اهداف و وظایف

 وظایف: وظایف:
 – تحقیق در زمینه کاربرد روشهای جنگلشناسی و پرورش جنگل در مناطق مختلف جنگلی کشور با توجه به شرایط اکولوژیک، عوارض طبیعی و جوامع جنگلی موجود به منظور استقرار تجدید حیات طبیعی.
– تحقیق در مورد شناخت نیاز رویشگاهی و نحوه زیست گونه‌های درختی و درختچه‌ای جنگلی.- تعیین رویش در تیپ‌های مختلف جنگلی.- بررسی روشهای مختلف مدیریت جنگل.- تحقیق در زمینه روشهای احیاء جنگلهای مخروبه و دانگهای تجدید نسل ناموفق به طریق طبیعی و مصنوعی.- تحقیق در روشهای اندازه‌گیری و آماربرداری جنگل و همچنین تهیه جداول حجم در سطوح ملی برای گونه‌های مختلف.- مطالعه روش‌های مختلف تولید نهال و جنگل‌کاری در مناطق اکولوژیک کشور.- مطالعه روشهای مختلف جنگلکاری و معرفی گونه‌های غیربومی سازگار در مناطق اکولوژیک مختلف.- شناسایی ژنوتیپ‌ها و اکوتیپ‌های جنگلی.- تحقیق در زمینه اکولوژی و زیست‌شناسی جنگل.- بررسی زمین‌شناسی و مشخص کردن سنگ مادر و آزمایش مکانیک خاکهای جنگلی به ویژه در مسیر جاده‌های جنگلی.- طبقه‌بندی خاکهای مناطق جنگلی کشور (تهیه نقشه خاک) به منظور استفاده از اطلاعات خاک در برنامه‌ریزیهای جنگلداری و جنگلشناسی.- تحقیق در مورد بیولوژی خاک‌های جنگلی (میکوریزها و ریزوبیومها).- تحقیقات مهندسی جنگل ( روش‌های بهره‌برداری، جاده‌سازی و حمل و نقل در جنگل‌های طبیعی و دست کاشت.- بررسی روش‌های مختلف مدیریت بهینه جنگل و مطالعات اجتماعی- اقتصادی برای دستیابی به توسعه پایدار.- تحقیق در زمینه کاربرد شیوه‌های جنگلشناسی و پرورش جنگل درمناطق مختلف اکولوژیک.- بررسی ساختار، دینامیک و رویش جنگل.-  تحقیقات بیومتری جنگل.
   ◊ اکولوژی جنگل و جنگل‌شناسی

دیدگاه این گروه بر پایه جنگل‌شناسی نزدیک به طبیعت و پرورش و مدیریت توده‌ها بر اساس ساختار و نیازهای رویشگاهی آنها استوار است.
وظایف:• بررسی عوامل اکولوژیک مؤثر بر حضور گونه‌های درختی و توده‌های جنگلی• مطالعه اکوسیستم‌های جنگلی ویژه• بررسی شیوه‌های مختلف جنگل‌شناسی، ساختار توده‌ها، شکلهای مختلف دخالتهای جنگل‌شناسی و پرورشی در توده‌های طبیعی و مصنوعی
   طرحهای تحقیقاتی شاخص:• بررسی نیاز رویشگاهی درختان جنگلی در مناطق اکولوژیک کشور• نقش عوامل اکولوژیک (نور، حرارت، رطوبت و …) بر استقرار و رشد نهالهای درختان جنگلی• بررسی سیکل بذردهی درختان جنگلی• بررسی وضعیت تجدید حیات طبیعی گونه‌های جنگلی• بررسی ساختار طبیعی توده‌های جنگلی• شیوه‌های جنگل‌شناسی دانه‌زاد همسال و ناهمسال• بررسی شیوه‌های مختلف دخالتهای پرورشی در توده‌های طبیعی و دست کاشت• بررسی مراحل توالی در توده‌های جنگلی دست نخورده• اثر عملیات پرورشی در توده‌های شاخه‌زاد• نقش عوامل محیطی و ژنتیکی بر خصوصیات کمی و کیفی گونه‌های جنگلی (راش)• مطالعه درختان کهنسال در نقاط مختلف کشور• مطالعه اکوسیستم جنگلهای مانگرو در جنوب کشور  ◊ گروه تحقیقات اندازه‌گیری و مدیریت جنگلوظایف:• مطالعه و بررسی روشهای مختلف جنگلداری در تولید کمی• بررسی میزان موفقیت طرحهای جنگلداری• ارزیابی روشهای مختلف مدیریت جنگل با تاکید بر توسعه پایدار و نقش جوامع محلی• طبقه‌بندی رویشگاه‌ها و تعیین درجه مرغوبیت آنها• استفاده از فناوری سنجش از دور در برآورد موجودی جنگل• تهیه جداول حجم گونه‌های مختلف جنگلی و بررسی میزان دقت و کارایی جداول حجم موجود• مطالعات بیومتری در جنگل و تعیین رویش گونه‌های مهم جنگلی• مقایسه روشهای اندازه‌گیری در جنگل و تعیین بهترین روش بر اساس دقت و هزینه• بهینه‌سازی روشهای موجود در آماربرداری از جنگل• بررسی و مطالعه روشهای جدید آماربرداری در جنگل  
  طرحهای تحقیقاتی شاخص:• مقایسه طرز تربیت دانه‌زاد ناهمسال (تک گزینی) و همسال (پناهی) برای دستیابی به زادآوری• آلومتری گونه‌های جنگلی شمال کشور• ارزیابی بهینه و مستمر بر اکوسیستم جنگلهای شمال با استفاده از سنجش از دور• بررسی تغییرات مرز فوقانی جنگل با استفاده از سنجش از دور• طرح جنگلداری مدل در جنگل تحقی‍‍قاتی “واز”• ایجاد شبکه بررسی قطعات نیمه دائمی در عرصه‌های جنگلی• بررسی استفاده از روش زمین آمار (ژئواستاتیستیک) در برآورد موجودی در جنگلکاریها

بازدید: 23