رئیس ایستگاه

نام و نام خانوادگی رضا باقری
مدرک / رشته کارشناسی ارشد / جنگلداری
مرتبه علمی کارشناسی ارشد
جایگاه سازمانی کارشناسی ارشد
حوزه فعالیت زراعت چوب و درختان سریع الرشد
ایمیل baghery@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

سایر اعضا

نام و نام خانوادگی حسن حشمدار
مدرک / رشته  
مرتبه علمی  
جایگاه سازمانی  
حوزه فعالیت  
ایمیل  
CV سامانه علم سنجی
نام و خانوادگی اکبر اسمعیلی
مدرک / رشته  
مرتبه علمی  
جایگاه سازمانی  
حوزه فعالیت  
ایمیل  
CV سامانه علم سنجی

بازدید: 61