پروژه بخش تحقیقات بیابان

عنوان سال
شناسه‌ها و عوامل بارز بيابان زا و تعيين سهم و شدت آنها درحوزه مند # ۸۴
مطالعه تاثير پخش سيلاب در تحولات كمي و كيفي پوشش گياهي دشت قره چريان ۸۴
تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده بياباني استان يزد # ۸۴
تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده بياباني‌هاي استان تهران # ۸۴
تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده‌هاي بياياني ايران – استان خراسان ۸۴
ترسيم نقشه بيابانزدايي دشت يزد- اردكان به روش فائو و ارزيابي تناسب معيارهاي آن با موجودي اطلاعاتي و شرايط منطقه‌اي ۸۴
تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده‌هاي بياباني ايران – استان اصفهان # ۸۴
تحقيق در بهينه سازي انبوهي جنگلكاريهاي تاغ ۸۵
بررسي روند تغيير خصوصيات فيزيكي وشيميايي خاك وآب در اراضي اطراف ايستگاه نورالدين آباد گرمسار ۸۵
بررسي علل زمين شناسي بياباني شدن حوزه مركزي ايران( قم و كاشان) ۸۶
تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده بياباني استان قزوين ۸۶
بررسي علل و روند تغييرات شوري و قليائيت خاك در نقطه مروست يزد با استفاده از داده‌هاي ماهواره‌اي ۸۶
تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده بياباني استان قم # ۸۷
بررسي اثر مقادير مختلف پليمر در افزايش آب قابل استفاده خاكهاي شني ۸۷
تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده‌هاي بياباني استان بوشهر ۸۷
تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده‌هاي بياباني ايران ۸۷
تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده بياباني استان هرمزگان # ۸۷
بررسي استعداد رويشي شنزارهاي منطقه سبزوار از رويش بيلان آبي ۸۷
بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي موثر بر فرآيند بيابانزدايي در منطقه تهران از ديدگاه بهره بر دروني مسئولين و كارشناسان ۸۸
پايش تغييرات شوري و قلياييت آب و خاك در اراضي اطراف ايستگاه بيابان زدايي نورالدين آباد گرمسار ۸۸
تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده بياياني استان سمنان # ۸۸
بررسي تاثير مواد اصلاحي و خاك‌پوشها(Geotextile) در كاهش رواناب و رسوب در شيبهاي تند با استفاده از شبيه سازي باران و باد ۸۹
تعيين اشكال ناهمواري‌ها ، خصوصيات فيزيكي و شيميايي و مينرالوژيكي شنزارهاي كشور (طرح ملي) ۸۹
بررسي اجتماعي اقتصادي جامعه بهره برداران بنه از ديدگاه توسعه مشاركتي در استان كردستان ۹۰
بررسي روابط آبي اكاليپتوس ميكروتكا Eucalyptus microteca و اكاليپتوس سارجنتي E.sargentii با استفاده از آزمايشات لايسيمتري ۹۱
بررسي پاسخ به تنش خشكي در جمعيت هاي مختلف سياه تاغ (Haloxylon aphyllum) ۹۱
طرح بهينه سازي انبوهي جنگل‌‌كاري‌هاي تاغ ۹۲
بررسي آبياري زيرزميني جهت توسعه فضاي سبز مناطق بياباني ۹۲
نقش زراعت در بياباني شدن# ۹۲
بررسي اثر تنش هاي حاصل از آب زهكش شركت توسعه نيشكر و نهر مالح بر روي بذر و اندامهاي رويشي گياهان بومي هور شادگان و شناسايي گياهان مقاوم به آلودگي ۹۲
ارزيابي و تهيه نقشه بيابان زايي با روش فائو و يونپ در حوضه آبخيز درياچه نمك ۹۳
تشكيل باغ بذر سياه تاغ با استفاده از ژنوتيپهاي برتر ۹۳
بررسي تغييرات آب و هوايي و اثرات آن بر منابع آب سطحي و زيرزميني در زير حوضه كوير ميقان اراك در يك دوره پنجاه ساله ۹۳
بررسي اثرات بهره برداري از سيلاب هاي كالشور ، در پروژه هاي بيابانزدايي مناطق گرم و خشك ۹۴
بررسي كارايي مالچهاي شيميايي به منظور جايگزيني مالچ نفتي در تثبيت ماسه‌هاي روان ۹۴
بررسی دوام مالچ زیست تخریب¬پذیر پلیمر- سلولزی و اثر آن بر خصوصیات خاک و جوانه زنی و استقرار گیاهان بیابانی ۹۴
مطالعه خاكشناسي و طبقه بندي استعداد حاصلخيزي خاك ايستگاه تحقيقات البرز كرج ۹۴
بررسي تاثير انواع مالچ در حفظ رطوبت خاك نهال هاي تاغ ۹۴
تعيين خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك تاغ زارهاي ايستگاه خشكه رود ۹۵
تاثير احتمالي طوفانهاي گرد و غبار بر بلوطهاي زاگرس(گونه برودار ) با استفاده از زيست رديابي ۹۵
ارزیابی و مقایسه شاخص‌های خشکسالی و تعیین شاخص مناسب در حوضه زاینده رود ۹۵
دستيابي به روشهاي نوين تثبيت شن در دشت سيستان ۹۶

بازدید: 245