اهداف و وظایف

 وظایف :
– مطالعه و شناسایی منابع آب و اراضی بیابانی.
– شناخت عوامل و فرایندهای مؤثر در پدیده‌ی فرسایش آبی و بادی و نقش آنها در بیابان‌زایی.
– تحقیق در منشاء ماسه‌های روان و جستجوی روشهای مؤثر و مقرون به صرفه تثبیت پایدار آنها.
– بررسی میزان و چگونگی پیشروی چالابهای کویری و آزمون روشهای مهار کویر و بیابان.
– ارزیابی قابلیتهای رویشی اراضی بیابانی و کویری و تحقیق در روشهای مدیریت حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع بیابان.
– تحقیق در نقش عوامل انسانی در بیابان‌زایی.
– تعیین محدوده جغرافیایی بیابان‌های کشور.
– تحقیق در نیازهای حیات انسانی در محیط‌های بیابانی.
– تحقیق در نقش برنامه‌های توسعه کشور در بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی.
– تحقیق در بهره‌برداری از توانهای حداقل موجود در مناطق بیابانی (برای بهبود معیشت اهالی).
– تحقیق در عوامل موثر در ایجاد مشکلات ثانوی در نواحی احیاء‌ شده.
– پایش مستمر عرصه‌های طبیعی به منظور آگاهی از میزان شتاب پس‌رونده یا پیش‌رونده علایم حیاتی در زیست‌اقلیمهای گوناگون کشور و دلایل بروز آنها.
– پژوهش و معرفی ویژگیهای بومی و منحصر به فرد بیابانهای ایران.
– پژوهش، آزمون و معرفی شیوه‌ها و فناوریهای مهار کارمایه‌های طبیعی‌یِ جایگزین در زیست‌بومهای بیابانی و تلفیقِ دانشهای بومی با فناوریهای روز.
– بررسی نقش مدیریت غیرسازه‌ای در مهار بیابان‌زایی و معرفی شیوه‌های اجرایی آن در زیست بومهای گوناگون کشور.
– پژوهش پیرامون نقش مؤلفه‌های توسعه و فقر انسانی در کاهش یا افزایش روند بیابان‌زایی.