به منظور فراهم آوردن بستر توسعه نتايج عملي از طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده در ايستگاه، بعضی قطعات به عنوان پايلوت‌هاي تحقيقاتي ترويجي به توليد نيمه انبوه گياهان دارويي و مرتعي مربوطه اختصاص می یابد. همچنين پايلوت‌هاي استخراج و فرآوري محصولات توليدي از برنامه هاي کاربري ايستگاه خواهد بود. اين قطعات و پايلوت‌هاي نسبتا وسيع‌، ضمن آزمايش موفقيت کشت و توليد ديم و فرآوري نيمه انبوه گياهان حاصل از نتايج تحقيقات، مي‌تواند مورد بازديد بهره‌بردارن، کشاورزان، دانشجويان و علاقمندان قرار گرفته و نقش موثري در سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال‌زايي در منطقه داشته باشد.

پايلوت‌هاي تحقيقاتي ترويجي

بمنظور فراهم آوردن بستر توسعه نتايج عملي از طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده در ايستگاه، بعضی قطعات به عنوان پايلوت‌هاي تحقيقاتي ترويجي به توليد نيمه انبوه گياهان دارويي و مرتعي مربوطه اختصاص می یابد. همچنين پايلوت‌هاي استخراج و فرآوري محصولات توليدي از برنامه هاي کاربري ايستگاه خواهد بود. اين قطعات و پايلوت‌هاي نسبتا وسيع‌، ضمن آزمايش موفقيت کشت و توليد ديم و فرآوري نيمه انبوه گياهان حاصل از نتايج تحقيقات، مي‌تواند مورد بازديد بهره‌بردارن، کشاورزان، دانشجويان و علاقمندان قرار گرفته و نقش موثري در سرمايه‌گذاري، توليد و اشتغال‌زايي در منطقه داشته باشد.

پایلوت های تحقیقاتی گیاهان دارویی و مرتعی

بازدید: 2