ایستگاه تحقیقاتی البرز

مجتمع تحقیقاتی البرز یکی از زیر مجموعه های موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور است که عمده طرح های تحقیقاتی عرصه ای بخش های مختلف در عرصه های کشت و کار آن انجام می گردد.  این مجموعه درسالهای میانی  دهه ۴۰  با عنوان ایستگاه تحقیقات البرز  تاسیس گردید و از همان ابتدا یکی از فعالترین ایستگاه های تحقیقاتی کشور محسوب می شد تا آنجا که در سالهای انتهایی دهه ۱۳۴۰ بیش از بیست طرح تحقیقاتی در زمینه های مختلف جنگل، صنوبر ودرختان سریع الرشد،  مرتع و آبخیزداری درعرصه های آن در حال اجرا بود. همچنین یکی از اولین باغ های گیاهشناسی ایران با عنوان باغ نباتات در سال ۱۳۴۹ در اراضی این ایستگاه تاسیس گردید. در حال حاضر این مجموعه با عنوان مجتمع تحقیقاتی البرز در بر گیرنده کلکسیون ها، مزارع تولیدی و  تحقیقاتی ، گلخانه ها و آزمایشگاه های متعددی است که  اعضای هیات علمی و کارشناسان  در زمینه های مختلف صنوبر و درختان سریع الرشد، علوم چوب و فراورده های آن، گیاهان دارویی،  بانک ژن منابع طبیعی ، جنگل ، زیست فناوری  درآن به تحقیق می پردازند.

بازدید: 149