اطلاعات تماس

قسمت

شماره تلفن

رییس مجتمع تحقیقاتی      

۳۶۷۷۰۸۱۲

امور اداری و مالی     

۸۱۱ و۳۶۷۷۰۸۰۹ 

انتظامات

۳۶۷۷۰۸۱۰

بخش علوم چوب ( ریاست)

۳۶۷۷۰۸۱۳

بخش علوم چوب  ( معاونت)

۳۶۷۷۲۴۸۲

  بخش علوم چوب ( ساختمان شیمی )

۳۶۷۷۲۰۳۰

بخش صنوبر

۳۶۷۷۵۲۴۲

بخش گیاهان دارویی ( ریاست)

۳۶۷۷۲۷۵۶

  بخش گیاهان دارویی ( کارشناسان)

۳۶۷۷۱۵۱۷

فکس  

۳۶۷۷۱۵۱۶

آدرس

ادرس پستی: کرج، فردیس، شهرک واریان، روبروی زندان کچویی، مجتمع تحقیقاتی البرز . صندوق پستی۱۳۴۳ – ۳۱۵۸۵

کد پستی ۳۱۷۳۹۴۴۳۵۱

بازدید: 46