رئیس بخش

نام و نام خانوادگی محمد خسروشاهی
مدرک / رشته دکتری تخصصی/ جغرافیای طبیعی
مرتبه علمی دانشیار
جایگاه سازمانی رئیس بخش
حوزه فعالیت هیدرولوژی، اقلیم و بیابان
ایمیل khosro@rrfr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

سایر اعضا

نام و نام خانوادگی حسن روحی پور
مدرک/ رشته دکترای تخصصی/ فرسایش و حفاظت خاک
مرتبه علمی دانشیار
جایگاه سازمانی سردبیر مجله علمی مرتع و بیابان
حوزه فعالیت آب و خاک، فرسایش و حفاظت هیدرولوژی
ایمیل parviz.rouhi@yahoo.com.au
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی حمیدرضا عباسی
مدرک/ رشته دانشجوی دکتری / خاک و محیط زیست
مرتبه علمی مربی 
جایگاه سازمانی رئیس گروه
حوزه فعالیت فرسایش بادی و گردوغبار
ایمیل abbasi.hamidreza@ymail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی شهرام بانج شفیعی
مدرک/ رشته دکتری / کشاورزی 
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت حاصلخیری خاک و آبیاری
ایمیل ssbjschafie@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سیدجعفر سید اخلاقی
مدرک / رشته دانشجوی دکترا / علوم جغرافیایی
مرتبه علمی مربی پژوهش 
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت   اقتصادی اجتماعی
ایمیل sjsa47@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سعید کلافی
مدرک/ رشته کارشناسی ارشد/ آبخیزداری
مرتبه علمی مربی پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی (هیدرولوژی)
حوزه فعالیت آبخیزداری و محیط زیست
ایمیل s.kalafi@areeo.ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی محمد  درویش
مدرک/ رشته فوق لیسانس / محیط زیست
مرتبه علمی مربی پژوهش
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت بیابان و محیط زیست
ایمیل darvish100@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی فرهاد خاکساریان
مدرک/ رشته کارشناسی ارشد /علوم خاک پیدایش
مرتبه علمی کارشناس محقق
جایگاه سازمانی کارشناس زمین شناس، مسئول آزمایشگاه خاک 
حوزه فعالیت تحقیقات آب و خاک و آزمایشگاه مناطق خشک
ایمیل fb_khak@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی خسرو  شهبازی
مدرک/ رشته دکتری / آبخیزداری
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی
حوزه فعالیت فرسایش و حفاظت خاک، آبخیزداری
ایمیل Khosrw_shahbazi@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی امیر علی کریمی
مدرک/ رشته فوق دیپلم / کامپیوتر
مرتبه علمی سایر
جایگاه سازمانی کارشناس
حوزه فعالیت  اقلیم و هواشناسی
ایمیل alikarimy2001@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سکینه لطفی نسب اصل
مدرک/ رشته دکتری تخصصی / علوم محیط زیست
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی عضو هیت علمی 
حوزه فعالیت مدیریت برنامه ریزی و آلودگی های زیست محیطی
ایمیل s.lotfinasab@areeo.ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی طاهره  انصافی مقدم
مدرک/ رشته دکتری / جغرافیای طبیعی- اقلیم شناسی
مرتبه علمی عضو هیات علمی
جایگاه سازمانی مربی پژوهشی
حوزه فعالیت اقلیم شناسی
ایمیل Ensafi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی فاطمه درگاهیان
مدرک/ رشته دکتری تخصصی / اقلیم شناسی
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی 
حوزه فعالیت تغییر اقلیم و گردو غبار
ایمیل dargahian@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سمانه  رضوی زاده
مدرک/ رشته دکتری / مهندسی منابع طبیعی
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی
حوزه فعالیت هیدرولوژی- سنجش از دور
ایمیل srazavizadeh@ymail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سمیرا زندی فر
مدرک/ رشته دکتری / زمین شناسی
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت مینرالوژی، ژئوتکنیک، هیدروژئولوژی
ایمیل zandifar@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی آزاده گوهردوست
مدرک/ رشته کارشناسی ارشد / آبخیزداری
مرتبه علمی سایر
جایگاه سازمانی کارشناس محقق
حوزه فعالیت جی ای اس- سنجش از دور 
ایمیل azade.gohardoust@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی لیلا کاشی زنوزی
مدرک/ رشته دانشجو دکتری / بیابان زدایی
مرتبه علمی سایر
جایگاه سازمانی کارشناس محقق
حوزه فعالیت بیابان زدایی
ایمیل lzenouzi@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی فاطمه کنشلو
مدرک/ رشته کارشناسی ارشد / فیتوشیمی
مرتبه علمی سایر
جایگاه سازمانی کارشناس
حوزه فعالیت آزمایشگاه فرسایش و رسوب
ایمیل  —–
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مریم نعیمی
مدرک/ رشته دکتری / محیط زیست
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی
حوزه فعالیت ژئوتکنیک زیست محیطی / تثبیت خاک
ایمیل

ma.naeimi@gmail.com / naeimi@rifr-ac.ir

CV سامانه علم سنجی

بازدید: 1043