اهداف و وظایف

– تحقیق در زمینه کاربرد روش‌های جنگل‌شناسی و پرورش جنگل در مناطق مختلف جنگلی کشور با توجه به شرایط اکولوژیک، عوارض طبیعی و جوامع جنگلی موجود به‌منظور استقرار تجدیدحیات طبیعی
– تحقیق در مورد شناخت نیاز رویشگاهی و نحوه زیست گونه‌های درختی و درختچه‌ای جنگلی
– تعیین رویش در تیپ‌های مختلف جنگلی
– بررسی روش‌های مختلف مدیریت جنگل
– تحقیق در زمینه روش‌های احیاء جنگل‌های مخروبه و دانگ‌های تجدید نسل ناموفق به‌طریق طبیعی و مصنوعی
– تحقیق در روش‌های اندازه‌گیری و آماربرداری جنگل و همچنین تهیه جداول حجم در سطوح ملی برای گونه‌های مختلف
– مطالعه روش‌های مختلف تولید نهال و جنگل‌کاری در مناطق اکولوژیک کشور
– مطالعه روش‌های مختلف جنگل‌های و معرفی گونه‌های غیربومی سازگار در مناطق اکولوژیک مختلف
– شناسایی ژنوتیپ‌ها و اکوتیپ‌های جنگلی
– تحقیق در زمینه اکولوژی و زیست‌شناسی جنگل
– بررسی زمین‌شناسی و مشخص کردن سنگ مادر و آزمایش مکانیک خاک‌های جنگلی به‌ویژه در مسیر جاده‌های جنگلی
– طبقه‌بندی خاک‌های مناطق جنگلی کشور (تهیه نقشه خاک) به‌منظور استفاده از اطلاعات خاک در برنامه‌ریزی‌های جنگلداری و جنگل‌شناسی
– تحقیق در مورد بیولوژی خاک‌های جنگلی (میکوریزها و ریزوبیوم‌ها)
– تحقیقات مهندسی جنگل (روش‌های بهره‌برداری، جاده‌سازی و حمل و نقل) در جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت
– بررسی روش‌های مختلف مدیریت بهینه جنگل و مطالعات اجتماعی- اقتصادی برای دستیابی به توسعه پایدار
– تحقیق در زمینه کاربرد شیوه‌های جنگل‌شناسی و پرورش جنگل در مناطق مختلف اکولوژیک
– بررسی ساختار، دینامیک و رویش جنگل
– تحقیقات بیومتری جنگل
– پایش کمی و کیفی جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت و تشکیل بانک اطلاعات جنگل

بازدید: 333