پروژه بخش تحقیقات بیابان

ردیف عنوان پروژه مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ بررسي اثر صفحات جاذب الرطوبه پلانت بک در ميزان مصرف آب و رشد گياهان تاغ و اسکنبيل به منظور احياي بيولوژيک مناطق بياباني ايران شهرام بانج‌شفيعي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۲ بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي موثر بر ايجاد و گسترش گرد و غبار و ارزيابي اثرات اقتصادي آن در ايران -سيستان و بلوچستان سيدجعفر سيداخلاقي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۳ بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي موثر بر ايجاد و گسترش گرد و غبار و ارزيابي اثرات اقتصادي آن در ايران (اصفهان) عليرضا نيكويي اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴ بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي موثر بر ايجاد و گسترش گرد و غبار و ارزيابي اثرات اقتصادي آن در ايران جعفر رضايي ايلام ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۵ بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي موثر بر ايجاد و گسترش گرد و غبار و ارزيابي اثرات اقتصادي آن در ايران (خوزستان) محمد حسن زاده خوزستان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۶ تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده مناطق بياباني استان زنجان پرويز عبدي نژاد زنجان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۷ بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي موثر بر ايجاد و گسترش گرد و غبار و ارزيابي اثرات اقتصادي آن در ايران (آذربايجانغربي) لورنس انويه تکيه آذربايجانغربي ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۸ تعيين قلمرو محدوده هاي بياباني استان زنجان و شناسايي و معرفي گونه هاي گياهي سازگار و قابل تکثير و کشت در اين مناطق پرويز عبدي نژاد زنجان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۹ بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي موثر بر ايجاد و گسترش گرد و غبار و ارزيابي اثرات اقتصادي آن در ايران داود درويشي‌زيدآبادي كرمان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۰ پايش روند خشکيدگي تالابها و نقش آنها در توليد گرد و غبار محمد خسروشاهي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۱ شناسايي و تعيين گونه هاي گياهي و فلور گياهي مناطق بياباني استان زنجان احمد موسوي زنجان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۲ بررسي استقرار چند گونه گياهي شورروي در حاشيه مرطوب درياچه نمک کاشان سيدمرتضي ابطحي اصفهان ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۳ ارزيابي کارايي برخي روشها و فناوري هاي مقابله با گرد و غبار و ماسه هاي روان(فرسايش بادي) در مناطق بياباني ايران محمد خسروشاهي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۱۴ بررسي روابط آبي، ويژگي هاي مورفولوژيکي، فيزيولوژيکي و بيوشيميايي توده هاي برتر زرشک (Berberis vulgaris) تحت تاثير تنش خشکي در شرايط لايسيمتري محمدها دي راد يزد ۱۳۹۷-۱۳۹۹
۱۵ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در ايران محمد خسروشاهي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۱۶ تعيين خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک در کانونهاي بحراني فرسايش بادي به منظور استقرار گونه هاي مناسب با توجه به محدوديتهاي خاکي در هامونهاي سيستان فرهاد خاكساريان ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۷ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان -کشوري حميدرضا عباسي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۸ بررسي تاثير مالچ سنتتيک توليدي شرکت زيست پليمر ايمن آسيا در کنترل تپه‌هاي شني منطقه خارا در شرق اصفهان فرزاد حيدري اصفهان ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۱۹ ارزيابي كارآيي شيوه‌هاي مختلف درون‌يابي پارامترهاي جوي به منظور تهيه شناسنامه اقليمي براي پايگاههاي تحقيقاتي منابع طبيعي كشور ودود صمدي اصل ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۷
۲۰ پايش روند خشکيدگي تالاب جازموريان و نقش آن در توليد گرد و غبار سکينه لطفي‌نسب ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۱ پايش روند خشکيدگي تالاب مهارلو و نقش آن در توليد گرد و غبار مجتبي پاك‌پرور فارس ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۲ پايش روند خشکيدگي تالاب گاوخوني و نقش آن در توليد گرد و غبار محمد خسروشاهي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۳ پايش روند خشکيدگي تالاب شادگان و نقش آن در توليد گرد و غبار فاطمه درگاهيان ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۴ پايش روند خشکيدگي تالاب بختگان و نقش آن در توليد گرد و غبار حميد حسيني مرندي فارس ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۵ پايش روند خشکيدگي درياچه اروميه و نقش آن در توليد گرد و غبار رضا سكوتي‌اسكويي آذربايجانغربي ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۶ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان خراسان جنوبي طاهره انصافي‌مقدم ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۲۷ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان آذربايجان شرقي جمشيد ياراحمدي آذربايجانشرقي ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۲۸ ارزيابي کارايي برخي روشها و فناوري هاي مقابله با گرد و غبار و ماسه هاي روان(فرسايش بادي) در مناطق بياباني ايران(استان خوزستان) كورش بهنام‌فر خوزستان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۲۹ ارزيابي کارايي برخي روشها و فناوري هاي مقابله با گرد و غبار و ماسه هاي روان(فرسايش بادي) در مناطق بياباني ايران(استان اصفهان – دشت سگزي) مسعود برهاني اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۰ بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي موثر بر ايجاد و گسترش گرد و غبار و ارزيابي اثرات اقتصادي آن در ايران سيدجعفر سيداخلاقي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۱ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان تهران رحمان شريفي تهران ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۲ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان خوزستان فاطمه درگاهيان ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۳ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان فارس غلامرضا قهاري فارس ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۴ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان گلستان ارازمحمد مفيدي‌خواجه گلستان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۵ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان ايلام احمد حسيني ايلام ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۶ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان سمنان منصور قدرتي سمنان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۷ ارزيابي کارايي برخي روشها و فناوري هاي مقابله با گرد و غبار و ماسه هاي روان(فرسايش بادي) در مناطق بياباني ايران ( ستاد موسسه) محمد خسروشاهي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۸ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان آذربايجان غربي ابراهيم بروشكه آذربايجانغربي ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۹ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان سيستان (زابل) مجتبي گنجعلي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۰ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان قم محمدمهدي فتاحي قم ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۱ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان مرکزي علي فرمهيني‌فراها ني مركزي ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۲ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان قزوين سميرا زندي‌فر ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۳ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان خراسان شمالي عليرضا اسلامي خراسان شمالي ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۴ ارزيابي کارايي برخي روشها و فناوري هاي مقابله با گرد و غبار و ماسه هاي روان(فرسايش بادي) در مناطق بياباني ايران (استان اصفهان زيرپروژه کاشان) سيدمرتضي ابطحي اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۵ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان اصفهان مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۶ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان البرز محمد خسروشاهي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۷ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان خراسان رضوي محمدتقي كاشكي خراسان رضوي ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۸ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان يزد فاطمه درگاهيان ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۹ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان کرمانشاه محمد احمدي كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۰ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان بوشهر غلامرضا راهي بوشهر ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۱ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان هرمزگان محمود آباده هرمزگان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۲ پايش عوامل اقليمي موثر بر پديده گرد و غبار و ماسه هاي روان (فرسايش بادي) در استان کرمان سکينه لطفي‌نسب ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۳ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان –استان آذربايجان غربي رضا سكوتي‌اسكويي آذربايجانغربي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۵۴ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان – استان البرز سعيد يوسف‌كلافي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۵۵ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان – استان کرمانشاه خسرو شهبازي كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۵۶ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان -استان ايلام ايوب پيراني ايلام ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۵۷ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان – استان قزوين فرامرز سرفراز قزوين ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۵۸ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان – استان تهران رحمان شريفي تهران ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۵۹ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان – استان خراسان جنوبي فرهاد خاكساريان ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۶۰ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان – استان اصفهان سيدمرتضي ابطحي اصفهان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۶۱ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان -استان سمنان داريوش قربانيان سمنان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۶۲ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان – مناطق مرکزي و شمال استان کرمان محسن بني‌اسدي كرمان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۶۳ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان – استان مرکزي علي فرمهيني‌فراها ني مركزي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۶۴ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان -استان هرمزگان محمود آباده هرمزگان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۶۵ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان- استان خوزستان محمد حسن زاده خوزستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۶۶ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان – استان سيستان حميدرضا عباسي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۶۷ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان -استان فارس حميد حسيني مرندي فارس ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۶۸ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان – استان بوشهر فرهاد فخري بوشهر ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۶۹ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان – ايرانشهر هادي درودي بلوچستان (مرکز ايرانشهر) ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۷۰ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان – استان آذربايجان شرقي محمد خاني چايكندي آذربايجانشرقي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۷۱ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان – جنوب استان کرمان (جيرفت) محسن بني‌اسدي كرمان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۷۲ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان – استان قم ابوالفضل رحمتي‌زاده قم ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۷۳ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان – استان خراسان شمالي سيدجواد ميري سليمان خراسان شمالي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۷۴ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان – استان گلستان سمانه رضوي‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۷۵ شناسايي و پايش منابع گرد و غبار و ماسه هاي روان – استان خراسان رضوي محمدتقي كاشكي خراسان رضوي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
ردیف عنوان پروژه  مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ بررسي حركت وجا بجا ئي تپه ها ي شن روان با توجه به رطوبت نسبي هواوبا دغا لب در منطقه كوله دره قزوين (فا قدشنا سنا مه ) اسما عيل اوتا دالعجم قزوين ۱۳۴۷-۱۳۴۷
۲ آزما يش بررسي ومقا يسه بادشكن ها ي احداث شده درشنها ي روان خوزستا ن خراسا ن (سبزوار) (فا قد شنا سنا مه ) ث -پ بهي ما يا خوزستان ۱۳۴۷-۱۳۴۹
۳ بررسي ذخيره رطوبت وظرفيت نگهداري آب در تپه ها ي شني تثبيت شده (فا قد شنا سنا مه ) اسما عيل اوتا دالعجم خراسان رضوي ۱۳۴۷-۱۳۴۹
۴ آزما يش تعيين منا سبترين اندازه ووزما ن كشت قلمه ها ي گز واسكنبيل در خوزستا ن -۳طرح – (فا قد شنا سنا مه ) ث -پ بهي ما يا خوزستان ۱۳۴۸-۱۳۴۹
۵ طرح كوزه (فا قد شنا سنا مه ) پرويز مهديزاده ستادموسسه ۱۳۴۸-۱۳۵۰
۶ مطا لعه وبررسي روي موادمختلف جهت تثبيت شن وجنگلكا ري ديم (فا قد شنا سنا مه ) اسما عيل اوتا دالعجم ستادموسسه ۱۳۴۸-۱۳۵۰
۷ مطا لعه حرارت خا ك بمنظور تعيين حرارت اوپتيمم خا ك در خزانه كا ري ( فا قد شنا سنا مه ) حبيب غفوري ستادموسسه ۱۳۴۸-۱۳۵۰
۸ بررسي اثر مديا Media بر روي نها لها ي كشت شده (فا قد شنا سنا مه ) ث -پ بهي ما يا ستادموسسه ۱۳۴۸-۱۳۵۰
۹ آزما يش مطا لعه زما ن كا شت در تپه ها ي شني خوزستا ن (فا قد شنا سنا مه ) ث -پ بهي ما يا خوزستان ۱۳۴۸-۱۳۵۰
۱۰ طرح مقدما تي اندازه گيري رسوبا ت آب هرزورطوبت زمين درسيراچا ل وگردنه قوچك فا قد شنا سنا مه ) پرويز مهديزاده ستادموسسه ۱۳۴۷-۱۳۵۱
۱۱ طرح ازديا د آب در خا ك در جنگلكا ري گردنه قوچك (فا قد شنا سنا مه ) پرويز مهديزاده ستادموسسه ۱۳۴۸-۱۳۵۲
۱۲ بررسي اثر رطوبت ذخيره در خا ك بروي رشد وپا يداري جنگلكا ري در شنها ي روان (فا قد شنا سنا مه ) پرويز مهديزاده ستادموسسه ۱۳۴۸-۱۳۵۲
۱۳ طرح آبخير داري واصلاح مراتع كلاك (فا قد شنا سنا مه ) حبيب غفوري ستادموسسه ۱۳۴۹-۱۳۵۲
۱۴ آزما يش كشت نها ل تا غ (persicum haloxylon)دراراضي با با فت سنگين اطراف كا ل شور سبزوار(فا قد شنا سنا مه ) عباس ناظم‌زاده خراسان رضوي ۱۳۵۰-۱۳۵۲
۱۵ بررسي كشت مو (vinifera vitis)در اراضي تثبيت شده در فواصل نوارها ي سبز تا غ (فا قدشنا سنا مه ) عباس ناظم‌زاده خراسان رضوي ۱۳۵۰-۱۳۵۲
۱۶ طرح استفا ده ازما لچها ي نفتي جهت ايجا دلايه ها ي غيرقا بل نفوذدرزيروروي سطح خا ك بمنظورازديا دذخيره آب خا ك در جنگلكا ري ديم (فا قد شنا سنا مه ) پرويز مهديزاده ستادموسسه ۱۳۴۹-۱۳۵۳
۱۷ تثبيت تپه اي شني مرتفع با استفا ده از احداث با دشكن زنده پانيكوم (فا قد شنا سنا مه ) عبدالرسول تلوري خوزستان ۱۳۵۶-۱۳۶۰
۱۸ بررسي سا زگا ري چها ر واريته موبصورت ديم برروي با نكتها ي احداث شده اراضي اوين (فا قد شنا سنا مه ) آهنگ كوثر ستادموسسه ۱۳۵۶-۱۳۶۰
۱۹ بررسي علل پژمرده شدن تا غزارها ي دست كا شت (بدون طرح ) اسمعيل رهبر ستادموسسه ۱۳۵۸-۱۳۶۰
۲۰ تحقيق در هرس انتها ئي درختا ن تا غ وبررسي چگونگي رشد ثا نويه آنها (فا قد شنا سنا مه ) محمد عليزاده خراسان رضوي ۱۳۵۲-۱۳۶۱
۲۱ تحقيق در تثبيت منطقه لغزنده مشرف به سد لتيا ن با كا ربردما لچها ي نفتي (بدون طرح ) آهنگ كوثر ستادموسسه ۱۳۵۲-۱۳۶۱
۲۲ طرح اجرايي پژوهشي گسترش سيلاب براي ايجا د مزارع ومراتع مشجر(جونگا ن ) آهنگ كوثر فارس ۱۳۵۸-۱۳۶۲
۲۳ تحقيق در كا ربرد قيردرجنگلكا ري ديم درمنا طق خشك ونيمه خشك ايران بمنظور صرفه جوئي در مصرف آب (بدون طرح ) آهنگ كوثر ستادموسسه ۱۳۴۸-۱۳۶۲
۲۴ تحقيق در استفا ده ازما لچها ي نفتي جهت ايجا د لايه اي غيرقا بل نفوذدر زير وروي خا ك بمنظور ازديا د ذخيره آب (بدون طرح ) آهنگ كوثر ستادموسسه ۱۳۴۹-۱۳۶۳
۲۵ بررسي منا سب ترين واقتصا دي ترين روش تثبيت (ميكا نيكي يا شيميا ئي )درتپه -ها ي شني مرتفع براي استقرارپوشش گيا هي حسن روحي‌پور خوزستان ۱۳۶۱-۱۳۶۳
۲۶ آزما يش سا زگا ري گيا ه جوجوبا (هوهوبا) درمنطقه خوزستا ن حسن روحي‌پور خوزستان ۱۳۶۰-۱۳۶۴
۲۷ بررسي سا زگا ري گونه ها ي مرتعي بومي وبيگا نه دراراضي شورخوزستا ن عبدالرسول تلوري خوزستان ۱۳۶۰-۱۳۶۴
۲۸ بررسي سا زگا ري گونه ها ي درختي ودرختچه اي در وضعيتها ي مختلف تپه ها ي شني خوزستا ن حسن روحي‌پور خوزستان ۱۳۶۲-۱۳۶۴
۲۹ بررسي علل خشكيدن ومرگ ومير گز شا هي درالبا جي اهواز حسن روحي‌پور خوزستان ۱۳۶۱-۱۳۶۴
۳۰ بررسي اثر سطوح مختلف كودها ي حيواني ازت ,فسفروپتا سيم برروي رشدو سا زگا ري گونه ارس (بدون طرح ) آهنگ كوثر ستادموسسه ۱۳۵۹-۱۳۶۸
۳۱ بررسي منا سب ترين روش وزما ن كشت ديم پانيكوم (antidotale Panicum) درمنطقه سبزوار محمدجواد احمديان‌يزدي خراسان رضوي ۱۳۶۴-۱۳۶۸
۳۲ طرح اجرائي پژوهشي گسترش سيلاب براي ايجا د مراتع مشجر (بنا ب زنجا ن ) محمد عليزاده زنجان ۱۳۶۰-۱۳۶۹
۳۳ بررسي كشت پرورشي درختچه استبرق ازنظرميزان توليدالياف‌درسنين مختلف وكاربرد صنعتي الياف آن حسن روحي‌پور خوزستان ۱۳۶۵-۱۳۶۹
۳۴ بررسي روشها ي تثبيت خا ك دراراضي بدخيم حوزه آبخيز سد سفيدرود محمد عليزاده زنجان ۱۳۶۶-۱۳۷۰
۳۵ منشا ء يا بي تپه ها ي ما سه ائي حوزه دشت يزد- اردكا ن محمدرضا اختصاصي يزد ۱۳۶۸-۱۳۷۰
۳۶ مقا يسه روشها ي تثبيت بيولوژيك بندريگ كا شا ن ازنظراستقرارپوشش گيا ه رشدوهزينه آن با استفا ده ازما لچ وبدون ما لچ حسين لقمان اصفهان ۱۳۶۷-۱۳۷۰
۳۷ طرح ترويجي ,پژوهشي ,ايجا دمراتع مشجروتغذيه آبخوانها استفا ده از پخش سيلاب ” -بجنورد محمدجواد احمديان‌يزدي خراسان رضوي ۱۳۷۰-۱۳۷۱
۳۸ بررسي علل تغييرات ضريب آبگذري خا ك درشبكه ها ي پخش سيلاب گره با يگا ن فسا مهرداد محمدنيا فارس ۱۳۷۱-۱۳۷۱
۳۹ طرح مطا لعا تي وتحقيقا تي حوضه ها ي مهم استا ن اصفها ن (تهيه شنا سنا مه آبخيز) محمود متين اصفهان ۱۳۶۹-۱۳۷۱
۴۰ بررسي منشا ء شنها ي روان درحوضه مسيله حسين لقمان اصفهان ۱۳۶۷-۱۳۷۱
۴۱ بررسي كا ربرد(مقا يسه روشها ي مختلف )عمليا ت آبخيزداري دربهره برداري بهينه ازمنا بع خا ك وآب جما ل قدوسي زنجان ۱۳۶۸-۱۳۷۲
۴۲ ارزيا بي اقتصا دي ـ اجتما عي طرح پخش سيلاب گربا يگا ن فسا اسداله بختيا ر فارس ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۴۳ بررسي نقش پخش سيلاب درتحول كمي وكيفي رستنيها حسن اميرآبادي‌زاده خراسان رضوي ۱۳۶۹-۱۳۷۳
۴۴ بررسي رابطه پوشش گيا هي وخا ك با رخسا ره ها ي ژئومورفولوژي درمنطقه سمنا ن منصور قدرتي سمنان ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۴۵ بررسي اثرات روشهاي مختلف هرس در تجديد سرسبزي و استحصال چوب و بذور تاغكاريها ناصر عرب‌زاده كرمان ۱۳۶۹-۱۳۷۳
۴۶ آبيا ري زيرزميني با لوله ها ي سفا لي شهريا ر باستاني ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۳
۴۷ بررسي درختكا ري ديم با استفا ده ازهرزآب درمنطقه پروئيدبا فت محسن بني‌اسدي كرمان ۱۳۶۹-۱۳۷۳
۴۸ بررسي وارزيا بي حوزه ها ي آبخيزبه منظورتهيه شنا سنا مه آبخيزها دراستا ن سمنا ن محمدحسن شريعتي سمنان ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۴۹ بررسي وارزيا بي حوزه ها ي آبخيزبه منظورتهيه شنا سنا مه آبخيزها در گرگا ن ودشت سيدعلي حسيني(حبيب) گلستان ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۵۰ بررسي وارزيا بي حوزه ها ي آبخيزبه منظورتهيه شنا سنا مه آبخيزها در استا ن خراسا ن فرامرز مختاري خراسان رضوي ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۵۱ بررسي دوروش ذخيره نزولات آسما ني كنتورفا رو furrow contour وپيتنگ وشنا خت تا ثيري نها دروضعيت پوشش گيا هي مجتبي اسدي اصفهان ۱۳۷۰-۱۳۷۴
۵۲ بررسي روابط بين پوشش گيا هي وخا ك با واحدها ي ژئومرفولوژي ,توليد هرزآب ورسوب وتهيه نقشه ژئوبوتا نيك درقا لب مطا لعه طرح جا مع ۰۰۰ جما ل قدوسي ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۴
۵۳ مطا لعه تا ثيرپخش سيلاب درتحولات كمي وكيفي پوشش گيا هي گربا يگا ن فسا حميد مصباح فارس ۱۳۷۰-۱۳۷۴
۵۴ بررسي نقش مديريتها ي مختلف بهره برداري اززمين دركا هش روانا ب سطحي وفرسا يش خا ك فرامرز مختاري خراسان رضوي ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۵۵ بررسي روش ها ي احيا ء وتوسعه آبخيزها ي تخريب شده جلال سليمان ‌نژاد آذربايجانشرقي ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۵۶ بررسي تا ثيربا نكت وريپ نگ درافزايش پوشش گيا هي وعملكردتوليد گندم وجو محمدقاسم نبئي زنجان ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۵۷ پوشش دادن (پليت نمودن ) بذرتا غ Haloxyon بمنظورموفقيت دربذرپا شي هوايي سيدمجتبي مدرس‌هاشمي اصفهان ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۵۸ يا فتن ارتبا طپوشش گيا هي با خصوصيا ت خا ك وسطح آب زيرميني خا ك پلايا ي طبس احمد احمدي خراسان رضوي ۱۳۷۵-۱۳۷۵
۵۹ اندازه گيري فرسا يش وروانا ب دركرتها ي استا نداردبه منظورارزيا بي فرمول جها ني فرسا يش خا ك غلامرضا رسولي مركزي ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۶۰ ارزيا بي گزينه ها ي آبخيزداري ازطريق بررسي اثرات حفا ظت ومديريت منا بع آب وخا ك دراحيا ء وتوسعه آبخيزها شا هرخ محسني آذربايجانشرقي ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۶۱ مقايسه ميزان مقاومت به خشكي سه گونه تاغ: تاغ زرد (Haloxylon Persicum ) ، تاغ سفيد ( Haloxylon ammodendron) و تاغ سياه ( Haloxylon aphylum) ناصر عرب‌زاده كرمان ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۶۲ تعيين شيوه مناسب كاشت نهال تاغ به منظور كاهش ميزان آب مصرفي در مراحل اوليه كاشت محمدها دي راد يزد ۱۳۷۳-۱۳۷۶
۶۳ برسي برخي عوامل موثر در خشكيدگي آتريپلكس كا ريها ي منطقه كويرچا ه افضل اردكا ن يزد محمدرضا احمدي ركن آبا دي يزد ۱۳۷۶-۱۳۷۶
۶۴ بيا با نزائي (تخريب اراضي )درقسمتي ازحوزه آبخيزمركزي سيدمرتضي ابطحي اصفهان ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۶۵ رونديا بي آوردرودخا نه ها به حوضه كا شا ن ـقم اسمعيل رهبر ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۷۷
۶۶ بررسي عوامل موثر در شورشدن آب و خا ك و گسترش بيا با ن در حوزه رودخا نه – -شور (اشتها رد كرج ) اصغر طهما سبي ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۶۷ بررسي منا سبترين گونه وسن نها ل درختچه اسكنبيل براي كا شت درنواربندريگ كا شا ن عباس كياني‌پور اصفهان ۱۳۷۲-۱۳۷۷
۶۸ بررسي آبيا ري زيرزميني جهت توسعه فضا ي سبزمنا طق بيا با ني احمدعلي كاظمي نژاد يزد ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۶۹ بررسي علل و عوامل شور و كويري شدن اراضي مرتعي استا ن يزد محمدعلي مشكوه يزد ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۷۰ بررسي تا ثير ابيا ري با سيلا ب كا لشو براستقرار و توليد گيا ها ن – مرتعي دست كا شت و تحولا ت خا ك در منطقه دروك و شمس ابا د سبزوار عليرضا نهارداني خراسان رضوي ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۷۱ استفا ده ازاطلاعا ت ما هواره اي وسيستم اطلاعا ت جغرافيا يي (GIS)درتعيين منا طق تحت اثربيا با نزايي ازگذشته تا حا ل به منظورتعيين روندتوسعه بيا با ن مجتبي پاك‌پرور ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۷۷
۷۲ امكا نسنجي مديريتي دراستفا ده ازروش (تهيه نقشه بيا با ن زايي فا ئوويونپ ) درايران محمد درويش ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۷۳ بررسي علل زمين شنا سي بيا با ني شدن حوزه مركزي (قم وكا شا ن ) سادات فيض‌نيا ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۷۴ تعيين مناسبترين دوره آبياري Haloxylon persicum جهت استقرار در تاغزارهاي طبيعي تخريب يافته شرق جازموريان محمد فياض سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۷۵ شنا خت رويشگا هها ي گونه ها ي گزبا درنظرگرفتن عوامل محيطي (آبها ي سطحي – خا ك ,اقليم ) منصوره خداشناس كرمان ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۷۶ بررسي عوامل بيا با ن زدائي وارائه شيوه ها ي بيا با ن زدائي درشهدادكرما ن رضا انجم شعا ع كرمان ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۷۷ شنا سا ئي عوامل مربوطبه نقش آدمي دربيا با ني شدن اكوسيستمها ي مراتع خشك استا ن خراسا ن گل محمد گريواني ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۷۸ منشاء يابي تل ماسه‌اي منطقه سبزوار (مرحله اول: يحيي آباد) محمدجواد احمديان‌يزدي خراسان رضوي ۱۳۷۲-۱۳۷۸
۷۹ احيا ء وبهبود مراتع نواحي خشك ونيمه خشك استا ن خراسا ن براسا س اگرو- -متئورولوژي عبدالصا لح رنگ آور ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۸۰ تا ثيرمنبع وميزان شوري بررشدوتركيب شيميا يي رونا س كاظم دشتكيان يزد ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۸۱ بررسي ويژگيهاي (مرفومتريك) هندسي زيرحوضه‌هاي آبخيز گرگان رود محمد درويش ستادموسسه ۱۳۷۰-۱۳۷۸
۸۲ ارزيا بي ,پيش بيني ومديريت توليدمراتع منا طق خشك ونيمه خشك استا ن خراسا ن به روش اگرومتئورولوژي نصرت اله حسني ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۸۳ اصلاح وبهره برداري بهينه از مراتع فقير استا ن خراسا ن محمد زادبر ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۸۴ شنا خت سنگها ي رسوبي شمال غربي ايرانشهرونقش آنها درمنشا شنزارها ي منطقه حميد حسيني مرندي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۵ تحقيق بهينه سا زي انبوهي جنگلكا ريها ي تا غ (كا شا ن ) حسين لقمان اصفهان ۱۳۷۰-۱۳۷۹
۸۶ بررسي عوامل موثر بر فرسا يش با دي در منطقه دشتي استا ن بوشهر (رودخا نه مند بطرف بردخون ۰) احمدعلي جها نديده بوشهر ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۸۷ بررسي امكا ن تفكيك اراضي شور و گچ دار منطقه دشت كا شا ن با استفا ده از داده ها ي ۰TM روزبه نا ئيج نوري اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۸۸ بررسي روندتغييرخصوصيا ت فيزيكي وشيميا ئي خا ك وآب دراراضي اطراف ايستگا ه نورالدين آبا دگرمسا ر مجتبي پاك‌پرور ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۸۹ بررسي نقش زمين شنا سي دربيا با نزايي حوضه آبخيزمندبا استفا ده ازGISوRIS محمود رجبي آلني ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۰ نقش خرخا كي (Schuttz shirazi Hemilepistus)دراحيا ء منا طق بيا با ني غلا مرضا رهبر فارس ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۱ بررسي دوام موثرسطوح مختلف مصرف پوشش (ما لچ )ها ي قيرورس اسمعيل رهبر ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۹۲ تحقيق دربهينه سا زي انبوهي جنگل كا ريها ي تا غ دراستا ن يزد عبا س زارع زاده يزد ۱۳۷۰-۱۳۷۹
۹۳ بررسي تا ثيرچندشيوه هرس بررشدوشا دابي درختچه ها ي مسن تا غ با دوسطح تراكم مختلف درمحدوده جنگلها ي دست كا شت يزد ناصر باغستاني‌ميبدي يزد ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۹۴ تاثير پليمر سوپر جذاب بر روي افزايش رطوبت خاك، بازدهي كود، رشد و استقرار بوته پانيكوم شهرام بانج‌شفيعي ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۵ بررسي عملكرددرازمدت سيستم آبيا ري زيرزميني با لوله ها ي كوزه اي (آزلك ) وحفظونگهداري ايستگا ه تحقيقا ت طرح شهريا ر باستاني ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۶ استفا ده بهينه ازآب با اعما ل روشها ي مختلف آبيا ري جهت جلوگيري از شورشدن اراضي ۰ مصطفي فرزاد خوزستان ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۹۷ بررسي تنوع وميزان عنا صرمعدني تثبيت شده توسطگونه rigida Salsola تا ثيرآن برخصوصيا ت خا ك مراتع بيا با ني (مطا لعه موردي دراستا ن سمنا ن ) داريوش قربانيان ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۰
۹۸ بررسي فرآيند بياباني شدن حوزه مركزي ايران براساس معيا رها ي آب وهوائي طاهره انصافي‌مقدم ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۹۹ طرح ملي تحقيق دربهينه سا زي انبوهي جنگلكا ريها ي تا غ -سبزوار محمدجواد احمديان‌يزدي خراسان رضوي ۱۳۷۱-۱۳۸۰
۱۰۰ منشاء يابي شنهاي روان در شرق شهداد كرمان عليرضا سليماني كرمان ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۱ استفا ده ازتصا ويرما هواره اي جهت تعيين روندشورشدن خا كها ي اراضي منطقه بيا با ني كويرسيا ه كوه دراستا ن يزد عبا س حيدري مقدم ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۰
۱۰۲ بررسي علل با رزبيا با نزائي وتعيين سهم وشدت آنها درحوزه رودآبخيزمندبه روش Epochs حميدرضا عباسي ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۱
۱۰۳ تعيين ميزان نوسا ن رطوبتي وحرارتي دراعما ق مختلف شنزارها ي منا طق بيا با ن نرما شيربم ,درفصول مختلف سا ل محمود خواجوئي كرمان ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۰۴ مطا لعه روند شوري‌خاك بااستفاده از اطلاعات‌ماهواره‌اي و بررسي‌هاي آبشناسي و سيستم اطلاعات جغرافيا يي (GIS) در دشت قهاوند(استا ن همدان )۰ مهدي احمديان همدان ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۰۵ بررسي تغييرات اراضي تحت تا ثير بيا بانزايي به كمك سنجش‌از راه‌دور و سيستم اطلاعات‌جغرافيا يي (GIS)مطا لعه موردي بيا با ن سبزوار۰ ابوالقاسم دادرسي‌سبزواري خراسان رضوي ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۰۶ ترسيم نقشه بيابان زايي دشت يزد-اردكا ن به روش فا ئو يونپ وارزيابي تناسب معيارهاي آن با موجودي اطلاعا تي وشرايط منطقه اي محمدعلي مشكوه يزد ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۰۷ تعيين قلمروجغرافيايي محدودهاي بياباني استان تهران مجيد حسيني تهران ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۰۸ تعيين قلمروجغرافيايي محدوده ها ي بيا با ني استا ن هرمزگا ن محمد غلام‌پور هرمزگان ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۰۹ بررسي علل تخريب اراضي درمنطقه بورالان ما كو-آذربا يجا نغربي رضا سكوتي‌اسكويي آذربايجانغربي ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۱۰ تعيين قلمروجغرافيايي محدوده‌هاي بياباني استان يزد كاظم دشتكيان يزد ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۱۱ تعيين قلمروجغرافيايي محدوده بيا با ني ايران -قم ابوالفضل خليل‌پور قم ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۱۲ تعيين قلمروجغرافيايي محدوده‌هاي بياباني ايران (استان اصفهان) سيدمرتضي ابطحي اصفهان ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۱۳ تعيين قلمروجغرافيايي محدوده ها ي بيا با ني استا ن بوشهر فرهاد فخري بوشهر ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۱۴ تعيين قلمروجغرافيايي محدوده‌هاي بياباني استان سمنان منصور قدرتي سمنان ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۱۵ تعيين قلمروجغرافيايي محدوده ها ي بيا با ني استا ن كرما ن محمود خواجوئي كرمان ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۱۶ تحقيق دربهينه سا زي انبوهي جنگلكا ريها ي تا غ(سمنان)

محمدحسن شريعتي سمنان ۱۳۷۲-۱۳۸۲
۱۱۷ تعيين قلمروجغرافيايي محدوده ها ي بيا با ني ايران (سيتا ن وبلوچستا ن ) حميد حسيني مرندي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۱۸ بررسي عوامل فيزيكي موثردرتخريب خا ك در آزما يشگا ه ثا بت فرسا يش حسن روحي‌پور ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۸۲
۱۱۹ تعيين قلمروجغرافيايي محدوده‌هاي بياباني ايران -استان خراسان محمدتقي كاشكي خراسان رضوي ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۲۰ تعيين قلمروجغرافيايي محدودهاي بياباني استان مركزي اكبر گندمكارقالهري مركزي ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۲۱ بررسي روندشوري خا ك ,با استفا ده ازداده ها ي ما هواره اي ,بررسيها ي آب شنا سي وسيستم اطلاعا ت جغرافيا يي (GIS)درمنطقه دشت ها ي قيدار,قزوين آوج تا كستا ن علي عبدي نام زنجان ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۲۲ بررسي استعدادرويشي شنزارها ي كا شا ن با استفا ده ازروش بيلا ن آبي عباسعلي فراهي اصفهان ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۲۳ تعيين مناطق تحت اثربيابانزايي به كمك اطلاعات ماهواره اي وسيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) مجتبي پاك‌پرور ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۱۲۴ تعيين قلمروجغرافيايي محدوده ها ي بيا با ني ايران محمد خسروشاهي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۱۲۵ تعيين قلمروجغرافيايي محدوده‌هاي بياباني در استان همدان عليرضا ايلدرمي همدان ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۲۶ تعيين قلمروجغرافيايي محدوده‌هاي بياباني خوزستان عبدالامير آل‌كثير خوزستان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۲۷ تعيين قلمروجغرافيايي محدوده بيا با ني استا ن قزوين فرامرز سرفراز قزوين ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۲۸ بررسي وارزيا بي شا خص ها ي اقليمي وتعيين شا خص منا سب پيش بيني خشكسا لي در حوضه دريا چه نمك طاهره انصافي‌مقدم ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۱۲۹ بررسي استعدادرويشي شنزارها ي منطقه سبزوار(بخش شرقي حوزه آبريزكوير مركزي ايران )با استفا ده ازروش بيلا ن آبي محمدتقي كاشكي خراسان رضوي ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۳۰ بررسي علل وروندتغييرات شوري وقليا ييت خا ك درمنطقه مروست يزدبا استفا ده ازداده ها ي ما هواره اي كاظم دشتكيان يزد ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۱۳۱ بررسي اثرمقا ديرمختلف پليمردرافزايش آب قا بل استفا ده خا كها ي شني شهرام بانج‌شفيعي ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۳۲ تحقيق در بهينه‌سازي انبوهي جنگلكاريهاي تاغ گناباد محسن فريدوني‌نسري خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۸۴
۱۳۳ طرح ملي تحقيق دربهينه سا زي انبوهي جنگلكا ريها ي تا غ اسمعيل رهبر ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۸۴
۱۳۴ بررسي استعداد رويشي شن‌زارهاي ايران با استفاده از روش بيلان آبي حسن روحي‌پور ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۱۳۵ طرح ملي تحقيق دربهينه سا زي انبوهي جنگلكا ريها ي تا غ (فا زدوم ) اسمعيل رهبر ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۱۳۶ پا يش روندتغييرات شوري وقليا ئيت خا ك وتغييرات كمي وكيفي منا بع آب دردشت كا شا ن سيدمرتضي ابطحي اصفهان ۱۳۸۱-۱۳۸۶
۱۳۷ بررسي استعداد رويشي شن‌زارهاي خوزستان با استفاده از روش بيلان آبي شكراله آبسالان خوزستان ۱۳۸۱-۱۳۸۶
۱۳۸ بررسي روند تغييرات شوري و قليائيت آب و خاك در اراضي اطراف ايستگاه نورالدين‌آباد گرمسار حميدرضا عباسي ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۱۳۹ بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي موثر بر فرايند بيابان زدايي در منطقه تهران سيدجعفر سيداخلاقي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۱۴۰ تعيين‌اشكال ناهمواريها،خصوصيات‌ فيزيكي،شيميايي ‌و‌ مينرالوژيكي‌شنزارهاي ‌كشور (مركزي) علي فرمهيني‌فراها ني مركزي ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۱۴۱ ارزيابي و تهيه نقشه بيابانزايي با روش فائوويونپ در حوزه درياچه نمك استان (مركزي) علي فرمهيني‌فراها ني مركزي ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۱۴۲ ارزيابي و تهيه نقشه بيابانزايي با روش فا ئوويونپ در حوزه درياچه نمك استان (همدان) مهدي احمديان همدان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۱۴۳ ارزيابي و تهيه نقشه بيابانزايي با روش فائوويونپ درحوزه درياچه نمك استان (اصفهان) سيدمرتضي ابطحي اصفهان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۱۴۴ تعيين‌اشكال ناهمواريها، خصوصيات‌فيزيكي، شيميايي‌ و‌ مينرالوژيكي‌شنزارهاي‌ كشور (تهران) پژمان رودگرمي تهران ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۱۴۵ بررسي علل افزايش و تشديد سيل در ايران با تاكيد بر نقش پوشش گياهي (استان گلستان) سيدعلي حسيني(حبيب) گلستان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۱۴۶ بررسي علل افزايش‌ و تشديد سيل در ايران با تاكيد بر نقش پوشش گياهي (استان آذربايجان شرقي) جمشيد ياراحمدي آذربايجانشرقي ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۱۴۷ ارزيابي و تهيه نقشه بيابانزايي با روش فائوويونپ درحوزه درياچه نمك استان (قم) محمدمهدي فتاحي قم ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۱۴۸ بررسي تاثير مواد اصلاحي و خاك پوشها (Geotextille) در كاهش رواناب و رسوب در شيبهاي تند با استفاده از شبيه سازي باران و باد حسن روحي‌پور ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۱۴۹ تعيين‌اشكال ناهمواريها،خصوصيات‌فيزيكي،شيميايي‌و‌مينرالوژيكي‌شنزارهاي‌كشور (آذربا يجا نشرقي ) محمد فرحناك‌غازاني آذربايجانشرقي ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۱۵۰ بررسي علل افزايش و تشديد سيل در ايران با تاكيد بر نقش پوشش گياهي (استان خراسان) علي‌اصغر تقوايي‌ابريشمي خراسان رضوي ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۱۵۱ ارزيابي و تهيه نقشه بيابانزايي با روش فائوويونپ در حوزه درياچه نمك استان قزوين سعيد رشوند قزوين ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۱۵۲ بررسي كا رآيي پليمر پلي لاتيس در مقا يسه با ما لچ نفتي در تثيبت شن ها ي روان و استقرار گيا ه سيدعطا رضايي ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۱۵۳ تعيين ‌اشكال ناهمواريها،خصوصيات ‌فيزيكي، شيميايي ‌و‌ مينرالوژيكي ‌شنزارهاي‌ كشور (بوشهر) فرهاد فخري بوشهر ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۱۵۴ بررسي علل افزايش وتشديد سيل درايران با تا كيدبرنقش پوشش گيا هي (استا ن لرستا ن ) ايرج ويسكرمي لرستان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۱۵۵ ارزيا بي وتهيه نقشه بيا با نزايي با روش فا ئوويونپ درحوزه دريا چه نمك استا نها ي (اصفها ن ,همدان ,قم ,قزوين ,مركزي ,تهران ) محمد درويش ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۱۵۶ تعيين‌اشكال ناهمواريها، خصوصيات‌فيزيكي، شيميايي ‌و‌ مينرالوژيكي ‌شنزارهاي‌ كشور (قزوين) فرامرز سرفراز قزوين ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۱۵۷ بررسي علل افزايش وتشديد سيل درايران با تا كيدبرنقش پوشش گيا هي (استا ن فا رس ) مجتبي پاك‌پرور فارس ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۱۵۸ بررسي علل افزايش وتشديد سيل درايران با تا كيد برنقش پوشش گيا هي (استا ن هرمزگا ن ) جلال برخورداري هرمزگان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۱۵۹ بررسي علل افزايش و تشديد سيل در ايران با تاكيد بر نقش پوشش گياهي

محمد خسروشاهي ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۱۶۰ بررسي علل افزايش و تشديد سيل درايران با تا كيد برنقش پوشش گيا هي (استا ن تهران ) سيامك لقماني تهران ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۱۶۱ ارزيا بي وتهيه نقشه بيا با نزايي با روش فا ئوويونپ درحوزه دريا چه نمك استا ن (تهران ) حسين گلبابايي تهران ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۱۶۲ تعيين‌اشكال ناهمواريها،خصوصيات‌فيزيكي،شيميايي‌و‌مينرالوژيكي‌شنزارهاي‌كشور (سيستان) عليرضا راشكي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۱۶۳ ارزيابي پتانسيل توليد رويشگاه با استفاده از شاخص كيفيت خاك (استان آذربايجان غربي)

رضا سكوتي‌اسكويي آذربايجانغربي ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۱۶۴ تعيين ‌اشكال ناهمواريها،خصوصيات‌ فيزيكي، شيميايي ‌و ‌مينرالوژيكي‌ شنزارهاي ‌كشور (يزد) كاظم دشتكيان يزد ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۱۶۵ تعيين‌ اشكال ناهمواريها، خصوصيات‌فيزيكي، شيميايي‌ و‌ مينرالوژيكي‌ شنزارهاي‌ كشور (ايلام) ايوب پيراني ايلام ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۱۶۶ تعيين‌اشكال ناهمواريها،خصوصيات‌فيزيكي،شيميايي‌و‌مينرالوژيكي‌شنزارهاي‌كشور (كرمانشاه) خسرو شهبازي كرمانشاه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۱۶۷ تعيين‌ اشكال ناهمواريها، خصوصيات ‌فيزيكي، شيميايي ‌و‌ مينرالوژيكي‌ شنزارهاي‌ كشور (هرمزگان) محمود آباده هرمزگان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۱۶۸ تعيين‌اشكال ناهمواريها، خصوصيات‌فيزيكي، شيميايي‌ و‌ مينرالوژيكي ‌شنزارهاي‌ كشور (خراسان) محمدتقي كاشكي خراسان رضوي ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۱۶۹ بررسي انگيزه‌هاي مردمي و مقدس حفظ بعضي درختان در استان گيلان سيدجعفر سيداخلاقي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۱۷۰ ارزيابي پتانسيل توليد رويشگاه با استفاده از شاخص كيفيت خاك (كردستان)

كاظم ساعدي كردستان ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۱۷۱ تعيين‌اشكال ناهمواريها،خصوصيات‌فيزيكي،شيميايي‌و‌مينرالوژيكي‌شنزارهاي‌كشور (اصفهان) مصطفي سعيدفر اصفهان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۱۷۲ تعيين ‌اشكال ناهمواريها، خصوصيات‌ فيزيكي، شيميايي ‌و ‌مينرالوژيكي‌ شنزارهاي ‌كشور (كرمان) پيمان اسفنديارپور كرمان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۱۷۳ تعيين‌اشكال ناهمواريها،خصوصيات‌فيزيكي، شيميايي‌ و ‌مينرالوژيكي‌ شنزارهاي‌ كشور (بلوچستان) احمد قرنجيك سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۱۷۴ تعيين‌اشكال ناهمواريها،خصوصيات‌فيزيكي،شيميايي‌و‌مينرالوژيكي‌شنزارهاي‌كشور (خوزستان) فريبرز سوزنگر خوزستان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۱۷۵ تعيين‌ اشكال ناهمواريها، خصوصيات‌ فيزيكي، شيميايي و‌ مينرالوژيكي‌ شنزارهاي‌ كشور (آذربايجان‌غربي) رضا سكوتي‌اسكويي آذربايجانغربي ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۱۷۶ تعيين ‌اشكال ناهمواريها، خصوصيات‌ فيزيكي، شيميايي ‌و ‌مينرالوژيكي ‌شنزارهاي‌ كشور (سمنان) داريوش قربانيان سمنان ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۱۷۷ تعيين‌اشكال ناهمواريها،خصوصيات‌فيزيكي،شيميايي‌و‌مينرالوژيكي‌شنزارهاي‌كشور (فارس) مجتبي پاك‌پرور فارس ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۱۷۸ تعيين ‌اشكال ناهمواريها، خصوصيات‌فيزيكي، شيميايي‌ و‌ مينرالوژيكي ‌شنزارهاي‌ كشور (قم) ابوالفضل رحمتي‌زاده قم ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۱۷۹ ارزيابي و تهيه نقشه بيابانزايي در بخشي از استان خراسان شمالي (بجنورد-جاجرم-اسفراين) گل محمد گريواني خراسان شمالي ۱۳۷۶-۱۳۸۸
۱۸۰ ارزيابي پتانسيل توليد رويشگاه با استفاده از شاخص كيفيت خاك (گلستان)

حسن اكبرپور گلستان ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۱۸۱ برآورد تقريبي نياز آبي چند گونه چوبي مناسب شنزارها و مناطق بياباني كشور محمد خسروشاهي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۸۸
۱۸۲ تعيين‌اشكال ناهمواريها،خصوصيات‌فيزيكي،شيميايي‌و‌مينرالوژيكي‌شنزارهاي‌كشور حميدرضا عباسي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۱۸۳ بررسي اثر شوري و خصوصيات رويشگاه در استقرار گونه پير مصطفي فرزاد ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۱۸۴ بررسي اثر شوري و خصوصيات رويشگاه در استقرار گونه كلير حميدرضا عباسي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۱۸۵ بررسي اثر شوري و كيفيت خاك در استقرار گونه‌هاي گز روغني ، كلير و پير سيدعطا رضايي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۱۸۶ بررسي اثر شوري و خصوصيات رويشگاه در استقرار گونه گز روغني سيدعطا رضايي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۱۸۷ بررسي اجتماعي – اقتصادي جامعه بهره برداران بنه از ديدگاه توسعه مشاركتي در استان كردستان سيدجعفر سيداخلاقي ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۱۸۸ ارزيابي پتانسيل توليد رويشگاه با استفاده از شاخص كيفيت خاك

سيدعطا رضايي ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۱۸۹ بررسي ويژگيهاي ژئوهيدروپدولوژي و پوشش گياهي حاشيه كويرهاي مرطوب ايران براي احيا بيولوژيك آنها (شناخت پتانسيل رويشگاه)-خراسان رضوي محمدتقي كاشكي خراسان رضوي ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۱۹۰ بررسي ويژگيهاي ژئوهيدروپدولوژي و پوشش گياهي حاشيه كويرهاي مرطوب ايران براي احيا بيولوژيك آنها (شناخت پتانسيل رويشگاه)-اصفهان سيدمرتضي ابطحي اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۱۹۱ بررسي وارزيابي اثرات اقتصادي اجتماعي طرح هاي بيابانزدايي مشاركتي در استان سيستان و بلوچستان سيدجواد ميري سليمان سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۱۹۲ بررسي روابط آبي اكاليپتوس ميكروتكا (Eucalyptus microteca) واكاليپتوس سارجنتي(E.sargentii) با استفاده از آزمايشات لايسيمتري محمدها دي راد يزد ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۱۹۳ بررسي ويژگيهاي ژئوهيدروپدولوژي و پوشش گياهي حاشيه كويرهاي مرطوب ايران براي احيا بيولوژيك آنها (شناخت پتانسيل رويشگاه)-سمنان داريوش قربانيان سمنان ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۱۹۴ بررسي اثر تنش‌هاي حاصل از آب زهكش شركت توسعه نيشكر و نهر مالح بر روي بذر و اندامهاي رويشي گياهان بومي هور شادگان و شناسايي گياهان مقاوم به آلودگي مهري ديناروند خوزستان ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۱۹۵ بررسي ويژگيهاي ژئوهيدروپدولوژي و پوشش گياهي حاشيه كويرهاي مرطوب ايران براي احيا بيولوژيك آنها (شناخت پتانسيل رويشگاه) محمد خسروشاهي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۱۹۶ بررسي راهكارهاي مناسب در جهت بهبود شرايط رويشي (تغذيه‌اي) افراي‌سياه( Acernegundo )در باغ گياه‌شناسي ملي ايران شهرام بانج‌شفيعي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۱۹۷ بررسي وارزيابي اثرات اقتصادي اجتماعي طرح هاي بيابانزدايي مشاركتي در استان‌خراسان رضوي مجيد ثنايي خراسان رضوي ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۱۹۸ بررسي وارزيابي اثرات اقتصادي اجتماعي طرح هاي بيابانزدايي مشاركتي در استان‌خوزستان, وحيد يعقوبي خوزستان ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۱۹۹ بررسي پاسخ به تنش خشكي در جمعيت هاي مختلف سياه تاغ (Haloxylon aphyllum) محمدها دي راد يزد ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۲۰۰ بررسي و ارزيابي اثرات گردشگري روستايي درمهار بيابانزايي- منطقه مورد مطالعه محور بياباني جندق، مصر و عروسان استان اصفهان عهديه كاليراد ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۱
۲۰۱ بررسي تغييرات آب و هوائي و اثرات آن بر منابع آب سطحي و زيرزميني در زيرحوضه كوير ميقان اراك در يك دوره پنجاه ساله طاهره انصافي‌مقدم ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۲۰۲ طرح کاشت تاغ تنش‌يافته در بسترهاي اصلي با هدف کاهش زردي و پژمردگي پايه‌هاي تاغ و کاهش تلفات (واکاري) در عرصه‌هاي کشت ناصر عرب‌زاده كرمان ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۲۰۳ شناسايي كانونهاي افت سطح ايستابي به منظور مديريت بهينه منابع آب و خاك و بررسي ارتباط آن با وقوع فروچاله‌ها در دشت فامنين وکبودرآهنگ مهدي احمديان همدان ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۲۰۴ بررسي تأثير انواع مالچ در حفظ رطوبت خاك نهال‌هاي تاغ نصرت اله حسني سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۲۰۵ تعيين نياز آبي گونه ها مقاوم به خشكي، مطالعه بيلان آبي و تخمين ميزان واقعي تبخير و تعرق شنزارها (مطالعات استان سمنان) نصرت اله حسني سمنان ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۲۰۶ بررسي دوام مالچ زيست تخريب پذير پليمر- سلولزي و اثر آن بر خصوصيات خاک و جوانه زني و استقرار گياهان بياباني سيدمرتضي ابطحي اصفهان ۱۳۹۲-۱۳۹۳
۲۰۷ بررسي كارايي مالچهاي شيميايي به منظور جايگزيني مالچ نفتي در تثبيت ماسه‌هاي روان- استان بوشهر فرهاد فخري بوشهر ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۲۰۸ بررسي اثرات بهره برداري از سيلاب هاي كالشور، در پروژه‌هاي بيابانزداييِ مناطق گرم و خشك ابوالقاسم دادرسي‌سبزواري خراسان رضوي ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۲۰۹ تعيين خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک تاغ زارهاي ايستگاه خشکه رود فرهاد خاكساريان ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۲۱۰ بررسي نشان‌زدهاي ساخت سد زرينه رود بر روي مؤلفه‌هاي پايداري بوم شناختي حوضه آبخيز درياچه اروميه با تأکيد بر بخش کشاورزي محمد درويش ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۲۱۱ بررس علل ايجاد و توسعه شكاف و فرونشست زمين (گسيختگي) در دشت يزد- اردكان كاظم دشتكيان يزد ۱۳۹۳-۱۳۹۴
۲۱۲ تاثير احتمالي طوفانهاي گرد و غبار بر بلوطهاي زاگرس(گونه برودار ) با استفاده از زيست رديابي طاهره انصافي‌مقدم ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۲۱۳ ارزيابي و مقايسه شاخص هاي خشکسالي و تعيين شاخص مناسب در حوضه زاينده رود مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۹۴-۱۳۹۴
۲۱۴ مقايسه اثر پليمر سوپرچاذب و صفحات جاذب الرطوبه سکالفلور در رشد گياه و كاهش مصرف آبياري شهرام بانج‌شفيعي ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۲۱۵ تعيين برخي از آستانه هاي محيطي فرسايش خندقي در استان کرمانشاه خسرو شهبازي كرمانشاه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۲۱۶ نقش زراعت در بيا با ني شدن محمد جعفري ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۴
۲۱۷ بررسي نحوه مديريت بومي اراضي تحت تاثير شن هاي روان به منظور افزايش توليدات کشاورزي و اشتغال در منطقه سرايان مصطفي زنگويي خراسان جنوبي ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۲۱۸ بررسي وارزيابي اثرات اقتصادي اجتماعي طرح هاي بيابانزدايي مشاركتي در استانهاي خوزستان, خراسان رضوي وسيستان و بلوچستان سيدجعفر سيداخلاقي ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۲۱۹ ارزشيابي ميزان اثربخشي اجراي طرح‌هاي جنگل، مرتع و بيابان در کشور- بررسي موردي سيدجعفر سيداخلاقي ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۲۲۰ بررسي كارايي مالچهاي شيميايي به منظور جايگزيني مالچ نفتي در تثبيت ماسه‌هاي روان- استان اصفهان سيدمرتضي ابطحي اصفهان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۲۲۱ بررسي كارايي مالچهاي شيميايي به منظور جايگزيني مالچ نفتي در تثبيت ماسه‌هاي روان محمد خسروشاهي ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۲۲۲ دستيابي به روشهاي نوين تثبيت شن در دشت سيستان حميدرضا عباسي ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۲۲۳ مطالعات هوا و اقليم شناسي دهستان دشت از توابع شهرستان شهرضا جهت تعيين الگوي کشت مرتضي خداقلي اصفهان ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۲۲۴ بررسي امكان استقرار گونه‌هاي شورپسند ومقاوم به شوري در اراضي مرطوب حاشيه پلاياي دامغان به منظور توليد علوفه داريوش قربانيان سمنان ۱۳۹۲-۱۳۹۶
۲۲۵ بررسي فني كاربرد مالچ هاي مختلف و مواد جاذب الرطوبه بر ميزان استقرار و پاسخ رشدي

در نهالهاي بذري Nitraria schoberi

فرزانه بهادري سمنان ۱۳۹۳-۱۳۹۶

بازدید: 530