رئیس ایستگاه

نام و نام خانوادگی محمد بختیاری رمضانی                
مدرک / رشته کارشناسی ارشد / زراعت
مرتبه علمی  
جایگاه سازمانی  
حوزه فعالیت  
ایمیل mbakhtiarir@gmail.com
CV سامانه علم سنجی

سایر اعضا

نام :‌میثم                               

نام خانوادگی :‌ انصاری

 

نام :‌ ابراهیم

نام خانوادگی :‌روستایی 

 

نام :‌امیر عباس 

نام خانوادگی :‌محمدی

 

نام :مسعود

نام خانوادگی :‌ امیری

 

نام :باقر

نام خانوادگی :‌بایرامی

 

نام :رضا

نام خانوادگی :عاشوری                      

 

نام : امیر هوشنگ

نام خانوادگی : درانی

 

نام : حسن

نام خانوادگی : قرائی

 

نام : علی

نام خانوادگی : علی سهرابی

 

نام :رحمان

نام خانوادگی : نادی

 

نام : قاسم

نام خانوادگی : ستاری پور

 

بازدید: 6