ایستگاه تحقیقاتی البرز

در سال های انتهایی دهه ۳۰ خورشیدی وزارت کشاورزی  اقدام به حصار کشی منطقه ای به وسعت تقربی ۸۰ هکتار از اراضی قسمت جنوبی شهر کرج نمود . این عرصه تا سال ۱۳۴۷  به عنوان یکی از مراکز ” سازمان اصلاح مراتع و تهیه علوفه” محسوب می شد. با آغاز تهیه و تدوین اولین طرح ها و پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی در نیمه دهه ۴۰ اولین بارقه های تحقیقات منابع طبیعی کشور در این ایستگاه که تحت عنوان ” مرکز تحقیقات منطقه البرز ” فعالیت می کرد، شکل گرفت تا آنجا که همزمان با تاسیس موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور در سال ۱۳۴۷ بیش از ده طرح تحقیقاتی در زمینه های مختلف منابع طبیعی در این ایستگاه در دست اجرا بود. با توسعه ، گسترش  و تخصصی شدن حوزه های مختلف تحقیقات منابع  طبیعی و حضور دو بخش و یک گروه تحقیقاتی موسسه و همچنین تمرکز فعالیت های زراعی گروه ها و بخش های تحقیقاتی مختلف در این ایستگاه و مدیریت دو ایستگاه تحقیقاتی سیراچال و خشکه رود توسط این مجموعه ضروری بود تا بازنگری مناسبی در وضعیت این ایستگاه صورت گیرد که در این راستا ،مرکز تحقیقات البرز به مجتمع تحقیقاتی البرز ارتقا یافت.

بازدید: 832