه ها ي اكاليپتوس مقا وم بخشكي گرما در تپه ها ي شني و شنزارهاي خوزستا ن نجف نجفي خوزستان ۱۳۷۱-۱۳۷۷
۱۰۷ بررسي‌اكوفيزيولوژي وبيوشيميائي‌علل زردشدن تاغ زارهاي‌دست كاشت‌ايران ( استان سمنان ) سيدمحمد موسوي سمنان ۱۳۷۵-۱۳۷۷
۱۰۸ بررسي احياي جنگلهاي ارس- مطالعات‌اكوفيزيولوژي‌جنسJuniperus درايران‌‌- استان‌ آذربايجانشرقي توحيد ابراهيمي گجوئي آذربايجانشرقي ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۰۹ تعيين جا يگا ه تيپولوژي به عنوان شا خص درجنگل شنا سي منطقه نكا -ظا لمرود بررسي سا ختا روتعيين شا خصها ي كمي وكيفي جنگلشنا سي دربخش ۵طرح جنگلداري ۰۰ محمد اميني مازندران ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۱۱۰ بررسي ميزان استقرارگونه ها ي مختلف بلوطدرروش بذركا ري ونها لكا ري حسين معروفي كردستان ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۱۱ مطالعات‌اكوفيزيولوژي‌جنسJuniperus درايران‌‌دراستان‌هرمزگان غلامرضا دمي‌زاده هرمزگان ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۱۲ مطا لعه وبررسي منا سب ترين روش بذركا ري وبذرپا شي بلندما زوبراي زادآوري تكميلي دردانگ زادآوري درطرح جنگلداري لوه ناصر مهاجر گلستان ۱۳۷۰-۱۳۷۸
۱۱۳ بررسي سا زگا ري برخي ازگونه ها ي سوزني برگ دراستا ن اردبيل مجيد موحدنژاد اردبيل ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۱۴ بررسي امكا نا ت سا خت وتوليدانبوه گلدانها ي گيا ه كودي (توربي )ومقا يسه نها لكا ري اين روش با روشها ي نا يلوني كامبيز يوسفي گيلان ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۱۱۵ بررسي تاثير۱۲سال قرق بر تكامل پوشش گياهي، اصلاح خاك و وضعيت زاد آوري گونه‌هاي جنگلي در منطقه چهارطاق اردل از استان چهارمحال بختياري حسن جهانبازي‌گوجاني چهارمحال‌بختياري ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۱۱۶ بررسي پا رامترها ي موثردرمديريت منا بع طبيعي زاگرس محمد فتاحي ستادموسسه ۱۳۷۰-۱۳۷۸
۱۱۷ مطالعات‌اكوفيزيولوژي‌جنسJuniperus دراستان‌اردبيل ) رسول نيكخواه بهرامي اردبيل ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۱۸ تعيين ميزان رشدارتفا ع وقطركل تدادركا شت مخلوط با توسكا ي ييلاقي ارسلان همتي گيلان ۱۳۶۹-۱۳۷۸
۱۱۹ شناسائي و بررسي اكولوژيك جنس بادام در استان بوشهر سعيد رشوند بوشهر ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۱۲۰ بررسي وتعيين پراكنش جغرافيا يي گونه ها ي پسته وحشي دراستا ن ايلام منوچهر طهماسبي ايلام ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۱۲۱ بررسي جوانه زني بذور از گونه هاي جنگلي بومي استان آذربايجان شرقي آذر رفعتي سهرابي آذربايجانشرقي ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۲۲ بررسي و تعيين ميزان رويش قطري درختان و درختچه‌هاي جنگلي فارس عبدالرضا رعيتي‌نژاد فارس ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۲۳ بررسي وتعيين پراكنش جعرافيا يي گونه پسته وحشي دراستا ن هرمزگا ن جلال برخورداري هرمزگان ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۱۲۴ بررسي‌اكوفيزيولوژي وبيوشيميائي‌علل زردشدن تاغ زارهاي‌دست كاشت‌ايران(خراسان) عباس علي‌آ‌بادي خراسان رضوي ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۲۵ طرح بررسي جا مع جنگلها ي حرادراستا ن بوشهر(سواحل خليج فا رس ودريا ي – -عما ن ) سعيد رشوند بوشهر ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۲۶ بررسي اثر قا رچ ها ي همزيست ريشه اي (ميكوريزا)درگردوي ايراني خليل انصا ري ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۱۲۷ طبقه بندي اراضي جهت برنا مه ريزي عمليا ت حمل چوب با استفا ده ازGIS سيستم اطلاعا ت جغرافيا ئي درجنگل تحقيقا تي واز سيدجليل هاشمي ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۱۲۸ اثر استرس خشكي و شوري روي رشد جذب مواد غذايي و فيزيولوژي با دام حيدرعلي دانشور اصفهان ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۱۲۹ بررسي خصوصيا ت رويشگا هي نا رون درتنگ هوني با زفت ۰ حسن جهانبازي‌گوجاني چهارمحال‌بختياري ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۱۳۰ ارزيا بي امكا نا ت با لقوه توليدبه منظورتوسعه روستا ها ي محا طدرجنگل تحقيقا تي واز با محوريت كا هش فشا ربرعرصه ها ي منا بع طبيعي عزت‌اله نيك‌اقبال ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۱۳۱ تعيين سيكل بذردهي راش براسا س مطا لعه وآنا ليزتنه وگروهها ي زادآوري درجنگل سيف‌اله خورنكه مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۱۳۲ بررسي اثرتعرضا ت انسا ن ودام برروي سا ختا رجنگلها ي بلوط يا سوج (منطقه پا تا وه ) مسعود يوسفي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۱۳۳ مطا لعه مدل آرشيتكتور وچندرشدي درنها لها ي بلندما زو واثرهرس ,ريشه بر روند رشد طولي خسرو ثاقب‌طالبي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۱۳۴ بررسي روشها ي توليد نها ل ارس poloycarpos Juniperus از طريق كشت با فت اندام زايي مستقيم و غيرمستقيم و مطا لعه سيتوژنتيك آنها محمدحسن جعفري صيادي ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۱۳۵ مطا لعه اكوسيستم ها ي جنگلي غرب ايران درحوزه آبخيزلردگا ن استا ن چها ر محا ل وبختيا ري مرتضي اميدبخش چهارمحال‌بختياري ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۱۳۶ طرح مطا لعه فنولوژي گونه بنه mutica Pistacia دراستا ن كرما ن بيژن پورصفري كرمان ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۳۷ بررسي خصوصيا ت اكولوژيك سمنگ (“tecomella undulata)وارزش اقتصا دي آن دراستا ن بوشهر۰ سيدحسين حسيني بوشهر ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۱۳۸ بررسي اثر خواص فيزيكي شيميايي خاك و كمبود آب بر پژمردگي و مرگ كهور ايراني در نرماشير بم پيمان اسفنديارپور كرمان ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۱۳۹ مطا لعه مقا يسه اي آنا تومي جنس Juniperus(ارس )درايران فريبا شاهمير ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۱۴۰ طرح ملي -بررسي وتعيين پراكنش جغرافيا ئي پسته وحشي درايران محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۴۱ بررسي كمي وكيفي جنگلكا ريها ي پا رك جنگلي لويزان بها رك عبداله زاده تهران ۱۳۸۰-۱۳۷۹
۱۴۲ مطا لعه ,طراحي وسا خت دستگا ه جديدقطروبلنديا ب درختا ن رمضا نعلي خرمي مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۴۳ بررسي عوامل اكولوژيكي موثردرپراكنش با دام sp Amygdalus دراستا ن ايلام جعفر حسين‌زاده ايلام ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۱۴۴ تعيين دورآبيا ري منا سب براي كنا ر,آكاسيا واكاليپتوس دراستا ن بوشهر۰ سيدموسي صادقي بوشهر ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۱۴۵ ارزيا بي كمي وكيفي حفره ها ي زادآوري ايجا دشده درراشستا نها ي گلبند (سري جمند) هوشنگ شهنوازي ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۴۶ بررسي اكولوژيكي وفنولوژي گونه توس دراستا ن تهران هدايت غضنفري تهران ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۴۷ ارزيا بي رشدوعملكرددرختا ن بومي وغيربومي درجنگلكا ريها ي شرق گيلا ن ايرج مسيب نژاد گيلان ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۴۸ طرح ملي ايجا دشبكه قطعا ت بررسي نيمه دائمي درعرصه ها ي جنگلي طبيعي ودست كا شت منوچهر اماني ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۹
۱۴۹ بررسي عوامل موثردرپراكنش جغرافيا يي گونه ها ي پسته وحشي درخراسا ن مصطفي رمضاني خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۵۰ مطا لعه اكوسيستم ها ي جنگلي غرب (زاگرس )استا ن كردستا ن فرزاد منصوري كردستان ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۵۱ ارزيا بي توان اكولوژيك , به منظور مديريت بهينه در حوزه آبخيز سراب دره شهر۰ علي نجفي‌فر ايلام ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۵۲ جداسا زي پا يه ها ي مقا وم به سرما ي viminalis Eucalyptusدراستا ن گيلا ن پژمان پرهيزكار ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۵۳ بررسي رابطه بين خصوصيا ت فيزيكي خا ك و مشخصا ت كمي و كيفي شمشا د در جنگلها ي غرب ما زندران محمد تقي سلطاني‌استرآبادي مازندران ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۱۵۴ طرح ملي اكوسيستمهاي‌جنگلي‌غرب‌ايران (زاگرس )-فا رس كاظم بردبار فارس ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۵۵ طرح بررسي جوامع جنگلها ي حرادرسواحل خليج فا رس ودريا ي عما ن (هرمزگا ن ) محمود ضعيفي هرمزگان ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۱۵۶ بررسي عمق كا شت بذربلوطگونه Q0macrantheraدرارسبا ران سلما ن عبدي آذربايجانشرقي ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۵۷ بررسي اثرات عوامل محيطي روي گونه فندق avellana Corylus – دررويشگا ه ها ي مختلف آن در كشور فرهنگ مراقبي ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۱۵۸ بررسي كمي وكيفي توده ها ي طبيعي پسته وحشي (P0vera) درمنطقه قا زان قا يا (مراوه تپه ) اسدالله كريمي‌دوست گلستان ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۱۵۹ بررسي ميزان موفقيت گونه abies Piceaدرجنگلكا ريها ي استا ن گيلا ن ذوقعلي سياهي‌پور گيلان ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۶۰ بررسي عوامل موثر در پراكنش گونه‌هاي پسته وحشي در استان يزد محمدها دي راد يزد ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۶۱ بررسي تغييرات كمي وكيفي جنگلها ي ما نگرو(حرا)درمنطقه قشم با كمك عكسها ي هوايي سا لها ي ۱۳۷۳و۱۳۴۶ علي مهدوي هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۶۲ بررسي خصوصيا ت رويشگا هي گونه كهور محلي cineraria Prosopis در جنوب سيستا ن و بلوچستا ن مجيد گودآسيا يي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۱۶۳ بررسي ‌اكوفيزيولوژي و بيوشيميائي‌علل زرد شدن تاغ زارهاي‌ دست كاشت‌ ايران (طرح مشترك ‌با سازمان جنگلها و مراتع ) سودابه علي‌احمدكروري ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۷۹
۱۶۴ برآوردرويش گونه زربين درتوده ها ي طبيعي ودست كا شت استا ن گيلا ن با استفا ده ازروش آنا ليزتنه اكبر مهتدي حقي گيلان ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۶۵ طرح ملي مطالعه اكوسيستم‌هاي جنگلي غرب ايران (زاگرس)- كرمانشاه معصومه خان‌‌‌حسني كرمانشاه ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۶۶ بررسي نگرشها ي زيست محيطي در مديريت معا دن كشور۰ بابك شهيدي زندي ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۶۷ زيرطرح مطالعات آنزيمي‌طرح مونيتورينگ بخش جنگل:بررسي آلودگيها ي ناشي‌از بروزجنگ‌خليج ‌فارس در بيولوژي بعضي از درختا ن جنگلي جنوب ايران ۰ سودابه علي‌احمدكروري ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۶۸ مطا لعه رويشگا هها ي سرخداردرحوزه ها ي كليبروايلنگه چا ي ازجنگلها ي ارسبا ران اكبر برزگرقاضي آذربايجانشرقي ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۶۹ بررسي عوامل موثردرپراكنش گونه ها ي پسته وحشي دراستا ن لرستا ن سيد رحمان سهرابي لرستان ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۷۰ فنولوژي گونه ها ي بلوط وبنه درچنگلها ي استا ن ايلام منوچهر طهماسبي ايلام ۱۳۷۵-۱۳۸۰
۱۷۱ شناسا يي‌وطبقه‌بندي‌قارچهاي‌ميكوريزي همزيست باارس‌درسيراچال محمد متيني‌زاده ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۷۲ بررسي‌همزيستي‌درختان‌جنگلي باميكروارگانيسمهادرقالب‌مطالعات‌جامع بيولوژي‌خاكهاي ايران سودابه علي‌احمدكروري ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۰
۱۷۳ توليد نهال كلير ( Cappari sdecidua) در استان هرمزگان غلامرضا دمي‌زاده هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۷۴ مطا لعه برخي ويژگيها ي اكولوژيك ذخا يرژنتيكي جنس زيتون دراستا ن فا رس محمدقاسم اوجي فارس ۱۳۸۰-۱۳۸۰
۱۷۵ بررسي علل ضعف ومرگ وميردرختا ن پا رك جنگلي چشمه ابوالمهدي محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۷۶ بررسي‌احياجنگلهاي‌ارس( طرح جامع مطالعات‌اكولوژي جنسJuniperus در ايران ) سودابه علي‌احمدكروري ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۰
۱۷۷ بررسي عوامل موثردرپراكنش گونه پسته وحشي درزنجا ن محمدرضا گل‌محمدي زنجان ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۷۸ احداث جنگل تحقيقاتي ارسباران و انجام مطالعات زيربنايي عظيم عباسلو آذربايجانشرقي ۱۳۷۲-۱۳۸۰
۱۷۹ بررسي عوامل موثردرپراكنش گونه ها ي پسته وحشي دراستا ن كهگيلويه و بويراحمد عزت الله بهشتي‌فرد كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۸۰ بررسي و تعيين پراكنش جغرافيايي پسته وحشي در استان سيستان و بلوچستان مجيد گودآسيا يي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۸۱ طرح ملي گسترش گونه اكا ليپتوس درنقا ط مختلف ايران (تكثيرجنسي وغير جنسي اكا ليپتوس ها ي مقا وم نسبت به تغييرات محيطي (سرما زدگي )۰۰ – فارس محمدقاسم اوجي فارس ۱۳۷۴-۱۳۸۰
۱۸۲ بررسي فواصل كا شت ۲ گونه درختا ن بومي درمنا طق پا يين بندجنگلها ي مخروبه شما ل محمدنبي قلي‌زاده مازندران ۱۳۶۶-۱۳۸۰
۱۸۳ بررسي عوامل موثردرپراكنش گونه ها ي پ سته وحشي دراستا ن كرما نشا ه يحيي خداكرمي كرمانشاه ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۸۴ ب ررسي شرايطرويشگا هي پسته وحشي (بنه )درمنا طق جنگلي قلا جه وبا ينگا ن وكا ربردGISدرتهيه نقشه ها ي پراكنش اين گونه درمنطقه يحيي خداكرمي كرمانشاه ۱۳۸۰-۱۳۸۰
۱۸۵ بررسي منا سب ترين تراكم وتركيب افراو ون درجنگلكا ري (فا ز اول ) كامبيز اسپهبدي‌باروكلائي مازندران ۱۳۷۵-۱۳۸۰
۱۸۶ بررسي اكولوژي وتا ثيرپا رامترها ي زيست محيطي درميزان رويش وتجديدحيا ت طبيعي گونه آزاد دراستا ن گيلان (بررسي اكولوژي درخت شا ه بلوط) بابا خانجاني‌شيراز گيلان ۱۳۷۵-۱۳۸۰
۱۸۷ آت اكولوژي مقدما تي افراكيكم دراستا ن فا رس مسعود بابائيان فارس ۱۳۸۰-۱۳۸۰
۱۸۸ بررسي وتعيين پراكنش جغرافيا يي پسته وحشي دراستا ن چها رمحا ل و بختيا ري محمود طالبي چهارمحال‌بختياري ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۸۹ طرح پيشا هنگ اصلاح وتوسعه بيشه زارها ي حا شيه رودخا نه ها ي خوزستا ن با گونه ها ي درختي ودرختچه اي سا زگا ربومي وغيربومي ۰ محمدحسن صالحه‌شوشتري خوزستان ۱۳۷۱-۱۳۸۰
۱۹۰ ارزيابي اثرات بهره برداري معادن سنگ ساختماني بر منابع طبيعي وضعيت اقتصادي، اجتماعي منطقه چگني كيانفر پيامني لرستان ۱۳۷۷-۱۳۸۰
۱۹۱ بررسي روشها ي مختلف كشت گونه ها ي درختي ودرختچه اي وسا زگا ري اين گونه ها در شرايطديم درشيبها ي جنوبي كوه عون بن علي تبريز اكبر برزگرقاضي آذربايجانشرقي ۱۳۷۴-۱۳۸۱
۱۹۲ بررسي عوامل موثردرپراكنش پسته وحشي دراستا ن سمنا ن داريوش قربانيان سمنان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۹۳ مطا لعه اكوسيستم ها ي جنگلي غرب ايران (زاگرس )استا ن چها رمحا ل وبختيا ري حسن جهانبازي‌گوجاني چهارمحال‌بختياري ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۹۴ بررسي ومقا يسه كمي وكيفي توده ها ي طبيعي ودست كا شت توسكا درغرب ما زندران علي كيان مازندران ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۱۹۵ احداث كلكسيون پسته ها ي وحشي دربا غ گيا هشنا سي ملي ايران ۰ يحيي دهقان‌شوركي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۹۶ مطا لعه علل فيزيولوژيكي پوكي ميوه بنه subsp atlantica Pistacia دراستا ن تهران يحيي دهقان‌شوركي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۹۷ طرح ملي گسترش گونه اكاليپتوس در نقاط مختلف ايران (تكثيرجنسي و غير جنسي اكاليپتوس‌ هاي مقاوم نسبت به تغييرات محيطي ,سرمازدگي )- گيلان۰ بابا خانجاني‌شيراز گيلان ۱۳۷۴-۱۳۸۱
۱۹۸ طرح جا مع بررسي گونه هاي مختلف اكاليپتوس در ايران از نقطه نظر,استقرار تكثيرجنسي و غيرجنسي اكاليپتوس هاي مقا وم نسبت به تغييرات محيطي نظير- سامي باوي خوزستان ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۹۹ بررسي عوامل موثردرپراكنش گونه ها ي پسته وحشي دراستا ن بوشهر جواد رشيدي بوشهر ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۲۰۰ طرح جنگلداري مدل درجنگل تحقيقا تي واز محمد اميني ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۲۰۱ تدوين مشخصا ت جنگل شنا سي گونه ها ي درختي ودرختچه يي ايران شهلا صفياري ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۸۱
۲۰۲ طرح ملي تعيين رويش قطري درختا ن ودرختچه ها ي جنگلي ايران عليرضا ميربادين ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۸۱
۲۰۳ بررسي نيا زها ي اكولوژيكي گونه با رانك torminalis Sorbus درجنگلها ي سنگده كامبيز اسپهبدي‌باروكلائي مازندران ۱۳۷۵-۱۳۸۱
۲۰۴ طرح ملي بررسي وتعيين پراكنش جغرافيا يي پسته وحشي دراست ا ن اردبيل يونس رستمي‌كيا اردبيل ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۲۰۵ بررسي فنولوژي گونه بلوط ايراني دراستا ن فا رس سيدماجد حسامي فارس ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۲۰۶ طرح‌ملي‌گسترش‌گونه اكاليپتوس در نقاط‌مختلف ايران ـ تكثيرجنسي‌وغيرجنسي‌اكاليپتوس‌هاي مقاوم نسبت به تغييرات‌محيطي (خشكي,سرمازدگي ) سودابه علي‌احمدكروري ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۱
۲۰۷ فنولوژي سه گونه بلوط (برودار,ما زودار,ويول ) درجنگلها ي استا ن كردستا ن فيروز مرداني كردستان ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۲۰۸ بررسي نقش‌جنگلكاري‌دراحياءاكوسيستم هاي‌جنگلي‌آسيب‌ديده ازجنگ‌خليج فارس(پروژه‌مونيتورينگ ) هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۲۰۹ تعيين سيكل بذر دهي گونه راش براسا س مطا لعه و آنا ليز تنه و گروهها ي زادآوري در راشستا نها ي گرگا ن سيدزيداله ميركاظمي گلستان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۲۱۰ بررسي اثر كودهاي مختلف بر رشد و جذب عناصر معدني نهالها در نهالستانهاي دو منطقه كلوده و شهرپشت احمد رحماني ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۲۱۱ بررسي جوامع گيا هي وضعيت فيزيكوشيميا يي خا ك وسا ختا رجنگل به منظورانتخا ب شيوه جنگل شنا سي منا سب اسدا۰۰ه متاجي ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۲۱۲ بررسي عوامل موثردرپراكنش گونه ها ي پسته وحشي دراستا ن تهران عبدالصمد كليدري تهران ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۲۱۳ طرح ملي تحقيقا ت كا ربردي آزما يش جنگلكا ري با درختا ن چندمنظوره در حوزه ها ي آبخيزواراضي جنگلي رها شده درخراسا ن عبا س زارع زاده خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۲۱۴ طرح بررسي جا مع جنگلها ي حرا(ما نگرو)درسواحل وجزايرخليج فا رس ودريا ي عما ن شهلا صفياري ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۱
۲۱۵ جداسازي‌وشناسائي‌ميكروارگانيسمهاي‌محلول‌كننده فسفات ازخاكهاي‌جنگلي:واز مريم تيموري ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۱
۲۱۶ بررسي عوامل موثردرپراكنش گونه ها ي پسته وحشي در استا ن مركزي حجت ا… زاهدي پور مركزي ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۲۱۷ بررسي عوامل اكولوژيكي موثردرپراكنش پسته وحشي (بنه )دراستا ن كردستا ن بهروز فاني كردستان ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۲۱۸ تحقيقا ت كا ربردي آزما يش جنگلكا ري با درختا ن چندمنظوره درحوزه ملي آبخيزواراضي جنگلي رها شده سطح استا ن سمنا ن حيدر شرفيه سمنان ۱۳۷۲-۱۳۸۱
۲۱۹ بررسي ومقا يسه كشت خا لص وآميخته بلوط(بلندما زو)با شش گونه همراه بومي جنگلها ي ما زندران دررويشگا هها ي بلوطمنطقه نور عزت اله ابراهيمي مازندران ۱۳۷۳-۱۳۸۲
۲۲۰ طرح ملي تحقيقا تي كا ربردي آزما يش جنگلكا ري با درختا ن چندمنظوره در حوزه آبخيزاراضي رها شده استا ن مركزي ضيا ء آزدو مركزي ۱۳۷۲-۱۳۸۲
۲۲۱ بررسي تنوع ژنتيكي راش L0 orientalis Fagusوتعيين ارتبا طآن بربرخي ويژگيها ي فيزيولوژيكي ,بيوشيميا يي ومورفولوژيكي راش درراشستا نها ي ۰۰۰ پروين صالحي‌شا‌نجا‌ني ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۲۲۲ احداث با غ بذربا گونه ها ي ون ونمداربصورت نها لي وپيوندي درچمستا ن نور عزت اله ابراهيمي مازندران ۱۳۷۳-۱۳۸۲
۲۲۳ سازگاري برخي گونه‌هاي سوزني برگ در حوزه جنگلهاي ارسباران سلما ن عبدي آذربايجانشرقي ۱۳۶۷-۱۳۸۲
۲۲۴ بررسي‌كشت ديم برخي ازگونه ها ي درختي ودرختچه اي بااستفا ده ازروشها ي مختلف‌ذخيره آب باران محمد فرحناك‌غازاني آذربايجانشرقي ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۲۲۵ بررسي عوامل موثر درپراكنش گونه ها ي پسته وحشي ايران محمد فتاحي ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۸۲
۲۲۶ بررسي وتعيين ميزان رويش قطري گونه ها ي مهم جنگلي منطقه گرگا ن وگنبد سيدزيداله ميركاظمي گلستان ۱۳۷۴-۱۳۸۲
۲۲۷ طرح ملي تحقيقات كاربردي جنگلكاري با درختان چندمنظوره در حوضه‌هاي آبخيز و اراضي رها شده همدان (گردو و بادام ) مصطفي زارعي‌لطفيان همدان ۱۳۷۳-۱۳۸۲
۲۲۸ بررسي عوامل موثر در پراكنش پسته وحشي استان كرمان ارسلان شكرچيان كرمان ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۲۲۹ طرح پيشا هنگ گونه ها ي مختلف درختي ودرختچه اي بومي وغيربومي در منطقه رامهرمز نجف نجفي خوزستان ۱۳۶۸-۱۳۸۲
۲۳۰ بررسي تا ثيرتواما ن فا صله كا شت وتنك كردن درجنگلكا ريها ي گونه دارتا لا ب ذوقعلي سياهي‌پور گيلان ۱۳۷۰-۱۳۸۲
۲۳۱ بررسي كا شت درختا ن چندمنظوره ديم با استفا ده ازهرزآب دردامنه ها ي شيبدار منطقه ما رگون علي ملايي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۲۳۲ احداث با غ بذرگونه ها ي مهم تجا ري وصنعتي بصورت نها لي وپيوندي محمود دستمالچي ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۸۲
۲۳۳ اثرفشردگي خا ك دررشدوريشه دواني نها ل زيتون درشرايطگلخا نه اي واستقرار اوليه درمزرعه حسين سردابي ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۲
۲۳۴ كاربرد آزمايش جنگلكاري با درختان چندمنظوره در حوزه‌هاي آبخيز و اراضي جنگلي رها شده (استان فارس) محمدقاسم اوجي فارس ۱۳۷۴-۱۳۸۲
۲۳۵ بهره وري گلدانها ي توربي (گيا ه كودي )درتوليدنها ل درختا ن ودرختچه ها ي جنگلي دردونها لستا ن دردومنطقه مرطوب ونيمه مرطوب استا ن گيلا ن كامبيز يوسفي گيلان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۲۳۶ بررسي سا زگا ري سوزني برگا ن مهم جها ن درمنطقه ارتفا عي ميا نبندسا ري سيدعلي اكبر رضايي‌طالشي مازندران ۱۳۶۸-۱۳۸۳
۲۳۷ آزما يش پيشا هنگ گونه ها ي درختي مقا وم به خشكي دراراضي گسترش سيلاب سيدمرتضي مرتضوي‌جهرمي فارس ۱۳۷۱-۱۳۸۳
۲۳۸ آزمايش جنگلكاري با درختان چند منظوره در حوضه‌هاي آبخيز و اراضي جنگلي رها شده استان كرمان ارسلان شكرچيان كرمان ۱۳۷۴-۱۳۸۳
۲۳۹ بررسي وتعيين ميزان رويش قطري گونه ها ي مهم جنگلي استا ن گيلان ذوقعلي سياهي‌پور گيلان ۱۳۷۴-۱۳۸۳
۲۴۰ جمع آوري ,شنا سا يي گونه ها وارقا م بامبودراستا ن گيلان مسعود امين املشي گيلان ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۲۴۱ تعيين منا سبترين تراكم وتا ريخ كا شت بذرافرا(پلت ) وتوسكا ي ييلاقي در نها لستا ن سيف‌اله خورنكه مازندران ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۲۴۲ بررسي نحوه پا سخ قلمه‌هاي‌مختلفpolycarpos Juniperus به تيمارهاي‌مختلف هورموني,نوري مصطفي خوشنويس ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۲۴۳ ارزيا بي بهينه ومستمربراكوسيستم جنگلها ي شما ل كشوربا بكا رگيري داده ها ي ما هواره اي وسيستم اطلاعا ت جغرافيا ئي (Gls) خسرو ميرآخورلو ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۲۴۴ آزما يش جنگلكا ري با درختا ن چندمنظوره و احداث كلكسيون ارقا م منا سب زيتون در استا ن قزوين ۰ احمد كاظمي قزوين ۱۳۷۳-۱۳۸۳
۲۴۵ طرح ملي جنگلكا ري پيشا هنگ سواحل جنوب كشور (استا ن سيستا ن وبلوچستا ن ) علي‌اكبر عامري سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۲۴۶ بررسي وضعيت تغذيه اي درختا ن ودرختچه ها ي با غ گيا هشنا سي ملي ايران احمد رحماني ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۲۴۷ بررسي مقايسه اي استقرار ۲۰گونه درختي ودرختچه اي دراراضي‌خشك شور قليادر شرايط با بادشكن وبدون بادشكن درمنطقه مرزي چات گنبد اسدالله كريمي‌دوست گلستان ۱۳۷۴-۱۳۸۳
۲۴۸ بررسي تا ثيرشدت ها ي مختلف تنك كردن به افزايش كميت وبهبودكيفيت محصول درجنگلها ي دست كا شت يوسف گرجي بحري مازندران ۱۳۶۸-۱۳۸۳
۲۴۹ تعيين عوامل موثر بر نحوه اجراي طرحهاي تحقيقاتي منابع طبيعي در موسسه تحقيقات جنگلها ومراتع محمدحسن قاسمي ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۲۵۰ طرح ملي تعيين سيكل بذردهي گونه ها ي جنگلي ايران عليرضا ميربادين ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۸۳
۲۵۱ طراحي الگوي توسعه اقتصا دي -اجتما عي جنگل تحقيقا تي واز شهباز يزداني ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۲۵۲ بررسي تراكم منا سب مسيرها ي چوب كشي درتراكم ها ي مختلف جا ده ها ي جنگلي بمنظور انتخا ب بهترين روش چوب كشي سيدرضا مصطفي‌نژاد مازندران ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۲۵۳ بررسي علل ريزش زود هنگا م بذر درختا ن زبا ن گنجشك در منا طق خزري و ارسبا ران فرهنگ مراقبي ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۲۵۴ تحقيقا ت كا ربردي جنگلكا ري با درختا ن چندمنظوره درحوضه ها ي آبخيزومنا طق مستعدجنگلكا ري استا ن اصفها ن (درختا ن با دام ) حيدرعلي دانشور اصفهان ۱۳۷۵-۱۳۸۴
۲۵۵ بررسي تا ثيرفا صله كا شت درجنگلكا ريها ي گونه توسكا ي قشلاقي درروش شا خه زاد۰ ايرج مسيب نژاد گيلان ۱۳۷۱-۱۳۸۴
۲۵۶ طرح ملي جنگلكاري پيشاهنگ سواحل‌جنوب كشور هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۸۴
۲۵۷ بررسي امكا ن احيا ء جنگلها ي بنه ازطريق كشت مستقيم بذرونها ل مجتبي حمزه پور فارس ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۲۵۸ اثرها ي گونه كهورآمريكا يي (سمر)juliflora” “Prosopisبرگونه ها ي بومي وبرخي خواص شيميا يي خا ك دراستا ن هرمزگا ن كيان نجفي‌تيره‌شبانكاره هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۲۵۹ پرورش جست گروهها ي جوان و نوجوان در جنگلها ي شا خه زاد بلوط استا ن لرستا ن به منظوركا هش تعدادجستها و تمركز رشد در جستها ي با قيما نده داريوش مهديفر لرستان ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۲۶۰ كشت گروهي ازمهمترين وسريع الرشدترين‌درختان صنعتي جهان درچمستان نور سيدرضا مصطفي‌نژاد مازندران ۱۳۶۷-۱۳۸۴
۲۶۱ بررسي علل خشكيدگي تدريجي سرونقره اي دراستا ن قم حسين توكلي نكو قم ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۲۶۲ طرح ملي آلومتري گونه افراپلت دراكوسيستم ها ي طبيعي جنگلها ي استا ن گيلا ن ذوقعلي سياهي‌پور گيلان ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۲۶۳ آزمايش جمع آوري ارقام گردو جهت احداث كلكسيون و جنگل كاري در جنگل تحقيقاتي ارسباران اكبر برزگرقاضي آذربايجانشرقي ۱۳۷۳-۱۳۸۴
۲۶۴ طرح ملي مطا لعه اكوسيستم ها ي جنگلي غرب ايران (زاگرس )كهگيلويه وبويراحمد مسعود يوسفي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۲۶۵ بررسي تغييرات مرزفوقا ني جنگلها ي شما ل كشوربا استفا ده ازداده ها ي ما هواره اي دراستا ن ما زندران بهنوش جعفري مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۲۶۶ بررسي تغييرات مرز فوقاني جنگلهاي شمال كشور با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي در استانهاي مازندران، گلستان، گيلان و اردبيل خسرو ميرآخورلو ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۲۶۷ بررسي تا ثيرنور(نوركا مل ,سا يه ونيم سا يه )برزنده ما ني جنگلكا ري با بذر بنه فرهاد جهانپور لرستان ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۲۶۸ آزما يش جنگلكا ري درختا ن ودرختچه ها ي چندمنظوره (انجير,زيتون ,گردو دراستا ن كهگيلويه وبويراحمد محسن صداقتي‌نسب كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۲-۱۳۸۴
۲۶۹ بررسي تغييرات مرز فوقاني جنگلهاي شمال كشور با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي در استان اردبيل يونس رستمي‌كيا اردبيل ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۲۷۰ تعيين مشخصا ت خا ك درارتبا طبا جوامع گيا هي درقسمتي ازجنگلها ي منطقه واز (زيرحوزه ۱و۲)درمنطقه ما زندران منوچهر زرين‌كفش ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۲۷۱ بررسي تغييرات مرزفوقا ني جنگلها ي شما ل كشوربا استفا ده ازداده ها ي ما هواره اي دراستا ن گيلان مسعود امين املشي گيلان ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۲۷۲ بررسي تغييرات مرزفوقا ني جنگلها ي شما ل كشوربا استفا ده ازداده ها ي ما هواره اي دراستا ن گلستا ن اسدالله كريمي‌دوست گلستان ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۲۷۳ بررسي تا ثيرازت وفسفربرروي رشدونموونيزتوسعه كا نا ل ها ي صمغ وميزان و تركيبا ت آن درنها ل ها ي بنه يحيي دهقان‌شوركي ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۲۷۴ طرح ملي جنگلكا ري پيشا هنگ سواحل جنوب كشوراستا ن هرمزگا ن غلامرضا دمي‌زاده هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۲۷۵ تعيين ميزان بذربلوطدركلا سه ها ي قطري مختلف وشرايطرويشگا هي متفا وت در هكتا ر حسين قرباني ايلام ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۲۷۶ تحقيقات كاربردي آزمايش جنگلكاري با درختان چندمنظوره در حوزه آبخيز و اراضي جنگلهاي رها شده در استان تهران مجيد الماسي تهران ۱۳۷۶-۱۳۸۴
۲۷۷ آزما يش جنگلكا ري با ارقا م مختلف گونه ها ي چند منظوره گردووبا دام در اراضي جنگلي استا ن كردستا ن فيروز مرداني كردستان ۱۳۷۵-۱۳۸۴
۲۷۸ بررسي و شناسايي مناطق مستعد درختكاري با دام ديم در استان همدان از طريق مطالعات اكولوژيك محمدمهدي معياري همدان ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۲۷۹ بررسي تنك كردن يا روشن كردن درتوده ها ي جوان (۱۱سا له ) دست كا شت پلت دراما مزاده عبداله (آمل ) مجيد حسني ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۸۵
۲۸۰ تحقيقا ت كا ربردي آزما يش جنگلكا ري زيتون دراستا ن بوشهر۰ جواد رشيدي بوشهر ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۲۸۱ امكا ن احيا ء جنگلها ي ارس (Juniperus)استا ن خراسا ن ازطريق كشت خا لص ارس و آميخته آن با گونه ها ي پيشا هنگ منطقه ابراهيم خسروجردي خراسان رضوي ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۲۸۲ مقا يسه درصدزنده ما ني دوگونه بنه atlantica Pistaciaوكلخونگ (khinjuk Pistacia)تحت تا ج پوشش ها وشرايطنوري متفا وت درجنگلها ي ۰۰۰ مسعود يوسفي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۲۸۳ بررسي شيوه‌هاي موجود و تعيين اقتصادي‌ترين روش جمع آوري بذر، توليد نهال و انتقال به عرصه در گونه‌هاي مهم پهن برگ در جنگلهاي شمال محمدباقر خدايي ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۲۸۴ مطا لعه دينا ميك جنگل درطرح جنگداري نكا -ظا لمرود محمد اميني مازندران ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۲۸۵ آزما يش جنگلكا ري درختا ن چندمنظوره در ايستگا ه ما هنشا ن استا ن زنجا ن طه مجيدي زنجان ۱۳۷۹-۱۳۸۵
۲۸۶ تا ثيربا كتريها ي محلول كننده فسفا ت برفيزيولوژي (تغذيه ورشد) افرا(پلت ) مريم تيموري ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۸۷ آزما يش سازگاري با گونه‌هاي سوزني برگ در استان همدان مصطفي زارعي‌لطفيان همدان ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۲۸۸ بررسي فنولوژي گونه بنه دراستا ن فا رس كاظم بردبار فارس ۱۳۷۹-۱۳۸۵
۲۸۹ آلومتري گونه درختي راش درمنطقه جنگلي نوشهروبهشهر روشن‌علي فرجي‌پول مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۹۰ بررسي اثرتنك كردن در افزايش كمي و كيفي توده‌هاي دست كاشت كاج تهران Pinuseldqrica0Medw در مناطق گليداغي ـ قپان و كريم ايشان محمدرضا لساني گلستان ۱۳۷۲-۱۳۸۵
۲۹۱ آزما يش جنگلكا ري با درختا ن چندمنظوره درحوزه ها ي آبخيزواراضي استا ن لرستا ن رضا كرميان لرستان ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۲۹۲ شنا سا يي وجمع آوري وارزيا بي گونه ها ي Ziziphusوارقا م مرغوب ازاستا نها ي جنوبي پيوندآنها برروي پا يه ها ي بذري به منظورايجا دكنا رستا ن دربا غ گيا ه محمدحسن عصاره خوزستان ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۲۹۳ پرورش جست گروههاي جوان و نوجوان در جنگلهاي شاخه‌زاد بلوط مريوان بهروز فاني كردستان ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۲۹۴ بررسي سا زگا ري درختا ن چندمنظوره براي معرفي درمنا طق معتدل استا ن ايلام (ارقا م مختلف زيتون ) جعفر حسين‌زاده ايلام ۱۳۷۵-۱۳۸۵
۲۹۵ مقا يسه دقت وهزينه آما ربرداري منظم وتصا دفي با قطعا ت نمونه دايره اي وروش آما ربرداري ترانسكت با خط نمونه ها ي داراي درخت ثا بت درجنگلها ي بلوط غرب علي‌اصغر زهره‌وندي كرمانشاه ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۲۹۶ بررسي اثر فواصل كاشت روي كميت و كيفيت چوب درخت گردو juglans regia در چمستان نور سيدعلي اكبر رضايي‌طالشي مازندران ۱۳۷۲-۱۳۸۵
۲۹۷ بررسي‌نيازرويشگاهي‌برخي‌ازدرختان‌جنگلي‌ايران(كيكم )-چهارمحال وبختياري حسن جهانبازي‌گوجاني چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۲۹۸ تعيين دورآبيا ري منا سب براي گونه ها ي كنا ر,واكا سيا سا ليسينا و درايستگا ه تحقيقا تي ترويجي ,آموزشي آبخوان دهلران منوچهر طهماسبي ايلام ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۲۹۹ جمع آوري ومقا يسه چندژنوتيپ با دام خوراكي مقا وم به خشكي وسرما دراستا ن كرما نشا ه به منظورجنگلكا ري با دوروش جمع آوري وذخيره نزولات جوي علي‌اصغر زهره‌وندي كرمانشاه ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۳۰۰ آزما يش جنگلكا ري با درختا ن ودرختچه ها ي چندمنظوره درمنا طق مستعد استا ن يزد۰ محمدها دي راد يزد ۱۳۷۹-۱۳۸۵
۳۰۱ بررسي فنولوژي گونه راش درراشستا نها ي گرگا ن سيدزيداله ميركاظمي گلستان ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۳۰۲ طرح ملي احداث باغ بذر گونه‌هاي جنگلي مهم تجارتي ‌و صنعتي بصورت نهال پيوندي در جنگلهاي ايران (ارسباران) عظيم عباسلو آذربايجانشرقي ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۳۰۳ تعيين منا سبترين زما ن جنگلكا ري با گونه بلندما زودرجنگلها ي اسا لم بابا خانجاني‌شيراز گيلان ۱۳۷۳-۱۳۸۵
۳۰۴ مطالعه و بررسي آثار آگروفارستري (جنگل و كشاورزي) درمنطقه يخكش در جهت ارايه يك الگوي مناسب براي عمران روستايي، حفاظت و احياي جنگلهاي شمال علي يخكشي مازندران ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۳۰۵ آلومتري گونه بلوطبلندما زو سيدزيداله ميركاظمي گلستان ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۳۰۶ مطا لعه اكوسيستم ها ي جنگلي غرب ايران (زاگرس )ـا ستا ن كرما ن بيژن پورصفري كرمان ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۳۰۷ شبكه قطعا ت بررسي نيمه دائمي درجنگلها ي طبيعي استا ن همدان شهرام هاشمپور همدان ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۳۰۸ اثر تغييرات فيزيكي و شيميايي خاك ناشي از دخالت انسان و دام بر زادآوري راشستانهاي منطقه خورگام استان گيلان كامبيز يوسفي گيلان ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۰۹ بررسي‌نيازرويشگاهي‌برخي‌ازدرختان‌جنگلي‌ايران(بلوط ايراني)-فارس كاظم بردبار فارس ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۱۰ بررسي‌نيازرويشگاهي‌برخي‌ازدرختان‌جنگلي‌ايران(گلابي‌وحشي)-فارس مجتبي حمزه پور فارس ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۱۱ بررسي‌ نياز رويشگاهي‌ برخي‌ از درختان ‌جنگلي‌ ايران (اوري‌و لور)- اردبيل يونس رستمي‌كيا اردبيل ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۳۱۲ بررسي منا سب ترين تركيب وتراكم افرا و ون درجنگلكا ري (فا زدوم ) كامبيز اسپهبدي‌باروكلائي مازندران ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۳۱۳ اثر جنگلكاري گونه‌هاي مختلف اكاليپتوس بر پوشش گياهي كف عرصه و خصوصيات فيزيكي و شيميايي و حاصلخيزي خاك حسين سردابي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۱۴ مطالعه اكوسيستم هاي جنگلي غرب ايران (زاگرس) استان لرستان سيد رحمان سهرابي لرستان ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۳۱۵ بررسي‌نيازرويشگاهي‌برخي‌ازدرختان‌جنگلي‌ايران (بادامك)-مركزي غلامرضا گودرزي مركزي ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۱۶ بررسي روشها ي احيا ء عرصه ها ي تخريب يا فته دانگها ي زادآوري درشورآب توسكا چا ل يوسف گرجي بحري مازندران ۱۳۸۱-۱۳۸۶
۳۱۷ شناسايي پرونانسهاي گونه راش و بلوط در جنگلهاي هيركاني تيمور رستمي‌شاهراجي گيلان ۱۳۷۶-۱۳۸۶
۳۱۸ احيا ي جنگلها ي بنه ازطريق قرق با اعما ل زادآوري طبيعي ومصنوعي محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۳۱۹ بررسي‌ نياز رويشگاهي ‌برخي ‌از درختان‌ جنگلي ‌ايران (دارماز و و كيكم)-كرمانشاه يحيي خداكرمي كرمانشاه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۲۰ بررسي اكولوژي كنا ردراستا ن فا رس سيدمرتضي مرتضوي‌جهرمي فارس ۱۳۷۹-۱۳۸۶
۳۲۱ بررسي‌نيازرويشگاهي‌برخي‌ازدرختان‌جنگلي‌ايران(محلب)-ايلام منوچهر طهماسبي ايلام ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۲۲ بررسي ‌نياز رويشگاهي‌ برخي‌ از درختان ‌جنگلي ‌ايران (اوري)- سمنان حيدر شرفيه سمنان ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۳۲۳ بررسي‌نيازرويشگاهي‌برخي‌ازدرختان‌جنگلي‌ايران (آلبالو وحشي و زالزالك)-كرمانشاه معصومه خان‌‌‌حسني كرمانشاه ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۳۲۴ طرح مطالعه اكوسيستم هاي جنگلي غرب استان آذربايجان غربي (زاگرس) علي خداكريمي آذربايجانغربي ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۳۲۵ بررسي نقش عوامل ژنتيكي در فرم ظاهري ‌درخت ‌راش‌ استانهاي‌ گيلان، مازندران‌ و گلستان پروين صالحي‌شا‌نجا‌ني ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۳۲۶ بررسي ‌نياز رويشگاهي ‌برخي‌ از درختان ‌جنگلي ‌ايران (گيلاس‌وحشي)-گلستان سيدزيداله ميركاظمي گلستان ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۲۷ بررسي‌نيازرويشگاهي‌برخي‌ازدرختان‌جنگلي‌ايران (بلوط ايراني‌وگلابي‌وحشي)-كرمانشاه علي‌اصغر زهره‌وندي كرمانشاه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۲۸ طرح ملي آلومتري گونه ها ي درختي راش ,افراپلت ,بلوط,توسكا وممرزدر اكوسيستم ها ي جنگلي شما ل مجيد حسني ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۶
۳۲۹ طرح ملي آزما يش جنگلكا ري با درختا ن ودرختچه ها ي چندمنظوره درمنا طق مختلف ايران حسين سردابي ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۶
۳۳۰ شناسايي و جمع آوري پايه‌هاي مختلف انجير در استان لرستان به منظور استفاده از پايه‌هاي برتر در جنگلكاري آزمايشي ديم رضا كرميان لرستان ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۳۳۱ بررسي تغييرات سطح جنگلهاي ارسباران بين‌سالهاي ۶۶ تا ۸۰ با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي و مقايسه با عمليات ميداني و ارتباط ‌اين تغييرات با شرايط توپوگرافي ومناطق انسان شناخت محمد فرحناك‌غازاني آذربايجانشرقي ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۳۲ طرح ملي مطالعه اكوسيستم‌هاي جنگلي غرب ايران (زاگرس) در استان ايلام علي نجفي‌فر ايلام ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۳۳۳ ارزيا بي اثرات اعما ل مديريت طرح جنگلكا ري كا مفيروز محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۳۳۴ بررسي ‌نياز رويشگاهي ‌برخي‌ از درختان ‌جنگلي‌ ايران (گيلاس‌وحشي-گيلان) بابا خانجاني‌شيراز گيلان ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۳۳۵ بررسي و مقايسه ميزان رشد و توليد سه گونه سوزني برگ سازگار شده در سواحل شرق درياي خزر در آزمايش پيشاهنگ سيف‌اله خورنكه مازندران ۱۳۷۳-۱۳۸۷
۳۳۶ بررسي استفاده از روش زمين آمار در برآورد موجودي در جنگلكاريها رضا اخوان ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۳۷ احياي جنگلهاي ‌ارس (Juniperus) ايران ‌ا‌ز طريق نهالكاري ‌و بذركاري ‌در استانهاي ‌تهران، خراسان، گلستان، اردبيل، هرمزگان و چهارمحال و بختياري مصطفي خوشنويس ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۳۸ بررسي تاثير قرق در تحول پوشش گياهي جنگلهاي كيكم، بنه و ارس كرمان ارسلان شكرچيان كرمان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۳۹ بررسي و تعيين مناسب ترين روشهاي غني سازي (احياي مصنوعي) توده‌هاي مخروبه بلند مازو در جنگل واز كرمعلي ذبيحي مازندران ۱۳۸۲-۱۳۸۷
۳۴۰ بررسي ‌نياز رويشگاهي‌ برخي‌ از درختان‌ جنگلي‌ ايران (كلير و چوج)- هرمزگان غلامرضا دمي‌زاده هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۴۱ بررسي نياز رويشگاهي برخي از درختان جنگلي ايران َAmygdalus scoparia (بادامشك) در استان خراسان رضوي مصطفي رمضاني خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۴۲ احياء جنگلهاي‌ ارس (Juniperus) ايران ‌ا‌ز طريق‌ نهالكاري‌ و بذركاري ‌در استان‌چهارمحال ‌و بختياري حسن جهانبازي‌گوجاني چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۴۳ نقش شدت‌هاي مختلف نور در رشد و نمو نهالهاي بلوط ايراني علي نجفي‌فر ايلام ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۴۴ ارزيابي بيولوژيكي (مجموعه ميكرو ارگانيسمها و قارچهاي ميكوريزي) بستر ارس محمد متيني‌زاده ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۴۵ بررسي تاثير شدتهاي تنك كردن برخصوصيات كمي و كيفي توسكاي قشلاقي در منطقه جلگه‌اي غرب گيلان بابا خانجاني‌شيراز گيلان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۴۶ بررسي‌نيازرويشگاهي‌برخي‌ازدرختان‌جنگلي‌ايران (توسكاي‌ييلاقي)-گيلان ارسلان همتي گيلان ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۴۷ بررسي ومقا يسه كشت خا لص وآميخته بلوط(بلندما زو)با شش گونه همراه بومي جنگلها ي ما زندران دررويشگا هها ي بلوط چمستا ن نور عزت اله ابراهيمي مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۴۸ طرح ملي‌جنگلكاري پيشاهنگ‌كشور (زيرپروژه‌خودكفايي‌موادسلولزي) هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۷
۳۴۹ احياء جنگلهاي ‌ارس (Juniperus) ايران ‌ا‌ز طريق‌ نهالكاري ‌و بذركاري ‌در استان ‌گلستان اسدالله كريمي‌دوست گلستان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۵۰ بررسي ‌نياز رويشگاهي ‌برخي‌ از درختان‌ جنگلي‌ ايران (آزاد)- گلستان ناصر مهاجر گلستان ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۵۱ بررسي سازگاري سوزني برگان مهم جهان در منطقه ارتفاعي ميان بند جنگلهاي نكاء شيرزاد محمدنژادكياسري مازندران ۱۳۷۳-۱۳۸۷
۳۵۲ بررسي‌نيازرويشگاهي‌برخي‌ازدرختان‌جنگلي‌ايران(بارانك‌وزبان‌گنجشك‌وچتنه )-آذربايجانشرقي توحيد ابراهيمي گجوئي آذربايجانشرقي ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۵۳ بررسي توسعه جنگلهاي مانگرو با كاشت گونه‌هاي حرا marina Avicenna و چندل Rhizophora در سواحل و خورهاي استان هرمزگان مجيد حسني ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۵۴ بررسي ابزار و ارتفاع برش شاخه زاد و هدايت پرورشي جست گروهها در درختان دست كاشت اكاليپتوس كاملدولنسيس ۹۶۱۶ در استان خوزستان محمدحسن صالحه‌شوشتري خوزستان ۱۳۸۲-۱۳۸۷
۳۵۵ بررسي‌ نياز رويشگاهي‌ برخي ‌از درختان‌ جنگلي ‌ايران (كيكم‌ و سفيدكركو وگيلاس ‌وحشي)-آذربايجاشرقي اكبر برزگرقاضي آذربايجانشرقي ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۵۶ بررسي نياز آبي اكاليپتوس E.camaldulensis با استفاده از آزمايشهاي لايسيمتري محمدها دي راد يزد ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۵۷ بررسي سازگاري ‌سوزني برگان مهم‌ جهان در منطقه ارتفاعي پايين بند جنگلهاي نكا شيرزاد محمدنژادكياسري مازندران ۱۳۷۳-۱۳۸۷
۳۵۸ احياء جنگلهاي ‌ارس (Juniperus) ايران‌ ا‌ز طريق‌ نهالكاري ‌و بذركاري‌ در (ايستگاه سيراچال) مصطفي خوشنويس ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۵۹ بررسي سازگاري سوزني‌برگان مهم جهان در سه منطقه شمال ايران (اسالم) ارسلان همتي گيلان ۱۳۶۸-۱۳۸۷
۳۶۰ بررسي امكان استقرار نهالهاي كلير Capparis dceidua در استان هرمزگان غلامرضا دمي‌زاده هرمزگان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۶۱ بررسي‌ نياز رويشگاهي ‌برخي‌ از درختان ‌جنگلي ‌ايران (اوري)-مازندران عزت اله ابراهيمي مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۳۶۲ احياءجنگلهاي‌ارس(Juniperus) ايران‌ا‌زطريق‌نهالكاري‌و بذركاري‌دراستان‌خراسان مصطفي رمضاني خراسان رضوي ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۶۳ بررسي اجراي تنك كردن در توده‌هاي دست كاشت جوان افرا و توسكاي ييلاقي در جنگل تنكابن محمدنبي قلي‌زاده مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۶۴ احياءجنگلهاي‌ارس(Juniperus) ايران‌ا‌زطريق‌نهالكاري‌و بذركاري‌در استان‌هرمزگان غلامرضا دمي‌زاده هرمزگان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۶۵ بررسي سوزني برگان مهم جهان در جنگلهاي شمال ايران (نوشهر) محمدنبي قلي‌زاده مازندران ۱۳۶۸-۱۳۸۷
۳۶۶ مطالعه تحولات جنگل‌شناسي در توده ميانسال كاج تدا يوسف گرجي بحري مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۶۷ احياء جنگلهاي ‌ارس (Juniperus) ايران ‌ا‌ز طريق‌ نهالكاري ‌و بذركاري ‌در استان‌ اردبيل رسول نيكخواه بهرامي اردبيل ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۶۸ بررسي بخشي از تنوع زيستي (شامل ماكرو ارگانيسم‌ها و عناصر گياهي) در سطح جنگكاريها (سوزني‌برگ و پهن‌برگ) و جنگلهاي طبيعي منطقه پايين‌بند نكا -مازندران شيرزاد محمدنژادكياسري مازندران ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۳۶۹ بررسي طرز تربيت دانه‌زاد ناهمسال (برش شبه تك گزيني) براي دستيابي به زادآوري ايده‌آل در راشستانهاي استان گلستان ناصر مهاجر گلستان ۱۳۸۲-۱۳۸۷
۳۷۰ بررسي استقرارگونه ها ي درختي ودرختچه اي درعرصه ها ي تخريب شده معا دن سنگ منطقه چگني (ارژن,بادامك,داغداغان,بلوط) سيد رحمان سهرابي لرستان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۳۷۱ بررسي شدتهاي مختلف تنك كردن بر افزايش كيفيت و كميت محصول در جنگلهاي دست كاشت پيسه‌آ و مطالعه ميزان موفقيت آن در منطقه اسالم ذوقعلي سياهي‌پور گيلان ۱۳۷۴-۱۳۸۸
۳۷۲ بررسي سازگاري سه زيرگونه اكاليپتوس Eucalyptus globulus در استان گلستان (۱ فاز اول) سيدزيداله ميركاظمي گلستان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۷۳ بررسي ‌سازگاري ‌و عملكرد پرونانسهاي‌ گونه‌هاي ‌صنعتي ‌اكاليپتوس‌ در نواحي‌ مختلف ‌اكولوژيكي ‌ايران ‌گلستان اسدالله كريمي‌دوست گلستان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۷۴ بررسي بيوماس (علوفه‌ائي و خشبي) سازگارترين لگومينوزهاي درختي و درختچه‌اي قابل استفاده در تثبيت بيولوژيكي عرصه‌هاي شنزار شمال غرب رودخانه كرخه محمدحسن صالحه‌شوشتري خوزستان ۱۳۷۹-۱۳۸۸
۳۷۵ بررسي اثر جنگلكاري گونه‌هاي سريع الرشد اكاليپتوس در جذب آلودگيهاي ناشي از جنگ خليج فارس در جنوب كشور(خوزستان) محمدحسن صالحه‌شوشتري خوزستان ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۳۷۶ بررسي صدمات بهره برداري در قالب مديريت پايدار جنگل در طرح جنگلداري نكا- ظالمرود سيدرضا مصطفي‌نژاد مازندران ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۷۷ بررسي‌ سازگاري‌ و عملكرد پرونانسهاي‌ گونه‌هاي ‌صنعتي‌ اكاليپتوس‌ در نواحي ‌مختلف‌ اكولوژيكي ‌ايران (كرمان) پيمان اسفنديارپور كرمان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۷۸ مقايسه طرز تربيت دانه‌زاد ناهمسال (برش شبه تك‌گزيني) و دانه‌زاد همسال (برشهاي پناهي) براي دست‌يابي به زادآوري ايده‌آل در راشستانهاي خزري مجيد حسني ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۸۸
۳۷۹ بررسي اثر فاصله كاشت بر كشت مخلوط بلند مازو و ممرز كرمعلي ذبيحي مازندران ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۸۰ تعيين مناسبترين فاصله كاشت درخت افرا (پلت) ذوقعلي سياهي‌پور گيلان ۱۳۷۴-۱۳۸۸
۳۸۱ بررسي اثر كودهاي مختلف شيميايي و دامي بر رشد سه‌ گونه نهال جنگلي در نهالستانهاي مرتفع و مقايسه رشد آنها پس از انتقال به عرصه احمد رحماني ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۸۲ بررسي‌ سازگاري ‌و عملكرد پرونانسهاي‌ گونه‌هاي‌ صنعتي ‌اكاليپتوس‌ در نواحي ‌مختلف‌ اكولوژيكي ‌ايران ( قم) حسين توكلي نكو قم ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۸۳ فنولوژي گونه بنه pistscia atlantica در استان كردستان فيروز مرداني كردستان ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۳۸۴ بررسي ‌نياز رويشگاهي ‌برخي‌ از درختان‌ جنگلي ‌ايران خسرو ثاقب‌طالبي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۸۵ آت‌ اكولوژي گونه‌هاي گازرخ، پير و كلير و بررسي ‌شيوه‌هاي‌ احياء رويشگاه‌ و جنگلكاري گازرخ

هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۳۸۶ بررسي تغذيه گياهي، نيازهاي كودي (نوع كود، عناصر ماكرو و ميكرو) و تاثير آن برعملكرد گل و اسانس و تركيبات موثر گل محمدي احمد رحماني ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۸۷ تغييرات مكاني و برآورد موجودي جنگلكاريها با روش ژئواستاتيستيك در جنگلهاي خزري ايران رضا اخوان ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۳۸۸ مطالعه و ارزيابي جنگل‌شناسي جنگل‌كاريهاي سنواتي سوزني‌برگ در غرب مازندران (نوشهر) يوسف گرجي بحري مازندران ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۸۹ بررسي نيازهاي رويشگاهي کنار و شيشم در استان خوزستان پدرام غديري‌پور خوزستان ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۳۹۰ جنگلکاري پيشاهنگ کشور گيلان (پيلمبرا) ذوقعلي سياهي‌پور گيلان ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۳۹۱ شناسايي پايه هاي مناسب اكاليپتوس در ايران و بررسي امكان استقرار آنها در شرايط اكوسيستم حاشيه كوير مركزي حسين توكلي نكو قم ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۹۲ بررسي‌فراگيرگونه‌هاي‌سازگاراكاليپتوس‌درايران‌بانگرش‌كاربردي(فازاول) محمدحسن عصاره ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۳۹۳ بررسي توسعه و كاشت مانگروها در مناطق مختلف سواحل خليج فارس (هرمزگان) عبدالحميد حاجبي هرمزگان ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۳۹۴ بررسي‌ سازگاري‌ و عملكرد پرونانسهاي‌ گونه‌هاي‌ صنعتي‌ اكاليپتوس در نواحي ‌مختلف‌ اكولوژيكي ‌ايران (يزد) محمدها دي راد يزد ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۳۹۵ مطالعه‌ي اثر ميزان آبياري بر استقرار، زنده‌ماني و رشد بلوط مديترانه‌اي (Quercusliex) در منطقه دوآب مرزن‌آباد يوسف گرجي بحري مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۳۹۶ تعيين اراضي‌قابل‌توسعه‌جنگلهاي‌مانگرو سواحل جنوب ايران با استفاده از داده هاي ماهواره اي و GIS

(بوشهر)

جواد رشيدي بوشهر ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۹۷ كشت نهالهاي با مبدا قلمه و بذر هوهوباي(جوجوبا) پرمحصول سازگار شده در جهرم و مقايسه آنها از نظر مقاومت به خشكي و سرما سيدمرتضي مرتضوي‌جهرمي فارس ۱۳۸۱-۱۳۸۹
۳۹۸ آت اكولوژي و فنولوژي گونه كلير (Capparis deciduas) در هرمزگان غلامرضا دمي‌زاده هرمزگان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۳۹۹ بررسي وضعيت زادآوري بنه در مناطق جنگلي استان فارس محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۴۰۰ بررسي‌ سازگاري‌ و عملكرد پرونانسهاي ‌گونه‌هاي ‌صنعتي‌ اكاليپتوس‌ در نواحي‌ مختلف‌ اكولوژيكي ‌ايران حسين سردابي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۰۱ بررسي سازگاري گونه آبيس گرنديس در مناطق ميانبند و جلگه‌اي جنگلهاي شمال علي اقتصادي ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۴۰۲ بررسي روشهاي مناسب احياء و بهره برداري توده‌هاي شاخه‌زاد بلوط در استان چهارمحال و بختياري حسن جهانبازي‌گوجاني چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۰-۱۳۸۹
۴۰۳ بررسي شيوه‌هاي توليد نهال گازرخ (هرمزگان) عبدالحميد حاجبي هرمزگان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۴۰۴ جنگلکاري پيشاهنگ کشور- مازندران (چمستان) هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۰۵ اثر تاريخ كاشت و پوشش كرت روي كاهش خسارات سرماي ديررس در نهال ‌گونه‌هاي‌ ون ‌و افرا كامبيز اسپهبدي‌باروكلائي مازندران ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۴۰۶ تعيين اراضي قابل توسعه جنگلهاي مانگرو سواحل جنوب ايران با استفاده از داده هاي ماهواره اي و GIS خسرو ميرآخورلو ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۰۷ بررسي سازگاري گونه آبيس گرنديس در مناطق ميانبند و جلگه‌اي جنگلهاي شمال(گيلان) ذوقعلي سياهي‌پور گيلان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۴۰۸ بررسي ‌سازگاري‌ و عملكرد پرونانسهاي ‌گونه‌هاي ‌صنعتي ‌اكاليپتوس‌ در نواحي مختلف ‌اكولوژيكي ‌ايران (اردبيل) يونس رستمي‌كيا اردبيل ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۰۹ جنگلکاري پيشاهنگ کشور هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۱۰ بررسي توسعه و كاشت مانگروها در مناطق مختلف سواحل خليج فارس (بوشهر) جواد رشيدي بوشهر ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۱۱ بررسي جنگلكاري گونه‌هاي پيشاهنگ در استان بوشهر سيدموسي صادقي بوشهر ۱۳۸۰-۱۳۸۹
۴۱۲ بررسي اثر جنگلكاري گونه‌هاي سريع الرشد اكاليپتوس در جذب آلودگيهاي ناشي از جنگ خليج فارس در جنوب كشور(بوشهر) سيدموسي صادقي بوشهر ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۱۳ بررسي‌سازگاري‌وعملكردپرونانسهاي‌گونه‌هاي‌صنعتي‌اكاليپتوس‌درنواحي‌مختلف‌اكولوژيكي‌ايران‌

(مازندران)

روشن‌علي فرجي‌پول مازندران ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۱۴ آت اكولوژي و فنولوژي گونه پير محمد يوسف آچاك سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۴۱۵ بررسي و تعيين مناسبترين روش استقرار بنه P.atlantica به منظور احيا پوشش گياهي و جنگلكاري درحوزه‌هاي آبخيزداري پراكنش طبيعي استان سمنان داريوش قربانيان سمنان ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۱۶ تعيين رويش جوامع راشستان وبلوط-ممرزستان استان مازندران محمد اميني مازندران ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۱۷ بررسي‌سازگاري و عملكرد پرونانسهاي‌ گونه‌هاي‌ صنعتي‌ اكاليپتوس‌در نواحي‌مختلف‌اكولوژيكي ‌ايران‌ لرستان رضا كرميان لرستان ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۱۸ بررسي اثر جنگلكاري گونه‌هاي سريع الرشد اكاليپتوس درجذب‌آلودگيهاي‌ناشي‌از جنگ‌خليج فارس‌در جنوب كشور حسين سردابي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۱۹ بررسي سازگاري گونه آبيس گرنديس در مناطق ميانبند و جلگه‌اي جنگلهاي شمال(مازندران) عزت اله ابراهيمي مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۴۲۰ بررسي ‌سازگاري‌ و عملكرد پرونانسهاي‌ گونه‌هاي ‌صنعتي ‌اكاليپتوس‌ در نواحي‌مختلف‌ اكولوژيكي ‌ايران (ايلام) جعفر حسين‌زاده ايلام ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۲۱ احداث باغ بذر ون و نمدار بصورت نهالي و پيوندي در چمستان نور عزت اله ابراهيمي مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۴۲۲ آت اكولوژي و فنولوژي گونه گازرخ در سيستان و بلوچستان محمد يوسف آچاك سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۴۲۳ بررسي ‌سازگاري‌ و عملكرد پرونانسهاي ‌گونه‌هاي ‌صنعتي ‌اكاليپتوس‌ در نواحي‌ مختلف ‌اكولوژيكي‌ ايران (فارس) مجتبي حمزه پور فارس ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۲۴ تعيين اراضي قابل توسعه جنگلهاي مانگرو سواحل جنوب‌ايران‌بااستفاده از داده‌هاي‌ماهواره‌اي‌و GIS (هرمزگان) محمود آباده هرمزگان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۲۵ بررسي رويشگاههاي بادامچه در استان قم به منظور دستيابي به اصلي ترين عامل اکولوژيک در ظهور آنها حسين توكلي نكو قم ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۲۶ بررسي‌سازگاري‌وعملكردپرونانسهاي‌گونه‌هاي‌صنعتي‌اكاليپتوس‌درنواحي‌مختلف‌اكولوژيكي‌ايران‌-بوشهر سيدموسي صادقي بوشهر ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۲۷ مطالعه آت اکولوژي گونه‌ انار شيطان در استان کرمان بيژن پورصفري كرمان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۲۸ جنگلكاري و احياء رويشگاه گازرخ در استان سيستان – بلوچستان محمد يوسف آچاك سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۴۲۹ جنگلكاري و احياء رويشگاه گازرخ در استان هرمزگان غلامرضا دمي‌زاده هرمزگان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۴۳۰ آت اكولوژي و فنولوژي گونه گازرخ ( Moringa peregerina) در هرمزگان غلامرضا دمي‌زاده هرمزگان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۴۳۱ بررسي توسعه و كاشت مانگروها در مناطق مختلف سواحل خليج فارس (بوشهر-هرمزگان) مجيد حسني ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۴۳۲ بررسي‌ سازگاري‌ و عملكرد پرونانسهاي ‌گونه‌هاي ‌صنعتي‌ اكاليپتوس‌ در نواحي‌ مختلف‌ اكولوژيكي ‌ايران‌-مركزي غلامرضا گودرزي مركزي ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۳۳ بررسي ‌سازگاري‌ و عملكرد پرونانسهاي‌ گونه‌هاي‌ صنعتي ‌اكاليپتوس ‌در نواحي‌مختلف ‌اكولوژيكي ‌ايران

(خراسان)

مصطفي رمضاني خراسان رضوي ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۴۳۴ طرح جامع جنگل تحقيقاتي بنه (پسته وحشي) محمدقاسم اوجي فارس ۱۳۷۶-۱۳۹۰
۴۳۵ تکثير غير جنسي سفيد پلت( Popolus caspica) از طريق تحريک قلمه ساقه در رويشگاههاي استان گيلان پژمان پرهيزكار ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۴۳۶ برآورد توليد بذر گونه‌هاي مختلف بلوط جنگلهاي ايران با استفاده از روشهاي مختلف بصري و تله‌گذاري

(فارس)

كاظم بردبار فارس ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۳۷ بررسي تغييرات شدت نور در تيپ‌هاي مختلف جنگل‌هاي طبيعي و مصنوعي منطقه هيركاني خسرو ثاقب‌طالبي ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۰
۴۳۸ اثر تردد اسكيدرهاي چرخ لاستيكي در استقرار نهال در عرصه برداشتگاه سيدرضا مصطفي‌نژاد مازندران ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۴۳۹ برآورد ميزان ترسيب كربن در توده‌هاي شاخه‌زاد بلوط كامفيروز استان فارس كاظم بردبار فارس ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۴۰ بررسي تاثير ميكرو ارگانيسمهاي خاك در افزايش جوانه‌زني بذور برخي درختان جنگلي با تاكيد بر غني‌سازي توده‌‌هاي جنگلي مريم تيموري ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۴۴۱ بررسي‌امکان کشت و سازگاري گونه جديد بامبو (Phyllostachys pubescence ) در اراضي جلگه اي شهرستان آستارا مسعود امين املشي گيلان ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۴۲ احياء جنگل زربين حسن آباد از طريق كمك به استقرار زاد آوري طبيعي روشن‌علي فرجي‌پول مازندران ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۴۴۳ برآورد توليد بذر گونه‌هاي مختلف بلوط جنگلهاي ايران با استفاده از روشهاي مختلف بصري و تله‌گذاري

(باغ گياه شناسي ملي ايران)

پريسا پناهي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۴۴ بررسي امكان استفاده از اراضي شور شمال كشور در توليد چوب با گونه هاي مناسب اسدالله كريمي‌دوست گلستان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۴۴۵ بررسي، تهيه و تنظيم وضعيت فعلي ذخائر توارثي جنگل‌هاي ايران مصطفي جعفري ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۰
۴۴۶ برآورد توليد بذر گونه‌هاي مختلف بلوط جنگلهاي ايران با استفاده از روشهاي مختلف بصري و تله‌گذاري(كردستان) مهدي پورهاشمي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۴۷ بررسي‌ سازگاري ‌و عملكرد پرونانسهاي ‌گونه‌هاي‌ صنعتي‌ اكاليپتوس در نواحي‌ مختلف‌ اكولوژيكي ‌ايران (تهران) حسين سردابي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۹۰
۴۴۸ برآورد توليد بذر گونه‌هاي مختلف بلوط جنگلهاي ايران با استفاده از روشهاي مختلف بصري و تله‌گذاري

(گلستان)

اسدالله كريمي‌دوست گلستان ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۴۹ تاثير تراكم نهال و رژيم آبياري بر كيفيت نهال افرا و استقرار آن در عرصه كاشت سيف‌اله خورنكه مازندران ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۴۵۰ برآورد توليد بذر گونه‌هاي مختلف بلوط جنگلهاي ايران با استفاده از روشهاي مختلف بصري و تله‌گذاري مهدي پورهاشمي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۵۱ بررسي همزيستي ميکوريزي در سه گونه از آويشن محمد متيني‌زاده ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۵۲ بررسي و مقايسه توان بيولوژي بستر اکوسيستمهاي تخريب‌يافته و سالم جنگلي راشستان‌هاي شمال ايران محمد متيني‌زاده ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۵۳ برآورد توليد بذر گونه‌هاي مختلف بلوط جنگلهاي ايران با استفاده از روشهاي مختلف بصري و تله‌گذاري

(كرمانشاه)

مهدي پورهاشمي كرمانشاه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۵۴ بررسي و مقايسه جميعت باكتريهاي موثر در چرخه نيتروژن در اکوسيستمهاي تخريب يافته و سالم جنگلي راشستان‌هاي شمال ايران مريم تيموري ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۵۵ برآورد توليد بذر گونه‌هاي مختلف بلوط جنگلهاي ايران با استفاده از روشهاي مختلف بصري و تله‌گذاري

(اردبيل)

يونس رستمي‌كيا اردبيل ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۴۵۶ بررسي اثرات مختلف تنك كردن در توده‌هاي جوان بلند مازو و گونه‌هاي همراه در طرح جنگلداري لوه ناصر مهاجر گلستان ۱۳۷۹-۱۳۹۰
۴۵۷ بررسي علل خشكيدگي درختان بلوط ايراني در جنگلهاي کازرون استان فارس مجتبي حمزه پور فارس ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۴۵۸ بررسي همزيستي ميكوريزي در چند گونه درختي و درختچه‌اي جنگلهاي هيركانين و زاگرس و توليد نهالهاي ميكوريزي ارس و بنه فاز اول: قارچهاي ميكوريزي آربسكولار محمد متيني‌زاده ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۴۵۹ تحليل استنادي مقالات چاپ شده در مجله علمي- پژوهشي تحقيقات جنگل و صنوبر ايران در سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ خسرو ثاقب‌طالبي ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۱
۴۶۰ بررسي و مقايسه ارتباط بين پوشش گياهي و خصوصيات خاک در اکوسيستمهاي تخريب‌يافته و سالم راشستان‌هاي شمال ايران(گيلان) بيت‌اله امانزاده گيلان ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۴۶۱ مطالعه ديناميك جنگل در طرح جنگلداري نكا-ظالمرود(فازدوم) محمد اميني مازندران ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۶۲ شناخت ويژگي‌هاي مناسب راشستانهاي شمال كشور براي اعمال جنگلشناسي نزديك به طبيعت (شيوه تك‌گزيني)- (مطالعه موردي: منطقه كلاردشت) پژمان پرهيزكار ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۶۳ شناخت ويژگي‌هاي مناسب راشستانهاي شمال كشور براي اعمال جنگلشناسي نزديك به طبيعت (شيوه تك‌گزيني)-گلستان سيدزيداله ميركاظمي گلستان ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۶۴ تحقيق و بررسي در تغييرات اقليمي واقع شده در مناطق مختلف ايران (استان تهران) بر مبناي روش گاهشناسي درختان کهنسال مصطفي جعفري ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۴۶۵ شناخت ويژگي‌هاي مناسب راشستانهاي شمال كشور براي اعمال جنگلشناسي نزديك به طبيعت (شيوه تك‌گزيني)-مازندران) محمد اميني مازندران ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۶۶ مطالعه ي پرورش گروه هاي نهال جوان در ناحيه ي احياشده دانگ تجديدنسل جنگل شوراب نوشهر يوسف گرجي بحري مازندران ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۶۷ بررسي وضعيت رشد نهالهاي تغذيه شده در نهالستان با کودهاي مختلف پس از انتقال به عرصه جنگل احمد رحماني ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۴۶۸ بررسي و مقايسه ارتباط بين پوشش گياهي و خصوصيات خاک در اکوسيستمهاي تخريب‌يافته و سالم راشستان‌هاي شمال ايران(مازندران) رضا مهدوي مازندران ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۴۶۹ طرز تربيت دانـه‌زاد ناهمسال (برش تك‌گزيني) و دانه‌زاد همسال (برشهاي پناهي) براي دستيابي به زادآوري در راشستانهاي براي منطقه صفارود رامسر مجيد حسني ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۹۱
۴۷۰ بررسي مناسبترين فاصله كاشت درخت بلوط (بلند مازو) ارسلان همتي گيلان ۱۳۷۲-۱۳۹۱
۴۷۱ بررسي و مقايسه عناصر غذايي موجود در برگ درختان راش در اکوسيستمهاي تخريب شده و سالم راشستان‌هاي شمال ايران احمد رحماني ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۴۷۲ بررسي عملكرد گونه اكاليپتوس در نواحي مختلف اكولوژيكي سمنان (با نگرش کاربردي) حيدر شرفيه سمنان ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۷۳ شناخت ويژگي‌هاي مناسب راشستانهاي شمال كشور براي اعمال جنگلشناسي نزديك به طبيعت (شيوه تك‌گزيني)- (بررسي الگوي مكاني درختان) رضا اخوان ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۷۴ بررسي اكولوژي، استقرار و رويش گونه صنعتي استبرق در مناطق آلوده استان فارس سيدمرتضي مرتضوي‌جهرمي فارس ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۷۵ شناخت ويژگي‌هاي مناسب راشستانهاي شمال كشور براي اعمال جنگلشناسي نزديك به طبيعت (شيوه تك‌گزيني)-گيلان) بيت‌اله امانزاده گيلان ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۴۷۶ مقايسه دو روش آماري «طبقه بندي خوشه اي» و «تصادفي سيستماتيك» از نظر ميزان دقت برآورد حجم سرپا، تعداد درخت و تعيين ساختار توده هاي جنگلي مازندران محمد اميني مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۴۷۷ ارزيابي كمي و كيفي برخي فاكتورهاي اكوفيزيولوژيك جنگلكاريهاي انجام شده در مرز فوقاني سنگده (بندبن) سيدعلي اكبر رضايي‌طالشي مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۴۷۸ ارزيابي مديريت مشارکتي و مديريت دولتي درحفاظت اکولوژيک و پايداري منابع طبيعي (مطالعه در سري‌هاي ۳ شيلر و سري‌هاي ۳ و ۴ بخش هشت نکا- ظالمرود) مجيد لقمانپور ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۱
۴۷۹ مدلسازي سيستم‌هاي مختلف بهره‌برداري جنگل با استفاده از تکنيک شبکه عصبي مصنوعي هادي بياتي مازندران ۱۳۹۲-۱۳۹۲
۴۸۰ بررسي كاربرد زمين آمار به منظور برآورد و نقشه سازي موجودي سرپا در جنگلهاي مديريت نشده خزري ايران رضا اخوان ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۴۸۱ احياي جنگل‌هاي ارس از طريق كاشت بذر و نهال (فاز دوم) – استان اردبيل رسول نيكخواه بهرامي اردبيل ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۸۲ بررسي پراکنش جغرافيايي و نيازهاي رويشگاهي گونه نادر Myrtus communis در استان ايلام علي نجفي‌فر ايلام ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۴۸۳ بررسي تاثير تنك كردن بر رويش جست گروههاي بلوط ايراني (Quercus brantii) در جنگلهاي استان لرستان داريوش مهديفر لرستان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۸۴ بررسي اثر ميزان آبياري و تركيب خاك بر زنده ماني و رشد نهالهاي ارس Juniperus excelsa )) مطالعه موردي ارتفاعات جنوب مشهد ابراهيم خسروجردي خراسان رضوي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۸۵ مطالعه الگوي مكاني درختان شاخه‌زاد بلوط در جنگل‌هاي مريوان فرزاد منصوري كردستان ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۴۸۶ شناخت، معرفي و بررسي رويشگاه، تكثير و ايجاد ذخيره گاه و تهيه اطلس درختان كهنسال ايران در ۱۵ استان كشور و ثبت اطلاعات اين درختان، و معرفي اين درختان در سطح ملي و جهاني مصطفي خوشنويس ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۸۷ بررسي تاثير راهكار هاي مختلف جهت زادآوري و استقرار بنه ( pistacia atlantica ) علي‌اصغر زهره‌وندي كرمانشاه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۴۸۸ احياي جنگل‌هاي ارس از طريق كاشت بذر و نهال (فاز دوم) مصطفي خوشنويس ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۸۹ بررسي بهترين روش بذر كاري با توجه به عمق كاشت با گونه‌هاي بومي استان كهگيلويه و بويراحمد مسعود يوسفي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۹۰ احياي جنگل‌هاي ارس از طريق كاشت بذر و نهال (فاز دوم) ـ مطالعات استان خراسان رضوي مصطفي رمضاني خراسان رضوي ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۴۹۱ احياي جنگل‌هاي ارس از طريق كاشت بذر و نهال (فاز دوم) – استان هرمزگان غلامرضا دمي‌زاده هرمزگان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۹۲ بررسي طرز تربيت دانه‌زاد ناهمسال (برش شبه تك گزيني) براي دستيابي به زادآوري ايده آل در راشستانهاي اسالم بيت‌اله امانزاده گيلان ۱۳۷۹-۱۳۹۲
۴۹۳ تاثير تنك كردن بر رويش جست گروههاي بلوط ايراني (Quercus brantii) در جنگلهاي استان كرمانشاه يحيي خداكرمي كرمانشاه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۹۴ مطالعه ژنتيكي و ارزيابي جمعيتهاي موجود گز روغني در جهت توليد انبوه نهال از پايه هاي برتر و گسترش رويشگاههاي آن در کشور هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۹۵ بررسي اکوفيزيولوژيک درختان آلوده به دارواش در سري کليج کلاي منطقه جنگلي سنگده سيدعلي اكبر رضايي‌طالشي مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۴۹۶ ارزيابي کمي و کيفي ساختار توده هاي دچار خشکيدگي بلوط در جنگلهاي استان ايلام جعفر حسين‌زاده ايلام ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۴۹۷ مطالعه ساختار توده‌هاي شاخه‌زاد بلوط جنگل‌هاي مريوان مهدي پورهاشمي ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۴۹۸ بررسي روشهاي مناسب احياء و غني سازي توده هاي بلوط ايراني در استان فارس(فاز اول) كاظم بردبار فارس ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۹۹ احياي جنگل‌هاي ارس از طريق كاشت بذر و نهال (فاز دوم) – ايستگاه سيراچال) مصطفي خوشنويس ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۵۰۰ بررسي تأثير هيدروژل و آبياري بر زنده‌ماني و رشد نهال گونه بلوط ايراني غرس شده روي دو دامنه‌ي غربي و شرقي در ايستگاه جنگل تحقيقاتي دار بادام كرمانشاه احمد توكلي كرمانشاه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۵۰۱ نيازهاي رويشگاهي و الگوي پراكنش سه گونه بلوط (Quercus brantii, Quercus infectoria, Quercus libani در مناطق كمتر دست خورده و مقايسه با مناطق دست خورده در استانهاي كردستان و كرمانشاه معصومه خان‌‌‌حسني كرمانشاه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۵۰۲ شناسايي و پهنه‌بندي توده‌هاي خشكيدگي جنگل‌هاي بلوط در استان ايلام با استفاده ازGIS و RS محمدرضا جعفري ايلام ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۵۰۳ تعيين و ارزيابي ميزان كاربرد معيارها و شاخصهاي مديريت پايدار جنگل و تدوين سيستم پايش در رويشگاههاي طبيعي مصطفي جعفري ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۵۰۴ بررسي سازگاري و عملكرد پروونانس هاي گونه هاي صنعتي اكاليپتوس در نواحي مختلف اكولوژيكي ايران (فاز دوم)- مطالعات استان اردبيل يونس رستمي‌كيا اردبيل ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۰۵ بررسي اثرات تغييرات اقليمي بر برخي گونه هاي درختي در اكوسيستمهاي جنگلي خزري و تدوين برنامه کاهش (Mitigation) و تطبيق و سازگاري (Adaptation) در اين اکوسيستمها مصطفي جعفري ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۵۰۶ اثر تنک کردن بر رشد و تنوع گونه هاي درختي درجنگلکاري جوان بلند مازو – فاز اول شهرام كيادليري مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۰۷ بررسي تغييرات پوشش‌گياهي و خاک عرصه هاي آتش گرفته جنگلي در دوره هاي زماني محتلف

(شهرستان مريوان)

بهروز فاني كردستان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۰۸ بررسي سازگاري برخي از پهن‌برگان و سوزني‌برگان مهم جهان در شمال كشور (مازندران منطقه چمستان نور: گونه ژنكو و چند گونه كاج) كامبيز اسپهبدي‌باروكلائي مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۰۹ بررسي خصوصيات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي درختان بلوط ايراني در توده هاي دچار زوال بلوط احمد حسيني ايلام ۱۳۹۲-۱۳۹۳
۵۱۰ بررسي امکان بهبود استقرار و رشد سه گونه بومي بلوط، بنه و داغداغان با استفاده از روش ذخيره نزولات بانکت هلالي در استان ايلام جعفر حسين‌زاده ايلام ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۱۱ بررسي تأثير شدتهاي تنک کردن بر خصوصيات کمي و کيفي توسکاي قشلاقي در منطقه جلگه اي غرب گيلان بابا خانجاني‌شيراز گيلان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۱۲ بررسي سازگاري و عملكرد پروونانس هاي گونه هاي صنعتي اكاليپتوس در نواحي مختلف اكولوژيكي ايران (فاز دوم)- مطالعات استان لرستان رضا كرميان لرستان ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۱۳ جنگلكاري پيشاهنگ كشور (فاز دوم)- مطالعات موردي استان مازندران هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۱۴ بررسي سازگاري برخي از پهن‌برگان و سوزني‌برگان مهم جهان در شمال كشور (گيلان منطقه ميانبند اسالم) ارسلان همتي گيلان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۱۵ بررسي سازگاري و عملكرد پروونانس هاي گونه هاي صنعتي اكاليپتوس در نواحي مختلف اكولوژيكي ايران (فاز دوم)- مطالعات استان تهران حسين سردابي ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۱۶ بررسي سازگاري برخي از پهن‌برگان و سوزني‌برگان مهم جهان در شمال كشور (مازندران-منطقه زاغمرز) سيف‌اله خورنكه مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۱۷ بررسي سيستمهاي مختلف بهره برداري از جنگل از نظر هزينه‌هاي توليد و ميزان خسارات وارده بر جنگل(خاك، تجديد حيات و درختان سرپا) با توجه به شيوه هاي جنگلشناسي مورد اجرا علي اقتصادي ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۱۸ بررسي سازگاري برخي از پهن‌برگان و سوزني‌برگان مهم جهان در شمال كشور(مازندران-منطقه‌چمستان نور: خانواده كاج) شيرزاد محمدنژادكياسري مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۱۹ بررسي سازگاري برخي از پهن‌برگان و سوزني‌برگان مهم جهان در شمال كشور(مازندران منطقه لاجيم ـ ميانبند) سيدعلي اكبر رضايي‌طالشي مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۲۰ ناحيه‌بندي گردشگري طبيعي بر اساس مدل‌هاي تفرج در جنگل‌هاي زاگرس (استان ايلام) علي نجفي‌فر ايلام ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۵۲۱ پايش و ارزيابي جنگلکاريهاي انجام شده در طرح جامع مديريت آب و خاک البرز سيدعلي اكبر رضايي‌طالشي مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۲۲ آزمايش پيشاهنگ گونه‌هاي مختلف پهن برگ وسوزني برگ در استان فارس مجتبي حمزه پور فارس ۱۳۷۹-۱۳۹۳
۵۲۳ بررسي سازگاري برخي از پهن‌برگان و سوزني‌برگان مهم جهان در شمال كشور(مازندران منطقه چمستان نور: خانواده سرو) سيدرضا مصطفي‌نژاد مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۲۴ بررسي سازگاري برخي از پهن‌برگان و سوزني‌برگان مهم جهان در شمال كشور (مازندران-ميانبند نكا(ونمك)) شيرزاد محمدنژادكياسري مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۲۵ بررسي سازگاري و عملكرد پروونانس هاي گونه هاي صنعتي اكاليپتوس در نواحي مختلف اكولوژيكي ايران (فاز دوم) – مطالعات استان بوشهر جواد رشيدي بوشهر ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۲۶ بررسي سازگاري برخي از پهن‌برگان و سوزني‌برگان مهم جهان در شمال كشور (مازندران منطقه چمستان نور: شيردار، پلت) سيف‌اله خورنكه مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۲۷ بررسي سازگاري و عملكرد پروونانس هاي گونه هاي صنعتي اكاليپتوس در نواحي مختلف اكولوژيكي ايران (فاز دوم)- مطالعات استان فارس مجتبي حمزه پور فارس ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۲۸ ناحيه‌بندي گردشگري طبيعي بر اساس مدل‌هاي تفرج در جنگل‌هاي زاگرس (استان‌ فارس) كاظم بردبار فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۵۲۹ بررسي وضعيت عناصر غذايي در بخشهاي مختلف پيکره درختان بلوط در توده هاي دچار خشکيدگي احمد حسيني ايلام ۱۳۹۲-۱۳۹۳
۵۳۰ ناحيه‌بندي گردشگري طبيعي بر اساس مدل‌هاي تفرج در جنگل‌هاي زاگرس (استان‌هاي فارس، ايلام و کرمانشاه) خسرو ميرآخورلو ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۵۳۱ بررسي سازگاري و عملكرد پروونانس هاي گونه هاي صنعتي اكاليپتوس در نواحي مختلف اكولوژيكي ايران (فاز دوم)- مطالعات استان يزد محمدها دي راد يزد ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۳۲ شناخت وضعيت اجتماعي، معيشتي و مشاركتي جوامع روستايي و عشايري ساكن در محدوده مناطق خطر آتش‌سوزي جنگل مورد مطالعه: استان‌هاي گلستان، كردستان و چهارمحال و بختياري سيدجعفر سيداخلاقي ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۵۳۳ بررسي سازگاري برخي از پهن‌برگان و سوزني‌برگان مهم جهان در شمال كشور (مازندران-منطقه پائين بندنكا (كوهساركنده)) شيرزاد محمدنژادكياسري مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۳۴ بررسي سازگاري و عملكرد پروونانس هاي گونه هاي صنعتي اكاليپتوس در نواحي مختلف اكولوژيكي ايران (فاز دوم)- مطالعات استان مازندران روشن‌علي فرجي‌پول مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۳۵ ناحيه‌بندي گردشگري طبيعي بر اساس مدل‌هاي تفرج در جنگل‌هاي زاگرس (استان‌ کرمانشاه) يحيي خداكرمي كرمانشاه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۵۳۶ بررسي تأثير شوري بر رشد نهالهاي گياه جتروفا و تعيين ميزان تحمل به شوري آن احمد رحماني ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۵۳۷ بررسي سازگاري برخي از پهن‌برگان و سوزني‌برگان مهم جهان در شمال كشور (گيلان -منطقه بالابند اسالم) ارسلان همتي گيلان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۳۸ تأثير تيمارهاي پرورشي جست‌گروه‌ها بر برخي شاخص‌هاي فيزيولوژيکي جست گروه‌هاي بلوط در جنگلهاي مريوان محمد متيني‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۵۳۹ جنگلكاري پيشاهنگ كشور (فاز دوم)- مطالعات موردي استان گيلان بيت‌اله امانزاده گيلان ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۴۰ تعيين مناسبترين‌و اقتصادي ترين‌دورآبياري براي‌سه گونه زبان‌گنجشك،داغدغان و بنه‌در شمال‌استان ايلام منوچهر طهماسبي ايلام ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۴۱ بررسي سازگاري و عملكرد پروونانس هاي گونه هاي صنعتي اكاليپتوس در نواحي مختلف اكولوژيكي ايران (فاز دوم)- مطالعات استان قم حسين توكلي نكو قم ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۴۲ بررسي سازگاري و عملكرد پروونانس هاي گونه هاي صنعتي اكاليپتوس در نواحي مختلف اكولوژيكي ايران (فاز دوم)- مطالعات استان خراسان رضوي مصطفي رمضاني خراسان رضوي ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۴۳ بررسي سازگاري برخي از پهن‌برگان و سوزني‌برگان مهم جهان در شمال كشور (مازندران -منطقه پاسند) سيف‌اله خورنكه مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۴۴ بررسي سازگاري برخي از پهن‌برگان و سوزني‌برگان مهم جهان در شمال كشور (گيلان منطقه پائين بند اسالم) ارسلان همتي گيلان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۴۵ آزمايش سازگاري گونه هاي سوزني برگ به منظور افزايش تنوع گونه ها در شهرستان ساوه غلامرضا گودرزي مركزي ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۴۶ آزمايش سازگاري گونه هاي سوزني برگ جديد در بخشهاي مختلف فضاي سيز شهر مشهد به منظور ايجاد تنوع گونه اي عليرضا زارع خراسان رضوي ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۴۷ بررسي سازگاري و عملكرد پروونانس هاي گونه هاي صنعتي اكاليپتوس در نواحي مختلف اكولوژيكي ايران (فاز دوم)- مطالعات استان ايلام جعفر حسين‌زاده ايلام ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۴۸ بررسي سازگاري برخي از پهن‌برگان و سوزني‌برگان مهم جهان در شمال كشور (مازندران – چمستان نور: بلندمازو، نمدار، داغداغان و گردو) كرمعلي ذبيحي مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۵۴۹ بررسي سازگاري و عملكرد پروونانس هاي گونه هاي صنعتي اكاليپتوس در نواحي مختلف اكولوژيكي ايران (فاز دوم)- مطالعات استان مركزي (منطقه ساوه) غلامرضا گودرزي مركزي ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۵۰ بررسي سازگاري و عملكرد پروونانس هاي گونه هاي صنعتي اكاليپتوس در نواحي مختلف اكولوژيكي ايران (فاز دوم)- مطالعات استان مركزي (منطقه محلات) غلامرضا گودرزي مركزي ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۵۱ شناسائي مبداء ها و پايه هاي مناسب جمع آوري بذر افرا پلت براي توليد نهالهاي مقاوم به سرما در يك نهالستان كوهستاني (مطالعه موردي: نهالستان شركت چوب فريم) كامبيز اسپهبدي‌باروكلائي مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۵۵۲ بررسي عوامل مؤثر در افزايش زنده‌ماني و رشد نهالهاي بلوط‌ايراني( (Quercus brantii، در عرصه‌هاي کاملاً تخريب‌يافته جنگلهاي زاگرس علي نجفي‌فر ايلام ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۵۵۳ تاثير زمان جمع‌آوري و مدت نگهداري بر قوه ناميه بذر ارژن و بلوط در جنگلهاي حوزه زاگرس استان خوزستان. ( مطالعه موردي: ايذه، دشت سوسن) محمدحسن صالحه‌شوشتري خوزستان ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۵۵۴ تأتير سرشاخه زني (گلازني) بر ويژگيهاي كمي گونة هاي برودار و وي ول، تجديدحيات، پوشش گياهي و خاك در جنگلهاي استان كردستان فيروز مرداني كردستان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۵۵۵ ارزيابي همزيستي ميکوريز آربسکولار چند گونه‌ي مختلف درختي و درختچه‌اي جنگل‌هاي هيرکاني (فاز دوم) و توليد نهال‌هاي ميکوريزي دو گونه‌ي ملج و بارانک محمد متيني‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۵۵۶ تعيين تكنيك‌هاي مختلف ذخيره نزولات و كشت ديم گونه‌هاي جنگلي در شرايط مختلف خاكي، توپوگرافي و اقليمي هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۵۷ بررسي امکان احياء جنگلهاي تخريب يافته فوقاني استان گيلان از طريق کشت درختان و درختچه هاي پيش آهنگ و پرستار ارسلان همتي گيلان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۵۵۸ ارزيابي همزيستي ميکوريز آربسکولار چند گونه‌ي مختلف درختي و درختچه‌اي زاگرسي (فاز دوم) و توليد نهال‌هاي ميکوريزي سه گونه‌ي محلب، کيکم و گلابي وحشي محمد متيني‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۵۵۹ بررسي مقايسه‌اي تكنيك‌هاي كاشت بذر و نهال بلوط ايراني در فارس عليرضا عباسي فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۶۰ بررسي و کاربرد ذخيره نزولات در مقابله با خشکيدگي درختان بلوط استان ايلام جعفر حسين‌زاده ايلام ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۶۱ تهيه بيلان آبي خاک در توده هاي بلوط دچار خشكيدگي در استان ايلام اياد اعظمي ايلام ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۶۲ بررسي سازگاري گونه آبيس گرنديس(Abies grandis) در مناطق ميانبند جنگلهاي شمال (فاز دوم)- مطالعات موردي استان گيلان ارسلان همتي گيلان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۵۶۳ بررسي و تعيين مناسبترين روشهاي غني سازي( احياي مصنوعي) جنگلهاي مخروبه بلندمازو در جنگل “واز” ( مازندران) كرمعلي ذبيحي مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۵۶۴ بررسي سازگاري و عملکرد رويشي برخي ژنوتيپ‌هاي گز شاهي در اراضي شور و قليا محمدحسين صادق زاده ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۵۶۵ تحقيق و بررسي در روشهاي مديريت پايدار جنگل در اکوسيستمهاي جنگلي خزري با در نظر گرفتن معيار ها و شاخص هاي لازم (سه استان، شش منطقه و ستاد- تهران) مصطفي جعفري ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۶۶ جنگلكاري و احياء رويشگاه گازرخ در استان سيستان – بلوچستان _ ايرانشهر (فازدوم) محمد يوسف آچاك بلوچستان (مرکز ايرانشهر) ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۵۶۷ بررسي اثر توپوگرافي و توان اکولوژيکي رويشگاه در خشکيدگي جنگلهاي استان ايلام علي نجفي‌فر ايلام ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۶۸ بررسي سازگاري گونه آبيس گرنديس (Abies grandis) در مناطق ميانبند جنگلهاي شمال (فاز دوم)- مطالعات موردي استان مازندران علي اقتصادي ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۵۶۹ تحقيق و بررسي در روشهاي مديريت پايدار جنگل در اکوسيستمهاي جنگلي خزري با در نظر گرفتن معيار ها و شاخص هاي لازم – جنوب البرز مصطفي جعفري ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۷۰ بررسي و اصلاح ساختار توده هاي بلوط شاخه زاد جنگلهاي مريوان (فاز اول) مهدي پورهاشمي ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۷۱ پرورش جست گروه‌هاي بلوط در جنگلهاي مريوان بهروز فاني كردستان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۷۲ تعيين بهترين شيوه عمليات اصلاحي و پرورشي به منظور ترميم ساختار توده‌هاي بلوط در معرض خشكيدگي علي نجفي‌فر ايلام ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۵۷۳ بررسي سازگاري، قابليت توليد بيوديزل، فنولوژي، تكثير و ازدياد، گياه پالايي و مقاومت به شوري گياه جتروفا هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۷۴ ارزيابي تنوع گياهان و بي مهرگان خاکزي در مراحل تحولي راشستان هاي مازندران (مطالعه موردي: قطعه شاهد منطقه هفت خال) شيرزاد محمدنژادكياسري مازندران ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۵۷۵ بررسي سازگاري گياه جتروفا در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۷۶ بررسي افزايش رشد و زنده‌ماني نونهال‌هاي برودار (Quercus brantii) و وي‌ول(Quercus libani) با كمك باكتري‌هاي افزايش دهنده رشد گياهان مريم تيموري ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۷۷ بررسي اثر تاريخ، سن و روش كاشت روي رشد و زنده ماني نهالهاي ارس مطالعه موردي ارتفاعات جنوب مشهد هادي درودي خراسان رضوي ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۷۸ تأثير برش‌هاي اصلاحي بر جست‌دهي درختان خشكيده‌ي بلوط ايراني در استان فارس كاظم بردبار فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۷۹ بررسي مراحل تحول خشکه دارها و ارتباط آن باکميت و کيفيت زادآوري در جنگل هاي اسالم بيت‌اله امانزاده گيلان ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۵۸۰ پروژه تكميلي بررسي سازگاري چهارگونه اكاليپتوس در استان سمنان (فاز دوم) حيدر شرفيه سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۸۱ بررسي مراحل فنولوژي جتروفا در شرايط مختلف (نوع نهال توليدي، شرايط محيطي رويشگاه) هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۸۲ بررسي سازگاري و استقرار گونه‌هاي درختي غير مثمر با استفاده از فاضلاب و توانمندي گونه‌هاي مختلف در ترسيب كربن و فلزات سنگين هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۸۳ بررسي عوامل موثر بر زوال بلوط ايراني در جنگلهاي زاگرس و راههاي مقابله با آن در استان ايلام جعفر حسين‌زاده ايلام ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۵۸۴ بررسي تنوع گونه هاي گياهي آوندي در روشنه هاي طبيعي و ايجاد شده راشستانهاي اسالم

مطالعه موردي- حوضه ناو اسالم

بيت‌اله امانزاده گيلان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۵۸۵ بررسي تنوع ميکروبي خاک در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزارها ( مطالعه موردي پارک ملي خبر و روچون استان کرمان ) مريم تيموري ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۵۸۶ بررسي الگوي پراکنش زماني و مکاني روشنه‌هاي تجديدحيات در راشستان‌هاي طبيعي کلاردشت پژمان پرهيزكار ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۵۸۷ شناسايي و پايش درختان خوب بذرده بلوط ايراني در جنگلهاي لرستان بمنظور حفاظت از آنها (فاز اول) مهدي پورهاشمي ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۶
۵۸۸ تغييرات برخي ويژگي‏هاي زيستي خاک در اثر آتش‏سوزي در رويشگاه سيراچال محمد متيني‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۵۸۹ بررسي بذر دهي گونه ارس (Juniperus excelsa) و ارتباط آن با بارندگي، دما، و ويژگيهاي خاک در استان زنجان طه مجيدي زنجان ۱۳۹۲-۱۳۹۶
۵۹۰ ارزيابي اثرات ناشي از عوامل اقليمي و ريزگردها بر خشکيدگي و زوال گونه¬هاي جنگلي مناطق حفاظت شده جنگلي محيط زيست حسن جهانبازي‌گوجاني چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۵۹۱ ارزيابي همزيستي و غناي قارچ‌هاي ميکوريزي آربسکولار در اکوسيستم‌هاي رويشي استپي، نبمه استپي، ماندابي و علف‌زار محمد متيني‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۵۹۲ ارزيابي برخي عوامل زيستي خاک در اکوسيستم‌هاي رويشي استپي، نبمه استپي، ماندابي و علف‌زار محمد متيني‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۵۹۳ کمي سازي و برآورد برخي ارزش‌هاي اقتصادي خدمات اکوسيستمي تالاب گندمان يعقوب ايران‌منش چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۵۹۴ بررسي سا زگا ري گونه ها ي غير مثمر گيا هي (درختي ودرختچه اي )در منطقه نوارمرزي داشلي برون حسين پيرسحرخيزلنگرودي گلستان ۱۳۶۴-
۵۹۵ اثرات تغيير سوخت فسيلي به سوخت هيزمي در حفاظت جنگلهاي ارسباران سجاد قنبري ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۵۹۶ بررسي تنوع گياهي در مناطق جنگلي استان فارس(فاز اول جنگلهاي ناحيه رويشي ايران-توراني) محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۵۹۷ شناخت ويژگي‌هاي مناسب راشستانهاي شمال كشور براي اعمال جنگلشناسي نزديك به طبيعت (شيوه تك‌گزيني) خسرو ثاقب‌طالبي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۲
۵۹۸ بررسي اثرات اقتصادي ، اجتماعي و اكولوژيكي قرق در جنگل پسته خواجه كلات ابراهيم خسروجردي خراسان رضوي ۱۳۸۷-۱۳۹۲
۵۹۹ بررسي و مقايسه ارتباط بين پوشش گياهي و خصوصيات خاک در اکوسيستمهاي تخريب‌يافته و سالم راشستان‌هاي شمال ايران احمد رحماني ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۶۰۰ امکان برآورد مکاني ويژگي¬هاي ساختاري توده (تراکم، تاج¬پوشش و تيپ جنگل) با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافيايي در جنگل¬هاي باغان مريوان ساسان وفايي كردستان ۱۳۹۲-۱۳۹۳
۶۰۱ بررسي وضعيت خاک جنگل در توده هاي خشکيده بلوط مناطق تحت تأثير خشکسالي در استان ايلام رضا سليماني ايلام ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۰۲ بررسي اثرات تغييرات اقليمي بر برخي گونه هاي درختي در اكوسيستمهاي جنگلي خزري و تدوين برنامه کاهش (Mitigation) و تطبيق و سازگاري (Adaptation) در اين اکوسيستمها- استان تهران مصطفي جعفري ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۰۳ بررسي اثرات تغييرات اقليمي بر برخي گونه هاي درختي در اكوسيستمهاي جنگلي خزري و تدوين برنامه کاهش (Mitigation) و تطبيق و سازگاري (Adaptation) در اين اکوسيستمها- استان گلستان محمدكريم مقصودلو گلستان ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۰۴ تعيين تغييرات تاريخي ميزان يد درختان در طول قرن گذشته و ارتباط آن با وضعيت تغذيه اي يد افراد در دو کشور ايران و روماني مصطفي جعفري ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۳
۶۰۵ شناسايي و بررسي حوادث ناشي از عمليات بهره‌برداري در جنلگهاي شمال محمدباقر خدايي ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۶۰۶ بررسي اثرات تغييرات اقليمي بر برخي گونه هاي درختي در اكوسيستمهاي جنگلي خزري و تدوين برنامه کاهش (Mitigation) و تطبيق و سازگاري (Adaptation) در اين اکوسيستمها- استان مازندران (ساري) سيف‌اله خورنكه مازندران ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۰۷ شناخت وضعيت اجتماعي، معيشتي و مشاركتي جوامع روستايي و عشايري ساكن در محدوده مناطق خطر آتش‌سوزي جنگل مورد مطالعه: استان‌چهارمحال و بختياري حسن جهانبازي‌گوجاني چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۰۸ بررسي اثرات تغييرات اقليمي بر برخي گونه هاي درختي در اكوسيستمهاي جنگلي خزري و تدوين برنامه کاهش (Mitigation) و تطبيق و سازگاري (Adaptation) در اين اکوسيستمها- استان مازندران (نوشهر) جمشيد مختاري مازندران ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۰۹ بررسي اثرات تغييرات اقليمي بر برخي گونه هاي درختي در اكوسيستمهاي جنگلي خزري و تدوين برنامه کاهش (Mitigation) و تطبيق و سازگاري (Adaptation) در اين اکوسيستمها- استان گيلان بابا خانجاني‌شيراز گيلان ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۱۰ شناخت وضعيت اجتماعي، معيشتي و مشاركتي جوامع روستايي و عشايري ساكن در محدوده مناطق خطر آتش‌سوزي جنگل مورد مطالعه: استان‌ كردستان بهروز فاني كردستان ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۱۱ شناخت وضعيت اجتماعي، معيشتي و مشاركتي جوامع روستايي و عشايري ساكن در محدوده مناطق خطر آتش‌سوزي جنگل مورد مطالعه: استان‌ گلستان سيدزيداله ميركاظمي گلستان ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۶۱۲ بررسي و مقايسه تغييرات خاک اکوسيستمهاي جنگلي تخريب يافته و سالم در ناحيه رويشي خزري (فاز اول: راشستانها) احمد رحماني ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۳
۶۱۳ شناسائي زون ها و شاخص هاي مرتبط با آنها براي طرح ريزي پارک هاي جنگلي طبيعي در شمال کشور قدرت اله برزه كار مازندران ۱۳۹۳-۱۳۹۴
۶۱۴ تعيين تكنيك‌هاي مختلف ذخيره نزولات و كشت ديم گونه‌هاي جنگلي در شرايط مختلف خاكي، توپوگرافي و اقليمي ـ ايستگاه سيراچال محمدحسين صادق زاده ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۱۵ تحقيق و بررسي در روشهاي مديريت پايدار جنگل در اکوسيستمهاي جنگلي خزري با در نظر گرفتن معيار ها و شاخص هاي لازم – گيلان (حوزه شفارود) ارسلان همتي گيلان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۱۶ بررسي ميزان وابستگي اقتصادي بهره‌برداران مناطق جنگلي مريوان و سروآباد به فرآورده‌هاي فرعي جنگلي فيروز مرداني كردستان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۱۷ تعيين تكنيك‌هاي مختلف ذخيره نزولات و كشت ديم گونه‌هاي جنگلي در شرايط مختلف خاكي، توپوگرافي و اقليمي(بلوچستان- ايرانشهر) محمد يوسف آچاك سيستان (مرکز زابل) ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۱۸ تعيين تكنيك‌هاي مختلف ذخيره نزولات و كشت ديم گونه‌هاي جنگلي در شرايط مختلف خاكي، توپوگرافي و اقليمي- استان سمنان حيدر شرفيه سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۱۹ تحقيق و بررسي در روشهاي مديريت پايدار جنگل در اکوسيستمهاي جنگلي خزري با در نظر گرفتن معيار ها و شاخص هاي لازم – گلستان محمدكريم مقصودلو گلستان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۲۰ تحقيق و بررسي در روشهاي مديريت پايدار جنگل در اکوسيستمهاي جنگلي خزري با در نظر گرفتن معيار ها و شاخص هاي لازم – استان مازندران جمشيد مختاري مازندران ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۲۱ بررسي عوامل موثر بر مشارکت مردم در حفظ و احياء جنگلهاي بلوط مبتلا به خشکيدگي در استان ايلام از ديدگاه بهره برداران و کارشناسان حيدر صيدزاده ايلام ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۶۲۲ تعيين تكنيك‌هاي مختلف ذخيره نزولات و كشت ديم گونه‌هاي جنگلي در شرايط مختلف خاكي، توپوگرافي و اقليمي- (سيستان- زابل) مجتبي گنجعلي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۶۲۳ جنگلكاري پيشاهنگ كشور (فاز دوم) هاشم كنشلو ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۶۲۴ بررسي سازگاري و عملكرد پروونانس هاي گونه هاي صنعتي اكاليپتوس در نواحي مختلف اكولوژيكي ايران (فاز دوم) حسين سردابي ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۶۲۵ تعيين تكنيك‌هاي مختلف ذخيره نزولات و كشت ديم گونه‌هاي جنگلي در شرايط مختلف خاكي، توپوگرافي و اقليمي – ايستگاه البرز مجيد حسني ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۲۶ تحقيق و بررسي در روشهاي مديريت پايدار جنگل در اکوسيستمهاي جنگلي خزري با در نظر گرفتن معيار ها و شاخص هاي لازم – گيلان (حوزه اسالم) بابا خانجاني‌شيراز گيلان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۲۷ بررسي سازگاري برخي از پهن‌برگان و سوزني‌برگان مهم جهان در شمال كشور خسرو ثاقب‌طالبي ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۴
۶۲۸ تعيين تكنيك‌هاي مختلف ذخيره نزولات و كشت ديم گونه‌هاي جنگلي در شرايط مختلف خاكي، توپوگرافي و اقليمي- استان خراسان جنوبي هاشم كنشلو خراسان جنوبي ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۶۲۹ تحقيق و بررسي در روشهاي مديريت پايدار جنگل در اکوسيستمهاي جنگلي خزري با در نظر گرفتن معيار ها و شاخص هاي لازم ـ منطقه ساري محمد اميني مازندران ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۶۳۰ بررسي سازگاري گياه جتروفا در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري- گلستان محمدكريم مقصودلو گلستان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۶۳۱ بررسي سازگاري گياه جتروفا در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري- استان بوشهر فرهاد فخري بوشهر ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۶۳۲ بررسي سازگاري و استقرار گونه هاي درختي غير مثمر با استفاده از فاضلاب و توانمندي گونه هاي مختلف در ترسيب كربن و فلزات سنگين- سيستان (زابل) مجتبي گنجعلي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۶۳۳ پهنه بندي محدوده جنگلهاي هيرکاني با استفاده از داده هاي ماهواره اي مطالعه موردي استان مازندران رمضا نعلي خرمي مازندران ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۶۳۴ بررسي امکان توسعه فعاليت هاي علمي و آموزشي دانش آموزان با استفاده ازظرفيتهاي باغ گياهشناسي ملي ايران (مطالعات موردي: آموزش و پرورش شهر تهران) محمدكاظم عراقي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۶۳۵ پهنه بندي محدوده جنگلهاي هيرکاني با استفاده از داده هاي ماهواره اي- مطالعه موردي استان گيلان مسعود امين املشي گيلان ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۶۳۶ بررسي سازگاري گياه جتروفا در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري- ايرانشهر محمد يوسف آچاك بلوچستان (مرکز ايرانشهر) ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۶۳۷ بررسي سازگاري و استقرار گونه هاي درختي غير مثمر با استفاده از فاضلاب و توانمندي گونه هاي مختلف در ترسيب كربن و فلزات سنگين- استان قم حسين باقري قم ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۶۳۸ تهيه نقشه پراكنش بلوط ايراني و خشكيدگي آن در شهرستان شيراز با استفاده از تكنيك سنجش از دور محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۶۳۹ پهنه بندي محدوده جنگلهاي هيرکاني با استفاده از داده هاي ماهواره اي- مطالعه موردي استان گلستان خسرو ميرآخورلو ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۶۴۰ بررسي سازگاري و استقرار گونه هاي درختي غير مثمر با استفاده از فاضلاب و توانمندي گونه هاي مختلف در ترسيب كربن و فلزات سنگين- استان يزد محمدها دي راد يزد ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۶۴۱ بررسي سازگاري و استقرار گونه هاي درختي غير مثمر با استفاده از فاضلاب و توانمندي گونه هاي مختلف در ترسيب كربن و فلزات سنگين- استان مركزي ضيا ء آزدو مركزي ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۶۴۲ تهيه نقشه پراكنش بلوط ايراني و خشكيدگي آن در شهرستان شيراز با استفاده از سنجش از دور محمدرضا نگهدارصابر فارس ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۶۴۳ بررسي سازگاري و استقرار گونه‌هاي درختي غير مثمر با استفاده از فاضلاب و توانمندي گونه‌هاي مختلف در ترسيب كربن و فلزات سنگين ـ مطالعه موردي: شهرستان سبزوار ابوالقاسم دادرسي‌سبزواري خراسان رضوي ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۶۴۴ پهنه بندي محدوده جنگلهاي هيرکاني با استفاده از داده هاي ماهواره اي خسرو ميرآخورلو ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۶۴۵ ارزيابي دو شيوه عمليات پرورشي (تنک کردن) در جنگلکاري هاي پهن برگ و سوزني برگ پايين بند مازندران براساس تعيين توان اکولوژيک (مطالعه موردي: جنگلکاري هاي منطقه نکا) شيرزاد محمدنژادكياسري مازندران ۱۳۹۱-۱۳۹۶
۶۴۶ بررسي کاربرد روش نمونه‌برداري k-nn (k- nearest neighbor) به منظور جايگزيني با روش معمول نمونه‌برداري در جنگلهاي شمال کشور مجيد حسني ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۷
۶۴۷ بررسي کاربرد روش نمونه‌برداري k-nn (k- nearest neighbor) به منظور جايگزيني با روش معمول نمونه‌برداري در جنگلهاي استان کهگيلويه و بوير احمد رضا اخوان ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۷

بازدید: 514