معرفی کلکسیون های ایستگاه البرز

اولین مجموعه کلکسیونی در قالب باغ نباتات در سال۱۳۳۹ کلکسیون  باغ نباتات ایران ( تاسیس سال ۱۳۴۹)

کلکسیون ارقام مختلف بومی و خارجی صنوبر 

کلکسیون ارقام مختلف بید

کلکسیون گونه های مختلف گیاهان دارویی( مرحله پایلوت)

کلکسیون ارقام گل محمدی

کلکسیون خزانه صنوبر 

کلکسیون ارقام مختلف گردو

کلکسیون ارس

کلکسیون اربراتوم

همچنین مجموعه ای از مزارع تولید نهال، قلمه و پایه های گیاهی  تامین کننده ارقام گیاهی موردنظر اجرای طرح های تحقیقاتی در مراکز تحقیقاتی استان ها و مناطق مختلف کشور می باشند

بازدید: 69