دستاوردها

خلاصه مهمترین دستاوردهای تحقیقاتی بخش تحقیقات بیابان

فراهم کردنِ بستری مناسب برای شناختِ اصلی ترین مناطق بحرانی کشور و مهمترین عوامل کاهنده کارایی سرزمین که ستاده های حاصل از آنها می تواند به کمک برنامه ریزان کشوری شتافته و درجه موفقیت برنامه های توسعه را افزایش دهد. بدین ترتیب، نه تنها از هدررفت سرمایه های ملی ممانعت می شود، بلکه از پس روی و زوال زیست بومهای آسیب پذیر و شکننده کشور نیز کاسته می شود. در این راستا، می توان به موارد زیر، به عنوان مهمترین دستاورهای بخش اشاره کرد:
• کشف بیشینه کارایی مطالعات کشور در تهیه نقشه بیابان زایی به روش فائو و یونپ و تعیین کارایی توان اطلاعاتی کشور به تفکیک ۹ فرایند معرف بیابان‌زایی؛
• آگاهی از این واقعیت که ۸۶/۵درصد از کل مساحت شمال استان خراسان تحت اثر فرایندهای بیابان زایی با شدتهای مختلف قرار دارد که در این میان، تخریب پوشش گیاهی با ۴۶ درصد، عمده‌ترین و فرسایش بادی با ۵/۰ درصد گستردگی، ضعیف ترین نقش را در بروز این بحران برعهده دارند.
• تعیین مناسب ترین زمان و مکان کاشت گونه های مورد استفاده برای تثبیت ناهمواریهای ماسه ای.
• معرفی درخورترین زمان، فواصل کاشت، اندازه و سن نهال و قلمه گونه های مورد استفاده برای تثبیت ناهمواریهای ماسه ای .
• انتخاب مناسبترین نوع بادشکن، ارتفاع و فواصل آن برای تثبیت شنهای روان.
• آگاهی از مزیتها و مشکلات ناشی از کاشت محصولات جالیزی در شن زارهای تثبیت شده.
• آزمون کارایی آبیاری کوزه ای در استقرار نهال و بادشکن زنده .
• آگاهی از دلایل پژمردگی جنگلکاریها در مناطق بیابانی و ارایه راهکارهای عملی بازگرداندن شادابی آنها؛
• تعیین حد بحرانی ارتفاع تپه های شنی از نظرفراهم بودن امکان استقرار پوششهای گیاهی.
• تعیین قلمرو بیابانهای طبیعی ایران از دیدگاههای مختلف.
* بی گمان، یکی از کاربردی ترین دستاوردهای این بخش که هم اینک توسط بخشی دیگرپی گرفته شده و می شود، تلاشی بود که متجاوز از دو دهه پیش آغاز گشت؛ تلاشی موسوم به آبخوانداری که بازخوردهای مثبت آن را می توان در جای جای زیست بومهای بیابانی کشور لمس کرد و مقبولیت علمی و اجرایی آن نیز از سوی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، به عنوان راهی برای نجات ۸۰۰ میلیون انسان گرسنه جهان از سوء تغذیه مورد تأیید قرار گرفته است؛ شگردی که می‌تواند با جذب تنها ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار، بحرانِ خسارتهای ناشی از سیل و خشکسالی در کشور را با مهار ۴ میلیارد متر مکعب هرزآب، به کمینه برساند.