گروه های تحقیقاتی بخش

گروههای تحقیقاتی بخش عبارتند از :

۱٫ گروه تحقیقات منابع آب در بیابان
۲٫ گروه تحقیقات اقلیم و بیابان
۳٫ گروه تحقیقات بررسی عوامل بیابانزا و تحقیقات اقتصادی و اجتماعی
۴٫ گروه تحقیقات تپه های شنی

بازدید: 370