معرفی کلکسیون های ایستگاه البرز

اولین مجموعه کلکسیونی در قالب باغ نباتات در سال۱۳۳۹ کلکسیون  باغ نباتات ایران ( تاسیس سال ۱۳۴۹)

کلکسیون ارقام مختلف صنوبر

کلکسیون ارقام مختلف بید

کلکسیون  ارقام مختلف گردو 

کلکسیون گیاهان دارویی ( در مرحله پایلوت در حال اجرا است )

کلکسیون ارقام مختلف گل محمدی

همچنین مجموعه ای از مزارع تولید نهال، قلمه و پایه های گیاهی  تامین کننده ارقام گیاهی موردنظر اجرای طرح های تحقیقاتی در مراکز تحقیقاتی استان ها و مناطق مختلف کشور می باشند

کلکسیون صنوبر های تاج بسته

بازدید: 55