رئیس ایستگاه

نام و نام خانوادگی رضا باقری
مدرک / رشته کارشناسی ارشد / جنگلداری
مرتبه علمی کارشناسی ارشد
جایگاه سازمانی کارشناسی ارشد
حوزه فعالیت زراعت چوب و درختان سریع الرشد
ایمیل baghery@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

سایر اعضا

نام :‌حسن

نام خانوادگی :‌حشمدار

سمت :

نام :‌علی اکبر

نام خانوادگی :‌کریمی

سمت :

نام :‌علیرضا

نام خانوادگی :‌اسماعیلی

سمت :

نام :‌مجید

نام خانوادگی :‌میرزایی

سمت :

نام : اکبر

نام خانوادگی : اسمعیلی

سمت :

نام :احمد

نام خانوادگی : قدیم پور

سمت :

نام :حاجعلی

نام خانوادگی : رحمانی

سمت :

بازدید: 100